Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
xii, 377 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7357-561-8 (brož.)
Právní monografie
Obsahuje bibliografii na s. 368-374, bibliografické odkazy a rejstřík
000191587
Kapitola první Přehled vývoje právní úpravy územní samosprávy (se zaměřením na území České republiky) -- § 1 Od vzniku územní samosprávy do rozpadu rakouského mocnářství -- § 2 Od vzniku Československé republiky do její okupace -- § 3 Postavení samosprávných jednotek v období tzv. Protektorátu -- Čechy a Morava § 4 Postavení obcí a územní samosprávy v období národních -- výborů -- § 5 Obnovení a vývoj územní samosprávy po roce 1989 -- Kapitola druhá Komunální právo a jeho prameny -- § 1 Pojem komunálního práva § 2 Prameny komunálního práva (v užším pojetí) §2.1 Ústavní úprava -- § 2.2 Zákony, prováděcí právní předpisy a vybrané prameny evropského práva -- Kapitola třetí Pojem a základní znaky územních samosprávných celků -- §1 Úvod -- § 2 Pojem obce -- § 3 Vyšší územní samospráva, kraje § 4 Územní základ -- § 4.1 Sloučení obcí a připojení obce ---
§ 4.2 Oddělení části obce -- § 4.3 Jiné změny hranic obcí -- § 4.4 Územní změny obcí vyvolané změnami jiných územních jednotek -- § 4.5 Územní změny hlavního města Prahy § 5 Osobní základ -- § 5.1 Historický exkurs (domovské právo) § 5.2 Osoby v územních samosprávných celcích § 5.3 Práva a povinnosti osob vůči územním samosprávným celkům -- § 6 Pojetí samosprávy, právní subjektivita územních samosprávných celků -- Kapitola čtvrtá Druhy obcí -- § 1 Členění obcí § 2 Statutární města § 3 Hlavní město Praha -- Kapitola pátá Spolupráce územních samosprávných celků -- § 1 Úvod -- § 2 Obecné formy sdružení obcí -- § 3 Platná úprava spolupráce územních samosprávných celků -- Kapitola šestá Právní předpisy územních samosprávných celků -- § 1 Autonomní právo -- § 2 Obecně závazné vyhlášky -- § 3 Nařízení v oboru přenesené působnosti ---
§ 4 Přijímání a vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení -- Kapitola sedmá Působnost obce a kraje -- § 1 Pojem působnosti a její členění § 2 Samostatná působnost § 3 Přenesená působnost -- Kapitola osmá Organizace obce a kraje -- § 1 Systémy uspořádání územních samosprávných celků § 2 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků -- § 2.1 Volby do zastupitelstev obcí -- § 2.2 Volby do zastupitelstev krajů § 3 Místní a krajské referendum § 4 Orgány obce -- § 4.1 Zastupitelstvo obce -- §4.2 Rada obce -- §4.3 Starosta -- § 4.4 Obecní úřad -- § 4.5 Zvláštní orgány obce -- § 4.6 Orgány zastupitelstva obce a rady obce -- § 4.7 Obecní policie § 5 Orgány kraje -- § 5.1 Zastupitelstvo kraje -- § 5.2 Rada kraje -- § 5.3 Hejtman kraje -- § 5.4 Krajský úřad -- § 5.5 Zvláštní orgány kraje -- § 5.6 Orgány zastupitelstva kraje a rady kraje ---
Kapitola devátá Hospodaření územních samosprávných celků -- § 1 Nabývání majetku územních samosprávných celků -- §1.1 Přechod nebo převod majetku státu podle zvláštních úprav § 1.2 Nabývání majetku podle obecných úprav § 2 Majetkoprávní úkony územních samosprávných celků § 3 Zakládání a zřizování právnických osob a organizačních složek a účast na jiných právnických osobách § 3.1 Organizační složky územních samosprávných celků § 3.2 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků § 3.3 Obchodní společnosti § 3.4 Obecně prospěšné společnosti § 3.5 Školské právnické osoby § 3.6 Veřejné výzkumné instituce -- § 3.7 Veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení § 3.8 Dobrovolné svazky obcí -- Kapitola desátá Územní samosprávné celky a jejich -- orgány a postupy podle správního řádu -- § 1 Rozsah působnosti správního řádu § 2 Správní řízení ---
§2.1 Správní orgán -- § 2.2 Dotčený orgán -- §2.3 Účastník řízení § 3 Veřejnoprávní smlouvy -- §3.1 Koordinační smlouvy -- § 3.2 Subordinační smlouvy -- § 3.3 Veřejnoprávní smlouvy mezi subjekty soukromého práva § 4 Opatření obecné povahy -- § 5 Vyjádření, osvědčení, ověření, sdělení a jiné obdobné úkony -- Kapitola jedenáctá Kontrola činnosti územních samosprávných celků -- § 1 Obecné otázky -- § 2 Kontrola činnosti územních samosprávných celků § 3 Dozor nad činností územních samosprávných celků a jejich orgánů -- § 3.1 Pojetí správního dozoru § 3.2 Členění správního dozoru -- § 3.3 Systém dozoru nad činností územních samosprávných celků -- § 3.4 Oprávnění dozorčích orgánů § 3.5 Platná úprava dozoru nad činností územních samosprávných celků -- Kapitola dvanáctá Ochrana právního postavení územních samosprávných celků
(OCoLC)681497359
cnb002125276

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC