Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen2 x )
(10.4) Půjčeno:114x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010
155 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7368-919-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000193153
TEORETICKÁ ČÁST -- 1 ČTENÍ, GRAMOTNOST, ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST -- 1.1 Gramotnost a porozumění textu z pedagogického a didaktického pohledu -- 1.1.1 Základní gramotnost jako předpoklad získání čtenářské gramotnosti -- 1.1.2 Definice čtenářské gramotnosti -- 1.2 Výzkum čtenářské gramotnosti v šetření OECD/PISA -- 1.3 Čtenářská gramotnost v kurikulu základního vzdělávání -- 1.4 Výuka čtení s porozuměním na základní škole -- 1.4.1 Čtenářské strategie a techniky čtení -- 1.4.2 Metody a formy vyučování -- 2 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ -- 2.1 Inovace a alternativy v současném vzdělávání -- 2.1.1 Historické kořeny současných inovací ve vzdělávání -- 2.1.2 Současné inovativní koncepce a projekty -- 2.2 Pragmatická pedagogika -- 2.2.1 JohnDewey -- 2.2.2 W. H. Kilpatrick -- 2.2.3 Stručný nástin vývoje projektového vyučování v české škole -- 2.3 Terminologické vymezení projekt projektová metoda projektová výuka-projektové vyučování -- 2.3.1 Projekt a projektová metoda -- 2.3.2 Projektové vyučování projektová výuka -- 2.3.3 Projekt jako vzdělávací strategie -- 2.4 Typologie projektu -- 2.5 Plánování projektu -- 2.6 Projekt jako aktivizační metoda konstruktivistického pojetí vyučování -- 2.7 Význam projektového vyučování pro současnou pedagogickou praxi -- 3 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ NA 2, STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY -- 3.1 Literární výchova
na 2. stupni základní školy v kontextu kurikulárního dokumentu -- 3.1.1 Mezipředmětové a vnitropředmětové vztahy v literární výchově -- 3.1.2 Průřezová témata -- 3.2 Projekt v literární výchově -- 3.2.1 Etapa přípravy pracovního listu -- 3.2.1.1 Tvorba úloh pracovního listu -- 3.2.1.2 Otázky rozvíjející kritické myšlení -- 3.2.1.3 Praktická aplikace otázek k literárnímu textu -- 3.2.2 Tvořivé činnosti v literární výchově jako fáze projektového vyučování 3.2.2.1 Projekt jako metoda rozvoje tvořivosti -- 3.3 Význam projektového vyučování pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků -- 4 PEDAGOGICKÝ VÝZKUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY -- 4.1 Východiska a motivace výzkumu -- 4.2 Výzkumný vzorek -- 4.3 Metody výzkumu -- 4.3.1 Konstrukce didaktického testu -- 4.5.1.1 Vyhodnocení obtížnosti jednotlivých položek didaktického testu -- 5 VÝZKUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY -- 5.1 Výzkum čtenářské gramotnosti žáků experimentální a kontrolní skupiny v oblasti získávání informací (Studentův t-test) -- 5.1.1 Vyhodnocení získaných dat -- 5.2 Výzkum čtenářské gramotnosti žáků experimentální a kontrolní skupiny v oblasti vytváření interpretace (Studentův t-test) -- 5.2.1 Vyhodnocení získaných dat -- 5.3 Výzkum čtenářské gramotnosti žáků experimentální a kontrolní skupiny v oblasti posuzování textu z obsahového
a formálního hlediska (Studentův t-test) -- 5.3.1 Vyhodnocení získaných dat -- 5.4 Dílčí závěr výzkumného šetření -- 5.5 Oprávněnost použití Studentova t-testu (Fisherův Snedecorův F-test) -- 6 KVALITATIVNÍ ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK DIDAKTICKÉHO TESTU -- 6.1 Vyhodnocení výsledků oblast získávání informací -- 6.2 Vyhodnocení výsledků vytváření interpretace -- 6.3 Vyhodnocení výsledků posouzení obsahu a formy textu -- 6.4 Závěr kvalitativní analýzy odpovědí (didaktický test) -- 7 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO UČITELE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRŮZKUM -- 8 ZÁVĚRY A PŘÍNOS PRÁCE PRO PEDAGOGICKOU TEORII A PRAXI 8.1 Výstup pro pedagogickou praxi -- SUMMARY -- SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY -- SEZNAM PŘÍLOH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC