Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [1949]-
sv. ; 24 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.kul.pl/roczniki-humanistyczne,art_9933.html 

2005-
0035-7707
7x ročně (nepravidelně)
Popsáno podle: tom 53, zesz. 1 (2005)
Jednotlivá čísla mají vlastní název
Polský a ruský text, anglické resumé
000194171
SPIS TRESCI // ARTYKULY // Ks. Andrzej W i t к о, Martwa natura w sewilskim malarstwie siedemnas- // tego wieku ... 5 // Still nature in the 17lh century Seville painting (Sum.)... 27 // Katarzyna Nowakowska-Sito, Ludomira Slendzinskiego podróže // do Wtoch 1923-1925 - geneza і dojrzewanie klasycyzmu... 37 // Ludomir Sleňdziňski’s trips to Italy 1923-1925 The genesis and ripening // of classicism (Sum.) ... 58 // Michal Wardzyňski, Pawel Walenty Wiqzkowicz vel Wigckiewicz, rzežbiarz šlijski w Malopolsce oraz w ziemi sieradzkiej i wieluňskiej w 2. ćvv. XVIII w. Przyczynek do migracji artystów mi dzy Slqskiem // a Rzeczpospolitq... 57 // Pawel Walenty Wiqzkowicz vel Wi ckiewicz, a Silesian sculptor in Ma-lopolska and in the Sieradz and Wielun Districts in the second quarter of the 18lh century. A contribution to the history of migration of artists // between Silesia and the Polish-Lithuanian Commonwealth (Sum.) 112 // Arkadiusz Adamczuk, Szczerbiec - miecz sprawiedliwošci, próba // analizy ikonologicznej...131 // The Szczerbiec (Jagged sword) - the sword of justice, an attempt at an // iconological analysis (Sum.) ...141 // Malgorzata K i e г с z u к - Macieszko, Polskie kadzielnice // z XVII w. o tradycjach romaňskich і gotyckich ...147 // Polish modern censers of the 17,h century with Romanesque and Gothic // traditions (Sum.)...170 // Magdalena Michalowicz, Vasari, Bellori, Lanzi - trzy filary wlos- // kiej historiografii artystycznej...177 // Vasari, Bellori,
Lanzi - three pillars of Italian artistic historiography (Sum.) ...204 // MATERIALY // Agnieszka Szymaszek, Maciej Szymaszek, Przemiany archi-tektoniczne bazyliki šw. Kosmy i Damiana w Rzymie.Propozycja projektu wizualizacji ...205 // Architectural Transformations of the Basilica of Saints Cosmas and Damian in Rome. The concept of a project of visualization (Sum.)...223 // Elžbieta K o t t o n, Taniec Šmierci Mateusza Meriana Starszego ze Zbio- // rów Ksiqž?cych Waldburg-Wolfegg...229 // Dance of Death by Mathew Merian the Elder from the Prince’s Collections of Waldburg-Wolfegg (Sum.)...247 // Karolina Z y c h o w i c z, Polacy w Atelier Fernand Léger (1948-1950) . 253 // Poles at the Fernand Léger Atelier (1948-1950) (Sum.) ...280 // Katarzyna K a w a, Ambony lodziowe w Polsce. Studium ikonograficzno- // ikonologiczne...287 // Boat-shaped pulpits in Poland. And iconographic-iconologic study // (Sum.) ...318 // Anna Wronowska, Rekonstrukcja wystroju snycerskiego z XVIII wieku košciola p.w. Przemienienia Panskiego w Lublinie w šwietle mate- // riatów archiwalnych ...325 // Reconstruction of the 18lh century woodcarving decorations in the Transfiguration of Jesus Church in Lublin in the light of archival materials // (Sum.) ...337 // Seweryn M a 1 a w s k i, Ogród palacu Losiów w Narolu jako przyktad // tzw. polskiego „ogrodu wtoskiego”...349 // The garden belonging to the Loš family palace in Narol as an example // of the so-called Polish „Italian garden” (Sum.)...356
// Ewelina P о 1 a ň s k a, „Zamieszkuj kraje bardzo od siebie dalekie, ale duchem s sobie bliscy”. Z kr?gu badaň nad zwiqzkami polsko-wenecki- // mi w czasach jagielloňskich ...365 // „They live in faraway countries, but their spirits are close to one another”. From the circle of studies of Polish-Venetian relations in the Ja-giellonian times (Sum.) ...395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC