Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(13.4) Půjčeno:211x 
BK
2., rozš. české vyd.
Brno : Paido, 2010
261 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7315-185-0 (brož.)
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny?
Obsahuje bibliografii na s. 253-261 a bibliografické odkazy
000188164
1 CO JE TO VÝZKUM -- 1.1 Úloha teorie ve výzkumu -- 1.2 Výzkum-kdo a proč -- 1.3 Příprava a organizace výzkumu 1.3.1 Etapy výzkumu -- 1.4 Výzkumný projekt -- 2 INFORMAČNÍ PŘÍPRAVA VÝZKUMU -- 2.1 Základní pojmy používané v oblasti informačních zdrojů -- 2.2 Vyhledávání literatury -- 2.3 Elektronické texty -- 2.4 Jak pracovat s literaturou? -- 3 KVANTITATIVNĚ NEBO KVALITATIVNĚ ORIENTOVANÝ VÝZKUM -- 3.1 Kořeny kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu -- 3.2 Protikladnost nebo komplementarita kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu? -- A. KVANTITATIVNĚ ORIENTOVANÝ VÝZKUM -- 4 VÝZKUMNÝ PROBLÉM -- 4.1 Tři typy výzkumných problémů -- 4.2 Jazyková forma výzkumného problému -- 4.3 Definování hlavních pojmů -- 5 PROMĚNNÉ -- 6 HYPOTÉZY -- 6.1 Vznik hypotéz -- 6.2 Formulování hypotéz -- 6.3 Více hypotéz -- 7 VÝZKUMNÝ SOUBOR -- 7.1 Náhodný výběr -- 7.2 Jak dělat náhodný výběr? -- 7.3 Stratifikovaný výběr -- 7.4 Mechanický výběr -- 7.5 Záměrný výběr -- 7.6 Rozsah výběrového souboru -- 8 VSTUP DO TERÉNU 8.1 Předvýzkum -- 9 VÝZKUMNÉ METODY -- 10 VALIDITA A RELIABILITA VÝZKUMNÉHO NÁSTROJE -- 10.1 Validita -- 10.1.1 Obsahová validita -- 10.1.2 Konstruktová validita -- 10.1.3 Kriteriální validita -- 10.2 Interní a externí validita -- 10.3 Reliabilita -- 10.3.1 Opakování měření -- 10.3.2 Ekvivalentní formy výzkumného nástroje -- 10.3.3 Vnitřní konzistence výzkumného
nástroje -- 10.3.4 Rozpůlení výzkumného nástroje -- 10.3.5 Shoda mezi posuzovateli -- 11 POZOROVÁNÍ -- 11.1 Pozorovací systémy -- 11.2 Co se pozoruje? -- 11.3 Průběh pozorování -- 11.4 Zaznamenávání trvání kategorií -- 11.5 Zaznamenávání výskytu kategorií -- 11.6 Vyhodnocování výskytu kategorií -- 11.7 Zácvik pozorovatele -- 11.8 Reliabilita kategoriálních pozorovacích systémů -- 11.9 Závěr k používání strukturovaného pozorování -- 11.10 Záznam pozorování -- 12 ŠKÁLO VÁNÍ -- 12.1 Pořadové škály -- 12.2 Intervalové škály -- 12.3 Bipolární škály -- 12.4 Problémy s kvaziintervalovými škálami -- 12.5 Likertovy škály -- 12.6 Vyhodnocování škál -- 12.7 Reliabilita škál -- 12.8 Validita škál -- 13 DOTAZNÍK -- 13.1 Základní terminologie -- 13.2 Cíl dotazníku -- 13.3 Struktura dotazníku -- 13.4 Jak tvořit otázky do dotazníku -- 13.4.1 Typy otázek -- 13.4.2 Uzavřené otázky -- 13.4.3 Otevřené otázky -- 13.4.4 Polouzavřené otázky -- 13.4.5 Škálované otázky -- 13.4.6 Variabilita typů otázek -- 13.4.7 Navigace v dotazníku -- 13.5 Validita jednotlivých typů otázek -- 13.6 Reliabilita dotazníku -- 13.7 Délka dotazníku -- 13.8 Návratnost -- 13.9 Průvodní dopis -- 13.10 Kroky při konstrukci dotazníku -- 13.11 Elektronický dotazník -- 14 INTERVIEW -- 14.1 Druhy interview -- 14.2 Prostředí pro interview -- 14.3 Nácvik dovedností pro interview -- 14.4 Průběh interview -- 14.5 Vyhodnocování
odpovědí -- 14.6 Celkové hodnocení interview -- 15 OBSAHOVÁ ANALÝZA TEXTU -- 15.1 Kvantitativní obsahová analýza -- 15.2 Postup u obsahové analýzy -- 15.3 Počítačová obsahová analýza textu -- 15.4 Validita a reliabilita obsahové analýzy textu -- 15.5 Určování obtížnosti učebního textu -- 16 EXPERIMENT -- 16.1 Základní terminologie -- 16.2 Model experimentu -- 16.3 Subjekty experimentu -- 16.3.1 Rovnocenné skupiny subjektů -- 16.3.2 Náhodný výběr subjektů pro experiment -- 16.4 Experimentální plán -- 16.4.1 Experimentální plán s použitím pretestu a posttestu -- 16.4.2 Experimentální plán s použitím posttestu -- 16.4.3 Solomonův experimentální plán s použitím čtyř skupin -- 16.5 Hawthornský efekt -- 16.6 Celkové hodnocení experimentální metody -- 17 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ -- 17.1 Tabulky a grafy -- 17.1.1 Kolik tabulek a grafu? -- 17.2 Matematicko-statistické postupy -- 18 INTERPRETACE DAT -- 18.1 Když se předpoklady nebo hypotézy nepotvrdí -- 18.2 Struktura a jazykový styl publikací o kvantitativním výzkumu -- B. KVALITATIVNĚ ORIENTOVANÝ VÝZKUM -- 19 POSTUPY PŘI KVALITATIVNÍM VÝZKUMU -- 19.1 Výběr případů (osob, lokalit) -- 19.2 Validita a reliabilita v kvalitativním výzkumu -- 20 METODY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU -- 21 POZOROVÁNÍ -- 21.1 Vliv pozorovatele -- 21.2 Data z pozorování -- 21.3 Přesnost zápisu -- 21.4 Poznámky a reflexe výzkumníka -- 21.5 Nahrávky -- 21.6 Nácvik -- 21.7 Participační
pozorování -- 21.8 Vstup do terénu -- 21.9 Stupně participace -- 21.10 Průběh participačního pozorování -- 21.11 Utajení identity osob -- 22 INTERVIEW -- 22.1 Záznam interview -- 22.2 Narativní interview -- 22.3 Výzkum životního příběhu 22.3.1 Životní příběhy učitelů -- 23 ANALÝZA PRODUKTŮ ČLOVĚKA -- 24 TVORBA TEORIE -- 25 FORMA A STYL TEXTŮ Z KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU -- PŘÍLOHY -- PŘÍLOHA I: Zásady zhotovování protokolu vyučovací hodiny -- PŘÍLOHA II: Protokol z audionahrávky vyučovací hodiny -- PŘÍLOHA III: Schéma analýzy struktury vyučovací hodiny -- PŘÍLOHA IV: Dotazník Kvalita života žáka ve třídě -- PŘÍLOHA V: Škála na hodnocení otevřenosti vyučování -- PŘÍLOHA VI: Systém na pozorování humanistické výchovy -- PŘÍLOHA VII: Flandersův systém na pozorování komunikace ve třídě -- PŘÍLOHA VIII: Schéma na zjišťování postojů žáků k vyučovacím předmětům -- PŘÍLOHA IX: Dotazník učitelova pojetí výuky -- PŘÍLOHA X: Schéma interview se žákem -- PŘÍLOHA XI: Dotazník priorit rodičů -- PŘÍLOHA XII: Tabulka náhodných čísel -- PŘÍLOHA XIII: Norma bibliografické citace
(OCoLC)670479292
cnb002108688

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC