Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.9) Půjčeno:55x 
BK
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010
265 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7043-891-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 237-255 a rejstřík
Anglické resumé
000194192
1. Úvod -- 2. Humanizace výchovy a vzdělávání a antropologický rozměr literární výchovy -- 3. Vztah obsahu vzdělání a obsahu učiva v literární výchově -- 3.1 Vzdělání -- 3.2 Učivo -- 3.3 Umělecký text a učivo literární výchovy -- 3.3.1 Literární umění versus učivo -- 3.3.2 Literární umění jako učivo -- 3.3.3 Umělecký text jako učivo a umění -- 3.3.4 Koexistence funkcí učiva a umění v didakticky transformovaném textu -- 4. Dítě jako čtenář -- 4.1 Literární text jako komunikát -- 4.2 Recepce literárního textu jako komunikační vztah potenciálního a reálného -- 4.3 Dětská četba jako akt tvorby reálného obsahu textu -- 5. Pubescent jako čtenář -- 5.1 Psychologická charakteristika pubescenta -- 5.2 Charakteristika čtenářství pubescenta -- 5.2.1 Specifické čtenářské potřeby pubescenta -- 5.2.2 Preferované žánry -- 5.3 Pubescentní čtenářství jako struktura -- 5.3.1 Identifikace -- 5.3.2 Difuzní komunikace -- 6. Žák jako čtenář -- 6.1 Školní „práce s textem" jako bariéra mezi žákem a literaturou -- 6.2 Snahy o respekt k žáku-čtenáři a o komunikativní literární výchovu -- 7. Četba a interpretace textu jako vyučovací metody literární výchovy -- 7.1 Literárněvědecká interpretace textu -- 7.2 Problémy didaktické transformace vědecké interpretační metody -- 7.2.1 „Scientistní" interpretace textu v literární výchově -- 7.2.2 Didaktická hra v literární výchově
-- 7.3 Didaktická interpretace textu jako interakční metoda -- 7.3.1 Čtenářská zkušenost žáka jako didaktický prekoncept 7.4. Didaktická interpretace jako služba žákovu čtenářství -- 7.4.1 Didaktická interpretace v komunikačním vztahu učitele a žáka -- 7.4.2 Didaktická interpretace v komunikačním vztahu učitele a textu -- 7.4.3 Didaktická interpretace v komunikaci žáka a textu -- 7.4.3.1 Čtenářská zkušenost žáka a literární konvence -- 7.4.3.2 Úroveň komunikace a libost -- 7.4.3.3 Kultivace žákovy četby -- 8. Rozvoj a kultivace čtenářství žáka v jednotlivých fázích recepce uměleckého textu -- 8.1 Fáze percepce -- 8.1.1 Kultivace auditivního vnímání uměleckého textu -- 8.1.2 Interpretace zvukového komplexu básně -- 8.1.3 Interpretace specifických významů zvukových kvalit básně -- 8.1.4 Kultivace vizuálního vnímání uměleckého textu -- 8.2 Fáze apercepce -- 8.2.1 Rozvoj a kultivace čtenářské představivosti a fantazie žáka -- 8.2.2 Komunikace s textem lyrickým -- 8.2.3 Komunikace s textem syžetovým -- 8.3 Fáze interpretace -- 8.3.1 Kultivace žákovy komunikace s textem jako dílem-znakem v zaměření na konotační sféru významovosti -- 8.3.2 Interpretace textu lyrického -- 8.3.3 Interpretace textu syžetového -- 8.4 Fáze konkretizace -- 9. Shrnutí -- 9.1 Funkce didaktické interpretace 9.1.1 Didaktická interpretace jako problémová metoda -- literární výchovy -- 9.2 Determinanty
didaktické interpretace -- 9.3 Specifičnost didaktických principů v procesu didaktické interpretace uměleckého textu -- 10. Závěr -- 10.1 Čtenářství otevřené výchovným vlivům -- 11. Poznámky -- 12. Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC