Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.1) Půjčeno:35x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2010
253 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-701-4 (brož.)
Vročení v tiráži 2009
U dotisku z r. 2012 je uvedený nakladatel: Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 247-251
000188275
Obsah // i. úvod___8 // 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ___10 // 3. ZÁKLADNÍ POJMY___11 // 3.1. Rozdělení nádorů 11 // 3.2. TNM systém 11 // 3.3. Indikace radioterapie podle záměru léčby 14 // 3.4. Frakcionace 15 // 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY RADIOTERAPIE___17 // 4.1. Ionizující záření a radioterapie 17 // 4.2. Interakce záření s látkou 17 // 4.3. Neutronové záření 19 // 4.4. Fyzikální veličiny v radioterapii 20 // 4.5. Dozimetrie ionizujícího záření 23 // 4.6. PŘEHLED DRUHŮ ZÁŘENÍ VYUŽÍVANÝCH V RADIOTERAPII 25 // 5. DEFINICE CÍLOVÉHO OBJEMU___26 // 5.1. Stanovení dávky v cílovém objemu 28 // 5.2. Index konformity a pokrytí CTV 29 // 6. TVAROVÁNÍ POLÍ A MULTILEAF COLLIMATOR___32 // 7. ALGORITMUS PŘÍPRAVY RADIOTERAPIE___34 // 8. SIMULÁTOR___41 // 8.1. Konvenční simulátor (RTG simulátor) 41 // 8.2. CT simulátor 42 // 8.3. Zaměřovací systémy v radioterapii 44 // 8.4. SSD A SAD 44 // 9. OZAŘOVACÍ PODMÍNKY___45 // 9.1. Kvalita záření a jeho filtrace 46 // 9.2. OZAŘOVACÍ VZDÁLENOST 48 // 9.3. Ozařované pole 48 // 9.4. Ozařovaný objem 49 // 9.5. OZAŘOVACÍ čas 50 // 3 // 10. OZAŘOVACÍ TECHNIKY // 51 // 10.1. Ozařování pomocí jednoho pole 51 // 10.2. Ozařování pomocí dvou polí 54 // 10.3. Ozařování pomocí tří polí 58 // 10.4. Ozařování pomocí čtyř polí 60 // 10.5. Ozařování pomocí pěti a více polí 62 // 11. SPECIÁLNÍ OZAŘOVACÍ TECHNIKY___63 // 11.1. Veľkoobjemové
ozařování 63 // 11.2. Celotělové ozařování 66 // 11.3. Pohybové ozařování 67 // 12. STEREOTAKTICKÉ OZAŘOVÁNÍ___69 // 12.1. Leksellův gama nůž 70 // 12.2. Stereotaktický systém pro lineární urychlovač 72 // 12.3. Cyber Knife 75 // 12.4. Indikace stereotaktické radiochirurgie a radioterapie 77 // 13. INTENSITY MODULATED RADIOTHERAPY (IMRTi - RADIOTERAPIE S MODULOVANOU INTENZITOU___78 // 14. IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY (IGRT) - RADIOTERAPIE ŘÍZENÁ OBRAZEM___84 // 15. TOMOTERAPIE___88 // 16, KONFORMNÍ RADIOTERAPIE (3D-CRT1. INVERZNÍ PLÁNOVÁNÍ___92 // 16.1.3D-CRT 92 // 16.2. Inverzní plánování 94 // 16.3. Plánovací systém 94 // 17. VERIFIKAČNÍ SYSTÉMY V RADIOTERAPII___97 // 17.1. Verifikace pozice pacienta pomocí EPI 97 // 17.2. X-ray Volume Imaging (XVI) 101 // 17.3. Statická RTG obraz 104 // 17.4. Verifikace ultrazvukem 105 // 17.5. CT-on-Rails 105 // 17.6. MV(CB)CT 107 // 17.7. Dozimetrická verifikace 108 // 4 // 18. RENTGENOVÁ TERAPIE // 109 // 18.1. Povrchová rentgenová terapie 110 // 18.2. POLOHLOUBKOVÁ RENTGENOVÁ TERAPIE 111 // 18.3. Hloubková rentgenová terapie 111 // 19. MEGAVOLTÁŽNÍ RADIOTERAPIE___112 // 20. ZDROJE VYSOKOENERGETICKÉHO ZÁŘENÍ___115 // 20.1. Cesium 115 // 20.2. Kobalt 115 // 20.3. Urychlovače nabitých částic 118 // 20.3.1. Cyklotron 118 // 20.3.2. Mikrotron 119 // 20.3.3. Betatron 119 // 20.3.4. Lineární urychlovač 120 // 21. ELEKTRONOVÁ TERAPIE___125 // 22. HADRONOVÁ RADIOTERAPIE___129
// 22.1. Protonová terapie 129 // 22.2. Neutronová radioterapie 134 // 22.3. Negativní piony (h-mezony) 136 // 22.4. Těžké ionty 136 // 23. BRACHYTERAPIE___137 // 23.1. Zdroje pro brachyterapii 138 // 23.2. Afterloading 141 // 23.3. Rozdělení brachyterapie podle dávkového příkonu 142 // 23.4. Lokalizace zdroje v brachyterapii 143 // 23.5. Rozložení dávky v rovině a postoru 143 // 23.6. Indikace brachyterapie 144 // 23.7. Druhy aplikací v brachyterapii 144 // 24. POTENCIACE RADIOTERAPIE___154 // 25. KOMBINACE RADIOTERAPIE S CHIRURGICKOU LÉČBOl___155 // 25.1. VÝZNAM KOMBINACE RADIOTERAPIE S CHIRURGICKOU LÉČBOU 155 // 25.2. PŘEDOPERAČNÍ OZÁŘENÍ 155 // 25.3. Peroperační ozáření 156 // 25.4. Pooperační ozáření 156 // 5 // 26. KOMBINACE RADIOTERAPIE A CHEMOTERAPIE // 157 // 26.1. VÝZNAM RADIOCHEMOTERAPIE 157 // 26.2. Vliv chemoterapie na celkový efekt ozáření 157 // 26.3. Nežádoucí účinky radiochemoterapie 158 // 26.4. Radiochemoterapie v praxi 161 // 26.5. Nejužívanější cytostatika 163 // 27. TR1MODALITNÍ PŘÍSTUP___166 // 28. ZÁŘENÍ O VYSOKÉM LET___167 // 29. FRAKCIONACE___169 // 29.1. NSD 169 // 29.2. TDF 170 // 29.3. LQ model 170 // 30. VYUŽITÍ KYSLÍKOVÉHO EFEKTU___172 // 31. VYUŽITÍ RADIOSENZIBILIZÁTORŮ___174 // 31.1. Radiosenzibilizátory 174 // 31.2. Radiomimetika 175 // 31.3. Senzibilizátory hypoxických buněk 175 // 31.4. Synchronizace 175 // 31.5. Radioprotektiva 175 // 32. HYPERTERMIE___177 // 32.1. Možnosti
ohřevu tkáně 179 // 32.2. Metody a indikace hypertermie 180 // 33. TERAPEUTICKÝ POMĚR___181 // 34. NENÁDOROVÁ RADIOTERAPIE___183 // 34.1. Mechanismus účinku záření u nenádorových onemocnění 184 // 34.2. PŘÍSTROJE PRO NE NÁDOROVOU RADIOTERAPII 184 // 33.3. Srovnání RTG přístroje a izotopového ozařovače 185 // 34.4. Indikace nenádorové radioterapie 187 // 34.5. Technika ozařování ? nenádorové radioterapie 188 // 34.6. Dávka, čas a frakcionace u nenádorové radioterapie 188 // 34.7. Kontraindikace nenádorové radioterapie 189 // 34.8. PŘEHLED ROZDÍLŮ RADIOTERAPIE 191 // 6 // 35. PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE // 192 // 35.1. Paliativní analgetická radioterapie 193 // 35.2. Léčba kostních metastáz 194 // 35.3. Léčba metastáz do CNS 195 // 36. TOLERANČNÍ DÁVKY___196 // 37. ÚČINKY RADIACE NA NORMÁLNÍ TKÁŇ. NÁSLEDKY A MECHANISMY 199 // 37.1. Obecné principy poškození normální tkáně 200 // 37.2. Klinické projevy radiačního poškození v ozařovaných oblastech 201 // 37.3. POSTRADIAČNÍ SYNDROM 204 // 38. RADIOTERAPIE PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU___205 // 38.1. Problematika rádioterapeutické léčby 205 // 38.2. Komplikace rádioterapeutické léčby 207 // 39. VYBRANÉ INDIKACE___209 // 39.1. Nádory hlavy a krku 209 // 39.1.1. Karcinom nasofaryngu 212 // 39.2. Bronchogenní karcinom 213 // 39.2.1. Nemalobuněčný karcinom (NSCLC) 214 // 39.2.2. Malobuněčný karcinom (SCLC) 215 // 39.3. Karcinom jícnu 217 // 39.4. Karcinom
prsu 219 // 39.5. Karcinom žaludku 222 // 39.6. Karcinom močového měchýře 223 // 39.7. Karcinom prostaty 224 // 39.8. Karcinom děložního těla 227 // 39.9. Nádory děložního čípku 228 // 39.10. Karcinom rekta 231 // 39.11. Nádory anu 233 // 39.12. Nádory CNS 234 // 39.12.1. Vysoce maligní gliomy (anaplastický astrocytom, glioblastoma MULTUFORME) 236 // 40. NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM___238 // 40.1. Onkoprevence 239 // 40.2. Metody monitorování onkologických pacientů 243 // 40.3. SCREENINGOVÉ PROGRAMY 244 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY___246 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC