Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

sociální politika (@@20120501-13:16:29@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(7.9) Půjčeno:59x 
BK
5., přeprac. a aktualiz. vyd.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
542 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-585-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 496-504 a rejstřík
Anglické resumé
000188483
OBSAH // Úvod...H // I. Oddíl // 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika...17 // 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému...17 // 1.2 Pojetí sociální politiky...19 // 1.3 Základní principy sociální politiky...26 // 1.3.1 Princip sociální spravedlnosti...27 // 1.3.2 Princip sociální solidarity...32 // 1.3.3 Princip ekvivalence...34 // 1.3.4 Princip subsidiarity...37 // 1.3.5 Princip participace...39 // 1.4 Cíle sociální politiky a jejich charakter...40 // 1.4.1 Charakter sociálněpolitických cílů // a způsob jejich tvorby...40 // 1.4.2 Vztah obyvatelstva ? cílům (k sociální politice) ... 43 // 1.5 Souvislosti sociální a hospodářské politiky...44 // 2 Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje...50 // 2.1 Objekty a subjekty sociální politiky...50 // 2.2 Typy (modely) sociální politiky a model sociální // politiky ČR...53 // 2.3 Funkce sociální politiky...57 // 2.4 Nástroje sociální politiky...65 // 3 Účast státu v sociální politice...73 // 3.1 Role státu v sociální politice...74 // 3.2 Podstata, příčiny vzniku a fungování welfare state // (sociálního státu)...77 // 3.3 Výdaje na welfare state (sociální stát) v zemích EU...84 // 3.4 Převažující názory na účast státu v sociální politice...92 // 3.5 Koncept sociálního tržního hospodářství...i.. 95 // # // 5 // SOCIÁLNÍ POLITIKA // 4 Proces transformace sociální politiky...102 // 4.1 Charakteristika
„socialistické sociální politiky“...102 // 4.2 Obecná charakteristika procesu transformace...104 // 4.3 Sociální reforma...107 // 4.4 Orientace procesu transformace v dalším období...111 // 5 Chudoba a sociální vyloučení...117 // 5.1 Chudoba a problém chudoby v české společnosti...117 // 5.1.1 Koncepty chudoby...119 // 5.1.2 Nejčastéjší příčiny chudoby...123 // 5.1.3 Nástroje a měření chudoby...126 // 5.1.4 Hlavní možné způsoby řešení chudoby...128 // 5.1.5 Charakteristika a výskyt chudoby // v ČR po roce 1989... 132 // 5.2 Chudoba, sociální vyloučení a Evropský proces // sociálního začleňování...137 // 5.2.1 Koncept sociálního vyloučení...137 // 5.2.2 Evropský proces sociálního začleňování...140 // 6 Vývoj sociální politiky a sociální politika Evropské unie...151 // 6.1 Stručná charakteristika vývoje sociální politiky...152 // 6.1.1 První vývojová etapa...153 // 6.1.2 Druhá vývojová etapa...155 // 6.2 Hledání sociální politiky Evropské unie...159 // 6.3 Strategie modernizace sociální ochrany...163 // 6.3.1 Měnící se prostředí systémů sociální ochrany...163 // 6.3.2 Základní cíle modernizace sociální ochrany...166 // II. Oddíl // 7 Sociální zabezpečení v sociálním systému společnosti...175 // 7.1 Vymezení sociálního zabezpečení...175 // 7.2 Základní faktory sociálního zabezpečení...179 // 7.2.1 Ekonomické faktory...180 // 7.2.2 Společensko-politické faktory...181
// 7.2.3 Demografické faktory...182 // 7.3 Nová koncepce sociálního zabezpečení...184 // 7.3.1 Minulý vývoj sociálního zabezpečení...184 // 7.3.2 Principy koncepce sociálního zabezpečení...188 // 7.3.3 Obecná teorie konstrukce dávky...190 // 6 // OBSAH // 8 Financování systému důchodového zabezpečení...196 // 8.1 Základní možnosti financování systému důchodového // zabezpečení...196 // 8.1.1 Základní typy penzijních plánů...198 // 8.1.2 Základní typy konstrukce důchodového systému... 199 // 8.1.3 Valorizace v důchodovém zabezpečení...201 // 8.2 Financování důchodového zabezpečení...204 // 8.2.1 Nedostatky způsobu financování důchodového // zabezpečení do roku 1993...204 // 8.2.2 Způsob financování důchodů od roku 1993... 205 // 8.3 Základní principy uspořádání systémů důchodového // zabezpečení ve vyspělých zemích Evropy...209 // 8.3.1 Otevřená metoda koordinace a důchodové // systémy v Evropě...211 // 8.3.2 Závěry pro Českou republiku ve sféře // důchodového zabezpečení...214 // 9 Důchodové pojištění...218 // 9.1 Zabezpečované životní situace...218 // 9.2 Dávky důchodového pojištění...219 // 9.3 Vývoj a perspektivy důchodového pojištění...229 // 9.3.1 Důchodová reforma v ČR...236 // 10 Penzijní připojištění...241 // 10.1 Význam penzijního připojištění...241 // 10.2 Základní charakteristika penzijního připojištění...243 // 10.3 Dávky penzijního
připojištění...247 // 10.4 Dosavadní průběh penzijního připojištění...249 // 10.5 Zaměstnanecké penzijní připojištění // a komerční důchodové pojištění...252 // 11 Nemocenské pojištění...256 // 11.1 Základní změny v nemocenském pojištění // od 1. 1.2009... 257 // 11.1.1 Zvýšení zainteresovanosti zaměstnavatelů // na výši pracovní neschopnosti svých zaměstnanců...257 // 11.1.2 Způsob výplaty dávek...258 // 11.2 Zabezpečované životní situace... 260 // « // 7 // SOCIÁLNÍ POLITIKA // 11.3 Základní dávky nemocenského pojištění...261 // 11.4 Nemocenské pojištění v roce 2010...265 // 11.4.1 Finanční vyrovnanost systému...266 // 12 Státní sociální podpora...270 // 12.1 Charakteristika systému státní sociální podpory...270 // 12.2 Konstrukce dávek státní sociální podpory...272 // 12.3 Možnosti změn systému státní sociální podpory...283 // 13 Sociální pomoc...286 // 13.1 Charakteristika systému sociální pomoci...286 // 13.2 Životní minimum...288 // 13.3 Základní nástroje sociální pomoci...292 // 13.4 Východiska dalšího vývoje systému sociální pomoci---303 // 14 Politika zaměstnanosti...309 // 14.1 Specifika trhu práce a nezaměstnanost...310 // 14.2 Charakteristika nezaměstnanosti a její důsledky...312 // 14.2.1 Charakteristika nezaměstnanosti...312 // 14.2.2 Ekonomické a sociální důsledky // nezaměstnanosti...316 // 14.3 Politika zaměstnanosti...318 // 14.4 Trh práce
a politika zaměstnanosti v ČR po roce 1989... 321 // 14.4.1 Situace na trhu práce a míra nezaměstnanosti--322 // 14.4.2 Politika zaměstnanosti...325 // 15 Zdravotní politika...335 // 15.1 Východiska a předpoklady zdravotní politiky...340 // 15.2 Systém zdravotní péče a úloha státu v tomto systému ... 342 // 15.3 Zdravotní pojištění jako zdroj financování // zdravotnictví...350 // 15.4 Problematika spojená s transformací nového systému // zdravotní péče v ČR...358 // 15.4.1 Veřejné zdravotní pojištění v ČR...360 // 15.4.2 Poskytovatelé zdravotní péče...364 // 15.4.3 Poskytování a úhrada zdravotní péče // pojištěncům...366 // 15.4.4 Účinnost systému úhrad...371 // 8 // OBSAH // 16 Rodinná politika...374 // 16.1 Proměny podoby rodin a rodinného chování...374 // 16.2 Systémy podpory rodin a vývoj rodinné politiky...378 // 16.3 Základní charakteristiky vývoje rodinné politiky // a jejích nástrojů v ČR...380 // 16.4 Transformační proces rodinné politiky v ČR...383 // 16.5 Nástroje podpory rodin...384 // 16.5.1 Primá podpora rodin...385 // 16.5.2 Neprimá podpora rodin...386 // 16.6 Slučitelnost profesních a rodičovských polí...388 // 16.7 Demografická situace v ČR - rodina // ve stárnoucím světě...392 // 17 Bytová politika...399 // 17.1 Charakteristiky bydlení...399 // 17.2 Úloha státu v bydlení...401 // 17.3 Typy bytových systémů a nástroje bytové politiky ...401 // 17.3.1 Typy bytových
systémů...402 // 17.3.2 Nástroje bytové politiky...404 // 17.3.3 Sociální bydlení...406 // 17.4 Transformace bytové politiky v České republice...411 // 17.5 Vybrané programy státní podpory bydlení // v České republice ...418 // 17.5.1 Program podpory výstavby nájemních bytů // a technické infrastruktury...418 // 17.5.2 Program podpory výstavby domů // s pečovatelskou službou...421 // 17.5.3 Programy podpory všech typů bydlení...423 // 17.5.4 Podpora výstavby podporovaných bytů...429 // 17.6 Regenerace a reprodukce bytového fondu // v České republice ...431 // 17.7 Hlavní charakteristiky bydlení v evropském // kontextu...435 // 18 Vzdělávací politika...441 // 18.1 Postavení vzdělání ve společnosti a jeho fimkce...442 // 18.2 Vzdělávací politika, její obsah, cíle a principy...446 // 18.3 Hlavní rysy vzdělávací politiky ČR před rokem 1989 ... 456 // 9 // SOCIÁLNÍ POLITIKA // 18.4 Změny ve vzdělávací politice po roce 1989, // její problémy a další žádoucí orientace...458 // 18.4.1 Úloha státu a ostatních subjektů // ve vzdělávací politice...459 // 18.4.2 Zajištění spravedlivého přístupu ke vzdělávání // a kvality vzdělávacích efektů...461 // 18.4.3 Financování a efektivnost ve vynakládání // finančních zdrojů...463 // 18.5 Vzdělávací systém ČR...465 // 19 Problémy a trendy ve vývoji budoucí české sociální politiky ... 476 // 19.1 Pravděpodobné trendy v sociální politice
// na počátku nového tisíciletí...476 // 19.2 Obsahové zaměření sociální politiky...478 // 19.3 Role státu v sociální politice...480 // 19.4 Solidarita v sociální politice ...484 // Résumé... 492 // Summary...494 // Seznam literatury...496 // Tabulková příloha...505 // Rejstřík...537 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC