Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
3., dopl. a upr. vyd.
Praha : Portál, 2009
300 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7367-560-8 (váz.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000192385
1 Úvodem: K čemu slouží a co je psychologie -- 1.1 Co psychologové dělají a jaký to má smysl -- 1.2 Předmět psychologie -- Psychické (duševní) jevy -- Determinace psychických jevů -- Vnější projevy psychických jevů -- Rozšíření předmětu psychologie -- 1.3 Rozdělení psychologie -- 1.4 Dějiny psychologie -- Díl 1 -- Popis psychických jevů -- 2 Vnímání (percepce) -- 2.1 Zpracování senzorického materiálu -- Figuro na poradí -- Percepční konstanty -- Zvýraznění rozdílů mez} podněty -- Vliv kontextu na vnímání víceznačných podnětů -- Spontánní střídání vjemů při neměnném podnětu -- Nevysvětlené zrakové klamy -- Nemožné předměty -- 2.2 Vnímat se učíme -- 2.3 Vnímání v celku prožívání, jednání, osobnosti a kultury -- 2.4 Radikálně omezené vnímání (podnětová deprivace) -- 3 Představy -- Funkce představ -- Vědecký výzkum představ -- Praktické využití poznatků o představách ---
4 Paměť -- 4.1 Různé druhy paměti -- Paměť krátkodobá o dlouhodobá -- Paměť mechanická a logická -- 4.2 Stadia paměťového procesu -- Stadium ukládání do paměti -- Stadium podržení o paměti (a zapomínání) -- Stadium vybavováni -- 4.3 Celkový systém lidské paměti -- 4.4 Paměť jako aktivní proces -- 5 Myšlení -- 5.1 Myšlenkový proces -- 5.2 Vhled -- 5.3 Myšlenkové postupy , -- Kategorizace (třídění) -- Dedukce -- Indukce -- 5.4 Jak cvičit myšlení -- 5.5 Myšlení v celku prožívání, osobnosti a kultury -- 6 Cítění -- 6.1 Fenomenologie citů -- 6.2 Citová spontaneita a sebekontrola -- 6.3 Vývoj citů -- 6.4 Nemoci citů a jejich léčení -- Co se dá dělat proti strachu a úzkosti? -- 7 Vůle a pozornost -- 7.1 Rozhodovací stadium volního procesu -- 7.2 Realizační stadium volního procesu -- 7.3 Pozornost -- 8 Vědomí -- 8.1 Vědomí jako existenciální prožitek -- 8.2 Vědomí jako stav bdělosti ---
8.3 Vědomí ve snu, hypnóze, meditaci nebo pod vlivem drog -- Vědomí ve snu -- Vědomí v hypnóze -- Změny vědomí pod vlivem meditace -- Vědomí pod vlivem drog -- 9 Jáství -- Tělové Já a ne-Já -- Psychické Já a ne-Já -- Kontinuito Já -- Integrita Já -- Díl 2 -- Cesty psychologického výkladu -- 10 Biologický přístup -- 10.1 Jak biologické faktory působí na psychiku -- Struktura nervové soustavy -- Biologická individualita -- Aktuální zdravotní stav -- Reakce psychiky na chemické ovlivnění těla -- 10.2 Jak psychika ovlivňuje biologické procesy -- Fyziologické procesy v mozku pod vlivem psychických procesů -- Tělesné poruchy funkční a psychosomatické -- Volní ovlivňování tělesných dějů běžně nezávislých na vůli -- Léčivý vliv psychických stavů a procesů na tělesné nemoci -- Vliv psychické činnosti na mozkovou tkáň -- 11 Psychologie učení -- 11.1 Habituace -- 11.2 Klasické podmiňování ---
Preference známého -- 11.3 Operantní podmiňování -- Poznámka: Kognitivní faktory učení -- 11.4 Učení pod vlivem modelu: napodobování a identifikace -- 12 Motivace -- Poznámka o motivech a citech -- 12.1 Primární motivy -- Instinkty a pudy u zvířat a u lidí -- Typická rozcestí motivační dynamiky -- 12.2 Sekundární motivy a funkční autonomie -- Hierarchie motivů podle Maslowa -- 13 Kognitivní teorie -- Důsledná kognitivní otevřenost -- Kognitivní disonance -- Positivní zpětná vazba mezi pohnáním a citem -- Problém cizí perspektivy -- Bezděčné mylné zásady -- Tabuizace vlastního stárnutí -- Kauzální atribuce -- V jakých pojmech posuzujeme lidi? -- 14 Sociální psychologie -- 14.1 Sociální skupiny a jejich charakteristiky -- Funkce skupin -- Formální a neformální skupiny -- Role ve skupině -- 14.2 Skupina a její vedoucí -- Styl vedení a osobnost vedoucího -- Vzájemný vztah mezi vedoucím a skupinou ---
14.3 Vliv skupiny na jedince -- 14.4 Dyadické interpersonální (mezilidské) vztahy -- 14.5 Vliv očekávání okolí na chování -- 14.6 Rozložení a zastření osobní odpovědnosti -- Rozložení odpovědnosti -- Zastření odpovědnosti -- 15 Funkční modely osobnosti -- 15.1 Introspektivní východisko psychoanalytické teorie osobnosti -- 15.2 Složení „psychického aparátu" podle Freuda: Id Ego-Superego. Vědomí, nevědomí a funkce psychického aparátu -- 15.3 Berného zjednodušení psychoanalytického modelu -- 15.4 Jungovo doplnění Freuda: Kolektivní nevědomí -- 15.5 Humanistické teorie osobnosti -- 16 Osobnost jako osobitost I: Kvantitativní přístup -- Psychologický rozbor jedné osobnosti -- 16.1 Psychické vlastnosti -- 16.2 Operacionalizace vlastností -- 16.3 Třídění (klasifikace) vlastností -- 16.4 Faktorová analýza vlastností -- Schopnosti -- Obecná inteligence -- Tvořivost -- Ostatní vlastnosti osobnosti ---
17 Osobnost jako osobitost II: Kvalitativní přístup -- 17.1 Pozorování a rozhovor -- Pozorování -- Rozhovor -- 17.2 Projektivní metody -- 17.3 Spontánní výtvory a výkony -- 17.4 Laické poznávání osobnosti -- Výhody a nevýhody laického psychologického poznávání Zásady laického psychologického poznávání -- 18 Vývojový přístup -- Základní pojmy -- 18.1 Hybné síly psychického vývoje -- Biologické faktory -- Sociální faktory -- Vlastní psychické procesy a vlastnosti -- Vzájemná interakce faktoru psychického vývoje -- 18.2 Průběhové formy psychického vývoje -- 18.3 Etapy psychického vývoje -- Psychický vývoj plodu -- Kojenecký věk první rok života -- Batolecí věk: Od prvních do třetích narozenin -- Předškolní věk: Od třetích narozenin po nástup do školy -- Mladší školní věk (do 11 let) -- Dospívání (mezi 11. a 20-22. rokem) -- Mladá dospělost -- Střední dospělost (od 30 do 60 let) ---
Pozdní dospělost stáří (nad 60 let) -- 18.4 Evoluční psychologie -- Evoluční teorie -- Evoluce v psychologii -- Sobecký gen a prosociální instinkty -- Slovníček pojmů -- Literatura doporučená k dalšímu studiu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC