Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30.3) Půjčeno:121x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra pedagogiky primárního a alternaticního vzdělávání, 2010
91 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-80-7368-771-7 (brož.)
čeština, polština, slovenština
Název z obálky
Část. polský a slovenský text, souběžný anglický text
000188086
POZVANÉ REFERÁTY -- Špecifiká učiteľskej profesie v rannej edukácii deti Kasáčová Bronislava -- Edukácia dieťaťa a učiteľa v kontexte kurikulárnych zmien na Slovensku Podhájecká Mária Duchovní směřování výchovy Ries Lumír -- Założenia polskiej reformy oświatowej 2009 roku dotyczące obniżenia wieku szkolnego Skowrońska-Kruszewska Aleksandra -- PRÍSPEVKY ZE SEKCÍ -- 1. SEKCE DÍTĚ A KURIKULUM V PRE PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ -- Wizja dziecka w programach wychowania przedszkolnego Andrzejewska Jolanta -- A subjective functioning of a child in the preschool educational-custodial process -- Falkiewicz-Szult Małorzata -- Integrovaná tématická výuka v podmínkách MŠ -- Foltinová Jana -- Preprimární edukace a nová etapa vzděláváni Hrdličková Vlasta Výcvik součinnosti, spolupráce hrou Jasenková Radomíra -- Materská škola a rozvoj osobnosti dieťaťa v predprimárnej edukácii Lipnicka Milena -- Kapitał rodzinny dziecka gotowego do nauki Magda Adamowicz Marzenna Hra jako prostředek výcviku pohybové koordinace Michlíčková Radmila -- Využiti klavíru ve výuce hudební výchovy v mateřských školách Štrbákova Hana -- Mateřská škola jako součást školské vzdělávací soustavy Tomášova Alexandra -- Klíč k úspěšnému vzdělávání dítěte mateřská škola Watola Anna -- 2. SEKCE UČITEL A JEHO PROFESE V PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A PROFESNÍ PŘÍPRAVA -- Od detekováni k pojmovému
mapování a navrhování řešení pedagogického problému -- studujícími -- Burkovičová Radmila -- Přiměřenost a soustavnost v práci učitelek mateřských škol Klohnová Alena -- K pregraduální přípravě učitelek MŠ z hlediska hudebněvýchovného Kusák Jiří -- Komunikace mezi učitelkou a dítětem v mateřské škole Leškaničová Lenka -- Kompetencje pedagogiczne nauczycielki przedszkola w zmieniających się realiach -- edukacyjnych -- Lubowiecka Jadwiga -- Učiteľ a dieťa v predprimárnej edukácii -- Minová Monika -- Učitelé MŠ a jejich profesní příprava k sexuální výchově Rašková Miluše -- Činnosti dětí v mateřské škole a jejich motivace učitelkou Řehová Taťána -- Sebehodnocení učitelky mateřské školy Syslová Zora -- Spolupráce učitelky s rodiči dětí v mateřské škole Vansová Alena -- 3. SEKCE DÍTĚ A KURIKULUM V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ -- Przystosowanie się dziecka do zmian v środowisku społecznym Grzeszkiewicz Bożena -- Przewodniki metodyczne w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Jakubowicz-Bryx Anna -- Kvalita života děti, školní kurikulum a učitelské vzdělávání Lukášova Hana -- Udział materiału ilustracyjnego w recepcji treści tekstów podręczników przeznaczonych dla uczniów klas młodszych Oleksy Jadwiga -- Ditě s kombinovaným postižením v podmínkách ZS (případová studie) Vítečková Miluše -- Wiedza dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat zawodów Wieczorek
Gertruda -- Úroveň sociální kompetence u žáků na počátku školní docházky Zowadová Iva -- 4. SEKCE UČITEL A JEHO PROFESE V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A PROFESNÍ PŘÍPRAVA -- Vzdelávanie a sebavzdelávanie učiteľov L stupňa ZS-výskumné zistenia Babiaková Simoneta -- Diagnostiovanie a diagnostické činnosti učiteľa Cabanová Mariana -- Profesionálni výkon učitele v inkluzivní primární škole Filová Hana, Havel Jiří -- Pedagogická praxe indikátor kvality přípravy učitelů primární školy Nelešovská Alena -- Nauczyciel małego dziecka między możliwością a koniecznością Nowak Jolana -- Teacherś work with the smali child in multicultural environment Ogrodzka-Mazur Ewa -- Childrenś utterances as an important source of opinion for early-primary teacherś pedagogical work Oelszlaeger Beata -- Problém profesijných kompetencii učiteľa primárneho stupňa školy vo vzťahu k jeho znalostiam obsahu učiva Porubský Štefan -- Autoevaluace školy a standard kvality závěrečné zprávy Seberová Alena, Malčík Martin -- 5. SEKCE DRAMATICKÁ A DALŠÍ ESTETICKÉ VÝCHOVY VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE -- Nástrojová hra v mateřské škole Funioková Ilona -- Využití klavíru ve výuce v mateřské škole Hanzlíková Věra -- Aktuálni stav dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ v Libereckém kraji Johnová Jana -- Prožitek a zkušenost ve hře i v procesu učeni děti a žáků Karaffa Jan -- Drama i happening w
kształtowaniu postaw społecznych dzieci przedszkolnych Królica Maria -- Poslech etnické hudby v mateřské škole Navrátilová Jana -- Postavení výtvarné výchovy v edukačním procesu primárního vzdělávání Růžičková Radka -- Dramatická výchova jako cesta k filozofování s dětmi -- Svobodová Eva -- "Když myslím, tak vidím " -- Sztablová Danuše -- 6. SEKCE OTÁZKY INTEGRACE PŘÍRODOVĚDNÉHO -- A SPOLEČENSKOVĚDNÍHO OBSAHU DO VZDĚLÁVÁNÍ -- Czasopisma dla dzieci przedszkolnych w rozwijaniu ich zainteresowań otoczeniem społecznym i przyrodniczym Budniak Alina -- Názory učiteľov na teoretické vzdelávanie žiakov I.stupňa základných škôl z telesnej výchovy -- Jurkechová Martina -- Uczenie się przez dialanie integrowanie kształcenia formalnego z nieformalnym w edukacji wczesnoszkolnej Kryk Gabriela -- Wiedza przyrodnicza nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej " Paśko Ingrid -- The competence of a teacher in the situation of forming the ecological consciousness of a preschool and primáry school child Różańska Aniela -- Život v představách 3-6ti letých dětí Šimik Ondřej -- Kostruktivistické poznáváni světa, perspektivy výchovy ve školních družinách Tvarůžka Václav -- Stimulating the development of children and youth by teachers in the environment of the developing information society Zalewska-Bujak Małgorzata -- 7. SEKCE OTÁZKY PODPORY A ROZVOJE PREGRAMOTNOSTI -- A POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÉ
GRAMOTNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLNÍ ZRALOSTI -- Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej od obserwacji do diagnozy -- całościowej -- Al-Khamisy Danuta -- K problematice plynulého přechodu z předškolní do školní edukace Bartošová Iva, Horňáčková Vladimíra, Václavík Vladimír Logopedická prevence v mateřských školách Čupová Martina, Váchová Alena -- Čtenářská propedeutika jako cesta předškolního dítěte k aktivnímu čtenářství Homolová Kateřina -- Preparacja nauczycieli do edukacji obcojęzycznej dieci Kapica Gabriela -- K faktorům ovlivňujícím řečové kompetence dětí preprimárního věku Metelková Svobodová Radana -- Spolupráce ZŠ s MŠ při přechodu dítěte z MŠ do školního prostředí Pavlovská Marie -- Językowe kompetencje nauczyciela edukacji elementarnej Skoczylas Krotla Edita -- Kontrola emocji u dzieci kończących roczne przygotowanie Skowrońska-Kruszewska Aleksandra -- Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti žáků z didaktického aspektu Švrčková Marie -- Školní zralost a školní připravenost pohledem pedagogicko-psychologických poraden Útlá Lenka -- 8. SEKCE SPECIFIKA V PRÁCI UČITELE PREPRIMÁRNÍHO A PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ -- Program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele -- Brtnová Čepičková Ivana, Šikulova Renata -- Wspieranie myślenia krytyczno-analitycznego u nauczycieli edukacji początkowej
Czaja-Chudyba Iwona -- Funkce individuálních a sociálních hodnot v osobnostně-sociální výchově možnosti výchovného působení učitele Göbelová Taťána -- Multikulturní výchova v kurikulárnich dokumentech pro primární vzdělávání Gúberová Martina -- Axiologická reflexe přípravného vzdělávání učitelů L stupně základní školy Horká Hana -- Role temperamentu žáka v pedagogickém procesu Juřičková Simona -- Rodové stereotypy v živote dieťaťa predškolského veku Rohanova Lenka, Minová Monika -- Vliv vyučovacího stylu učitele na interakci učitel-žák v prostředí české školy Stolinská Dominika -- Konštruktivizmus v predprimárnej edukácii Šepeľáková Lucia, Minová Monika -- Teacher culture person about the successful conditions of teaching and learning in multicultural society Szczurek-Boruta Alina -- Rómské děti a preprimárni edukace aneb proč vlastně rómské děti nechodí do školky? Ševčíková Veronika -- Funkcje nauczyciela w społeczeństwie wielokulturowym Żmijewska Ewa

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC