Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

poruchy příjmu potravy (@@20121003-10:11:18@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:38x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
424 s., vi s. obr. příl. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2425-6 (váz.)
Psyché
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000191529
■ Současný pohled na etiopatogenezi onemocnění -- Historie poruch příjmu potravy (František Faltus) -- Závěr -- Literatura -- Epidemiologie poruch příjmu potravy (Barbara Pavlova) -- Terminologie, typy studií; jejich přednosti a limity -- Epidemiologie poruch příjmu potravy v západních zemích a USA -- Epidemiologie poruch příjmu potravy v ostatních zemích -- Závěr -- Literatura -- Psychosociální rizikové faktory u poruch příjmu potravy (Barbara Pavlova) -- Co jsou rizikové faktory? -- Psychosociální rizikové faktory -- Osobnostní faktory aneb anorexie jako absolutní dokonalost -- Psychopatologie a negativní emocionalita -- Situační a rodinné faktory aneb způsobují náročné -- a nepříjemné události poruchy příjmu potravy? -- Kazuistika -- Tělo, váha, hladovění aneb můžou za to diety? -- Kult štíhlosti aneb tlustá znamená k ničemu -- Prenatální a perinatální komplikace -- Časná menarche -- Klinický význam dosavadních poznatků o rizikových faktorech -- pro poruchy příjmu potravy -- Závěr -- Literatura -- Genetické aspekty poruch příjmu potravy -- (Debora Martásková, Hana Papežova) -- Studie dvojčat -- Studie rodin -- Role serotoninu -- Závěr -- Literatura -- Mozkové faktory u poruch příjmu potravy (Rudolf Uher, Hana Papežova) -- Lesk a bída etiologického výzkumu: kde hledat příčinu? -- Perinatální poškození mozku -- Mozkové léze: může nádor způsobit poruchu příjmu potravy?
-- Strukturální vyšetření: atrofie mozku -- Klidové fungování: mozek na úsporný pohon -- Serotoninová hypotéza a mozek u poruch příjmu potravy: -- teorie a automedikace -- Funkční nervové koreláty symptomů: kde se rodí strach z kalorií? -- Závěr -- Literatura -- Neurofyziologie stresu a bolesti u pacientek s poruchami příjmu potravy (Anna Yamamotová) -- Stres -- Serotonin -- Souvislost mezi bolestí a chutí k jídlu -- Fyziologické aspekty bolesti -- Psychologické aspekty bolesti -- Závěr -- Literatura -- Kognitivní funkce u poruch příjmu potravy -- (Světlana Žuchová, Hana Papežova) -- České a zahraniční studie neuropsychologie -- Poškození mozku a kognitivní funkce -- Hladiny estrogenů a specifické kognitivní poškození -- Vnímání bolesti a kognitivní dysfunkce -- Vnímání vlastního těla a disociace a kognitivní dysfunkce -- Průběh onemocnění a kognitivní deficit -- Testy symptomů PPP -- Cíleně měřené kognitivní funkce -- Doporučené vyšetření kognitivních funkcí -- Rehabilitace a psychoterapie zaměřené na kognitivní deficit -- Specifická kognitivního poškození -- Invalidita -- Závěr -- Literatura -- Příloha -- Fyziologie nutriční deprivace zaměřená na animální modely -- u mladých jedinců (Jindřich Mourek) -- Závěr -- Literatura -- Modely poruch příjmu potravy (Hana Papežova) -- Význam stresu -- Neurotransmitery -- Genetické zvířecí modely -- Vývojový model -- Závěr
-- Literatura -- ■ Spektrum diagnóz poruch příjmu potravy a komorbidity -- Diagnostika poruchy příjmu potravy (Hana Papežova) -- Transdiagnostický model -- Další diagnózy -- Závěr -- Literatura -- Poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících (Petra Uhlíková) -- Význam jídla v psychickém vývoji dětí -- Diagnostika -- Léčba -- Prevence -- Prognóza -- Závěr -- Literatura -- Poruchy příjmu potravy a ADHD (Petra Uhlíková) -- Závěr -- Literatura -- ■ Klinická praxe a standardy péče -- Poruchy příjmu potravy v primární péči u nás (Hana Papežova) -- Práce s pacientem, posouzení motivace -- Posouzení zdravotního stavu -- Posouzení následku diet a hladovění -- Vyšetření specifické psychopatologie -- Terapeutický plán a týmová práce -- Další somatická vyšetření a léčebné postupy -- Psychoedukace -- Doporučení a koordinace další léčby -- Behaviorální intervence -- Alternativní léčebné přístupy -- Závěr -- Literatura -- Příloha -- Léčba malnutrice u anorexia nervosa na jednotce intenzivní péče -- (Eva Kotníková) -- Substráty používané v parenterální výživě -- Monitorace pacienta při nutriční podpoře -- Enterální výživa -- Porovnání enterální a parenterální výživy -- Závěr -- Literatura -- Refeeding syndrom (Jaromír Křemen) -- Literatura -- Kardiovaskulární komplikace (Sabina Pálová, Jiří Charvát) -- Bradykardie -- EKG změny -- Kdy je nutné podrobnější
zhodnocení? -- Zátěžové vyšetření -- Posturální hypotenze -- Echokardiografícké změny -- Variabilita tepové frekvence -- EKG mapování -- Kazuistika -- Závěr -- Literatura -- Nutriční poradenství (Pavel Kohout) -- Malnutrice -- Příčiny malnutrice a dalších komplikací u mentální anorexie -- Diagnostika -- Diferenciální diagnostika -- Léčba -- Sledování pacientů v nutriční ambulanci -- Závěr -- Literatura -- Neuroendokrinologie poruch příjmu potravy a obezity (Martin Haluzík) -- Historie výzkumu regulace příjmu potravy -- Anatomická lokalizace centra příjmu potravy: -- význam jednotlivých hypotalamických jader -- Současný koncept regulace příjmu potravy a energetické homeostázy -- Orexigenní a anorexigenní působky ovlivňující příjem potravy -- Gastrointestinální hormony regulující příjem potravy -- Hormony tukové tkáně a příjem potravy -- Neuroendokrinologické změny -- Změny působků ovlivňujících příjem potravy u pacientů s obezitou -- Změny působků ovlivňujících příjem potravy u pacientek -- s mentální anorexií a bulimií -- Závěr -- Literatura -- Poruchy příjmu potravy a ženský reprodukční systém -- (Antonín Parízek, Hana Papežova, Petra Uhlíková) -- Porucha menstruačního cyklu a porucha sexuality -- Menarche a menstruační cyklus -- Amenorea -- Sexualita -- Fertilita a průběh těhotenství -- Plánované rodičovství -- Mateřská obezita -- Porod -- Ženy s anamnézou
poruchy příjmu potravy a vysoké riziko -- perinatologických komplikací -- Asistovaná reprodukce -- Kazuistiky -- Závěr -- Literatura -- Neurologické aspekty poruch příjmu potravy (Ondřej Doležal) -- Deficit mikronutrientů a minerálů -- Deficit makronutrientů -- Sekundární neurologické komplikace -- Kazuistika -- Závěr -- Literatura -- Gastrointestinální komplikace při poruchách příjmu potravy (Aleš Novotný) -- Gastroduodenální oblast -- Tenké a tlusté střevo -- Laxativa -- Játra a pankreas -- Celiakie -- Potravinová hypersenzitivita, intolerance, alergie -- Kazuistika -- Literatura -- Mentální anorexie a kostní metabolizmus (Vít Zikán) -- Modelace a remodelace kosti -- Neuroendokrinní adaptace -- Diagnostika úbytku množství a kvality kostní hmoty -- Možnosti léčby kostní ztráty -- Závěr -- Literatura -- Mentální anorexie a respirační systém (Norbert Pauk) -- Mentální anorexie a porucha plicní funkce -- Plicní rozedma -- Plicní infekce -- Závěr -- Literatura -- Kožní projevy mentální anorexie (Jiří Štork) -- Změny kůže -- Změny ochlupení -- Změny nehtů -- Změny ústní -- Závěr -- Literatura -- Poruchy spánku a příjem potravy (Karel Šonka) -- Syndrom nočního ujídání -- Porucha příjmu potravy vázaná na spánek -- Kleinův-Levinův syndrom -- Narkolepsie -- Obstrukční spánková apnoe -- Syndrom obezita-hypoventilace -- Mentální anorexie, bulimie a spánek -- Závěr -- Literatura
-- Poruchy příjmu potravy a orální zdraví (Jana Machová, Hana Papežova) -- Eroze skloviny, zvýšená demineralizace sklo viny, hypersenzitivita -- Abraze tvrdých zubních tkání -- Zubní kaz -- Xerostomie -- Zduření slinných žláz -- Traumatizace sliznice dutiny ústní a jícnu -- Gingivitida -- Závěr -- Literatura -- Diabetes a poruchy příjmu potravy (Ludmila Brunerová) -- Poruchy příjmu potravy u diabetiků 1. typu -- Poruchy příjmu potravy u diabetiků 2. typu -- Patofyziologie -- Diagnostika -- Léčba -- Prevence -- Závěr -- Literatura -- Renální komplikace při poruchách příjmu potravy (Romana Ryšavá) -- Metabolické odchylky -- Postižení ledvin -- Manipulace s biologickým materiálem -- Závěr -- Literatura -- Psychologické koreláty jídelního chování a obezity (Erika Toman) , -- Spojení mezi obezitou a specifickými oblastmi distresu -- Změny klinického obrazu následkem váhového úbytku -- v dlouhodobém časovém horizontu -- Úloha stupně obezity -- Psychologické faktory v kontextu komplexního pohledu na pacienta -- Kazuistika -- Závěr -- Literatura -- ■ Psychiatricko-psychologická péče -- Léčebné programy pro poruchy příjmu potravy -- Klinická doporučení, cíle, možnosti, limity a organizace léčby -- (Hana Papežova, Petra Novotná) -- Klinická doporučení a jejich uplatnění v praxi -- Cíle léčby a jejich limity v klinické práci -- Výběr vhodného terapeutického programu a psychoterapie
-- Práce s chronickým onemocněním u pacientek -- s anorexia nervosa rezistentních na léčbu -- Nedobrovolné hospitalizace -- Organizace léčebných programů u nás a v zahraničí -- (vývoj u nás a současný stav) -- Charakteristika potřebné péče -- Modifikace léčby u komorbidních pacientů -- Kazuistika -- Posouzení kvality léčby -- Závěr -- Literatura -- Prevence poruch příjmu potravy (Hana Papežova) -- Závěr -- Literatura -- Základní poradenství a komunikace v obtížných situacích (Hana Papežova) -- Rozlišení osobního a profesního vztahu -- Terapeutický vztah -- Komunikační styl -- Práce s emočními reakcemi -- Interpersonální styl -- Používání základních poradenských technik -- Nej častější chyby v léčbě a jak se jim vyhnout -- Ztráta hranic a duální vztahy -- Závěr -- Literatura -- Motivační rozhovory a odvozené postupy u poruch příjmu potravy -- (Hana Papežova, Rudolf Uher, Jan Soukup) -- Specifika léčby poruch příjmu potravy a využití přístupů odvozených -- od motivačních rozhovorů v této cílové oblasti -- Využití principů motivačních rozhovorů při prvním setkání -- s pacientem „úvodní gambit mezi nastraženými pastmi" -- Model fází vývoje motivace ke změně chování -- Závěr -- Literatura -- Psychoanalytický pohled na poruchy příjmu potravy (Jana Kocourková) -- Teorie -- Terapie -- Závěr -- Literatura -- Kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu
potravy -- (František David Krch) -- Teoretická východiska -- Specifika PPP v KBT -- Kognitivně-behaviorální přístup v léčbě PPP -- Závěr -- Literatura -- Příloha -- Rodinná a vícerodinná terapie a poradenství -- (Hana Papežova, Jana Tomanová, Lucie Pelková) -- Vícerodinná terapie mentální anorexie -- Principy vícerodinná terapie -- Fáze terapeutického programu -- Harmonogram cyklu vícerodinné terapie a organizační zázemí -- Indikace a kontraindikace vícerodinné terapie -- Vícerodinná terapie v Čechách -- Kazuistiky -- Závěr -- Literatura -- Porucha vnímání vlastního těla a hyperaktivita (rehabilitace, -- na tělo orientovaná terapie, fyzioterapie, ergoterapie a arteterapie) -- (Hana Papežova) -- Porucha vnímání vlastního těla -- Hyperaktivita u anorexia nervosa -- Aerobní cvičení a anaerobní posilování -- Terapie zaměřená na tělo -- Posouzení zdravotního stavu a rizika cvičení -- Fyzioterapie -- Příklady -- Bioenergetika a biosyntéza -- Integrální hathajóga -- Koncentrativní pohybová terapie -- Rozvinutí dalších sociálních dovedností -- Příklad -- Arteterapie -- Závěr -- Literatura -- Přílohy -- Farmakoterapie (Hana Papežova) -- Anorexia nervosa -- Bulimia nervosa -- Psychogenní přejídání -- Noční přejídání -- Chronický průběh -- Závěr -- Literatura -- Průběh a vyústění onemocnění -- Průběh a vyústění onemocnění poruch příjmu potravy -- od remise k invalidizaci
(Hana Papežova) -- Posouzení průběhu a remise -- Možnosti predikce průběhu a vyústění onemocnění -- Posouzení pracovní schopnosti -- Závěr -- Literatura -- Přílohy -- Poruchy příjmu potravy a mortalita (Libuše Stárková) -- Kazuistiky -- Závěr -- Literatura
cnb002128138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC