Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:158x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
199 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3603-7 (brož.) ISBN !978-80-247-3181-0 (chyb.)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 185-194, bibliografické odkazy a rejstřík
000194086
1. Fenomén „dětská řeč" a jeho zkoumání -- 1.1 Historie vědeckého zkoumání dětské řeči -- 1.2 Informační zdroje k výzkumu dětské řeči a komunikace -- 2. Osvojování jazyka a vývoj řeči u dětí: Teoretické explanace -- 2.1 Teorie osvojování jazyka podle Chomského -- 2.2 Současné koncepce ve vývojové psycholingvistice -- Racionalistický přístup -- Empiristický přístup -- Interakční přístup -- 3. Charakteristiky vývoje dětské řeči: Výzkumné evidence -- 3.1 Prenatální kořeny jazyka a komunikace dětí -- 3.2 Počáteční jazykový input -- Prozodické vlastnosti jazykového inputu -- Fonémový repertoár jazykového inputu -- Schopnost kojenců učit se komunikovat -- 3.3 Počáteční stadia vývoje řeči -- Kdy nastává přechod od percepce řeči dospělého k porozumění řeči -- dospělého? -- Kdy děti začínají mluvit? -- 4. Konstruování jazykové a komunikační kompetence dětí -- 4.1 Konstruování gramatické kompetence -- Mechanismus osvojování gramatických prostředků u dětí -- Osvojování syntaxe -- Osvojování tázacích konstrukcí -- Osvojování souvětných konstrukcí -- 4.2 Konstruování sémantické (lexikální) kompetence -- Rané období vývoje dětské slovní zásoby -- Osvojování významů slov -- Osvojování druhů slov -- Akcelerace vs. kontinuální vývoj dětské slovní zásoby -- Diference ve vývoji slovní zásoby mezi dívkami a chlapci Příčiny genderových rozdílů
v osvojování slovní zásoby dětmi -- 4.3 Předškolní období vývoje dětské slovní zásoby -- 5. Jazykový input -- Současné pojetí role jazykového inputu -- Základní jazykový input: mateřština / mateřská řeč -- Řeč matek a řeč otců -- Jazyková senzitivita matek -- Dlouhodobé efekty řeči matek -- Vliv frekvence slov v jazykovém inputu -- Jazykový input z širšího komunikačního prostředí -- 6. Osvojování komunikační kompetence a charakteristiky dětské komunikace -- Komunikační chování dětí a jejich interakční (pragmalingvistické) -- dovednosti -- Podpůrná role dospělých v rozvíjení komunikace dětí -- Vliv různých faktorů na komunikaci dětí s dospělými -- 6.1 Osvojování pragmatických typů výpovědí (řečových aktů) dětmi -- Role otců v rozvíjení komunikace dětí -- 6.2 Komunikace dětí s dětmi -- 7. Komunikační kompetence dětí a vliv předškolní edukace -- 7.1 Podpora jazykové a komunikační kompetence dětí v mateřských školách -- 7.2 Reálná komunikace dětí v mateřských školách -- 7.3 Komunikace učitelek mateřských škol s dětmi -- 8. Sociální a kulturní determinanty vývoje řeči a komunikace dětí -- 8.1 Sociální faktory rodinného prostředí -- Bernsteinova teorie o sociální podmíněnosti jazykových kódů dětí -- Další poznatky o sociální podmíněnosti vývoje dětské řeči -- Jazykový input v sociálně odlišných rodinách -- 8.2 Faktory národních
a etnických kultur -- 8.3 Komplexní vliv sociálních, rasových a kulturních faktorů -- 9. Dětský bilingvismus -- 9.1 Fenomén bilingvismus -- 9.2 Dětský bilingvismus a jeho zdroje -- 9.3 Vliv jazykového inputu rodičů na bilingvismus dětí -- Vývoj slovní zásoby bilingvních dětí -- Pozitivní nebo negativní efekty dětského bilingvismu? -- Na závěr -- Příloha: Metody a nástroje aplikované ve zkoumání dětské řeči a komunikace
(OCoLC)713797614
cnb002166920

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC