Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
495 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-032-2 (brož.)
Studie ; sv. 63
Obsahuje bibliografii na s. 458-488 a bibliografické odkazy
000191598
Část první -- Koncepty, teorie a měření vzdělanostních nerovností -- Kapitola 1. / David Greger -- Nerovnosti ve vzdělávání od konceptů k měření -- 1.1. Úvod -- 1.2. Koncept rovnosti příležitostí ve vzdělávání -- 1.3. Možnosti měření spravedlivosti vzdělávacích systémů pomocí systému indikátorů -- 1.4. Závěr -- Kapitola 2. / Arnošt Veselý a Petr Matějů -- Vzdělávací systémy a reprodukce vzdělanostních nerovností -- 2.1. Úvod aneb co vlastně chceme vysvětlit? -- 2.2. Teorie reprodukce vzdělanostních nerovností -- 2.3. Vnější a vnitřní diferenciace terminologické ujasnění -- 2.4. Reprodukce nerovností na úrovni vzdělávacího systému -- 2.5. Reprodukce nerovností na úrovni školy a třídy -- 2.6. Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání -- 2.7. Závěry a implikace pro vzdělávací politiku -- Část druhá -- Nerovnosti ve vzdělávání v České republice-doplnění empirické evidence ---
Kapitola 3. /Jana Straková -- Vývoj diferenciace vzdělávacích výsledků na úrovni povinného vzdělávání -- 3.1. Dopad diferenciace vzdělávacích drah na vzdělanostní nerovnosti -- 3.2. Výzkumné otázky -- 3.3. Diferenciace systému základního a středního školství v ČR vývoj -- 3.4. Data, metody -- 3.5. Výsledky -- 3.6. Závěry -- Kapitola 4. / Ivan Gabal a Karel Čada -- Romské děti v českém vzdělávacím systému -- 4.1. Analytická a výzkumná východiska -- 4.2. Popis zdrojů dat a metodologií jednotlivých studií -- 4.3. Porovnání vzdělávacích šancí romských dětí a jejich vrstevníků -- 4.4. Faktory ovlivňující vzdělávací dráhy romských dětí -- 4.5. Efektivita vybraných integračních nástrojů -- 4.6. Diskuse -- 4.7. Možné kroky integračních politik -- Kapitola 5. /Jana Straková -- Přidaná hodnota víceletých gymnázií ve světle dostupných datových zdrojů ---
5.1. Zahraniční poznatky o dopadu diferenciace vzdělávacích drah na žáky v různých vzdělávacích větvích -- 5.2. Otázky a hypotézy -- 5.3. Data, metody -- 5.4. Empirická zjištění -- 5.5. Závěry a doporučení pro vzdělávací politiku -- Kapitola 6. /Jana Trhlíková a Helena Úlovcová -- Vliv rodinného zázemí na předčasné odchody ze vzdělávání a na dlouhodobou nezaměstnanost mladých lidí -- 6.1. Úvod -- 6.2. Otázky a hypotézy -- 6.3. Metodologie a zdroje dat -- 6.4. Specifika sociálního a rodinného zázemí nezaměstnaných mladistvých -- 6.5. Důvody předčasných odchodů ze vzdělávání -- 6.6. Zájem nezaměstnaných mladistvých vrátit se do vzdělávacího procesu a faktory které jejich další vzdělanostní aspirace ovlivňují -- 6.7. Závěry a doporučení pro vzdělávací politiku -- Kapitola 7. /Jana Trhlíková a Helena Úlovcová -- Učební obory specifika vzdělávací cesty a uplatnění na trhu práce ---
7.1. Úvod -- 7.2. Střední odborné vzdělávání v ČR a EU -- 7.3. Teoretická východiska, základní okruhy otázek a zdroje dat -- 7.4. Sociální souvislosti volby učebního oboru -- 7.5. Efekty volby učebního oboru spokojenost se zvolenou vzdělávací cestou -- 7.6. Úspěšnost vstupu vyučených na trh práce -- 7.7. Možnosti a úspěšnost vyučených při pokračování ve vzdělávání -- 7.8. Závěry a doporučení -- Kapitola 8. /Josef Basi -- Diferenciace v počítačové gramotnosti a nerovnosti v přístupu k informačním technologiím -- 8.1. Úvod -- 8.2. Cíle a zaměření kapitoly -- 8.3. Nerovnosti v oblasti vybavení informačními technologiemi -- 8.4. Co chápeme počítačovou gramotností -- 8.5. Empirické údaje o dostupnosti počítačového vybavení a úrovni počítačové gramotnosti -- 8.6. Analýza vlivu rodinného zázemí na počítačovou gramotnost -- 8.7. Závěr -- Kapitola 9. / Petr Matějů, Michael L. Smith a Josef Basi ---
Rozdílné mechanismy stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003 -- 9.1. Úvod -- 9.2. Vzdělávací systém před rokem 1989 a po něm -- 9.3. Hlavní poznatky z předchozího výzkumu formování a role aspirací -- 9.4. Hlavní hypotézy data a metody analýzy -- 9.5. Význam vzdělání v kontextu životního úspěchu a vysokoškolských aspirací: 1989-2003 -- 9.6. Kauzální model determinace vzdělanostních aspirací -- 9.7. Závěry -- Kapitola 10. / Petr Matějů, Michael L. Smith, Petr Soukup a Josef Basi -- Šance na dosažení vyskokoškolského vzdělání očima patnáctiletých žáků Česká republika v mezinárodním srovnání -- 10.1. Úvod -- 10.2. Jakým směrem se ubíral náš výzkum -- 10.3. Jaká data a metody jsme použili -- 10.4. Jaké metody jsme použili -- 10.5. K jakým výsledkům jsme dospěli ---
10.6. Jaké charakteristiky vzdělávacích systémů ovlivňují roli sociálního původu a schopností ve formování očekávání spojených s vysokoškolským vzděláním? -- 10.7. Závěry -- Kapitola 11. /Tomáš Konečný, Josef Basi a Jan Mysliveček -- Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacího řízení -- 11.1. Úvod -- 11.2. Přijímací zkoušky a OSP -- 11.3. Data -- 11.4. Model přijímacího řízení a rozhodnutí o podání přihlášky na VS -- 11.5. Model přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí na VŠ -- 11.6. Závěr -- Kapitola 12. / Natálie Simonová a Petr Soukup -- Působení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu při přechodu a vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L -- 12.1. Úvod -- 12.2. Nejasné působení sociálního původu ve vzdělanostní trajektorii -- 12.3. Zátěž sociálním původem při průchodu českým vzdělávacím systémem -- 12.4. Cíl analýzy ---
12.5. Data a metodologie -- 12.6. Výsledky analýzy -- 12.7. Závěr -- 12.8. Na konec pár podnětů k diskusi -- Kdpitold 13./ Petr Matějů, Tomáš Konečný, Simona Weidnerová a Hans Vossensteyn -- Financování studia a vývoj nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v České republice a Nizozemsku -- 13.1. Systémy financování studia a vzdělanostní nerovnosti -- 13.2. Česká republika a Nizozemsko: dlouhodobě sledované příklady odlišných systémů -- 13.3. Financování studia v České republice a Nizozemsku -- 13.4. Srovnání českého a nizozemského systému financování studentů -- 13.5. Sociálně-ekonomický původ a šance na získání vysokoškolského vzdělání -- 13.6. Závěry -- Kapitola 14. /VěraCzesaná -- Nerovnosti v účasti v dalším vzdělávání -- 14.1. Úvod -- 14.2. Zdroje dat a metodické přístupy -- 14.3. Vliv počátečního vzdělání na nerovnosti v účasti v dalším vzdělávání ---
14.4. Vliv systémového prostředí na rozdíly v účasti na vzdělávání -- 14.5. Vliv věku a postavení na trhu práce na rozdíly v účasti ve vzdělávání -- 14.6. Vliv charakteru a obsahu práce na účast v dalším vzdělávání -- 14.7. Závěry a doporučení -- Kapitola 15. / Hana Žáčkova -- Bariéry v účasti na dalším vzdělávání -- 15.1. Bariéry v účasti na dalším vzdělávání v kontextu vzdělanostních nerovností -- 15.2. Teoretické přístupy ke zkoumání bariér v dalším vzdělávání a dosavadní výzkumy v této oblasti -- 15.3. Základní výzkumné otázky -- 15.4. Použitá data a metodika -- 15.5. Bariéry pociťované skupinami s nízkou účastí na dalším vzdělávání -- 15.6. Mohou opatření vzdělávací a sociální politiky odstranit rozdíly v účasti na dalším vzdělávání? -- 15.7. Vhodná opatření pro skupiny s malou účastí na vzdělávání -- 4c q 7ct\Te*v -- Část třetí ---
Implikace pro vzdělávací politiku -- Kapitola 16. /Jana Straková a Arnošt Veselý -- Vzdělanostní nerovnosti a jejich řešení z pohledu aktérů -- 16.1. Místo úvodu proč je třeba znát názory aktérů? -- 16.2. Okruhy otázek, metodologie a zdroje dat -- 16.3. Předběžná zjištění -- 16.4. Závěry a shrnutí -- Kapitola 17. /Jana Straková, Arnošt Veselý a Petr Matějů -- Doporučení pro vzdělávací politiku -- 17.1. Vzdělávací politika a vzdělanostní nerovnosti: vymezení typů problémů -- 17.2. Nastavení klíčových nástrojů vzdělávací politiky -- 17.3. Struktura vzdělávacího systému (stratifikace a diferenciace) -- 17.4. Oborová specifičnost středního školství -- 17.5. Nedostatečná kompenzace znevýhodnění žáků na úrovni regionálního školství -- 17.6. Přístup k terciárnímu vzdělávání

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC