Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Žilina : Knižné centrum, 2008
166 s. : il., mapy, plány ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-8064-329-4 (brož.)
Speleologia Slovaca ; 2
Vydavatel: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš
000194459
OBSAH // 1. Úvod ... 5 // 1.1. Problematika a cieľ práce ... 6 // 1.2. Jaskyne ako špecifické prírodné javy ... 7 // 1.2.1. Základné vlastnosti prírodných komponentov a procesov v jaskyniach ... 11 // 1.2.2. Priestorová diferenciácia a zmeny vlastností prírodných komponentov // a procesov v jaskyniach ... 16 // 1.2.3. Prírodovedný a spoločenský význam jaskýň ... 21 // 2. Základné princípy aplikácie teórie a metodológie komplexnej fyzickej // geografie pri výskume jaskýň ... 23 // 2.1. Súčasný stav poznatkov o jaskynných geosystémoch ... 23 // 2.2. Teoreticko-metodologické východiská základného geoeokologického // výskumu jaskynných geosystémov ... 25 // 2.3. Metodologické prístupy aplikovaného geoekologického výskumu // jaskynných geosystémov vo vzťahu k ich racionálnemu využívaniu a ochrane . 30 // 3. Jaskyne ako podzemné geosystémy ... 30 // 3.1. Geoekologické vymedzenie jaskynných geosystémov ... 30 // 3.2. Priestorová štruktúra jaskynných geosystémov ... 32 // 3.2.1. Prvotná štruktúra jaskynných geosystémov ... 33 // 3.2.1.1. Vertikálna štruktúra ... 34 // 3.2.1.2. Horizontálna štruktúra ... 45 // 3.2.2. Druhotná štruktúra jaskynných geosystémov ... 51 // 3.3. Fungovanie, časové a časopriestorové zmeny jaskynných geosystémov ... 53 // 3.3.1. Fungovanie jaskynných geosystémov ... 53 // 3.3.2. Rytmika a etocykly jaskynných geosystémov ... 56 // 3.3.3. Sukcesívna dynamika jaskynných
geosystémov ... 59 // 3.3.4. Evolúcia a invariantně zmeny jaskynných geosystémov ... 61 // 3.4. Geoekologická diverzita a variabilita jaskynných geosystémov ... 63 // 3.5. Paradynamické komplexy a geoekologické katény v jaskyniach ... 65 // 3.6. Prírodno-technické systémy v jaskyniach ... 69 // 4. Jaskyne ako podzemné časti krajinných systémov ... 72 // 4.1. Jaskyne v nepokrytom krase ... 74 // 4.1.1. Jaskyne v holom krase ... 75 // 4.1.1.1. Jaskyne vertikálnych až suhorizontálnych vadóznych drenážnych sietí // autogénneho krasu ... 75 // 4.1.1.2. Jaskyne vertikálnych vadóznych až horizontálnych freatických // drenážnych sietí autogénneho krasu ... 76 // 4.1.1.3. Jaskyne vertikálnych vadóznych až horizontálnych freatických // drenážnych sietí kombinovaného autogénno-alogénneho krasu ... 76 // 4.1.2. Jaskyne v exhumovanom krase a intrastratálnom krase odkrytom // denudáciou ... 78 // 4.2. Jaskyne v pokrytom a pochovanom krase ... 78 // 4.3. Jaskyne v intrastratálnom krase ... 78 // 4.3.1. Jaskyne v hlbokom intrastratálnom krase s obmedzenou tlakovou // cirkuláciou podzemných vôd ... 78 // 4.3.2. Jaskyne v plytkom intrastratálnom alogénnom krase s horizontálnymi // freatickými drenážnymi sieťami ... 79 // 4.3.3. Jaskyne vo visutom intrastratálnom alogénnom krase s vertikálnymi // až horizontálnymi vadóznymi drenážnymi sieťami ... 79 // 4.4. Jaskyne v územiach budovaných menej rozpustnými alebo nerozpustnými
// horninami ... 80 // 5. Využívanie jaskýň a účelové vlastnosti jaskynných geosystémov ... 81 // 5.1. Základné formy využívania jaskýň ... 8T // 5.2. Hrozby a riziká využívania jaskýň ... 84 // 5.3. Prírodné danosti a predpoklady racionálneho využívania jaskýň ... 88 // 5.4. Zraniteľnosť a geoekologická stabilita jaskynných geosystémov ... 91 // 5.4.1. Samoregulácia jaskynných geosystémov ... 93 // 5.4.2. Základná kategorizácia geoekologickej stability jaskynných geosystémov . 95 // 5.5. Geoekologická únosnosť a regulatívy využívania jaskynných geosystémov... 98 // 6. Negatívne antropogénne zásahy a vplyvy na jaskynné geosystémy ... 100 // 6.1. Priame a nepriame antropogénne zásahy a vplyvy na jaskynné geosystémy -- 101 // 6.2. Následky negatívnych antropogénnych zásahov a vplyvov na jaskynné // geosystémy ... 105 // 6.2.1. Antropogénne zmeny vlastností, narušenie až deštrukcia prírodných // komponentov jaskynných geosystémov ... 105 // 6.2.2. Antropogénne zmeny fungovania a etocyklov jaskynných geosystémov ... 106 // 6.2.2.1. Zvratné zmeny fungovania jaskynných geosystémov ako samoregulácia // voči rušivým antropogénnym vplyvom ... 106 // 6.2.2.2. Nezvratné zmeny fungovania jaskynných geosystémov spôsobené // antropogénnymi zásahmi a vplyvmi s potrebou regulačných opatrení ... 107 // 6.2.2.3. Zmeny etocyklov jaskynných geosystémov spôsobené antropogénnymi // zásahmi ... 108
6.2.3. Antropogénne zmeny sukcesívnej dynamiky jaskynných geosystémov ... 110 // 6.2.4. Invariantné antropogénne zmeny priestorovej štruktúry až zánik // jaskynných geosystémov ... 111 // 7. Environmentálna ochrana jaskýň ... 112 // 7.1. Vedecké základy komplexnej ochrany jaskýň ... 114 // 7.1.2. Vedecko-výskumná činnosť a jej podporné činnosti ... 114 // 7.1.2.1. Inventarizačný a špecializovaný výskum jaskýň ... 114 // 7.1.2.2. Gebekologický výskum jaskýň ... 115 // 7.1.2.3. Environmentálne monitorovanie jaskynných geosystémov ... 116 // 7.1.2.4. Databázy a geografický informačný systém o jaskyniach ... 118 // 7.1.3. Základné environmentálne aplikácie výskumu a monitorovania jaskýň ... 119 // 7.2. Legislatívna a praktická ochrana jaskýň ... 124 // 7.2.1. Legislatívna ochrana a medzinárodné dohovory týkajúce sa // ochrany jaskýň ... 124 // 7.2.2. Praktická starostlivosť a ochrana jaskýň ... 125 // 7.2.3. Environmentálna výchova a publicita ... 129 // 8. Záver ... 131 // 9. Literatúra ... 132 // 10. Summary ... 150 // 11. List of figures and tables ... 164

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC