Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK ve vydavatelství Togga, 2010
615 s. : il., portréty, plány, faksim., erby ; 32 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7308-313-7 (Univerzita. Karlova, Filozofická fakulta ; váz.)
ISBN 978-80-87258-12-5 (Togga ; váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
000191247
1 | Královská vláda v zemích Koruny české od konce husitských válek -- do roku 1526 -- Císař Zikmund Lucemburský -- Albrecht Habsburský -- ~ Situace po smrti krále Albrechta -- Jiří z Poděbrad zemským správcem v Čechách -- Ladislav Pohrobek -- Jiří z Poděbrad na trůně českých králů -- Boj Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem -- s Smrt Jiřího z Poděbrad a volba Vladislava Jagellonského za českého krále -- Osobní vlastnosti krále Vladislava Jagellonského -- Skupina velmožů podílejících se na vládních záležitostech s Dva pokusy o manželství krále Vladislava -- Boj Vladislava Jagellonského s Matyášem Korvínem -- Smrt Matyáše Korvína a nástup Vladislava Jagellonského na uherský trůn s Sňatek Vladislava Jagellonského s Annou de Foix Candale -- Vladislavovy cesty z Uher do Čech a jeho pobyty v Praze -- Magnáti, církevní hodnostáři a města v Uhrách jejich stavby a objednávky uměleckých děl ---
z Vladislavova cesta do Vídně v roce 1515 a smlouva s císařem Maximiliánem I -- Smrt Vladislava Jagellonského s Vláda Ludvíka Jagellonského -- Bitva u Moháče, konec jagellonské vlády v Uherském a Českém království -- 2 | Královská reprezentace od konce husitských válek do začátku -- vlády Jagellonců -- z Léta husitských válek, husitské obrazoborectví s Albrecht Habsburský a Ladislav Pohrobek -- Zemský správce a český král Jiří z Poděbrad -- Pražské sídlo krále Jiřího -- Chrám Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském v době krále Jiřího -- Jiří z Poděbrad a katedrála sv. Víta v Praze -- Karlův most a vyšší malostranská mostecká věž s Pomníky krále Jiřího -- s Litice hrad Jiřího z Poděbrad -- „Husitský" král Jiří z Poděbrad „štiftéř" opatství cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou, králova podpora řádu františkánů-observantů -- s Kladsko za Jiřího z Poděbrad ---
-Modlitební kniha krále Jiřího z Poděbrad -- Vladařská reprezentace prostřednictvím architektury a uměleckých děl za Jiřího z Poděbrad -- 3 | Králové z rodu Jagellonců na českém trůně jako stavebníci -- a objednavatelé uměleckých děl -- Sídlo Vladislava Jagellonského v Královském dvoře na Starém Městě pražském a stavba Prašné brány -- s Mělník staré sídlo českých královen v době jagellonské s Začátky jagellonské přestavby Pražského hradu -- Křídlo královského paláce s tzv. Vladislavovou ložnicí -- Příchod Benedikta Rieda do Prahy -- Věže a opevnění Pražského hradu -- s Vrcholné dílo jagellonské doby Vladislavský sál v královském paláci Pražského hradu -- Západní palác Pražského hradu -- Nový portál baziliky sv. Jiří na Pražském hradě -- Katedrála sv. Víta na Pražském hradě za králů z rodu Jagellonců -- Královská oratoř v katedrále sv. Víta ---
-Zvony pro katedrálu sv. Víta v Praze -- Výzdoba Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta na Pražském hradě -- Dary Vladislava a Ludvíka Jagellonského pokladu pražské katedrály -- Nové oltáře pro pražskou katedrálu sv. Víta -- Pokus o dostavbu pražské katedrály -- ~ Velké události na Pražském hradě v době jagellonské vlády -- Dobová svědectví o přestavbě Pražského hradu -- Letohrádek v Královské oboře v Bubenči -- Královský hrad Křivoklát -- ~ Hrad Karlštejn v době jagellonské -- Vlašský dvůr v Kutné Hoře a jeho kaple -- Nové hrady získané v letech 1489-1495 a v roce 1509 králem Vladislavem (Poděbrady a Kostomlaty, Žebrák, Točník a Rabštejn) -- Sakrální fundace Vladislava a Ludvíka Jagellonského -- Obnova kostela P. Marie a sv. Karla Velikého v Praze Na Karlově -- Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na Novém Městě pražském -- Český oltář v Cáchách ---
-Klášter františkánů-observantů v hornolužickém Kamenzi ~ Zbraně a zbroj Vladislava Jagellonského -- Malíři a zlatníci českých králů z rodu Jagellonců a jejich dílo ~ Vyobrazení Vladislava a Ludvíka Jagellonského -- Podobizny Anny Jagellonské, Ludvíka Jagellonského a jeho ženy Marie vzniklé do roku 1526 -- Podobizny Ludvíka Jagellonského, jeho ženy Marie Habsburské a sestry Anny Jagellonské z roku 1526 a z let následujících -- Epilog -- 4 | Šlechta doby jagellonské jako stavebník a objednavatel uměleckých děl ---
~ Česká a moravská šlechta od válek husitských do konce doby jagellonské = Stavby Bořity z Martinic (hrádek ve Smečně) a Mikuláše z Landštejna (tvrz Tuchoraz) z doby poděbradské a časných let vlády jagellonské Rod Martiniců na Smečně Mikuláš z Landštejna a jeho hrádek Tuchoraz z Architektura a umělecká tvorba v rožmberském dominiu a v přilehlých oblastech jižních Čech Chronologická tabulka z Rod pánů z Rožmitálu Jaroslav Lev z Rožmitálu (f 1485) a jeho syn Zdeněk Lcv(f 1535) -- z Dílo Švihovských z Rýzmberka -- Stavební dílo a umělecký mecenát na statcích pánů z Hradce z Páni ze Šternberka Český Šternberk a Bechyně -- Páni s erbem labutě Švamberkové v jižních a západních Čechách -- Ve stínu Rožmberků a pánů z Hradce -- Rod Kaplířů ve Vimperku -- Jiřík Řepický ze Sudoměře na Řepici a jeho epitaf z roku 1497 Cuknštejn tvrz Pouzarů z Michnic s Hrad v Žirovnici sídlo Vencelíka z Vrchoviště ---
-Ve stínu Švihovských z Rýzmberka a Švamberků stavby a mecenát šlechtických rodů v západních a jihozápadních Čechách -- Páni z Roupova a jejich rodový hrad Páni z Gutštejna v západních Čechách Pluhové z Rabštejna na Bečově Černínové z Chudenic -- Patronát a umělecký mecenát rodu Lobkoviců mezi světskou mocí a spiritualitou -- s Vzestup rodu Šliků -- Dílo šlechtických rodů v severozápadních a v severních Čechách -- Páni z Veitmile Páni z Ilburka -- Zajícové z Házmburka jejich fundace ve Svaté Dobrotivé a rezidence v Budyni nad Ohří Krupka za Těmy z Koldic -- Jan Ilburk z Vřesovic a jeho hrad Doubravská Hora -- Rod pánů z Fictumu (Vitzthumu) v severozápadních Čechách -- Rody pánů z Dubé a Schleinitzů na Tolštejně -- Páni z Kolovrat -- Mezi jihem Moravy, českým jihovýchodem a severem Krajířové z Krajku -- Jan ze Šelmberka, nejvyšší kancléř království českého, a jeho hrad Kost ---
-Rod Trčků z Lípy -- Vzestup a dílo pánů z Pernštejna expanze na Moravě a v Čechách -- Zemský hejtman na Moravě Ctibor Tovačovský z Cimburka jako stavebník -- Stavební dílo a mecenát pánů z Boskovic na Moravě s Páni z Kravař -- s Páni z Lomnice -- Rod Valeckých z Mírová a tvrz v Miroslavi na Znojemsku -- Páni z Kunštátu -- Potomci krále Jiřího z Poděbrad na Kladsku Jindřich Starší (+ 1498) kníže Münsterberský a hrabě Kladský a jeho synové Albrecht (+ 1511), Jiří (f 1502) a Karel (+ 1536); další členové rodu Poděbradů -- Reprezentace panstva prostřednictvím architektury a uměleckých děl -- 5 | Královský mecenát doby jagellonské v českých zemích jeho charakter a středoevropský kontext -- České království za vlády Jagellonců ~ Držba jagellonských králů v Čechách -- Stavby v královských rezidencích. Umělecká díla vzniklá pro Vladislava a Ludvíka Jagellonského ---
-Stavby, umělecká díla a předměty nesoucí královské iniciály W a L -- Jagellonci a královská reprezentace prostřednictvím architektury -- a uměleckých děl „dvorské umění" nebo „stavovská reprezentace"? -- Významné události jako impulzy pro královské objednávky -- Nesplnitelný sen panovníka v architektuře a uměleckých dílech-obnova staré královské slávy -- Jagellonská obnova staré úcty k zemským patronům v uměleckých dílech -- Kult předků v královské reprezentaci -- Imperiální idea v dvorské reprezentaci jagellonských králů -- Tradicionalismus a historismus v královském díle. Architektura a umělecká díla jako nositelé královské tradice -- Nová dynamizace gotických struktur a nástup renesance -- Vůdčí úloha architektury a její stylová rozmanitost -- Stavební mistři a umělci pracující na královském díle -- Vůdčí role Benedikta Rieda -- Hlavní kulturní centra na jihu a západě Evropy ---
s Jihoněmecká města: Norimberk, Ulm, Augsburg ad -- Dvorská kultura v Uherském království za časů Matyáše Korvína -- Kultura habsburského dvora v letech Friedricha III. a Maximiliána I -- Dvorská kultura polských Jagellonců -- ~ Umění v mocenské sféře Wittelsbachů -- Wettinové a Jagellonci -- s Hohenzollernové a Jagellonci -- Příbuzenské vazby rodu Jagellonců
cnb002115934

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC