Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:30x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
272 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3243-5 (brož.)
Expert
Dotisk 2018
Obsahuje bibliografii na s. 269 a rejstřík
Anglické resumé
000188146
1 Základní, výběrový a datový soubor -- 1.1 Základní a výběrový soubor, absolutní a relativní četnost množiny -- 1.2 Vlastnosti relativní četnosti -- 1.3 Podmíněná relativní četnost -- 1.4 Četnostní nezávislost dvou množin v daném výběrovém souboru -- 1.5 Skalární a vektorový znak -- 1.6 Datový soubor -- 1.7 Jev a jeho absolutní a relativní četnost -- 2 Bodové a intervalové rozložení četností -- 2.1 Jednorozměrné bodové rozložení četností -- 2.2 Dvourozměrné bodové rozložení četností -- 2.3 Jednorozměrné intervalové rozložení četností -- 2.4 Dvourozměrné intervalové rozložení četností -- 2.5 Dvourozměrný tečkový diagram -- 3 Číselné charakteristiky znaků -- 3.1 Typy znaků -- 3.2 Číselné charakteristiky nominálních znaků -- 3.3 Číselné charakteristiky ordinálních znaků -- 3.4 Číselné charakteristiky intervalových znaků -- 3.5 Charakteristiky poměrových znaků ---
3.6 Vážené číselné charakteristiky -- 3.7 Početní pravidla pro číselné charakteristiky -- 4 Náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti -- 4.1 Náhodné jevy -- 4.2 Pravděpodobnost -- 5 Stochasticky nezávislé jevy a podmíněná pravděpodobnost -- 5.1 Nezávislé jevy -- 5.2 Podmíněná pravděpodobnost -- 6 Náhodné veličiny -- 7 Náhodné vektory -- 8 Vybraná rozložení diskrétních a spojitých náhodných veličin -- 8.1 Alternativní rozložení -- 8.2 Binomické rozložení -- 8.3 Geometrické rozložení -- 8.4 Hypergeometrické rozložení -- 8.5 Poissonovo rozložení -- 8.6 Rovnoměrné diskrétní rozložení -- 8.7 Rovnoměrné spojité rozložení -- 8.8 Exponenciální rozložení -- 8.9 Normální rozložení -- 8.10 Dvourozměrné normální rozložení -- 8.11 Pearsonovo rozložení -- 8.12 Studentovo rozložení -- 8.13 Fisherovo-Snedecorovo -- 9 Číselné charakteristiky náhodných veličin ---
10 Slabý zákon velkých čísel a centrální limitní věta -- 11 Základní pojmy matematické statistiky -- 11.1 Pojem náhodného výběru -- 11.2 Pojem statistiky, příklady důležitých statistik -- 11.3 Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí -- 11.4 Typy bodových odhadů -- 11.5 Vlastnosti důležitých statistik -- 11.6 Pojem intervalu spolehlivosti -- 11.7 Postup při konstrukci intervalu spolehlivosti -- 11.8 Šířka intervalu spolehlivosti -- 11.9 Význam testování statistických hypotéz -- 11.10 Statistická hypotéza -- 11.11 Test statistické hypotézy -- 11.12 Nulová a alternativní hypotéza -- 11.13 Doporučený postup při testování statistických hypotéz pomocí kritického oboru -- 11.14 Chyba 1. a 2. druhu -- 11.15 Ilustrace vztahu mezi chybou 1. a 2. druhu -- 11.16 Testování pomocí intervalu spolehlivosti -- 11.17 Testování pomocí p-hodnoty -- 12 Grafická analýza a testy normality -- 12.1 Průběhový diagram ---
12.2 Histogram -- 12.3 Krabicový diagram (BoxPlot) -- 12.4 Motivace pro testování normality -- 12.5 Princip a provedení testů normality -- 13 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení -- 13.1 Rozložení statistik odvozených z výběrového průměru a výběrového rozptylu -- 13.2 Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu a rozptyl -- 13.3 Typy testů pro parametry normálního rozložení -- 13.4 Náhodný výběr z dvourozměrného rozložení -- 13.5 Rozložení statistik odvozených z výběrových průměrů a výběrových rozptylů -- 13.6 Interval spolehlivosti pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů -- 13.7 Typy testů pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů -- 13.8 Cohenův koeficient věcného účinku -- 14 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení -- 14.1 Asymptotické rozložení statistiky odvozené z výběrového -- průměru ---
14.2 Asymptotický interval spolehlivosti pro parametr alternativního rozložení -- 14.3 Testování hypotézy o parametru alternativního rozložení -- 14.4 Asymptotické rozložení statistiky odvozené ze dvou výběrových průměrů -- 14.5 Asymptotický interval spolehlivosti pro rozdíl parametrů -- dvou alternativních rozložení -- 14.6 Testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení -- 14.7 Postup při testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení -- 15 Jednofaktorová analýza rozptylu -- 15.1 Předpoklady a označení -- 15.2 Matematický model -- 15.3 Testování hypotézy o shodě středních hodnot -- 15.4 Testování hypotézy o shodě rozptylů -- 15.5 Post-hoc (následné) metody mnohonásobného porovnávání -- 15.6 Doporučený postup při provádění analýzy rozptylu -- 16 Neparametrické testy o mediánech -- 16.1 Pojem pořadí a průměrného pořadí ---
16.2 Jednovýběrový a párový znaménkový test a jeho asymptotická varianta -- 16.3 Jednovýběrový a párový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta -- 16.4 Dvouvýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická -- varianta -- 16.5 Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test -- 16.6 Kruskalův-Wallisův test a mediánový test -- 16.7 Metody mnohonásobného porovnávání -- 17 Porovnání empirického a teoretického rozložení -- 17.1 Testy dobré shody pro diskrétní a spojité rozložení -- 17.2 Jednoduchý test exponenciálního rozložení -- 17.3 Jednoduchý test Poissonova rozložení -- 18 Analýza závislosti veličin nominálního a ordinálního typu -- 18.1 Kontingenční tabulka -- 18.2 Testování hypotézy o nezávislosti -- 18.3 Měření síly závislosti -- 18.4 Čtyřpolní kontingenční tabulka -- 18.5 Asymptotický a přesný test nezávislosti ve čtyřpolní tabulce -- 18.6 Podíl šancí ve čtyřpolní kontingenční tabulce ---
18.7 Testování nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách pomocí -- podílu šancí -- 18.8 Spearmanův koeficient pořadové korelace -- 18.9 Vlastnosti Spearmanova koeficientu pořadové korelace -- 18.10 Testování pořadové nezávislosti ordinálních veličin -- 18.11 Asymptotické varianty testu -- 19 Jednoduchá korelační analýza -- 19.1 Kovariance dvou náhodných veličin a její odhad -- 19.2 Koeficient korelace a jeho odhad -- 19.3 Koeficient korelace dvourozměrného normálního rozložení -- 19.4 Test hypotézy o nezávislosti -- 19.5 Interval spolehlivosti pro koeficient korelace -- 19.6 Porovnání dvou korelačních koeficientů -- 20 Úvod do regresní analýzy -- 20.1 Zavedení lineárního modelu -- 20.2 Metoda nejmenších čtverců pro neopakovaná a opakovaná měření -- 20.3 Interval spolehlivosti pro regresní parametr -- 20.4 Testování hypotézy o shodě regresního parametru s předem daným číslem ---
20.5 Testování hypotézy o nevýznamnosti všech prediktorů v modelu (celkový F-test) -- 20.6 Adekvátnost modelu -- 20.7 Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu -- 20.8 Predikční interval spolehlivosti -- 20.9 Analýza reziduí -- 20.10 Index determinace -- 21 Časové řady -- 21.1 Pojem časové řady -- 21.2 Popisné charakteristiky časové řady -- 21.3 Dynamické charakteristiky časové řady -- 21.4 Vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC