Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.5) Půjčeno:29x 
BK
1. české vyd.
Praha : Grada, 2010
xxxi, 767 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3175-9 (váz.)
angličtina
"Překlad 12. vydání"--Tit.list
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000191522
1 Anamnéza, fyzikální vyšetření a poslech srdce Anamnéza -- Fyzikální vyšetření -- Arteriální pulzní tlak -- Jugulární žilní pulz -- Palpace prekordia Poslech srdce -- Srdeční ozvy -- Srdeční šelesty -- Systolické šelesty -- Diastolické šelesty -- Kontinuální šelesty -- Perikardiální třecí šelest Přístup k pacientovi se srdečním šelestem -- 2 Klidový elektrokardiogram Depolarizace a repolarizace komor Elektrokardiografické svody -- Standardní a končetinové svody -- Unipolární hrudní svody Normální aktivace srdce: depolarizace komor Elektrická osa Srdeční paměť -- Abnormální změny ST-úseku -- Selektivní neischemické elevace ST-úseku v pravých hrudních svodech Abnormální kmity Q Ischemické změny vlny T Sekundární změny úseku ST a vlny T Nespecifické změny úseku ST a vlny T Akutní infarkt myokardu -- Určení místa uzávěru koronární tepny u infarktu myokardu s elevacemi ST-úseku ---
Vývoj akutního koronárního syndromu -- Lokalizace Q infarktu myokardu Zánět osrdečníku Porucha nitrokomorového vedení -- Levý přední hemiblok Levý zadní hemiblok -- Kompletní blok pravého Tawarova raménka -- Inkompletní blok pravého Tawarova raménka -- Kompletní blok levého Tawarova raménka -- Nespecifická porucha nitrokomorového vedení Široké QRS komplexy u pacientů s manifestními preexcitačními syndromy Široké QRS komplexy produkované komorovou stimulací z různých míst Hypertrofie levé komory -- Stavy vytvářející nebo vedoucí k hypertrofii a dilataci pravé komory Interval QT normální, prodloužený a rozptýlený Elektrolytová nerovnováha -- Hyperkalémie Hypokalémie -- Hypomagnezémie a hypermagnezémie Hyperkalcémie a ostatní případy krátkého intervalu QT -- 3 Srdeční radiologie RTG vyšetření anatomie ---
Plicní cévní řečiště Plicní parenchym Velikost srdce Srdeční kontura Abnormální denzita Abnormální transparence Plicní cévní kresba Srdeční selhání -- 4 Neinvazivní vyšetření ischémie myokardu Patogeneze ischémie myokardu navozené stresem -- Základy pravděpodobnosti a rozhodnutí vycházející z hodnocení rizika -- Optimální výběr kandidátů pro zátěžové testy pochopení -- principu Bayesianovy teorie Diagnostická přesnost a problém verifikace výsledku Proč zátěžové testy tak dobře předpovídají prognózu? Přehled dostupných dat o zátěžovém vyšetření ischémie myokardu Prediktivní přesnost zátěžového EKG optimalizace -- zátěžových dat z běhátka Rozhodnutí o indikaci zátěžového testu nebo farmakologického -- zátěžového zobrazování Současné zobrazovací metody v kardiologii Zátěžová echokardiografie -- Zátěžové nukleární zobrazovací metody (SPECT/PET) Zátěžová PET perfuze myokardu ---
Současná data o kardiovaskulární magnetické rezonanci Závěr -- 5 Neinvazivní vyšetření srdeční dysfunkce Echokardiografie -- Trojrozměrná echokardiografie Zátěžová echokardiografie -- Radionuklidová angiografie Počítačová tomografie -- Jednofotonová emisní počítačová tomografie Pozitronová emisní tomografie Kardiologická magnetická rezonance -- 6 CT a MR v kardiologii Počítačová tomografie srdce -- Technické vysvětlivky -- Vyšetření ischemické choroby srdeční -- CT angiografie -- Vyšetření srdečních struktur -- Vyšetření koronárních anomálií -- Vyšetření onemocnění perikardu -- Onemocnění velkých tepen -- Závěr -- Magnetická rezonance srdce -- Základní principy -- Fyzika magnetické rezonance -- Získávání obrázků a zpracovávání signálu -- Vytvoření kontrastu při zobrazení magnetickou rezonancí -- Bezpečnost CMR -- Vyšetření kardiovaskulárního systému -- Klinické využití -- Závěr ---
7 Srdeční katetrizace a koronární angiografie Indikace a kontraindikace katetrizace -- Příprava pacienta Cévní přístup Hemostáza -- Hemodynamická měření Koronární angiografie Závěrečné poznámky -- 8 Mechanismus srdečních arytmií a převodních poruch Abnormální tvorba vzruchu -- Normální automaticita Abnormální automaticita -- Automaticita jako mechanismus srdeční arytmie Následná depolarizace a spouštěná aktivita Časná následná depolarizace a spouštěná aktivita Pozdní následná depolarizace a spouštěná aktivita Pozdní fáze 3 EAD -- Role spouštěné aktivity při vzniku srdečních arytmií Reentry arytmie -- Prstencový model Vedoucí krouživý model -- Spirální vlny a oběžná kola -- Specifické reentry mechanismy -- Srdeční arytmie způsobené mechanismem reentry -- 9 Přístup k pacientovi se srdečními arytmiemi Anamnéza -- Fyzikální vyšetření -- Synkopa, presynkopa, závrať Palpitace ---
Únava, bolesti na prsou a dusnost Pomocné testy -- Elektrokardiogram -- Head-up tilt test (test na nakloněné rovině) Stratifikace rizika po infarktu myokardu Signálově průměrovaná elektrokardiografie Mikrovoltážní alternans T-vlny Variabilita srdeční frekvence Baroreflexní senzitivita Závěr a klinický význam -- 10 Fibrilace síní, flutter síní a supraventrikulární tachykardie Fibrilace síní -- Klasifikace -- Epidemiologie -- Patofyziologie -- Hemodynamické účinky -- Tromboembolické onemocnění -- Klinická manifestace -- Terapie Flutter síní -- Klasifikace a mechanismus -- Epidemiologie -- Diagnóza -- Terapie Fokální sinová tachykardie -- Klasifikace -- Mechanismus -- Epidemiologie -- Diagnóza -- Terapie -- Multifokální sinová tachykardie -- Mechanismus Epidemiologie Terapie Supraventrikulární arytmie -- Sinusový rytmus a sinusová tachykardie Předčasné sinové kontrakce Supraventrikulární tachyarytmie ---
Supraventrikulární tachykardie při AV nodálním reentry -- Supraventrikulární tachykardie při WPW syndromu Ektopické sinové tachykardie Multifokální sinová tachykardie -- Atrioventrikulární junkční a akcelerovaný komorový rytmus -- Akcelerovaný junkční a komorový rytmus Atrioventrikulární junkční tachykardie -- 11 Komorové arytmie Komorové extrasystoly -- Komorové extrasystoly bez přítomnosti strukturálního onemocnění srdce Komorové extrasystoly po akutním infarktu myokardu Komorové extrasystoly a nesetrvalá komorová tachykardie u neischemické kardiomyopatie -- Komorová tachykardie u pacientů s ischemickou chorobou srdeční Terapie setrvalé komorové tachykardie spojené -- s ischemickou chorobou srdeční Terapie nesetrvalé komorové tachykardie -- Komorová tachykardie u pacientů s neischemickou kardiomyopatií -- Komorová tachykardie u arytmogenní dysplazie pravé komory -- Idiopatická komorová tachykardie ---
Polymorfní komorová tachykardie -- Fibrilace komor -- 12 Bradyarytmie a kardiostimulace Akutní terapie bradyarytmií -- Druhy bradyarytmií a indikace ke kardiostimulaci -- Sinusová bradykardie -- Sick sinus syndrom a dysfunkce sinusového uzlu -- Atrioventrikulární blok prvního stupně -- Atrioventrikulární blok druhého stupně -- Kompletní atrioventrikulární blok -- Vrozený AV blok -- Atrioventrikulární disociace Jiné indikace ke kardiostimulaci -- Kardiostimulace pro syndrom karotického sinu a neurokardiogenní synkopu -- Srdeční resynchronizační terapie Kardiostimulátory -- Hardware -- Funkce a nastavení -- Použití kardiostimulátorů v různých klinických situacích Komplikace -- Poruchy kardiostimulátorů -- 13 Dlouhodobý kontinuální elektrokardiografický záznam Indikace -- Nahrávací techniky -- Kontinuální záznamníky -- Záznamník událostí -- Implantabilní záznamníky ---
Monitorování v reálném čase Techniky skenování a analýz Výběr zařízení a doba záznamu Chyby a artefakty -- 14 Techniky elektrofyziologického vyšetření Techniky intrakardiálního elektrofyziologického vyšetření -- Elektrofyziologické nahrávání -- Elektrofyziologické mapování -- Elektrofyziologické ovládací techniky -- Programovaná elektrická stimulace Invazivní elektrofyziologické vyšetření ke stanovení diagnózy -- Dysfunkce sinusového uzlu -- Atrioventrikulární blok -- Tachykardie se štíhlými komplexy QRS -- Tachykardie se širokými komplexy QRS -- Synkopa nejasné etiologie -- Stratifikace rizika náhlé srdeční zástavy Invazivní kardiologické elektrofyziologické vyšetření k terapeutické intervenci -- Supraventrikulární tachykardie -- Komorová tachykardie Techniky katetrizační ablace -- Iatrogenní problémy během elektrofyziologického vyšetření Rizika a komplikace ---
15 Léčba srdečních arytmií katetrizační ablací Reentry supraventrikulární tachykardie -- Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie Atrioventrikulární reciproční tachykardie Pravidelné sinové arytmie -- Fokální sinová tachykardie -- Modifikace sinusového uzlu pro nepřiměřenou sinusovou tachykardii Flutter síní a jiné makroreentry sinové tachykardie Fibrilace síní -- Ablace atrioventrikulární junkce pro kontrolu frekvence Ablace fibrilace síní k udržení sinusového rytmu Komorová tachykardie -- Idiopatická komorová tachykardie -- Komorová tachykardie způsobená reentry spojeným s jizvou Ablace elektrické bouře a fibrilace komor Závěr -- 16 Indikace a techniky elektrické defibrilace a kardioverze Historie defibrilace a kardioverze -- Mechanismy defibrilace a kardioverze -- Měla by být defibrilace provedena ihned po zjištění KF, ---
nebo by jí měla předcházet CPR? Kdy a u koho by se měla použít kardioverze fibrilace síní/flutteru síní? Tromboembolické onemocnění Techniky kardioverze a defibrilace -- Anestézie -- Synchronizace -- Elektrody -- Nové formy výbojů pro defibrilaci a kardioverzi -- Poškození myokardu po defibrilaci a kardioverzi -- Automatické externí defibrilátory a veřejně přístupná defibrilace -- Automatické implantabilní defi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC