Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, 2010-
sv. ; 30 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.zcm.cz/casopisy-periodikum/archeologie-zapadnich-cech 

2010-
1804-2953
Č.1 (2010)-
2x ročně 2012-2014,2016-
1x ročně 2010-2011, 2015
Jednotlivé svazky mají ISBN
Některé svazky mají rozlišovací názvy
Vychází 1-2x ročně
978-80-7247-076-1 (1/2010 ; brož.) 978-80-7247-085-3 (2/2011 ; brož.) 978-80-7247-091-4 (3/2012 ; brož.) 978-80-7247-095-2 (4/2012 ; brož.) 978-80-7247-103-4 (5/2013 ; brož.) 978-80-7247-104-1 (6/2013 ; brož.) 978-80-7247-107-2 (7/2014 ; brož.) 978-80-7247-109-6 (8/2014 ; brož.) 978-80-7247-105-8 (suppl.1/2014 ; brož.) 978-80-7247-117-1 (9/2015 ; brož.) 978-80-7247-129-4 (10/2016 ; brož.) 978-80-7247-131-7 (11/2016 ; brož.) 978-80-7247-137-9 12/2017 ; brož.) 978-80-7247-142-3 (13/2017 ; brož.)
000194599
ČÍSLO 1 – 2010 :   Jana Randová : František Xaver Franc : život a dílo // Karel Sklenář : Mohyly jihozápadních Čech před F. X. Francem // Jan Hajšman, Robert Trnka : F. X. Franc a problematika středověkých mohylovitých útvarů // Pavel Vařeka, Renata Veselá : F. X. Franc a zaniklé středověké vesnice // Hana Thomasová, Robert Trnka : Méně známá fakta o životě, výzkumech a nálezech F. X. France // Petr Sokol : Lokality zkoumané F. X. Francem v památkové péči // Jan John : František Xaver Franc a Velká skála u Bzí // Milan Novobilský : František Xaver Franc a jeho přínos pro poznání středověkého hradu Lopaty //Jiří Orna : Obličejový pohár z hradu Lopata u Plzně // František Frýda : F. X. Franc a plzeňská městská zbrojnice // Radek Široký : F. X. Franc – objevitel nejstaršího plánu Plzně z r. 1658 // Ladislav Šmejda : Přehled korespondence F. X. France (1838-1910)
ČÍSLO 2 – 2011 :   Milan Metlička : Časopis Archeologie západních Čech // Antonín Zelenka : Polykulturní sídliště na katastru Plzně-Bručné a Plzně-Černic, okr. Plzeň-město // Jindra Hůrková : Nové nálezy nynické kultury na Klatovsku // Naďa Profantová : Dva raně středověké kovové nálezy z hradiště Bukovec u Plzně, okr. Plzeň-město // Pavel Břicháček, Martin Čechura : Kostel sv. Jakuba většího v Domažlicích a jeho postavení v místní raně středověké sídelní aglomeraci // Pezr Koscelník : Příspěvek k problematice levobřežní části Starého Plzence – výzkum v Baslově ulici // Petr Rožmberský, Milan Řezáč, Jiří Orna : Srbická Hůrka – vývoj osídlení, kostel sv.Víta a jeho sídelně-historický kontext // Jiří Bouda, Petr Kočár : Merklín – ulice 1.máje, raně novověké spáleniště studované pomocí metod environmentální archeologie // Petr Sokol : Šibenice u Přimdy, okr.Tachov : z výsledků systematického povrchového průzkumu šibeničních vrchů západních Čech // Program záchranných archeologických výzkumů v r.2010
ČÍSLO 3 – 2012 :   Václav Moucha : Osobní vzpomínka na Antonína Beneše // Magdalena Beranová : Studium prehistorie na počátku padesátých let minulého století // Magdalena Beranová : K otázce vlivu říše Karla Velikého a jeho dědiců na šíření křesťanství v Čechách // Jan Bouzek : Dvě poznámky k mohylové kultuře doby bronzové // Jiří Fröhlich, Jan Lhoták : Několik drobných středověkých a novověkých archeologických nálezů ze Sušice a otázky předlokačního osídlení // Petr Hereit : Nález osídlení ze 13. století v Mimově (okres Domažlice) // J. Hložek : Hrad Litice, okr. Plzeň-město, a jeho nové zaměření // Ondřej Chvojka, Petr Zavřel : Příspěvek dataci jihočeských hradišť u Litoradlic a u Kaplice // Jan John, Daniel Stolz: Výsledky průzkumu hradiště Pišťák u Řevnic (okr. Praha-západ) // Rastislav Korený : Harfovitá spona ze Sedlčanska // Drahomír. Koutecký : Liptice, okr. Teplice, polykulturní lokalita // Petr Krištuf, Tereza Krištufová : Zpráva o výzkumu halštatského žárového hrobu na k.ú. Horní Kamenice (okr. Domažlice) // Michal Lutovský : Dražičky a Dražice : poznámky ke vztahu raně středověkých mohylových pohřebišť a sídlišť // Antonín Beneš, Jan Michálek : Výzkum mohyly ze střední doby bronzové v polní trati Hrůbata u Dobešic (okr. Písek) v roce 1964 // Marta Moravcová, Dagmar Vokounová-Franzeová : Štípaná industrie z lokality Labuť (obec Staré Sedliště, okr. Tachov) // Václav Moucha : Středobronzová jáma ze Slaného (okr. Kladno) // René Kyselý : Zvířecí kosti ze středobronzové jámy ze Slaného (okr. Kladno)
ČÍSLO 4 – 2012 :   Jaroslav Pešla : Malé skupinové pohřebiště ze závěru starší doby bronzové ve Vrchoslavicích na Prostějovsku // Vladimír Podborský : Doklad jihovýchodních kontaktů Moravy v době popelnicových polí // Naďa Profantová, Daniel Stolz, Jan Videman : Kovové ozdoby a mince z hradiště Dřevíč, okr. Rakovník // Karl Schmotz : Betrachtungen zu besonderen Turmsituationen an spätromanischen Kirchen diesseits und jenseits des Böhmerwaldes // Robert Trnka, Antonín Zelenka : Vrcholně středověké osídlení na katastru Horní Břízy, okr. Plzeň-sever // Slavomil Vencl : Ötzi : muž z tyrolského ledovce optikou archeologie nenalézaného // Marie Zápotocká : Neolitické sídelní regiony v Čechách : Horní Poohří – Karlovarský kraj // Milan Zápotocký : Silicitové sekery v eneolitu a straší době bronzové
ČÍSLO 5 – 2013 :   Milan Metlička : Konference o pohřebním ritu 2012 ...5 // Ondřej Chvojka, Jan Michálek : Nové poznatky k mohylovým pohřbům doby bronzové v jižních Čechách ...7 // Petr Krištuf, Ondřej Švejcar, Radka Praumová : Monumentalita mohyl v době brozové. odraz rodiny, nobility, genderu nebo kulturní příslušnosti ...23 // Michaela Langová, Alžběta Danielisová : Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem - Vrábí ...36 // Laure Burlet : Funerary assemblages from burial mounds of the first Iron Age in the Côte-d’ OR. evolutions and constants ...45 // Michal Lutovský : Raně středověké mohyly v Čechách ...63 // Karla Motyková : Eneolitická velká kamenná mohyla v Nymburce, její konzervace a otevření veřejnosti ...82 // Václav Formánek, Ondrej Ožďáni : Mohyly a mohyly (?). príspevok k riešeniu problematiky pravekých mohýl na juhu stredného Slovenska ...108 // Radka Praumová : Specifické projevy pohřebního ritu mohylové kultury střední doby bronzové ...120 // Martin Trefný : Objekty s kruhovými žlaby, mohyly či ploché povinné areály? ...125-135 // Barbora Weissová : Verifikace mohylníků v Bulharsku, metody a předběžné výsledky z regionů Stará Zagora, Jambol a Pazardžik ...136
ČÍSLO 6 – 2013 :   Milan Metlička : 31. pracovní setkání "Otázky neolitu a eneolitu našich zemí" ...5 // Martin Holub, Ladislav Kaiser, Petr Kočár, Romana Kočárová, Milan Vokáč, Jitka Vokáčová : Nové sídliště lidu kultury s vypíchanou keramikou v Rouchovanech na Třebíčsku ...7 // Alena Novotná : Záchranný archeologický výzkum neolitického a pozdně bronzového sídliště při stavbě koupaliště v Dobřanech, okr. PJ ...16 // Petr Menšík : Stručná charakteristika broušené kamenné industrie kultury zvoncovitých pohárů v Čechách a na Moravě ...92 // Mária Novotná, Marián Soják : K problematike osídlenia horného Spiša na sklonku eneolitu ...112 // Jaroslav Bartík : Broušená a ostatní kamenná industrie kultury s moravskou malovanou keramikou z prostoru nejzápadnější Moravy ...118
ČÍSLO 7 – 2014 :   Martin Čechura : 60 let PhDr. Pavla Břicháčka ...7 // Ivana Fridrichová-Sýkorová : Nové nálezy acheuléenu ze severozápadních Čech ...11 // Jan Eigner, Milan Řezáč : Nové nálezy valounové industrie na území Plzeňského kraje ...21 // Petr Šída : O počátcích výroby neolitické kamenné broušené industrie ...26 // Alena Novotná, Jiří Smetana : Povrchové sběry na sídlišti kultury s lineární keramikou v Útušicích (okr. Plzeň-jih) v poloze "K Radobyčicům" ...34 // Michaela Mácalová : Nález "parohového" šperku na polykulturním sídlišti v Dolních Břežanech ...39 // Josef Hložek, Petr Menšík : Příspěvek k interpretaci broušeného artefaktu z hradu Týřova ...46 // Pavel Sankot : Bronzové nákončí pochvy meče stupně LT A z Kamenného Újezda, okr. České Budějovice ...51 // Lubomír Košnar : Poznámky k etážovitým nádobám doby římské v barbariku ...55 // Rastislav Korený : K funkci některých kovových aplikací z merovejských hrobů v Klučově ...65 // Naďa Profantová, Milan Řezáč : Raně středověké kování a část přezky z Meclova-Březí ...71 // Kateřina Tomková : Prsteny z pohledu nálezů z Levého Hradce a žalovského předpolí ...78 // Linda Foster : Raně středověké nálezy u kostela Všech Svatých v Horšově ...90 // Zdeněk Procházka : Kostelík sv. Václava na Brůdku, mýty a historická skutečnost ...103 // Petr Hereit : Nález části městského opevnění v Domažlicích v roce 2009 ...115 // Nikola Rayman : Městské hradby v Plané na základě archeologických výzkumů u kostela Nanebevzetí Panny Marie (okr. Tachov) ...121 // Pavel Vařeka : Zaniklá středověká a časně novověká ves Rovný na Zbirožsku (okr. Rokycany) ...131 // Jan Frolík : Zlomek akvamanile ze zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích (okr. Chrudim) ...144 //
Martin Čechura : Plzeňsko a Domažlicko na Archaeologické mapě království Českého z roku 1856 ...150 // Roman Křivánek : Proč jsou (a budou) možnosti i výsledky geofyzikálních měření v areálech dříve zkoumaných mohylových pohřebišť problematické? ...161
ČÍSLO 8 – 2014 :   František Frýda : PhDr. Pavel Šebesta (*5. 12. 1943) ...7 // Marta Moravcová : Pozdně paleolitická lokalita Plzeň-Roudná (okr. Plzeň město) ...11 // Jaromír Kovárník : Nové objevy kruhových příkopů ve východních Čechách ...16 // Petr Menšík, Zlara Gersdorfová, Vladimír Prokop : Ojedinělý nález eneolitické kamenné sekery z Dubu u Kondrace ...34 // Pavel Břicháček : Kamenný kadlub na odlévání seker se srdčitým schůdkem z Přívozce (okr. Domažlice) ...37 // Vlasta Král, Petr Menšík : Předstihový záchranný výzkum v Žitíně u Kokořova, okr. Plzeň-jih ...42 // Petr Krištuf, Ondřej Švejcar : Využití dat leteckého laserového skenování (DMR5g) k dokumentaci mohylových pohřebišť v Plzni ...56 // Jan John : Vývoj mapování hradiště Vladař u Žlutic ...67 // Tereza Matějková : Nové nálezy pravěké keramiky na hradě Švamberku ...72 // Michal Beránek, Jan Hasil : Esovitá záušnice západního typu z k. ú. Cetnov, okr. Cheb ...83 // Jiří Bouda : Menší archeologický výzkum v Netunicích, příspěvek k raně středověkému osídlení regionu jižního Plzeňska ...92 // Kateřina Šebková, Jan John : Identifikace nemovitých archeologických památek pomocí leteckého laserového skenování v oblasti extravilánu zaniklé středověké vesnice Javor a mohylníku Javor-Hádky ...97 // Jiří Orna, Veronika Dudková : Kachle s náboženskými motivy z Plzně čp. 138 ...107 // Petr Koscelník : Lokalizace bojiště u Tachova z roku 1427, či náhodný soubor militarií? ...113 // Filip Prekop : Hrad u Plesné zvaný Neuhaus, pokus o první archeologické zhodnocení archeologické památky ...125 // Pavel Vařeka : Zaniklý pozdně středověký dvůr u Olešné na Rokycansku ...134 // František Frýda : Zaniklá sklárna Stará Huť u Podlesí (Vogelsang), k. ú. Lídlovy Dvory, o. Klatovy ...144 //
Veronika Pilná, Jana Schmollová : Pohřební výbava Bohunky Lobkovické ze Šternberka ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni ...155 // Petr Menšík : Anotace absolventských prací katedry archeologie ZČU v Plzni za roky 2010 a 2011 souvisejících s oblastí západních Čech ...170
SUPPLEMENTUM 1/2014 :   Dobeš, Miroslav - Metlička, Milan - Kočár, Petr - Stolz, Daniel : Raný eneolit v jihozápadních Čechách = Frühes Äneolithikum in Südwestböhmen
ČÍSLO 9 – 2015 :   Ladislav Šmejda : Konference Archeologie opevnění ...5 // Tomáš Alušík : K problematice uvažovaných egejských vlivů ve středoevropské defensivní architektuře doby bronzové ...13 // Ladislav Šmejda, Josef Hložek, Petr Menšík, Milan Metlička : Archeologický výzkum opevnění lokality Hradiště u Plzně v letech 2012 a 2013 ...25 // Petr Krištuf, Martin Štulík : Nové poznatky o fortifikaci hradiště Bukovec u Plzně ...44 // Petr Dresler : Význam opakování a lokalizace výzkumu k poznání konstrukce hradby: příklad Pohansko u Břeclavi ...50 // Petr Menšík : Archeologický výzkum valového ohrazení u Radětic na Bechyňsku ...59 // Václav Matoušek : Poznámky k terénnímu studiu polních opevnění ze 17.-19. století, zkušenosti z českých zemí ...70 // Eliška Ventrubová : Lovná zvěř jako archeologický pramen, využití matematického modelu pro studium alimentárních strategií v magdalénienu Evropy ...83 // Daniel Hlásek, Petra Houfková, Jan John, Jan Novák, Tereza Šálková : Všemyslice - Kozí Vrch, nové poznatky o hradišti z počátku střední doby bronzové, výsledky multidisciplinárního výzkumu ...96 // Pavel Břicháček, Milan Metlička : Depot bronzových seker se středovými laloky ze Stříbra (okr. Tachov) ...122 // Marcela Waldmannová, Jindra Hůrková, Jan Petřík, Dalibor Všianský, Zdeněk Losos : Červená středověká keramika z Velhartic a Klatov - výsledky petroarcheologické analýzy ...127 // Ondřej Malina : Poznámky k hornické krajině jáchymovského revíru ...147
ČÍSLO 10 – 2016 :   Jaroslav Špaček - Pavel Šebesta: PhDr. František Frýda sedmdesátiletý ...9 // Karel Sklenář: Bratři Lamblové, zapomenutí archeologové z Plzeňska ...17 // Martin Čechura: Archeologický výzkum mohyl v Zeleném pohledem obecního kronikáře ...23 // Petr Menšík - Eliška Peterková: Neobvyklý soubor broušené kamenné industrie z hradiště Mříč - Dívčí Kámen v jižních Čechách ...39 // Filip Prekop - Petr Kočár: Loket pravěký - další indicie prehistorického osídlení loketského meandru řeky Ohře ...45 // Petr Holodňák: Několik ojedinělých bronzových předmětů objevených detektorem a úvahy o existenci sakrální krajiny na Podbořansku ...55 // Pavel Břicháček - Petr Hereit: Nové raně středověké nálezy z povodí Radbuzy. Výběr z povrchových sběrů z let 1998-2006 ...64 // Jiří Orna - Jan Kožíšek: Nové poznatky k opevnění jižního suburbia hradu Plzeň ...73 // Pavel Šebesta: Předpolí štaufského paláce v Chebu ...79 // Naďa Profantová: Sekeromlat maďarského původu z České Kubice, okr. Domažlice ...88 // Jindra Hůrková: Několik poznámek k osídlení Klatovska ve 13. století ...94 // Tomáš Mařík: Vyhodnocení povrchových sběrů z hradu Preitensteinu, okr. Plzeň-sever ...124 // Jan Musil: Alchymistická dílna na hradě Rychmburku? K nálezu zajímavé technické keramiky na hradě Rychmburku (k. ú. Předhradí, okr. Chrudim, Pardubický kraj) ...141 // Karel Nováček - Jan John - Kateřina Šebková: Liběvice - zaniklá vesnice s tvrzí u Černošína ...150 // Pavel Vařeka: Zaniklá středověká a časně novověká vesnice Bukov na Zbirožsku (okr. Rokycany) ...156 // Jiří Varhaník: Nález architektonických článků rotundy ve Zborovech (o. Klatovy) ...168 // Vojtěch Peksa: Znovunalezení kostela Všech svatých v Pšově u Podbořan ...172 //
Irena Loskotová - Zdeněk Schenk: Nový motiv v konceptu protestantských kachlových kamen ...187 // Pavel Břicháček - Milan Metlička - Drahomír Pavlík: Drobný mincovní nález ze Všerubského průsmyku z doby třicetileté války ...193 // Martin Vyšohlíd - Jaromír Žegklitz: O malované číši staroměstského hrnčířského cechmistra Mikuláše Měřilouky ...201 // Antonín Zelenka: Bezdružice, okr. Tachov. Příspěvek k raně novověkému vývoji poddanského města ...213 // Jaroslav Špaček: Novověký archeologický nález z Čelákovic související s pověrou ...230 // Jiří Šneberger: Exkurz. Hodnocení dentálního materiálu z archeologického výzkumu v Čelákovicích (237) // Jiří Fák: Pozůstatky těžby kyzových (pyritonosných) břidlic v údolí Lomanského potoka ...240 // Jiří Fröhlich - Ondřej Chvojka: Jihočeské olověné plomby na importované zboží ...245 // Peter Braun - Martin Čechura: Letecký průzkum a dokumentace relitků historických polních systémů krajiny západních Čech ...250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC