Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
V Praze : C.H. Beck, 2011
xx, 439 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-7400-372-1 (brož.)
Populárně odborné příručky
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000193618
I. kapitola Barbaři a křesťané -- 1. Počátek na troskách -- 1.1 Evropská civilizace není pokračováním antiky -- 1.2 Evropské národy nejsou potomky Latinů či Galorománů -- 1.3 Barbaři zaplavili Evropu -- 1.4 Na periferii civilizace -- 2. Řekové a Římané nebyli humanisty evropského ražení — -- 2.1 Obraz antiky je v evropské tradici silně zidealizován — -- 2.2 Tvrdá realita klasického Řecka -- 2.3 Římská republika byla státem drsných dobyvatelů -- 3. Evropská civilizace byla od počátku křesťanská -- 3.1 Jenom církev neutonula v záplavě barbarství -- 3.2 Církev přetváří duchovní život barbarů -- 3.3 Církev uchovává duchovní hodnoty předchozích civilizací -- 4. Duchovní pouto mezi antikou a středověkem -- 4.1 Prvotní křesťanství bylo cizí antickému myšlení -- 4.2 Proměna křesťanské víry -- 4.3 Křesťanství bylo povýšeno na státní náboženství -- 4.4 Otcové církve ---
4.5 Pomíjivá obec pozemská a věčná obec Boží -- 5. Pět století barbarských vpádů -- 5.1 Evropská civilizace vznikala dlouho a těžce -- 5.2 Pád ostrogótské říše -- 5.3 Arabové obsazují vizigótskou Hispánii -- 5.4 Vpád Slovanů, Avarů a Bulharů -- 5.5 Vikingové drancují Britské ostrovy -- 5.6 Vyvrácení Velkomoravské říše -- 5.7 Úpadek Franské říše -- 5.8 Konec barbarských vpádů -- II. kapitola Pokusy o politické sjednocení Evropy -- 1. Odkaz Karla Velikého -- 1.1 Císařská korunovace -- 1.2 Propojování Franků a Říma -- XII -- 1.3 Nová politika papežství -- 1.4 Proč se Karel nechal korunovat císařem? -- 1.5 Založení politické Evropy -- 1.6 Vznik císařské tradice -- 1.7 Obnovení říše -- 2. Porážka teokracie -- 2.1 Církev má garantovat správný řád světa -- 2.2 Spirituálie a temporálie -- 2.3 Pokus o nadvládu nad Evropou -- 2.4 Porážka císaře i papeže -- 2.5 Vznik mocenského dualismu ---
3. Neúspěch Habsburků -- 3.1 Habsburkové se stali nejmocnějšími panovníky v Evropě -- 3.2 Možnosti a omezení při sjednocování veleříše -- 3.3 Evropa proti Habsburkům -- 3.4 Politické důsledky porážky Habsburků -- 4. Velký národ -- 4.1 Francie za náboženských válek -- 4.2 Král Slunce zahájil éru francouzského hegemonismu -- 4.3 Mír chýším, válku palácům -- 4.4 Francouzská republika začíná překreslovat politickou mapu Evropy -- 4.5 Válka proti druhé koalici -- 4.6 Další koaliční války -- 4.7 Císař Západu -- 4.8 Kontinentální blokáda -- 4.9 Francie od Baltu k Jadranu -- 4.10 Válečná tažení pro upevnění kontinentální blokády -- 4.11 Pád Napoleonovy říše -- 5. Tisíciletá říše nordických nadlidí -- 5.1 Politické sjednocení učinilo z Německa nej silnější evropskou velmoc -- 5.2 Německé záměry v roce 1914 -- 5.3 Krach válečných plánů -- 5.4 Německo prohrálo v „opotřebovávací" válce ---
5.5 Od porážky k nové válce -- 5.6 Dobytí Evropy -- 5.7 Blesková válka -- 5.8 Rozhodující zlom ve válce -- 5.9 Manévrová tanková válka -- 5.10 Totální porážka Německa -- 6. Lze sjednotit Evropu na bázi dobrovolnosti? -- 6.1 Pokusy o násilné sjednocení Evropy vždy posílily její pluralitu -- 6.2 Dobrovolné sjednocování se stalo reakcí na mimoevropskou hegemonii -- III. kapitola Evropa v bázni Boží -- 1. Evropa mnichů -- 1.1 Církev se stává hybatelem dějin -- 1.2 Svatý Benedikt patron Evropy -- 1.3 Regula Benedicti -- 1.4 Kláštery rozšiřuj í civilizaci -- 1.5 Mniši vytvářejí duchovní jednotu rodící se Evropy -- 2. Tvář Evropy v 10. století -- 2.1 Politický chaos -- 2.2 Hospodářská nerozvinutost Evropy -- 2.3 Metla soukromých válek -- 2.4 Úpadek církve a clunyjská reforma -- 3. Jak se z římského biskupa stal papež -- 3.1 Římská církev jako centrum všecírkevního communia a právo věrnosti ---
3.2 Římský biskup se stává arbitrem a dědicem světovládné tradice -- 3.3 První papež -- 3.4 Říšské církve nahrazují antické communium -- 3.5 Šíření víry -- 3.6 Padělatelé listin -- 4. Evropa papežů -- 4.1 Proč papeže volí kardinálové -- 4.2 Papežská monarchie -- 4.3 Válka a mír -- 4.4 Čas a vědění patří Bohu -- 4.5 Žebravé řády -- 4.6 Univerzity -- 4.7 Scholastika -- 5. Krize církve -- 5.1 Papežské schizma -- 5.2 Svatokupectví -- 5.3 Duchovenstvo propadá mamonu -- 5.4 Duchovní krize -- 5.5 Konciliární hnutí -- 6. Reformace a protireformace -- 6.1 Víra Martina Luthera -- 6.2 Protestanti -- 6.3 Reformovaná církev Jana Kalvína -- 6.4 Anglikánství -- 6.5 Katolická reforma nazývaná také protireformace -- 6.6 Tovaryšstvo Ježíšovo -- 7. Náboženské války -- 7.1 Politické příčiny náboženských válek -- 7.2 Třicetiletá válka -- 7.3 Náboženské války nepřinesly náboženskou svobodu ---
7.4 Politika se odděluje od náboženství -- 7.5 Zánik politické moci církve -- IV. kapitola Evropská expanze -- 1. Ohrožení ze strany islámu -- 1.1 Muslimové oddělili Evropu od jižního a východního Středomoří -- 1.2 Konsolidace evropské civilizace -- 2. Křížové výpravy -- 2.1 První rozkvět Evropy -- 2.2 Křižáci vpadli do civilizovanějších zemí -- 2.3 Vojenská síla Evropy -- 2.4 Myšlenka svaté války -- 2.5 Politické výsledky křížových výprav -- 2.6 Duchovní a kulturní význam křížových výprav -- 3. Humanismus j ako úsvit modernity -- 3.1 PádCařihradu -- 3.2 Moderní doba začíná převratem v lidském myšlení -- 3.3 Člověk je mírou všech věcí -- 3.4 Antické myšlenky byly katalyzátorem, nikoli původcem -- 4. Ovládnutí oceánů -- 4.1 Proč byla Evropa první? -- 4.2 Nové podněty působí ve vzájemné souvztažnosti -- 4.3 Směr oceán, cíl neznámý -- 4.4 Portugalsko ztrácí pozice -- 4.5 Španělská éra ---
4.6 Nizozemí přebírá štafetu -- 4.7 Francie a Anglie jsou zatím druhořadými mocnostmi -- \ X> \\ \ ?t  fctóVfcNTOpfc » propady to\toSpfc fe\KBN -- 4.9 Východní Evropa je izolována od evropského vývoje -- 5. „Evropský zázrak" -- 5.1 Převaha Evropanů narůstá -- 5.2 Nové pojetí vědy -- 5.3 Všeobecná gramotnost -- 5.4 Průmyslová revoluce -- 5.5 Věk železnic -- 5.6 Většinu bohatství začínají vytvářet nové společenské vrstvy -- 5.7 Převaha Evropy v institucích -- 5.8 Dobyvateli se stávají národní státy -- 5.9 Politické strany -- 5.10 Bankovnictví a finanční trhy -- 5.11 Obchodní společnosti -- 5.12 Technické školy -- 6. Dobytí světa -- 6.1 Evropskou expanzi nezastavily ani války -- 6.2 Anglie zatlačuje Nizozemsko -- 6.3 Velká Británie poráží Francii -- 6.4 Napoleonské války z pohledu Velké Británie -- 6.5 Královna vln -- 6.6 „Národ kramářů" -- 6.7 Rovnováha moci -- 6.8 Vrchol evropské expanze ---
7. Zánik světového panství -- 7.1 Odvrácená tvář evropské civilizace -- 7.2 Pád evropské moci -- 7.3 Rozpad kolonialismu -- 7.4 USA přebírají roli vůdce Západu -- V. kapitola Svoboda a rovnost -- 1. Předmoderní kořeny individualismu -- 1.1 Tradiční společnosti jsou v politice kolektivistické -- 1.2 Každý člověk je neopakovatelným stvořením Božím s vlastní vůlí -- 1.3 Spor o universalie -- 1.4 Přirozené právo a vůle jednotlivce -- 1.5 Vůle jednotlivce může zakládat jeho práva -- 2. Morální rovnost lidí -- 2.1 Křesťanská města -- 2.2 Křesťanský univerzalismus -- 2.3 Křesťanský dualismus -- 3. Myšlenka suverenity -- 3.1 Barbarští váleční vůdci -- 3.2 Králové z Boží milosti -- 3.3 Král je mrtev ať žije král! -- 3.4 Státní moc je absolutní a nedělitelná -- 4. Jednotlivec má práva -- 4.1 Jednotlivec je nositelem subjektivních práv -- 4.2 Přirozené právo se stává souhrnem subjektivních práv ---
4.3 Povýšit bezprávné do občanského stavu -- 4.4 Svoboda na anglický způsob nepotřebuje abstraktní lidská práva -- 5. Přirozený stav a společenská smlouva -- 5.1 Bůh odchází z politiky -- 5.2 Politika jako projev pudu sebezáchovy -- 5.3 Vládnout je třeba se souhlasem ovládaných -- 5.4 Racionalistické spekulace se staly kolébkou moderní ústavnosti -- 6. Hledání hranic moci -- 6.1 Vznik prvního parlamentu -- 6.2 Parlament se stává zákonodárcem -- 6.3 Dělba moci má zabraňovat zneužití moci -- 6.4 Dělba moci je zárukou politické svobody -- 6.5 Vláda odpovědná parlamentu -- 6.6 Role politických stran při parlamentní kontrole vlády -- 7. První demokracie -- 7.1 Nový Boží lid se plaví přes oceán -- 7.2 Náboženská tolerance vystřídala fanatismus -- 7.3 Víra a svoboda se staly nerozlučnými družkami -- 7.4 Osadníci vytvářejí nové formy politického zastoupení -- 7.5 Vzpurné sněmovny ---
7.6 Vzpoura za práva Angličanů v Americe -- 7.7 Proměna vzpoury v revoluci -- 7.8 Lid se stává suverénem -- 7.9 Demokracie se zakládá psanou ústavou -- 7.10 Demokratické instituce vyrostly z evropské tradice -- VI. kapitola Pod praporem pokroku -- 1. Myšlenka pokroku -- 1.1 Dějiny se řídí Božím záměrem -- 1.2 Věk ducha -- 1.3 Světlo rozumu -- 1.4 Všechno j e špatně -- 1.5 Idea pokroku -- 1.6 Náboženství překáží pokroku -- 1.7 Deismus přestupní stanice na cestě k ateismu -- 1.8 Světlé zítřky -- 2. Lesk a bída absolutních monarchů -- 2.1 Vznik moderního úřednictva -- 2.2 Politická ekonomie -- 2.3 Inteligence -- 2.4 Symbióza pokroku a absolutismu -- 2.5 Každý je služebníkem státu -- 2.6 Modernizace habsburské říše -- 2.7 Reformy zasahují celou Evropu -- 3. Evropská revoluce pod taktovkou Francie -- 3.1 Co očekávali Francouzi od státu -- 3.2 Čeho se Francouzi nedočkali od králů ---
3.3 Co si Francouzi slibovali od svolání Generálních stavů -- 3.4 Velká francouzská revoluce se stala mytologií politických dějin Evropy -- 3.5 Kdo vyjadřuje vůli lidu? -- 3.6 Revoluce roku 1789 --

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC