Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.9) Půjčeno:116x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
238 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-773-2 (váz.)
ISBN 9788026202424 (ebook)
ISBN 8026202422 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. 220-230 a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000191491
1 Definice specifických poruch učení z pohledu americké literatury posledního desetiletí 20. století a na začátku 21. století -- Definice -- Kritika -- Alternativy -- Dovednost číst nesouvisí přímo s intelektem -- Vyšetření IQ u osob s poruchami učení -- Modifikovaná definice a trvající problémy -- Od dyslexie k širšímu pojmu poruch učení -- Trpí každý jedinec nějakou poruchou učení? -- Poruchy učení poruchy interakce mezi jedincem a prostředím -- 2 Odhady výskytu vývojových poruch učení u dospělých -- Funkční analfabetismus není výjimkou -- Sociální dopad obtíží ve čtení -- Výskyt poruch učení u žen a u mužů -- Trpí poruchami učení více muži? -- Pohlaví nerozhoduje -- 3 Klasifikace poruch učení -- Uvedení do problému -- Jsou poruchy učení homogenní skupinou? -- Široké spektrum obtíží -- Širší typologie -- Novější třídění -- 1. Typ primárně závislý na poruchách řečových funkcí -- 2. Typ primárně závislý na poruchách neverbálních funkcí (nonverbal learning disabilities) -- 3. Typ závislý primárně na poruchách vlastního výkonu (output výstup) ve všech modalitách -- Klasifikace poruch učení u dospělých jedinců -- Neverbální poruchy učení v adolescenci a v dospělosti -- Neverbální poruchy -- Výskyt a rozšíření neverbálních poruch učení -- Specifické poruchy učení v matematice -- Některé všeobecné poznámky k uchopení problému poruch učení
v matematice -- Konzistentní a nekonzistentní forma jazyka při překladu a integraci -- matematického úkolu -- Významy vět ve slovní úloze -- Výběr relevantních informací -- Vlastní řešení matematického úkolu -- Specifické poruchy učení v matematice u adolescentů a dospělých osob -- Hyperkinetické poruchy v době adolescence a v dospělosti -- 4 Teoretické a metodologické přístupy ke specifickým poruchám učení -- Biologický přístup ke specifickým poruchám učení -- Dědičnost -- Spíše tradice než dědičnost -- Užitek této diskuse -- Odlišnosti ve vývoji mozkových struktur -- Rourkeův model vztahů mezi mozkovými hemisférami (Rourke Right-» heft -- Model) -- Rourkeova aplikace uvedené teorie na výuku čtení -- Kognitivní přístup ke specifickým poruchám učení -- Schopnost fonologického zpracování řeči -- Cíl výuky čtení -- Krátkodobá pracovní paměť -- Význam zautomatizované dovednosti čtení -- Čtenářské strategie -- Zautomatizované provádění úkolů není vždy výhodné -- Sternbergova stadia rozvoje čtení -- Sociální (kontextuální) přístup ke specifickým poruchám učení -- Specifické poruchy učení jako odraz vlivu prostředí -- Kritika medicínského modelu -- Problémy interpretace výzkumu -- Kritika speciálněpedagogického přístupu k poruchám učení -- V čem se odborníci shodují -- Komplexní definice poruch učení a její důsledky -- Různé typy poruch učení
musí být diagnostikovány a napravovány různě -- Genetické předpoklady poruch učení -- Vliv prostředí -- Individualizovaná diagnostika -- Testy IQ nejsou významné pro diagnostiku poruch učení -- Testy fonologického zpracování řeči -- Zautomatizování školních dovedností -- Porozumění textu -- Vlastnosti nápravných programů -- V čem se odborníci neshodují -- 5 Význam strategie ve školní výuce i nápravě poruch učení -- O strategiích obecně -- Strategie versus mnemotechnická pomůcka -- Strategie a metodika duševní práce -- Správné využití strategií a organizace informací -- Metakognitivní strategie proces myšlení -- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina -- Učební potenciál lze rozvíjet -- Schopnost se učit -- Cvičné sešity Instrumentální obohacení -- Odpovědnost za výuku má i žák -- Zkušenost zprostředkovaného učení -- Další přístupy, které pracují se strategiemi -- Deshlerův program -- Reciproční učení -- Výuka zaměřená na úspěšnou inteligenci -- „Myslící" třída -- 6 Diagnostika poruch učení -- Diagnostika jako dialog mezi examinátorem a klientem -- Dospělí a jejich názor na nápravu -- Význam pedagogických a psychologických testů -- Diagnostika specifických poruch učení u dospělých -- Porozumění čtenému textu -- Fonologické zpracování textu -- Zkouška zdatnosti zautomatizovaného čtení -- Touha po nezávislosti -- Využití diagnostických
testů školních výkonů u dospělých -- 7 Náprava poruch učení -- Všeobecné požadavky na nápravu poruch učení -- Dovést nápravu poruch učení do takového stadia, aby nebyly překážkou dalšího -- rozvoje akademických schopností klienta -- Specifické otázky sebeuvědomování a sebeoceňování v adolescenci a v dospělosti -- Odhalit a překonat kompenzační strategie -- Přístupy k nápravě poruch učení u adolescentů a dospělých -- Náprava vlastních výkonů ve čtení, psaní a matematice -- Metoda Brigitte Šindelářové -- Je možné používat u dospělých i diagnostické materiály připravené pro děti? -- Metoda G. Fernaldové -- Struktura gramatiky českého jazyka -- Technologická podpora -- Různorodé kompromisy -- Podpora v zaměstnání -- Metakognitivní přístupy techniky rozvoje kognitivních nebo učebních strategií. Potíže adolescentů a dospělých -- Nutnost rozvíjet slovní zásobu a obsah pojmů -- Čtení se současným poslechem textu -- Frekventovaná slova -- Rozvoj kognitivních funkcí -- Přehled instrumentů FIE -- Co mi dala metoda FIE-III reflexe účastníků v závěru kurzu -- 8 Mýty o poruchách učení -- Rozpor mezi teorií a praxí -- Podceňujeme akademické dovednosti -- Celosvětové problémy -- Finanční příspěvek -- Rodiče dětí s poruchami učení i studenti sami usilují o stanovení diagnózy -- Nadhodnocuje se význam testů inteligence, jejich výsledky se neinterpretují -- Po
diagnostickém zjištění ne vždy nastoupí náprava -- Odborníci versus učitelé a terapeuti -- Nová vědecká zjištění versus školská byrokracie -- Situace v České republice -- Síla nápravné metody je v jejím teoretickém zázemí -- Náprava je systematická práce, ne hra -- I diagnostika musí být teoreticky zdůvodněná -- Profesionální jednání je zaměřeno na potřeby klienta -- Klient má svým obtížím rozumět -- Poruchy učení se dají napravit -- Rozvoj kognitivních funkcí versus kompenzační mechanismy -- Nesmyslné vyšetřování laterality u předškolních dětí -- Tolerantní hodnocení dětí s poruchami učení -- Individuální náprava -- Smysl dyslektických tříd -- Inkluze -- Jedinci s poruchou učení mají dostávat náročné úkoly a splnit je dokonale -- Učení jako poznávání má být radost, proto se děti mohou učit i o prázdninách -- Nevyžadovat rychlé, ale promyšlené odpovědi -- Kompenzační pomůcky odvádějí pozornost -- Psaní jako základní intelektuální dovednost -- 9 Systémový přístup v péči o dospělé se specifickými potřebami -- Systém a systémový přístup -- Vymezení pojmu systém -- Teoretická východiska N. Luhmanna -- Základní vlastnosti systému -- Jak pracovat se systémem -- Systémový a kauzální přístup -- Důsledky systémového myšlení -- 10 Projevy poruch učení v denním životě dospělých -- Přehled obtíží, kterým je vystaven dospělý jedinec
se SPU v běžném životě -- Fonologické zpracování -- Krátkodobá paměť -- Uvědomit si pořadí -- Důsledky předchozích obtíží -- Koordinace ruky a oka -- Ještě k otázce sebepojetí -- Jak ovlivňují příčiny poruch učení a nízké sebehodnocení dovednosti číst, psát a počítat? -- Závěrem -- Přílohy -- Anamnestický dotazník (Rahn, s. 141nn.) -- Rourkeova diagnostická baterie pro zjištění verbálních i neverbálních obtíží -- v učení -- Baterie pro starší děti (9-15 let; používá se i pro dospělé osoby) -- Baterie pro mladší děti (věk 5-8 let) -- Deficity dílčích funkcí -- Testy pro vyšetření poruch učení dospělých jedinců
(OCoLC)697264562
cnb002126253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC