Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:37x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010
343 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7368-900-1 (brož.)
Universum ; sv. 13
Obsahuje bibliografii na s. 329-340 a rejstřík
Anglické resumé
000194701
1 ZNALOSTI V UMĚLÉ INTELIGENCI (LUKASOVÁ, HABIBALLA) -- 1.1 Znalosti a jejich formální reprezentace -- 1.1.1 Znalosti -- 1.1.2 Reprezentace znalostí a znalostní inženýrství -- 1.1.3 Jazyk formalizace znalostí -- 1.1.4 Znalosti o znalostech, formální ontologie -- 1.1.5 Sémantika a ontologie -- 1.2 Koncept a konceptualizace -- 1.2.1 Paradigma způsob vidění modelovaného světa -- 1.2.2 Objektové versus konceptové vidění světa -- 1.2.3 Konceptové orientovaný přístup reprezentace znalostí -- 1.2.4 Extenzionální a intenzionální sémantika konceptu -- 1.3 Epistemologie a formalizace ontologie -- 1.4 Formální dedukce a její automatizace -- 1.4.1 Sémantický a formální princip dedukce -- 1.4.2 Přímé a nepřímé formální důkazy -- 1.4.3 Sémantická korektnost a úplnost formálního systému -- 1.5 Dvě z nejužívanějších metod formální dedukce -- 1.5.1 Rezoluční důkazy -- 1.5.2 Tablové důkazy -- 1.5.3 Příklad rezolučního a tablového důkazu logického důsledku -- 1.6 Pravdivost tvrzení v uzavřeném světě -- 1.6.1 Uzavřený svět a princip negace selháním -- 1.6.2 Omezená použitelnost CWA -- 1.7 Monotónnost / nemonotónnost formální dedukce -- 1.8 Všeobecně sdílené znalosti -- II. ODDÍL REPREZENTACE ZNALOSTÍ V NĚKTERÝCH NETRADIČNÍCH FORMÁLNÍCH SYSTÉMECH -- 2 DESKRIPČNÍ LOGIKA (LUKASOVÁ, VAJGL) -- 2.1 Konceptové orientované jazyky a deskripční logika -- 2.1.1 Asociativní sítě, rámce a konceptové
jazyky -- 2.1.2 Deskripční logika a logika prvního řádu -- 2.1.3 Některé implementace deskripční logiky -- 2.2 Jazyky deskripční logiky -- 2.2.1 Jazyky LDL a LDU deskripční logiky -- 2.2.2 Syntax jazyka deskripční logiky -- 2.2.3 Sémantika jazyka deskripční logiky -- 2.2.4 Subsumpce konceptů, hierarchie, konceptový svaz -- 2.3 Znalostní báze v deskripční logice -- 2.3.1 Terminologické znalostní systémy -- 2.3.2 Znalostní báze v DL, DLI -- 2.3.3 TBoxy znalostních bází -- 2.3.4 ABoxy znalostních bází -- 2.4 Rozhodování v deskripční logice DL, DLI -- 2.4.1 Splnitelnost konceptu a znalostní báze -- 2.4.2 Rozhodování splnitelnosti a subsumpce konceptů -- 2.4.3 Logický důsledek znalostní báze -- 2.4.4 Sémantické tablo v deskripční logice DL -- 2.5 Částečně rozhodnutelná deskripční logika DLI -- 2.5.1 Očekávané vlastnosti sémantiky jazyka LDL1 -- 2.5.2 Modifikovaná sématika \\/R.C v deskripční logice DLI -- 2.5.3 Přepisovací pravidla negací konceptů 3/?.CaV/?.Cv DLI -- 2.5.4 Tablový rozhodovací algoritmus v DLI -- 2.5.5 Tablové rozhodování splnitelnosti znalostní báze v DLI -- 2.5.6 Tablové důkazy logické platnosti a logického důsledku v LDL] -- 2.5.7 Závěry o rozhodnutelnosti deskripční logiky DL -- 2.6 Gentzenovské důkazy v deskripční logice DLI -- 2.6.1 Tablový důkaz a duální gentzenovský důkaz -- 2.6.2 Generování gentzenovských teorií -- 2.7 Závěry k deskripční logice DLI -- 3
MODÁLNÍ K-LOGIKA (LUKÁŠOVA) -- 3.1 Syntax jazyka LK -- 3.2 Sémantika jazyka LK -- 3.2.1 Sémantika možných světů -- 3.2.2 Pravdivost a splnitelnost formulí modální logiky K -- 3.3 Formální systém výrokové modální K-logiky -- 3.3.1 Axiomy modálních logik -- 3.3.2 Odvozovací pravidla modální logiky -- 3.3.3 Sémantická korektnost a úplnost modální logiky K -- 3.4 Sémantické tablo modální K-logiky -- 3.4.1 Indexování možných světů a tablová odvozovací pravidla -- 3.4.2 Příklady modálních tablových důkazů -- 3.4.3 Další odvozovací pravidla -- 3.5 Závěry k modální logice K -- 4 NEMONOTÓNNÍ LOGIKY (LUKÁŠOVA, VAJGL) -- 4.1 Nemonotónní budování teorie nad znalostní bází -- 4.1.1 Monotónnost budování teorie v systémech logiky prvního řádu -- 4.1.2 Charakteristické vlastnosti monotónních formálních systémů -- 4.1.3 Nemonotónnost teorií -- 4.2 Vývoj nemonotónních přístupů formální dedukce -- 4.2.1 Dva způsoby nemonotónní modifikace logiky prvního řádu -- 4.2.2 Reiterova modifikace default odvozovacími pravidly -- 4.2.3 Modifikace rozšířením jazyka v autoepistemické logice -- 4.2.4 4.2.5 -- Další možnosti modifikace rozšířením jazyka -- Nemonotónnost založená na dědičnosti a specifičnosti předpokladů -- 4.3 Formalizace teorie v nemonotónních systémech -- 4.3.1 Význam konzistence v nemonotónních systémech -- 4.3.2 Konzistence z formálního hlediska -- 4.3.3 Budování
teorií v nemonotónních systémech -- 4.3.4 Požadované vlastnosti nemonotónních systémů generujících teorie -- 4.3.5 Formalizace default teorie -- 4.3.6 Reiterova default-negace -- 4.4 Default důkazy jako argumenty -- 4.5 Závěry k nemonotónnosti -- 4.5.1 Preferenční versus vysvětlovači přístup -- 4.5.2 Bochmanova zobecněná default relace důsledku -- 5 FUZZY LOGICKÉ SYSTÉMY (HABIBALLA) -- 5.1 Klasická a fuzzy matematika -- 5.1.1 Myšlenka fuzzy modelování -- 5.2 Struktury pravdivostních hodnot pro fuzzy logické systémy -- 5.2.1 Fuzzy množina -- 5.2.2 Základní fuzzy množinové operace -- 5.3 Vícehodnotová logika -- 5.3.1 Jazyk fuzzy logiky prvního řádu -- 5.3.2 Interpretace jazyka • -- 6 NEKLAUZULÁRNÍ FORMÁLNĚ LOGICKÉ SYSTÉMY (HABIBALLA) -- 6.1 Klauzulární rezoluce -- 6.1.1 Rezoluční princip ve formálním usuzování -- 6.1.2 Klauzulární rezoluce a logické programování -- 6.2 Neklauzulární rezoluce ve dvouhodnotové logice -- 6.2.1 Strukturální analýza formule -- 6.2.2 Omezení unifikace proměnných -- 6.2.3 Obecná rezoluce pro logiku prvního řádu -- 6.3 Neklauzulární rezoluce v deskripční logice -- 6.3.1 Vnořené strukturální definice -- 6.3.2 Neklauzulární rezoluce pro deskripční logiku (GRDL) -- 6.4 Neklauzulární rezoluce pro fuzzy logiku -- 6.5 Deskripční logika a rezoluce -- III. ODDÍL FORMÁLNÍ REPREZENTACE SÉMANTICKY STRUKTUROVANÝCH ZNALOSTÍ -- 7 REPREZENTACE ZNALOSTÍ V ASOCIATIVNÍCH
SÍTÍCH (LUKÁŠOVA) -- 7.1 Syntax jazyka asociativních sítí -- 7.1.1 Atomická tvrzení síté -- 7.1.2 Jazyk asociativních sítí -- 7.2 -- Znalostní báze -- 7.3 Sémantika jazyka asociativních sítí -- 7.3.1 Denotační sémantika -- 7.3.2 Sémantická strukturovanost asociativní sítě -- 7.3.3 Pravdivost bázových vektorů a sítí -- 7.3.4 Splnitelnost a platnost univerzálních sítí -- 7.3.5 Negace v asociativní síti -- 7.4 Odvozování ze znalostních bází -- 7.4.1 Sémantická korektnost a úplnost odvozování v asociativních sítích -- 7.5 Řešení logických hádanek asociativními sítěmi -- 7.6 Návaznosti na asociativní sítě -- 8 REPREZENTACE ZNALOSTÍ -- KONCEPTUÁLNÍMI GRAFY (LUKÁŠOVA) -- 8.1 Sowovy konceptuální grafy -- 8.1.1 Koncepty a jejich vztahy -- 8.1.2 Hierarchie typů a ontologie v konceptuálních grafech -- 8.1.3 Konceptový svaz -- 8.1.4 Znalostní báze -- 8.2 Konceptuální grafy a predikátová logika -- 8.3 Závěry o konceptuálních grafech -- 9 SÉMANTICKÝ WEB (LUKÁŠOVA) -- 9.1 Univerzální informační prostor webu -- 9.2 Od syntaktického k sémantickému webu -- 9.2.1 Konsorcium W3C a jeho cíle -- 9.2.2 Web jako aplikace nad internetem -- 9.3 Idea a realizace sémantického webu -- 9.3.1 Vývoj popisu významu dat -- 9.3.2 Strojově srozumitelné informace, všeobecně sdílená terminologie -- 9.3.3 Ontologie -- 10 FORMÁLNÍ ONTOLOGIE (LUKÁŠOVA, TELNAROVÁ) -- 10.1 Od formátů výměny znalostí k ontologiím
-- 10.1.1 Etapy vývoje ontologií -- 10.1.2 Reprezentace sémantické struktury domény třídami, stromy a svazy -- 10.1.3 Aristotelova a další stromové reprezentace kategorií -- 10.2 Mapy témat Topič Maps (TM) -- 10.3 Ontologie a vize sémantického webu -- 10.3.1 Strojová čitelnost metadat webových dokumentů -- 10.3.2 Intenzionální definice sémantiky formálního jazyka -- 10.3.3 Sémantická strukturovanost doménových znalosti -- 10.3.4 Ontologie a informační / znalostní systémy -- 10.4 Znalosti a ontologie -- 10.4.1 Problémová nezávislost znalostí -- 10.4.2 Konceptuální úroveň modelování zájmové domény -- 10.4.3 Zamýšlená interpretace a možné světy -- 10.4.4 Od konceptualizace k implementaci báze znalostí -- 10.5 Ontologická konceptualizace -- 10.5.1 Ontologie, paradigma, abstrakce, metamodel, jazyk -- 10.5.2 Vlastnosti jazyka ontologické konceptualizace -- 10.5.3 Modelování datových schémat versus ontologické modely -- 10.6 Současné pojetí a přístupy formální ontologie -- 10.6.1 Trojí význam pojmu ontologie -- 10.6.2 Typy a hierarchie ontologií -- 10.6.3 Přístupy k doménové formální ontologii -- 10.7 Formální konceptová analýza a formální ontologie -- 10.7.1 Formální konceptová analýza dat -- 10.7.2 Formální koncept v daném kontextu -- 10.7.3 Uzávěrové vlastnosti konceptů -- 10.7.4 Konceptové grafy FCA -- 10.7.5 Dolování znalostí z konceptových svazů -- 10.7.6 Generátor konceptů -- 10.8
Konceptové orientovaný datový model -- 10.8.1 Konceptové orientované paradigma a model -- 10.8.2 Relační, objektově a konceptové orientovaný model -- 10.8.3 Syntax a sémantika konceptové orientovaného modelu -- 10.8.4 Konceptualizace zájmové domény -- 10.9 Lexikální přístup k tvorbě ontologií -- 10.9.1 Extrakce termínů a konceptů z textu -- 10.9.2 Extrakce taxonomických a jiných vztahů -- 10.10 Formální ontologická analýza -- 10.10.1 Filosoficko lingvistické pojetí formální ontologie -- 10.10.2 Návrh formální ontologické analýzy Guarina a Weltyho -- 10.10.3 Meta-vlastnosti a jejich reprezentace -- 10.10.4 Definice meta-vlastností a jejich vztahů -- 10.10.5 Strukturální versus nestrukturální vlastnosti -- 10.10.6 Metodologie ontologické konceptualizace -- 10.10.7 Klasifikace druhů ontologických vlastností -- 10.10.8 Stratifikace -- 10.11 Ontologie vyšších úrovní -- 10.11.1 Obecnost a specifičnost v kontextu -- 10.11.2 Specifikace obecných kategorií -- 10.11.3 Obecná ontologie vyšší úrovně Russela a Norviga -- 10.11.4 Formát výměny znalostí KIF (Knowledge Interchange Formát) -- 10.11.5 Sowův návrh ontologie nejvyšší úrovně -- 10.11.6 Obecný ontologický jazyk GOL (General Ontological Language) -- 10.11.7 CYC ontologie -- 10.11.8 WordNet -- 10.11.9 SUMO ontologie -- 10.11.10 Wikipedia a sémantika webových znalostí -- 10.12 Shrnutí a závěry k ontologiím -- 11 MODELY A JAZYKY (NEJEN) PRO SÉMANTICKÝ
WEB -- (LUKÁŠOVA, TELNAROVÁ) -- 11.1 Obecný datový model RDF -- 11.1.1 Metadata webových zdrojů -- 11.1.2 Nové principy v RDF modelování -- 11.1.3 Uniformní identifikace zdrojů -- 11.2 Abstraktní syntax modelu RDF -- 11.2.1 RDF trojice a graf -- 11.2.2 Jmenné prostory -- 11.2.3 Způsoby reprezentace RDF grafu -- 11.3 Systém konceptů v RDF modelu -- 11.4 Základní koncepty -- 11.4.1 Koncept „zdroj" rdf:Resource -- 11.4.2 Koncept „vlastnost" rdf:Property -- 11.4.3 Koncept „tvrzení" rdf:Statement -- 11.5 Koncepty definující schéma -- 11.5.1 Třídy a vlastnosti rdfs:Class, rdf:type, rdfs:subClassOf -- 11.5.2 Vlastnost rdfs:subPropertyOf -- 11.6 Utility -- 11.6.1 RDF kontejnery bag, sequence a alternativě -- 11.6.2 Vlastnost utilita -- 11.6.3 Omezování zdrojů a vlastností -- 11.7 Specifikace tříd a vlastností v RDFS -- 11.7.1 RDFS typový systém tříd -- 11.7.2 Vlastnost rdf:Property v RDF modelu -- 11.7.3 Omezování vlastností doménou a oborem hodnot -- 11.8 Formální sémantika RDF -- 11.8.1 RDF jazyk prvního řádu -- 11.8.2 Interpretace slovníku RDFS -- 11.8.3 Prázdné uzly jako existenční proměnné -- 11.8.4 Interpretace bázových grafů -- 11.8.5 Modely a logické důsledky RDF grafů -- 11.9 Slovník rdfV a jmenné prostory RDF -- 11.9.1 Zhmotnění tvrzení slovníku rdíV -- 11.9.2 Kontejnery slovníku rdíV -- 11.10 Slovník rdfsV -- 11.10.1 Sémantické podmínky RDFS interpretace slovníku V -- 11.10.2 Interpretace datových
typů -- 11.11 Odvozovací pravidla -- 11.12 Ontologický jazyk webu OWL -- 11.12.1 RDF a OWL -- 11.12.2 OWL deskripční logika pro sémantický web -- 11.12.3 Historie vývoje OWL -- 11.12.4 Podjazyky OWL -- 11.12.5 Reprezentace ontologie v j azyce OWL -- 11.12.6 Ontologie v OWL jako XML dokument systému Protégé -- 11.13 Ontologie a datové modelování -- 11.14 Zhodnocení přínosu RDF/OWL modelování -- 11.14.1 RDF datový model a jazyk OWL -- 11.14.2 Typické vlastnosti modelování v RDF/OWL -- 11.14.3 Výhody a nevýhody modelování RDF/OWL -- 11.15 Shrnutí a závěry k RDF/OWL modelování -- 12 DATOVÉ MODELOVÁNÍ -- A ONTOLOGICKÁ SÉMANTIKA (TELNAROVÁ) -- 12.1 Sémantický datový model jako nástroj integrace datových zdroj -- 12.1.1 Sémantická datová integrace -- 12.1.2 Společný sémantický datový model -- 12.2 Mapování databázových schémat na společný model -- 12.2.1 Princip mapování sémantickým stromem -- 12.2.2 Architektura mapování -- 12.3 Relační databáze jako zdroj tvorby ontologií -- 12.3.1 Metody tvorby ontologií z databází -- 12.3.2 Ontologie nad relačním schématem -- 12.3.3 Pořízení ontologie z relační databáze -- 12.3.4 Pravidla pro vytváření tříd -- 12.3.5 Pravidla pro vytváření vlastností -- 12.3.6 Pravidla pro vytváření hierarchií -- 12.3.7 Pravidla pro vytváření kardinalit -- 12.3.8 Pravidla pro vytváření instancí -- 12.3.9 Rámec pro budování ontologie z relační databáze
(OCoLC)730408183
cnb002176204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC