Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010
1025 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 21 cm

ISBN 978-80-7422-062-3 (váz.)
Česká historie ; sv. 22
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000192695
I. CESTA K DĚJINÁM SPOLEČNOSTI ČESKÝCH ZEMÍ -- VRANÉM NOVOVĚKU -- (Václav Bůžek) -- II. RANĚ NOVOVĚKÁ KRAJINA ČESKÝCH ZEMÍ -- (Eva Semotanová) -- Krajina ve slovech, mapách a obrazech -- Prostorové vymezení krajiny -- Ráz krajiny podnebí, reliéf, vodstvo, zeleň, -- sídla a komunikace -- III. OBRAZ SPOLEČNOSTI V RANÉM NOVOVĚKU -- V DOBOVÉ VĚDĚ -- (Ivo Cerman) -- Nauka o trojím lidu -- Aristotelova Politika a ius publicum universale -- Schmierova barokní koncepce společnosti -- Funkcionalistický obraz společnosti v dobové statistice Oddělení státu a společnosti -- IV. SPOLEČNOST RANĚ NOVOVĚKÝCH ČESKÝCH ZEMÍ -- 1. Šlechta (Zdeněk Bezecný, Pavel Král, Pavel Marek) -- Šlechtická hierarchie -- Cizinci a jazyk ve šlechtickém prostředí -- Majetkové rozvrstvení šlechty -- 2. Duchovenstvo -- (Martin Gáži, Miroslav Novotný, Marie Ryantová) -- Předbělohorská farní síť a její správci -- Farní klérus po roce 1620 ---
Preláti -- Řeholní klérus -- 3. Města a měšťané -- (Petr Hlaváček, Josef Hrdlička, Zdeněk Vybíral) -- Klasifikace měst a počet obyvatel -- Měšťané a další obyvatelé měst -- Městská samospráva -- 122 -- ínost 4 Venkov (Jaroslav Dibelka, Josef Grulich) -- h zemi -- íaném Hierarchie usedlých venkovských poddaných -- 3VÉKU Cesta na okraj venkovské společnosti -- Židé na venkově -- V. KOLEKTIVNÍ IDENTITA SPOLEČENSKÝCH -- STRUKTUR A JEJÍ PROMĚNY -- 1. Habsburkové a jejich obraz v raném novověku -- (Václav Bůžek, Ivo Cerman, Rostislav Smíšek) Habsburská koncepce panovníka -- v dobovém politickém myšlení -- Inscenace Habsburků jako císařů Rímsko-německé říše Inscenace panovnického majestátu -- v korunovačním obřadu českých králů -- Císařský dvůr -- Dvorská služba jako způsob sebeprezentace šlechty -- Ceremoniál a dvorské slavnosti -- Habsburkové a jejich dvůr na rozhraní doby ---
2. Šlechta (Zdeněk Bezecný, Pavel Král, Pavel Marek) -- Šlechtický majetek, sídla a jejich symbolický význam Životní styl a každodenní život na šlechtických sídlech -- Slavnosti a rituály ve světě šlechticů , -- Paměť urozených -- Šlechta mezi tradicí a inovací -- 3. Duchovenstvo -- (Martin Gáži, Miroslav Novotný, Marie Ryantová) -- Sakralizace životního prostoru -- Pastor bonus ideál a skutečnost -- Boží služebníci v raně novověké společnosti -- Duchovní ve službách historické paměti -- Cesta k duchovní službě -- Duchovní v zrcadle raně novověké české literatury -- Církve a duchovní mezi reformací -- a osvícenskou racionalitou -- 4. Města a měšťané -- (Petr Hlaváček, Josef Hrdlička, Zdeněk Vybíral) Vytváření a prezentace životního prostoru ve městech -- Korporativnost života ve městech -- Strach ve městě -- Paměť, tradice a kontinuita -- v myšlenkových světech měšťanů ---
Hodnoty cti v městském prostředí -- Slavnosti a rituály ve městech -- Reflexe vzdělání, kariéry a úřadu v městském prostředí -- Města a měšťané v modernizačních procesech -- raného novověku -- 5. Venkov (Jaroslav Dibelka, Josef Grulich) -- Kulturní krajina venkova -- prostor každodenního života venkovanů -- Uspořádání venkovských sídel, jejich vybavení -- a každodenní provoz -- Přechodové rituály v každodenním životě venkovanů -- Vrstvy kolektivní paměti venkovanů -- Cest ve venkovské společnosti -- Dědické právo a osobní kariéra venkovanů -- Venkované a jejich každodenní život -- v osvojeném prostoru raně novověké vesnice -- VI. KONFLIKTY VE SPOLEČNOSTI ČESKÝCH ZEMÍCH -- RANÉHO NOVOVĚKU -- 1. Konflikty v organismu panovnického dvora -- (Ivo Cerman, Rostislav Smíšek) -- Konflikty uvnitř rodu Habsburků -- Spory o ceremoniální přednost -- Frakcionalismus na císařském dvoře ---
Císařský dvůr jako konfliktní společenství -- 2. Konflikty mezi šlechtici -- (Zdeněk Bezecný, Pavel Král, Pavel Marek) Hierarchie, tituly a spory o přednost mezi urozenými -- Cest a dobré jméno šlechtice -- Dědické spory, konfiskace a bankroty -- ve šlechtickém prostředí -- Konflikt jako obrana šlechtictví -- Duchovenstvo ve vzájemných konfliktech -- (Martin Gáži, Miroslav Novotný, Marie Ryantová) -- Duchovní a spory mezi církvemi -- Světští a řeholní duchovní ve víru konfliktů -- Služebníci boží v zrcadle vzájemných sporů -- 4. Konfliktní pole uvnitř měst -- (Petr Hlaváček, Josef Hrdlička, Zdeněk Vybíral) Politické konflikty uvnitř měst a konflikty o postavení -- v systému lokální moci -- Konflikty měšťanských hierarchií porušování pravidel -- a stereotypních zvyklostí v městské komunitě -- Odraz identity měšťanů v majetkových konfliktech -- Města jako konfliktní prostor ---
5. Venkovská společnost v poli vnitřních konfliktů -- (Jaroslav Dibelka, Josef Grulich) -- Rychtáři v obecní samosprávě jako hlavní nositelé -- sociální kontroly na venkově -- Sousedské a rodinné spory na venkově -- Obraz identity venkovanů ve světle kriminality -- Venkované v konfliktním poli vesnice -- 6. Šlechta v konfliktech s ostatními -- společenskými skupinami -- (Zdeněk Bezecný, Pavel Král, Pavel Marek) -- Šlechta a panovník -- Pohled šlechty na konflikty s neurozenými -- sociálními skupinami -- Moc, konfese, majetek konflikt jako obrana společenské výlučnosti -- 1024 -- společnost českých zemí v raném novověku -- 7. Konflikty duchovenstva ve společnosti -- raného novověku -- (Martin Gáži, Miroslav Novotný, Marie Ryantová) Zápas trůnu s oltářem a obraz dobrého vládce -- v očích duchovních -- Knězi jako iniciátoři, aktéři a oběti sporů ve společnosti -- Duchovní v konfliktech s vrchnostmi a farníky ---
Církve a duchovní v zápasech společnosti -- raného novověku -- 8. Mocenské konflikty měst a měšťanů s ostatními -- společenskými skupinami -- (Petr Hlaváček, Josef Hrdlička, Zdeněk Vybíral) Mocný soupeř spory měst s panovníkem -- a rodícím se raně moderním státem -- Konflikty mezi městy a šlechtou očima měšťanů -- Duchovenstvo a měšťané konfliktní společenství -- Město a venkov bezkonfliktní nedůvěra? -- Města v konfliktu s vnějšími soupeři -- 9. Venkov na křižovatce konfliktů ve společnosti raného -- novověku (Jaroslav Dibelka, Josef Grulich) -- Místní revolty na českém venkově raného novověku Panovník, vrchnost a venkovští poddaní -- v selských rebeliích 17. a 18. století -- Obraz kolektivní identity venkovanů -- v selských bouřích -- VII. SPOLEČNOST RANÉHO NOVOVĚKU -- V POMALU PLYNOUCÍM ČASE ZMĚN -- (Václav Bůžek, Jaroslav Dibelka, -- Josef Hrdlička, Pavel Král, Miroslav Novotný)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC