Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
[Praha] : Malvern, 2010
524 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-86702-85-8 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje chronologický přehled
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000193255
1. Ilumináti /15/ -- 2. Sulzbach a rosikruciáni /18/ -- 3. Gafcner a exjezuité /20/ -- 4. Od řádu iluminátů k „iluminismu" a romantismu /23/ -- PRVNÍ ODDÍL / ROZVOJ OSVÍCENSTVÍ -- I. Mezi barokem a osvícenstvím. Parnassus boicus /33/ -- 1. Přehled /33/ -- 2. Universální pojetí /34/ -- 3. Alchymie a prajazyk /35/ -- 4. Mystická tradice a její přínos pro dějiny krásné literatury /38/ -- 5. Od Parnassu k založení Bavorské akademie /40/ -- II. HLAVNÍ SMĚRY BAVORSKÉHO OSVÍCENSTVÍ /41/ -- 1. Úvod /41/ -- 2. Reformní skupiny /42/ -- a) Maurini /42/ -- b) Jansenisté /42/ -- c) Bavorští akademikové /46/ -- 3. Sektářský charakter /47/ -- III. AKADEMICKÁ REFORMA A STÁTNÍ CÍRKEV /50/ -- 1. Loriho boj proti „sektářským předsudkům ve školství" /50/ -- 2. Vztahy mezi jansenisty a racionalisty /52/ -- 3. Osterwaldovo vítězství nad ultramontanisty /57/ -- 4. Průlom a politické upevnění hnutí za konfesní právo /62/ ---
5. Ideologická eskalace. „Jansenismus, strašák pro děti" /64/ -- 6. Trvalý přínos pro literaturu a vědu /69/ -- a) Felix von Oefele/71/ b) Don Sterzinger /71/ -- c) Heinrich Braun /72/ -- d) Andreas Zaupser /73/ -- e) Anton von Bucher/74/ -- DRUHÝ ODDÍL / REZERVOÁR REAKČNÍCH SIL I. Jezuité -- 1. Zákaz jezuitského řádu /79/ -- 2. Jezuitská kolej sv. Salvátora v Augsburgu /81/ -- 3. Universita v Ingolstadtu /85/ -- 4. Benedikt Stattler: Od teologického racionalismu k ekumenickému cíli /89/ -- 5. Altdorfští profesoři popisují ingolstadtskou reformu /94/ -- 6. Ohlas boje o ingolstadtskou universitu v německé publicistice /97/ -- II. Řád zlatého a růžového kříže /100/ -- 1. Prehistorie řádu /100/ -- a? Všeobecné rozšíření alchymistické a magické literatury /100/ -- b) Sulzbašský dvorec múz /104/ -- 2. Vznik řádu zlatých a růžových křižáků /115/ -- 3. Rozšíření a krize bavorského rosikruciánství /120/ ---
ft) Augsburg /12S/ -- c) Mnichov /125/ -- TŘETÍ ODDÍL / PRVNÍ VÝ PADY PROTI OSVÍCENSTVÍ: GASSNER MESMER LAVATER -- I. Gaftnerův velký vzestup /131/ -- 1. Muž zázraků /131/ -- 2. Literární boje v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku /138/ -- a) Gajiner, Nútzlicher Unterrícht wider den Teufel zu streiten /138/ -- b) Útoky Sterzingerovy a Semlerovy /140/ -- c) Gafínerovi obhájci /’143/ -- II. Vítězství Franze Antona Mesmera na Bavorské akademii /150/ -- 1. Pobyt v Mnichově /150/ -- 2. Mesmer a „Úsvit lékařského umění" /153/ -- NÁSTUP ROMANTISMU -- 6 -- III. Základní rysy nové epochy. Gaftner a Mesmer /155/ -- IV. Odezva na protestantské straně /158/ -- V. Lavaterovo spojenectví s bavorským katolicismem /161/ -- ČTVRTÝ ODDÍL / VRCHOL OSVÍCENSTVÍ: ŘÁD ILUMINÁTŮ /167/ -- I. Vznik a budování /169/ -- 1. Weishaupt primarius civium libertatis /169/ -- 2. „Jezuitismus" jako Weishauptův osobní princip řádu /179/ ---
3. Přehled nejdůležitější řádové literatury /182/ -- 4. Souvislosti s německou literaturou 18. století /184/ -- a) Thomas Abbt/184/ -- b) Wieland/186/ -- c) Chhstoph Meiners /l 88/ -- 5. Systém iluminátů /190/ -- a) Novicové /190/ -- b) Minervalové /195/ -- c) Kniggeho nový rozvrh řádu /196/ -- d) Od nekonečně malého k nekonečně velkému /198/ -- e) Preromantické tendence /199/ -- f) Druhá a třetí řádová třída Jejich deistický a politický obsah /202/ -- g) Proslov k nově přijímaným illuminati dirigentes /205/ -- II. Vzestup a pád řádu /209/ -- 1. Německá knížata jako ilumináti /212/ -- 2. Politická aktivita v Bavorsku /212/ -- 3. Mnichovský zákaz iluminátů /216/ -- III. Rozšíření iluminátského písemnictví. Příspěvky k ideologii liberálů /221/ -- 1. Nový pohled: mniši jako kacíři /223/ -- 2. Kassel a Lipsko: Kniggeho polemika proti jezuitským spiklencům /225/ ---
3. Vídeň: Bornův útok na bavorský jezuitský stát /227/ -- 4. Riesbeckovo ospravedlnění komplotu patriotů /229/ -- 5. Bavorští emigranti v curyšském útočišti /229/ -- OBSAH -- 7 -- a) Pezzl, všeobecná církevní a společenská kritika /230/ -- b) Peter Philipp Wolf, návrh iluminátského státu /233/ -- 6. Gotha: Weishaupt pokračuje ve svém boji proti tmářům /239/ -- 7. Berlín: Nicolaiův poplach proti verbířům proselytů /240/ -- 8. Dozvuk iluminátského písemnictví ve Wielandově Der Teutsche Merkur a Wekhrlinově Das Graue Ungeheuer /243/ -- IV. Polemické spisy proti iluminátskému řádu. Příspěvky k ideologii restaurace /246/ -- 1. Mnichov: Babův útok na „stát ve státě" /246/ -- 2. Augsburg: exjezuité ohlašují nastávající revoluci /249/ -- 3. Eisenach: Góchhausen, Enthullungen des Systems der Weltbůrgerrepublik /251/ -- 4. Vídeň: Hoffmannova teorie spiknutí. Jakobíni jsou praktikujícími ilumináty /252/ ---
5. Paříž: Bode a „Cercle Sociál" /254/ -- 6. Barruel proti iluminátům ateismu a teosofie /256/ -- 7. Mounierova polemika s Barruelem a následky pro Friedricha Gentze /257/ -- 8. De Maistreova teorie „iluminismu" /258/ -- V. Politické následky /260/ -- 1. Přehled /260/ -- 2. Mohučští a štrasburští klubisté /261/ -- 3. Forster a Friedrich Schlegel /262/ -- 4. Jakobínské proudy v Hesensku, Bádensku, Wúrttembersku a Bavorsku /264/ -- 5. Bavorští patrioti a jejich pokus o převrat /267/ -- 6. Montgelas, „le premiér ministře révolutionnaire" /269/ -- VI. Vliv na německou literaturu /272/ -- 1. Přehled /272/ -- 2. Friedrich Schiller, Geisterseher /273/ -- 3. Ludwig Tieck, William Lovell /274/ -- PÁTÝ ODDÍL / VZNIK ROMANTISMU -- I. Mnichovský romantismus a francouzský „iluminismus" /279/ -- NÁSTUP ROMANTISMU -- 8 -- II. Útoky Berlínského měsíčníku na sílící mysticismus /283/ -- III. Saint-Martin a německý romantismus /287/ ---
1. Překonání osvícenství /287/ -- 2. „Le grand ouvre de la régénération" /289/ -- 3. Obnovení rosikruciánského dědictví /291/ -- IV. Preromantický kroužek ve Štrasburku /294/ -- V. Průkopníci martinistického ducha /298/ l.Jung-Stilling/298/ -- 2. Kirchberger von Liebisdorf /300/ -- 3. Matthias Claudius a okruh jeho přátel /301/ -- VI. Bavorský příspěvek ke vznikajícímu romantismu /303/ -- 1. Karl von Eckartshausen /303/ -- a) Prohloubení a cílené šíření restauračních idejí/303/ -- b) Rosikruciánská magie řeči, vlivy na Novalise? /309/ -- c) Posvátné číslo čtyři v kabale; vlivy na Herdera?/313/ -- d) Experimenty v romantické filosofii přírody. Problém pralátky /315/ -- e) Evropské ohlasy /316/ -- 2. Johann Michael Sailer /317/ -- a) Jeho martinističtí přátelé /317/ -- b) Oettingenský kruh přátel /319/ -- c) Mezi rosikruciány a ilumináty /320/ -- d) „Bohem založená pospolitost unášených Kristem"/324/ ---
e) Sailerovo „jezuitství" /327/ -- f) Prohloubení asketických tradic /328/ -- g) Teorie moudrého posměchu /330/ -- h) Nové vydání ignaciánských Exercicií/332/ -- i) Překonání báchorky o kryptokatolicismu /334/ -- 3. Nový obraz katolicismu /336/ -- a) Johann Georg Forster/336/ -- b) Johann August Starek/337/ -- c) Jacobi/339/ -- d) Fichte/341/ -- 4. Počátky nového přírodně-filosofického myšlení v Bavorsku /342/ -- a) Přehled/342/ -- b) Baaderova učednická léta v Ingolstadtu a Vídni/344/ -- OBSAH -- 9 -- c) Baaderův mnichovský učitel: HraběSiegmund von Haimhausen/348/ -- d) Georg Anton Dátzel/350/ -- e) Baaders Probeschrift vom Wármestoff/353/ -- f) Odezva v Mnichově/360/ -- g) Baader a romantismus v Jeně/362/ -- h) Baaderův deník z mládí. Střetnutís iluminátským řádem /366/ -- i) Vznik „divinační fyziky" /369/ -- ŠESTÝ ODDÍL / EXKURZY -- I. Rodina Baaderů mezi barokem, osvícenstvím a romantismem /377/ ---
a) Rodiče a sourozenci/377/ -- b) Egenburg /380/ -- č) Barokní dědictví/381/ -- d) Svobodní páni von Rufin. Komorník Andree /389/ -- II. Všeobecné důsledky činnosti sulzbašského dvora múz pro německé duchovní dějiny /391/ -- III. Znovuobjevení Gaftnera za romantismu /396/ -- IV. K významové proměně slova „revoluce" /401/ -- V. Vlivy spikleneckých teorií mezi dobovými duchovními mocnostmi /404/ -- 1. Teoretikové restaurace /404/ -- a) Eudaimonisté /404/ -- b) Starcký Triumph der Philosophie /406/ -- c) Karl Ludwig von Haller, Restauration der Staatswissenschaften /408/ -- 2. Liberálové /411/ -- a) Johann Heinrich Vofš a Stolbergova konverze /411/ -- b) Boj Karla Heinricha von Langa proti jezuitskému Bavorsku /412/ č) Články o jezuitech v Rotteckově a Welckerově Staatslexikonu /412/ -- d) Romantismus ve znamení obskurantismu. johann Gottfried Pahl /413/ -- e) Heinrich Heine /414/ -- 3. Ludwig Feuerbach a iluminátská propaganda /415/ ---
NÁSTUP ROMANTISMU -- 10 -- POZNÁMKY/417/ -- DODATKY -- Synoptická tabulka ke vzniku romantismu v Bavorsku /473/ Seznam literatury /478/ Rejstřík /513/ Obrazová příloha /525/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC