Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

pedagogika (@@20120515-11:29:40@@) -- 
4 (hodnocen1 x )
(14) Půjčeno:182x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
265 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2433-1 (brož.)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 250-258 a rejstřík
Anglické resumé
000194691
I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI -- 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání -- 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání -- 1.1.1 Modernizace současného pojetí psychologie -- 1.2 „Pilíře" vzdělávání a jejich psychologické aspekty -- 1.3 Základní „stavební kameny" kurikulární reformy -- 2. Vzdělávací cíle a jejich psychologické a psychodidaktické souvislosti -- 2.1 Vzdělávací cíle a jejich provázanost s rozvíjením klíčových -- kompetencí -- 2.1.1 Specifické cíle psychologie -- 2.2 Učení rozvíjení psychických jevů -- 2.3 Klíčové kompetence, psychologický výklad jednotlivých pojmů 2.3.1 Kognitivní svébytnost -- 2.4 Kognitivní procesy a jejich souvislosti s osvojováním vědomostí -- a pojmových systémů -- 2.5 Myšlení jako schopnost řešit problémy -- 2.5.1 Významné faktory ovlivňující řešení problému -- 2.6 Rozvoj metakognice a tvořivosti -- 2.6.1 Metakognice -- 2.6.2 Tvořivost -- 2.7 Postoje a hodnoty, jejich psychologické a filozofické souvislosti -- 2.7.1 Zvnitřňování hodnot z hlediska věku -- 2.7.2 Klasifikace hodnot z hlediska cílů, potřeb a prožívání -- 3. Teorie učení z pohledu současného vzdělávání -- 3.1 Behaviorální koncepce -- 3.2 Kognitivně psychologické koncepce -- 3.3 Koncepce humanisticky orientované -- 3.4 Shrnutí -- 3.5 Vzdělávací koncepce transmisivní -- 3.6 Vzdělávací
koncepce interpretativní -- 3.7 Vzdělávací koncepce autonomní -- II. PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHODIDAKTICKÉ ASPEK1 MODERNIZACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ -- 4. Psychologické otázky modernizace vyučování -- 4.1 Zprostředkující model výuky -- 4.2 Výukový cíl a jeho motivační funkce -- 4.2.1 Aktualizace žákovských potřeb -- 4.3 Bloomova taxonomie cílů ve školní praxi -- 4.4 Vstřícný model výuky -- 4.5 Pedagogické situace a činnostní učení žáků -- 4.6 Učivo a jeho místo ve školním vzdělávání -- 4.6.1 Psychodidaktický přístup k učivu -- 4.7 Kritéria žádoucího modelu vyučování -- 5. Výukové strategie v kontextu autoregulace žáka -- 5.1 Organizační formy výuky s důrazem na žákovu autoregulaci 5.1.1 Organizační formy výuky -- 5.2 Kooperativní výuka a cíle z ní vyplývající -- 5.2.1 Cíle sociální -- 5.2.2 Cíle osobnostně rozvíjející -- 5.2.3 Cíle (auto)diagnostické -- 5.3 Výukové metody, jejich charakteristika a klasifikace -- 5.3.1 Klasifikace metod stručný přehled -- 5.4 Metody jako způsoby komplexního rozvoje žáků -- 6. Konstruktivistická teorie v praxi -- 6.1 Didaktický konstruktivismus -- 6.2 Konstruktivistické didaktické postupy -- 6.2.1 Základní pojmy -- 6.2.2 Proces vytváření pojmů a komplexních představ -- 6.3 Konstruktivní vyučování -- 6.3.1 C íle a význam, praktická ukázka -- III. PSYCHODIDAKTICKÉ SOUVISLOSTI V PROCESU ŠKOLNÍHO HODNOCENÍ -- 7. Pojetí hodnocení,
hodnotící cíle a strategie -- 7.1 Pojetí hodnocení v podání našich i zahraničních autorů -- 7.2 Funkce hodnocení s důrazem na formativní funkci -- 7.2.1 Funkce informativní -- 7.2.2 Funkce regulativní -- 7.2.3 Funkce výchovná -- 7.2.4 Funkce sociální -- 7.2.5 Funkce prognostická -- 7.2.6 Funkce motivační -- 7.2.7 Funkce diagnostická -- 7.3 Druhy a typy hodnocení -- 7.3.1 Typy hodnocení -- 7.4 Formy hodnocení -- 7.4.1 Jakou formu hodnocení zvolit? -- 7.5 Metody hodnocení s důrazem na interpretativní a dialogické -- metody -- 7.5.1 Shrnující pohled (nejen) na metody -- 7.6 Cíle a obsah hodnocení (nejen) v psychologii -- 7.7 Vzájemná návaznost výukových a hodnotících cílů -- 7.7.1 Tři oblasti cílů a jejich charakteristika -- 8. Hodnocení a sebehodnocení -- 8.1 Objektivita a subjektivita hodnocení -- 8.1.1 Hodnocení j ako zpětná vazba -- 8.2 Od kvalitního hodnocení k sebehodnocení žáků -- 8.2.1 Interpretace hodnocení žákem -- 8.3 Školní hodnocení jako vyjádření vztahů mezi učitelem a žákem 8.3.1 Formativní funkce hodnocení -- 8.4 Autonomní hodnocení a hodnotící kritéria -- 8.4.1 Proces přijímání hodnotících kritérií žákem -- 9. Práce s chybou a její psychologické souvislosti -- 9.1 Jak přistupovat k chybě? -- 9.1.1 Psychologický pohled na chybu -- 9.2 Rozvíjení metakognice žáků při práci s chybou -- 9.2.1 Práce s chybou a věkové zvláštnosti -- 9.2.2 Procesuální pojetí práce
s chybou -- 9.2.3 Chyba se musí identifikovat na začátku učební činnosti -- 9.3 Konotace významů jako zdroj „chybné interpretace" pojmů 9.3.1 Smysluplná chyba jako zdroj aktivního učení žáka -- 9.4 Sebehodnocení vlastní učební činnosti, atribuce příčin (ne)úspěchů a chyb -- IV. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST A ŠKOLNÍ DIAGNOSTIKA V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ -- 10. Psychologické aspekty školní úspěšnosti -- 10.1 Pojetí školní úspěšnosti -- 10.1.1 Společenská, pedagogická a psychologická rovina školní -- úspěšnosti -- 10.2 Přehled nejčastěji uváděných příčin školního neúspěchu -- 10.2.1 Školní úspěšnost, motivace, hodnocení -- 10.3 Učitelovy postoje a očekávání a jejich souvislost se školní -- (ne)úspěšností -- 10.3.1 Učitelovo očekávání a obraz neúspěšného žáka -- 10.4 Psychologický pohled na známky, hodnocení a zkoušení žáků, uplatňování principu pozitivního hodnocení -- 10.4.1 Proč priorita pozitivního hodnocení -- 10.4.2 Emocionální a sociální aspekt -- 11. Psychologické podmínky a zvláštnosti výchovně vzdělávacího procesu -- 11.1 Chybné předpoklady v procesu vzdělávání a jejich negativní -- důsledky -- 11.1.1 Rogersovy žádoucí přístupy ke vzdělávání -- 11.2 Principy výchovného působení vedoucí k autonomii žáka -- 11.3 Analýza vlivů rodinného prostředí ve vztahu ke vzdělávacímu procesu -- 12. Školní diagnostika jako nástroj psychodidaktiky
-- 12.1 Základní pojmy pojící se k diagnostikování ve škole (diagnostika, hodnocení, evaluace) -- 12.1.1 Diagnostika -- 12.1.2 Hodnocení -- 12.1.3 Evaluace -- 12.2 Komplexní diagnostika žáka -- 12.2.1 Diagnostické otázky -- 12.3 Diagnostika nadaných žáků -- 12.3.1 Gardnerova typologie inteligence -- 12.3.2 Diagnostické údaje vyplývající ze školního prospěchu -- 12.4 Úroveň sebepojetí žáka důležitý diagnostický údaj -- 12.4.1 Mentální reprezentace Já -- 12.4.2 Otázky směřující k sebereflexi žáků (i učitelů) -- 13. Diagnostika výuky, učebního stylu žáků a vyučovacího stylu učitele -- 13.1 Diagnostika učebního stylu žáků -- 13.1.1 Diagnostické otázky a metody -- 13.2 Autodiagnostika učitele, učitelův profesní profil -- 13.2.1 Profesní kompetence učitele -- 13.2.2 Učitelův vyučovací styl -- 13.3 Příklady hodnocení vyučovacího procesu a jeho podmínek -- V. UKÁZKY VYUČOVACÍCH HODIN, PRAKTICKÉ NÁVODY, PŘÍLOHY, LITERATURA -- 14. Praktické ukázky a návody -- 14.1 Konkrétní příklady využití Bloomovy taxonomie na téma „Vztah člověka k prostředí", „Psychohygiena", „Návykové látky" -- 14.1.1 První cíl: Ochrana životního prostředí -- 14.1.2 Druhý cíl: Péče o sebe -- 14.1.3 Třetí cíl: Péče o druhé -- 14.2 Užití metod podle charakteru poznávacích činností žáka s propojením Bloomovy taxonomie na téma „Zvládání náročných životních situací" -- 14.3 Ukázky
vyučovacích hodin: (postavených na pedagog, situacích s využitím kooperace) na téma „Zdraví" a „Životní styl" 14.3.1 Závěrečné shrnutí -- 14.4 Model tříhodinové vyučovací jednotky z psychologie na téma „Sebepojetí" -- 14.4.1 Vyučovací hodina psychologie téma „Sebepojetí-sebepoznání" -- 14.4.2 Vyučovací hodina psychologie téma „Sebepojetí-vědomí sebe" -- 14.4.3 Vyučovací hodina psychologie téma „Sebepojetí-kognitivní, emocionální, konativní složka" -- 14.5 Využití konstruktivistických postupů ve výuce psychologie při objasňování pojmu „Představivost, typ představivosti" -- 14.6 Formulace výukových cílů a jejich souvislost s požadavky na výkon žáka a s hodnotícími kritérii žákova výkonu-praktická ukázka na téma „Masmediální sdělení manipulace" -- 14.7 Dotazník k diagnostice klíčových kompetencí žáků -- 14.7.1 Diagnostika kompetencí žáka, dotazník -- „Moje schopnosti" -- 15. Ukázky vyučovacích hodin z psychologie -- 15.1 Vyučovací hodina psychologie na téma „Kamkoli mimo tento svět" -- 15.2 Vyučovací hodina psychologie na téma „Osobnost" -- 15.3 Vyučovací hodina psychologie na téma „Jak to vidím já -- aneb Různé názory a pohledy"
(OCoLC)730407970
cnb002174201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC