Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
320 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3683-9 (váz.)
Obsahuje rejstřík
000191523
1 Aktuální právní problémy v českém lékařství -- 1.1 Co je lege artis a kdo to posoudí? -- 1.2 Kriminalizace lékařů v Čechách -- 1.3 Informovaný souhlas a nesouhlas -- 1.4 Ochrana osobních údajů, povinná mlčenlivost -- časovaná bomba -- 1.5 Nutnost dobrého pojištění provozovatele zdravotnického zařízení soukromého lékaře -- 1.6 Léčit lege artis versus regulace úhrad tedy léčit, -- nebo šetřit -- 1.7 Nerovnost vztahů mezi zdravotními pojišťovnami -- a zdravotnickými zařízeními -- 1.8 Právní ochrana lékařů a dalších zdravotníků -- 2 Právní předpisy důležité pro lékaře -- 2.1 Listina základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy -- 2.2 Zákony, nařízení vlády a vyhlášky -- 2.3 Stavovské předpisy České lékařské komory -- 3 Právní odpovědnost lékaře -- 3.1 Druhy právní odpovědnosti v medicíně -- 3.2 Podmínky právní odpovědnosti -- 3.2.1 Porušení právní povinnosti ---
3.2.2 Následek -- 3.2.3 Příčinná souvislost -- 3.2.4 Zavinění -- 3.2.5 Odpovědnost za výsledek -- 4 Některé trestné činy související s výkonem povolání lékaře -- 4.1 Ublížení na zdraví nebo usmrcení z nedbalosti -- 4.2 Neposkytnutí pomoci -- 4.3 Neoprávněné nakládání s osobními údaji -- 4.4 Neoznámení a nepřekažení trestného činu -- 4.5 Trestné činy proti těhotenství ženy -- 4.6 Trestné činy související s transplantacemi a nakládání -- s lidským embryem a genomem -- 4.7 Ohrožení pod vlivem návykové látky -- 4.8 Omezení a zbavení osobní svobody, -- poškození cizích práv -- 4.9 Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu -- 5 Občanskoprávní odpovědnost provozovatele zdravotnického zařízení -- 5.1 Proti zdravotnickému zařízení je uplatněn nárok -- na náhradu škody co dělat? -- 5.2 Odpovědnost za porušení právní nebo prevenční povinnosti ---
5.3 Objektivní odpovědnost za škodu způsobenou povahou použité věci -- 5.4 Odpovědnost za škodu na věcech vnesených -- a odložených -- 5.5 Odpovědnost vyplývající z práva na ochranu osobnosti -- 6 Znalecké posudky -- 6.1 Druhy znaleckých posudků a jejich význam -- 6.2 Zkoumat správnost znaleckého odvětví -- a odbornost znalce -- 6.2.1 Soudní lékař jako znalec -- 6.2.2 Znalec jiné odbornosti než posuzovaný lékař -- 6.2.3 Odborná erudice znalce a jeho zkušenosti -- 6.3 Správnost a úplnost zadaných otázek -- 6.4 Dostatečné podklady pro znalce, -- nestačí pouze zdravotnická dokumentace -- 6.5 Právo námitek a znaleckého posudku strany -- v trestním řízení -- 6.6 Právo vyjádřit se a soukromý znalecký posudek pouze jako listinný důkaz v občanskoprávním řízení -- 6.7 Bezplatné odborné posudky vědecké rady -- České lékařské komory pro členy ČLK -- 6.8 Výslech znalců před soudem ---
6.9 Znalecké posudky si odporují co teď? -- 6.10 Kongres České lékařské komory k problematice znaleckých posudků ve zdravotnictví -- 7 Informovaný souhlas a nesouhlas pacienta -- s lékařským zákrokem -- 7.1 Informovaný souhlas -- 7.2 Informovaný nesouhlas reverz -- 8 Poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta -- 8.1 Kdy lze poskytovat zdravotní péči -- bez souhlasu pacienta -- 8.2 Hlášení soudu -- 8.3 Neodkladná péče o nezletilé -- 9 Povinnost první pomoci -- 10 Povinná mlčenlivost a ochrana osobních údajů -- 10.1 Rozsah povinné mlčenlivosti podle zákona -- 10.2 Výjimky z povinné mlčenlivosti -- 10.2.1 Souhlas pacienta s podáváním informací, informace tzv. osobám blízkým -- 10.2.2 Oznamovací povinnost -- 10.2.3 Informace policii, soudům a dalším -- státním orgánům -- 10.2.4 Průlom do povinné mlčenlivosti v zájmu právní ochrany lékaře ---
11 Zdravotnická dokumentace může být dobrým obhájcem, ale i žalobcem -- 11.1 Zásadní důkaz -- 11.2 Vedení zdravotnické dokumentace -- 11.3 Nahlížení do zdravotnické dokumentace -- 12 Veřejné zdravotní pojištění v České republice -- 13 Práva zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven -- a pojištěnců -- 13.1 Vznik zdravotního pojištění, právo pojištěnce na volbu -- 13.2 Přijetí pojištěnce do péče zdravotnického zařízení -- a jeho propuštění -- 13.3 Zdravotní výkony a služby, které nejsou hrazeny -- ze zdravotního pojištění -- 13.4 Smlouva mezi zdravotnickým zařízením -- a zdravotní pojišťovnou, výběrová řízení -- 13.5 Možnost prodeje a dědění soukromé lékařské praxe -- 13.6 Dohodovací řízení -- 14 Řešení sporů mezi zdravotnickými zařízeními -- a zdravotními pojišťovnami -- 14.1 Kontrola revizních lékařů zdravotních pojišťoven -- ve zdravotnických zařízeních ---
14.2 Regulace úhrad zdravotní péče, „regulační vyhlášky" -- a úhradové dodatky ve smlouvách -- 14.3 Smírčí jednání, možnost rozhodčího řízení -- 14.4 Soudní spory mezi zdravotnickými zařízeními -- a zdravotními pojišťovnami -- 15 Právní sebeobrana lékaře -- 15.1 Předcházet právním problémům -- 15.2 Právní problém již nastal co dělat? -- 15.3 Na lékaře bylo podáno trestní oznámení co dělat? -- 15.4 Proti lékaři bylo zahájeno trestní stíhání -- 15.5 Proti zdravotnickému zařízení byla podána žaloba -- 15.6 Lékař obdržel výpověď z pracovního poměru, pracovně-právní spory -- 15.7 Lékař obdržel výpověď smlouvy -- od zdravotní pojišťovny -- 15.8 Ochrana před vyhrožováním, právo na sebeobranu -- 15.9 Ochrana osobnosti lékaře proti skandalizaci -- a proti útokům na profesní čest -- 15.9.1 Lékař a média -- 15.9.2 Právo na odpověď a dodatečné sdělení -- podle mediálních zákonů ---
15.9.3 Ochrana osobnosti a dobré pověsti právnické osoby -- 15.9.4 Trestní oznámení pro pomluvu -- 15.9.5 Ochrana v rámci disciplinárního řízení České lékařské komory -- 15.9.6 Ochrana lékařského stavu a jednotlivce prezidentem České lékařské komory

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC