Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
247 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-3125-4 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 207-247
000191232
1. Bipolární afektivní porucha v historickém kontextu -- 1.1 Aretaeus -- 1.2 Farlet a Baillarger -- 1.3 Kraepelin -- 1.4 Současnost unipolární a bipolární koncept -- 2. Klinický obraz bipolární afektivní poruchy -- 2.1 Mánie -- 2.2 Hypománie -- 2.2.1 Hyperthymní charakter -- 2.2.2 Delirantní mánie -- 2.3 Deprese -- 2.3.1 Deprese a vztahy -- 2.4 Smíšená epizoda -- 2.5 Sebevražedné rozlady -- 2.6 Remise -- 2.7 Důvody, proč pacienti vyhledávají léčbu -- 2.8 Klinický průběh -- 2.8.1 Chronicita -- 3. Diagnostika bipolární afektivní poruchy -- 3.1 Diagnostika jednotlivých epizod -- 3.1.1 Hypománie -- 3.1.2 Mánie -- 3.1.3 Deprese -- 3.1.4 Bipolární porucha typu I -- 3.1.5 Bipolární porucha typu II -- 3.1.6 Deník nálady -- 3.1.7 Zlepšení diagnostiky -- 3.2 Remise -- 4. Diferenciální diagnóza bipolární afektivní poruchy -- 4.1 Organická bipolární porucha, příznaky vyvolané farmaky a návykovými látkami -- 4.2 Závěr ---
5. Průběh bipolární afektivní poruchy -- 5.1 Nástup onemocnění -- 5.2 Heterogenita průběhu onemocnění -- 5.3 Počet epizod -- 5.4 Komorbidita a suicidální jednání -- 5.5 Můžeme predikovat průběh nemoci? -- 5.6 Kognitivní poruchy u bipolární afektivní poruchy -- 5.6.1 Pozornost a soustředění -- 5.6.2 Učení a paměť -- 5.6.3 Řeč -- 5.6.4 Psychomotorické funkce -- 5.6.5 Exekutivní funkce -- 5.6.6 Inteligenční schopnosti -- 5.6.7 Příčiny kognitivního deficitu u bipolárních pacientů -- 5.7 Závěr -- 6. Etiopatogeneze bipolární afektivní poruchy -- 6.1 Psychosociální faktory -- 6.2 Negenetické a neurovývojové aspekty -- 6.2.1 Perinatální komplikace -- 6.2.2 Drobné tělesné odchylky -- 6.2.3 Dermatoglyfy -- 6.3 Genetické aspekty -- 6.4 Neurobiologie bipolární afektivní poruchy -- 6.4.1 Klasický monoaminoergní neurotransmiterový -- a neuroendokrinní systém -- 6.4.2 Protein kináza C -- 6.4.3 Abnormality kalciové signalizace ---
6.4.4 Stres a glukokortikoidy modulující neuronální plasticitu: význam pro poruchy nálady -- 6.4.5 G protein a CAMP -- 6.4.6 Buněčná ztráta a její mechanismy -- 6.4.7 Mají antidepresiva a stabilizátory nálady neurotrofické vlastnosti? -- 6.4.8 Glykogen syntetáza-kináza: společný cíl stabilizátorů nálady -- 6.4.9 Představují glutamátergní zásahy neurotrofickou strategii? -- 6.4.10 Důkazy neurotrofního efektu stabilizátorů nálady u lidí -- 6.5 Závěr -- 7. Komorbidita u bipolární afektivní poruchy -- 7.1 Zneužívání návykových látek -- 7.2 Úzkostné poruchy -- 7.3 Panická porucha -- 7.4 Fobie -- 7.5 Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) -- 7.6 Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) -- 7.7 Poruchy osobnosti -- 7.8 Jiné psychické poruchy -- 7.9 Somatická onemocnění -- 7.10 Závěr -- 8. Suicidalita u bipolární afektivní poruchy -- 8.1 Výsledky studií mortality -- 8.2 Biomarkery suicidality ---
8.3 Proměnné, které predikují suicidální pokusy u BAP -- 8.4 Psychoedukace -- 8.5 Psychofarmaka s významným vlivem na suicidalitu u BAP -- 8.5.1 Antidepresiva -- 8.5.2 Lithium -- 8.5.3 Antikonvulziva -- 8.6 Elektrokonvulzivní léčba -- 8.7 Závěr -- 9. Bipolární afektivní porucha, kreativita a léčba -- 9.1 Studie zkoumající spojitost mezi bipolární afektivní poruchou a kreativitou -- 9.2 Poznámky k léčbě -- 9.3 Závěr -- 10. Bipolární afektivní porucha a těhotenství -- 10.1 Léčba BAP během těhotenství -- 10.1.1 Antipsychotika -- 10.1.2 Stabilizátory nálady v těhotenství -- 10.1.3 Lithium -- 10.1.4 Antidepresiva -- 10.1.5 Benzodiazepinová anxiolytika -- 10.1.6 Karbamazepin -- 10.1.7 Lamotrigin -- 10.1.8 Valproát -- 10.2 Obecné zásady při léčbě BAP v těhotenství a laktaci -- 10.2.1 Plánování těhotenství -- 10.2.2 V průběhu těhotenství -- 10.2.3 Po porodu a v laktaci -- 11. Akutní léčba manické epizody ---
11.1 Farmaka užívaná v léčbě mánie -- 11.1.1 Lithium -- 11.1.2 Valproát -- 11.1.3 Karbamazepin -- 11.1.4 Oxkarbamazepin -- 11.1.5 Lamotrigin -- 11.1.6 Gabapentin -- 11.1.7 Topiramát -- 11.1.8 Fenytoin -- 11.1.9 Klonazepam -- 11.1.10 Lorazepam -- 11.2 Antipsychotika první generace (A1G) -- 11.2.1 Haloperidol -- 11.2.2 Chlorpromazin -- 11.2.3 Zuklopentixol -- 11.3 Antipsychotika druhé generace A2G -- 11.3.1 Olanzapin -- 11.3.2 Risperidon -- 11.3.3 Klozapin -- 11.3.4 Ziprasidon -- 11.3.5 Quetiapin -- 11.3.6 Aripiprazol -- 11.4 Antipsychotika a stabilizátory nálady v kombinaci -- 11.5 Elektrokonvulzivní terapie -- 11.6 Doporučené postupy -- 11.6.1 Individuální volba -- 11.6.2 Vedlejší účinky -- 12. Léčba depresivní epizody -- 12.1 Farmaka užívaná v léčbě deprese -- 12.1.1 Lithium -- 12.1.2 Valproát -- 12.1.3 Karbamazepin -- 12.1.4 Lamotrigin -- 12.1.5 Topiramát -- 12.2 Antipsychotika -- 12.2.1 Olanzapin -- 12.2.2 Quetiapin -- 12.2.3 Risperidon ---
12.2.4 Ziprasidon t -- 12.2.5 Aripiprazol -- 12.3 Role antidepresiv v léčbě bipolární deprese -- 12.3.1 Riziko přesmyku způsobeného antidepresivy -- 12.3.2 Riziko navození rychlého cyklování -- 12.3.3 Účinnost antidepresiv v akutní terapii bipolární deprese -- 12.3.4 Účinnost antidepresiv v profylaxi bipolární deprese -- 12.3.5 Účinnost antidepresiv v redukci suicidálního chování -- 12.3.6 Problém randomizováných kontrolovaných studií antidepresiv v akutní léčbě bipolární deprese -- 12.3.7 Studie (i nerandomizované nebo nekontrolované) s jednotlivými antidepresivy -- 12.3.8 Souhrn výsledků studií s antidepresivy v léčbě bipolární deprese -- 12.3.9 Vysazování antidepresiva -- 12.3.10 Souhrn účinnosti antidepresiv v akutní léčbě bipolární deprese -- 12.4 Elektrokonvulzivní terapie -- 12.5 Další terapeutické možnosti -- 12.5.1 Spánková deprivace -- 12.5.2 Thyroxin -- 12.5.3 Transkraniální magnetická stimulace ---
12.5.4 Omega-3 nenasycené mastné kyseliny -- 12.5.5 Pramipexol -- 12.5.6 Melatonin -- 12.5.7 Stimulace nervus vagus -- 12.5.8 Doporučené postupy -- 13. Léčba smíšené fáze -- 13.1 Obraz smíšené epizody bipolární afektivní poruchy -- 13.1.1 Komorbidita u smíšených epizod -- 13.1.2 Pohlavní rozdíly -- 13.2 Léčebné postupy -- 13.2.1 Účinnost léčby smíšené epizody bipolární afektivní poruchy -- 13.3 Závěr -- 14. Rychlé cyklování léčba -- 14.1 Farmaka užívaná během rychlého cyklování -- 14.1.1 Kombinovaná léčba u rychlých cyklerů pravděpodobně nezbytnost -- 14.1.2 Lithium -- 14.1.3 Valproát -- 14.1.4 Lamotrigin -- 14.1.5 Olanzapin -- 14.1.6 Risperidon -- 14.1.7 Quetiapin -- 14.1.8 Aripiprazol -- 14.1.9 Klozapin a topiramát -- 14.1.10 Nimodipin -- 14.2 Antidepresivy navozené akcelerace nebo rychlé cyklování -- 14.3 Elektrokonvulzivní terapie -- 15. Dlouhodobá a profylaktická léčba ---
15.1 Farmaka užívaná v dlouhodobé a profylaktické léčbě -- 15.1.1 Lithium -- 15.1.2 Valproát -- 15.1.3 Lamotrigin -- 15.1.4 Karbamazepin -- 15.2 Antipsychotika -- 15.2.1 Olanzapin -- 15.2.2 Quetiapin -- 15.2.3 Risperidon -- 15.2.4 Ziprasidon -- 15.2.5 Aripiprazol -- 15.3 Kombinace terapie -- 15.4 Elektrokonvulzivní terapie (EKT) jako možná profylaxe -- 15.4.1 Profylaxe mánie -- 15.4.2 Profylaxe deprese -- 15.4.3 Profylaxe přesmyků -- 15.5 Možnost výběru účinného stabilizátoru podle klinického profilu pacienta -- 15.5.1 Respondéři vůči lithiu -- 15.5.2 Respondéři vůči lamotriginu -- 15.5.3 Respondéři vůči olanzapinu -- 15.6 Rekurence u bipolární poruchy -- 15.6.1 Obecné zásady dlouhodobé léčby -- 15.6.2 Přehled účinnosti specifických psychoterapeutických přístupů -- v prevenci BAP -- 15.7 Doporučené postupy -- 15.7.1 Psychoterapeutické přístupy -- 16. Možnosti psychoterapie bipolární afektivní poruchy ---
16.1 Východiska pro psychoterapii u BAP -- 16.1.1 Monitorování prodromů bipolární poruchy -- 16.1.2 Narušení sociálních zvyklostí -- 16.1.3 Emoce rodinných příslušníků -- 16.2 Psychoterapeutické přístupy -- 16.3 Psychoedukace u BAP -- 16.4 Specifické psychoterapie u BAP -- 16.4.1 Kognitivní terapie -- 16.4.2 Interpersonální terapie sociálních rytmů -- 16.4.3 Terapie zaměřená na rodinu -- 16.4.4 Monitorování prodromálních symptomů -- 16.4.5 Skupinová psychoedukace -- 16.4.6 Souhrn -- 16.5 Psychoterapeutická léčba manické epizody -- 16.6 Psychoterapeutická léčba depresivní epizody -- 16.7 Udržovací léčba -- 17. Klinické vedení pacienta s bipolární poruchou -- 17.1 Psychiatrické vyšetření -- 17.2 Zhodnocení nebezpečnosti pacienta pro něj samého a druhé a určení formy léčby -- 17.3 Vytvoření a udržení terapeutického spojenectví -- 17.4 Sledování změn psychického stavu pacienta v průběhu léčby ---
17.5 Edukace pacienta a jeho rodiny -- 17.6 Zlepšení spolupráce (kompliance) v léčbě -- 17.7 Eliminace specifických stresorů -- 17.8 Spolupráce s pacientem na rozpoznání časných příznaků relapsu -- 17.9 Zhodnocení funkčního narušení a jeho zvládání -- 17.10 Poznámky k farmakoterapii -- 17.10.1 Manické epizody -- 17.10.2 Depresivní epizody -- 17.10.3 Rychlé cyklování -- 17.10.4 Udržovací léčba

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC