Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Kineziologie nohy (@@20121110-16:55:52@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:23x 
BK
1. české vyd.
Praha : Grada, 2010
180 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm

ISBN 978-80-247-2710-3 (brož.)
němčina
Překlad 3., zcela přeprac. vyd.
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 168-170 a rejstřík
000191241
1 Úvod do reflexní lokomoce -- 1.1 Základní pojmy Vojtovy metody -- 1.2 Globální vzory reflexního plazení a reflexního otáčení v motorické ontogenezi -- 1.3 Vzory držení těla ideální motorické ontogeneze a jejich motorické dílčí vzory v reflexní lokomoci -- 1.3.1 Hlavní spontánní vzory držení těla v poloze na břiše -- 1.3.2 Hlavní spontánní vzory držení těla v poloze na zádech -- 1.3.3 Význam dílčích vzorů reflexní lokomoce pro motorickou ontogenezi -- 1.4 Časový a prostorový průběh reflexního plazení a reflexního otáčení -- 1.5 Reflexní pohyb vpřed punctum fixům, jeho význam a důsledky -- 1.6 Účinky reflexní lokomoce -- 1.6.1 Vliv na neurologický status -- 1.6.2 Vliv na jemnou motoriku, artrii, gnozii a vegetativum -- 1.7 Uplatnění reflexní lokomoce u kojenců, malých dětí a dospělých -- 1.7.1 Uplatnění u kojenců a malých dětí -- 1.7.2 Ukládání vzorů reflexní lokomoce v CNS ---
1.7.3 Uplatnění u starších dětí a dospělých -- 1.8 Lokomoční princip -- 1.8.1 Antigravitační a vzpřimovací funkce svalů -- 1.8.2 Vzpřímení a úhel pohybu kloubů v závislosti na pohybu vpřed -- 1.8.3 Přenášení váhy (zatížen0, úchopová funkce a pohyb vpřed -- 1.8.4 Lokomoční princip v terapii -- 1.8.5 Funkce svalů při spontánním pohybu vpřed a při reflexní lokomoci -- 1.9 Vzory pohybu vpřed u člověka v poloze na břiše -- 1.10 Vzory reflexního pohybu vpřed z polohy na břiše a z polohy na zádech -- 1.10.1 Reflexní plazení globální vzor z polohy na břiše a fylogenetické analogie -- 1.10.2 Reflexní otáčení-globální vzor z polohy na zádech -- 1.11 Principy reflexní lokomoce -- 1.11.1 Funkce vázané na reflexní lokomoci -- 1.11.2 Iniciální protažení svalových skupin -- 1.11.3 Technika použití reflexní lokomoce -- 1.11.4 Reciproční vzory -- 1.11.5 Funkce synergistů a držení těla -- 2 Reflexní plazení ---
2.1 Obsah reflexního plazení -- 2.1.1 Úhlové nastavení kloubů ve výchozí poloze -- 2.1.2 Vybavovací zóny -- 2.1.3 Prostorová a časová sumace vybavujících podnětů -- 2.1.4 Vybavovací zóny na končetinách -- 2.1.5 Vybavovací zóny na trupu a končetinových pletencích -- 2.2 Opěrná funkce čelistní horní končetiny a ramenního pletence -- 2.2.1 Funkce lopatky -- 2.2.2 Dorzální svalové připojení trupu na lopatku -- 2.2.3 Ventrální svalové spojení ramenního pletence s paží -- 2.2.4 Svalová spojení v ramenním kloubu -- 2.2.5 Srovnání spinální úrovni nadřazených synergických svalových funkcí a kokontrakce -- 2.2.6 Vzpřímení trupu antigravitační funkcí m. pectoralis major a muskulatury lopatky -- 2.2.7 M. latissimus dorsi a rotátory pletence ramenního -- 2.2.8 Aktivita v oblasti ruky a předloktí ---
2.2.9 Ideální motorický vývoj vzhledem k opěrné funkci horních končetin, pohybu hlavy a zvedání hrudníku až do 3. měsíce -- 2.2.10 Dílčí vzory reflexního plazení v ideálním motorickém vývoji ve vztahu -- k opěrné funkci horních končetin a pohybu hlavy -- 2.3 Krokový pohyb záhlavní horní končetiny a jeho vztah k opěrné čelistní horní končetině -- 2.3.1 Pohyby v ramenním kloubu (paže a lopatka) -- 2.3.2 Zvláštní funkce m. serratus anterior -- 2.3.3 Pohyb v loketním kloubu -- 2.3.4 Pohyby ruky -- 2.4 Extenze a rotace hlavy a krční páteře při pohybu osy ramenních pletenců vpřed -- 2.4.1 Abnormální držení hlavy u cerebrální parézy a jiných motorických poruch -- 2.4.2 Jednotná koordinační rovina v reflexním plazení na příkladu pohybů hlavy -- 2.4.3 Ideální motorický vývoj: souvislost mezi pohybem hlavy a vzpřímením trupu -- při řízení držení těla ---
2.5 Krokový cyklus chůze po čtyřech u nižších obratlovců, při lezení po čtyřech u člověka -- a při reflexní lokomoci -- 2.5.1 Krokové fáze u reflexního plazení a jejich závislost na otáčení hlavy -- přes střední linii -- 2.5.2 Propojovací místa aferentních a eferentních impulzů v průběhu krokových fází -- u reflexního plazení -- 2.5.3 Zkřížený vzor„reflexního plazení" jeho krokové fáze a relativní časová souslednost -- 2.5.4 Hypotéza k diskusi o neuroplastických dějích v CNS -- 2.6 Pohyby dolních končetin a krokové fáze -- 2.6.1 Splynutí relaxační fáze s oporou na kolenním kloubu -- 2.6.2 Flekční fáze čelistní dolní končetiny -- 2.6.3 Opora čelistní dolní končetiny na kolenním kloubu -- 2.6.4 Opěrná a odrazová fáze záhlavní dolní končetiny -- 2.7 Pohyby v osovém orgánu: hlava a krční oblast -- 2.7.1 Pohyby osy ramenních pletenců na točně čelistního ramenního kloubu ---
2.7.2 Vazivový aparát autochtonních svalů a jeho servomechanismus -- 2.7.3 Extenze v osovém orgánu -- 2.7.4 Břišní svalové řetězce -- 2.7.5 Břišní lis, dýchání, močový měchýř a pánevní dno -- 2.8 Aktivity v orofaciální oblasti -- 2.8.1 Otočení pohledu -- 2.8.2 Aktivace ústní štěrbiny a dolní čelisti -- 2.8.3 Motorika jazyka a spodiny ústní a polykací funkce -- 3 Reflexní otáčení z polohy na zádech -- 3.1 Reflexní otáčení ve srovnání s reflexním plazením -- 3.2 Pohled do historie vzniku reflexního otáčení -- 3.3 Reflexní otáčení z polohy na zádech -- 3.3.1 Asymetrické držení těla novorozence -- 3.3.2 Adekvátní stimulace pro mechanismus reflexního otáčení: hrudní zóna -- 3.4 Nastavení páteře do axiální (podélné) extenze -- 3.4.1 Zevní rotace v klíčových kloubech -- 3.4.2 Reflexní otáčení z polohy na zádech u dospělých: srovnání s novorozencem ---
3.5 Kontrakce bránice, břišní lis a interocepce pleury, mediastina a břišních orgánů, pohyby žeber a dechová práce -- 3.6 Funkce kloubů a svalů při reflexním otáčení z polohy na zádech -- 3.7 Pohyby trupu -- 3.7.1 Dorzální flexe pánve a funkce dorzální a ventrální muskulatury osového orgánu -- 3.7.2 Záhlaví a kontrahovaný m. trapezius jako opěrná báze pro dorzální flexi pánve -- 3.7.3 Zešikmení pánve, rotace hlavy a konvexita lumbální páteře -- 3.7.4 Rotace pánve k záhlavní horní končetině při konvexitě bederní páteře k záhlavní straně: první šikmý břišní svalový řetězec -- 3.7.5 Rotace hrudního koše k záhlavní horní končetině: druhý šikmý břišní svalový řetězec a pohyby čelistní horní končetiny -- 3.7.6 Záhlavní horní končetina s lopatkou -- 3.7.7 Další rotátory horní poloviny těla: m. pectoralis minor a m. serratus anterior záhlavní strany ---
3.8 Ideální motorický vývoj zdravého novorozence: z polohy na zádech přes otočení -- až k chůzi po čtyřech -- 3.9 Funkce zatížené lopatky: rozdíl v reflexním plazení a otáčení -- 4 Reflexní otáčení z polohy na boku -- 4.1 Poloha končetin při reflexním otáčení z polohy na boku -- 4.1.1 Spodní horní končetina -- 4.1.2 Spodní dolní končetina -- 4.1.3 Svrchní horní končetina -- 4.1.4 Svrchní dolní končetina -- 4.2 Vybavovací zóny při reflexním otáčení z polohy na boku -- 4.2.1 Zóny ležící na svrchní polovině trupu -- 4.2.2 Zóny uložené na končetinách -- 4.3 Pohyb končetin u reflexního otáčení z polohy na boku: srovnání s fázemi krokového cyklu chůze po čtyřech -- 4.4 Svalové funkce opěrných končetin -- 4.4.1 Opěrná horní končetina -- 4.4.2 Opěrná dolní končetina -- 4.5 Funkce odlehčených končetin -- 4.5.1 Odlehčená horní končetina -- 4.5.2 Odlehčená dolní končetina ---
4.6 Osový orgán a jeho funkce při reflexním otáčení z polohy boku -- 4.6.1 Vzpřimovací funkce autochtonní muskulatury: její jednotnost a ideální aferentace pro řízení recipročních vzorů -- 4.6.2 Autochtonní muskulatura v rámci vývojové kineziologie a motorické patologie -- 4.6.3 Rotační funkce autochtonní muskulatury a její vztah k m. serratus posterior superior a inferior -- 4.6.4 Shrnutí: funkce autochtonní muskulatury -- 4.7 Začátek rotace hlavy v motorickém vývoji: pozice šermíře v 6-8. týdnu života -- 4.7.1 Otočení hlavy a opěrná báze při postavení šermíře -- 4.7.2 Opistotonické otočení hlavy v 6. týdnu věku a jeho následky -- 4.7.3 Opistotonické otočení hlavy v patologii infantilní cerebrální parézy -- 4.8 Rotace hlavy ve vzoru reflexního otáčení -- 4.8.1 Působení m. longus capitis a m. longus colli na bázi hlavy při intersegmentální rotaci krčních obratlů ---
4.8.2 M. serratus posterior superior a inferior -- 4.8.3 Skupina mm. scaleni a pars superior m. trapezii -- 4.8.4 Shrnutí: hlava a krční páteř -- 4.9 Diferenciace dorzální muskulatury osového orgánu při reflexním otáčení -- 4.9.1 M. quadratus lumborum a m. serratus posterior inferior jako synergisté -- šikmé břišní muskulatury -- 4.9.2 Otáčivý děj při cerebrální paréze a jiných motorických poruchách -- 4.9.3 Neobvyklá funkce m. serratus posterior inferior a spodní a střední části -- m. trapezius v procesu otáčení -- 4.9.4 M. serratus posterior inferior a m. iliopsoas jako jeho partner -- 4.9.5 M. serratus anterior jako iniciátor šikmého břišního svalového řetězce při procesu otáčení -- 4.9.6 M. latissimus dorsi a jeho vztah k autochtonní muskulatuře při otáčivém ději -- 4.10 Otáčivý děj na ramenním pletenci -- 4.10.1 Mm. pectoralis minor et major a jeho synergisté mm. rhomboidei a m. trapezius ---
4.10.2 Lopatka: od opěrné kosti k os interpositum -- 4.10.3 Abdominální dýchání, Harrisonova rýha a intersegmentální otáčení páteře -- 4.10.4 Muskulatura břišní stěny během reflexní lokomoce -- 4.10.5 Zvrat fází během reflexního otáčení z polohy na boku -- 4.10.6 Shrnutí: otáčivý děj -- 4.10.7 Aktivní vertikalizační proces při reflexním otáčení ve srovnání s jinými formami pohybové terapie

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC