Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.4) Půjčeno:42x 
BK
2., přeprac. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2011
xxvi, 422 s., 16 s. barev, obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3252-7 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000195421
1 Obezita v historii lidstva (Vojtěch Hainer) -- 1.1 Pohled na obezitu a její léčbu -- 1.2 Historie diagnostických metod v obezitologii -- 1.3 Ideály krásy ve 20. a 21. století -- 1.4 Hledání příčin obezity ve 20. a 21. století -- 1.5 Historie dietní léčby otylosti v období epidemie obezity -- 1.6 Behaviorální terapie obezity -- 1.7 Historie farmakoterapie obezity -- 1.8 Historie chirurgické léčby obezity -- 1.9 Historie obezitologie v České republice -- 1.10 Obezitologické asociace, kongresy a časopisy -- Literatura -- 2 Epidemiologie a zdravotní rizika obezity (Marie Kunešová, -- Dana Mullerová, Vojtěch Hainer) -- 2.1 Epidemie obezity v České republice -- 2.2 Epidemie obezity v Evropě -- 2.3 Epidemie obezity v Severní Americe a v Austrálii -- 2.4 Epidemie obezity v Jižní Americe, Asii a Africe -- 2.5 Prevalence nadváhy a obezity u dětí -- 2.6 Epidemiologie abdominální obezity -- 2.7 Obezita, morbidita a mortalita ---
2.8 Abdominální obezita a mortalita -- 2.9 Vztah nadváhy a obezity k nemocnosti a socioekonomické důsledky obezity -- 2.10 Diskriminace obézních -- 2.11 Obezita, zdravotní rizika a komplikující onemocnění (Vojtěch Hainer) -- 2.11.1 Zdravotní rizika a komplikace obezity -- 2.11.2 Obezita a kardiovaskulární onemocnění -- 2.11.3 Obezita a syndrom spánkové apnoe -- 2.11.4 Obezita a nádory -- Literatura -- 3 Obezita, metabolický syndrom a diabetes 2. typu (Štěpán Svačina) -- 3.1 Společný výskyt obezity a diabetu -- 3.2 Pojem metabolický syndrom -- 3.3 Patogeneze metabolického syndromu -- 3.4 Výskyt metabolického syndromu -- 3.5 Složky metabolického syndromu -- 3.5.1 Metabolický syndrom a lipidy -- 3.5.2 Metabolický syndrom a koagulace -- 3.5.3 Metabolický syndrom a hypertenze -- 3.5.4 Metabolický syndrom a obezita -- 3.5.5 Metabolický syndrom a hyperurikemie -- 3.5.6 Metabolický syndrom a endoteliální dysfunkce ---
3.5.7 Metabolický syndrom a oxidační stres -- 3.5.8 Metabolický syndrom a feritin -- 3.5.9 Metabolický syndrom a proinzulin -- 3.5.10 Metabolický syndrom a leptin -- 3.5.11 Metabolický syndrom a psychická onemocnění -- 3.5.12 Další složky metabolického syndromu -- 3.6 Syndrom polycystických ovarií a infertilita -- 3.7 Inzulínová rezistence -- 3.8 Metabolický syndrom a diabetes -- 3.8.1 Sekrece inzulínu -- 3.8.2 Cesta od metabolického syndromu k diabetu -- 3.8.3 Porucha glukózové tolerance a porušená glykemie nalačno -- 3.8.4 Léčba a prevence diabetu 2. typu -- 3.9 Genetika metabolického syndromu -- Literatura -- 4 Etiopatogeneze obezity (Vojtěch Hainer, Běla Bendlová) -- 4.1 Energetická bilance -- 4.1.1 Energetický příjem -- 4.1.2 Energetický výdej -- 4.1.3 Role sympatického nervového systému v etiopatogenezi obezity -- 4.2 Regulace energetické rovnováhy -- 4.2.1 Leptin regulační a metabolické působení ---
4.3 Úloha genetických faktorů v etiopatogenezi obezity -- 4.3.1 Geneticky determinované faktory ovlivňující rozvoj obezity -- 4.3.2 Dědičnost BMI studie rodin a dvojčat -- 4.3.3 Dědičnost a rozložení tělesného tuku -- 4.3.4 Vliv genetických faktorů na hmotnostní odpověď při změnách energetické bilance -- 4.3.5 Mendelovsky děděné choroby manifestující se obezitou -- 4.3.6 Mutace jednoho genu jako příčina obezity u lidí -- 4.3.7 Studie genetického pozadí běžných forem obezity -- 4.4 Virová infekce a vznik obezity -- 4.5 Neadekvátní doba spánku a obezita -- 4.6 Cílený výběr partnerů a obezita -- 4.7 Perzistující organické polutanty v prostředí a obezita -- 4.8 Střevní mikroflóra a obezita -- 4.9 Faktory predisponujíci jedince ke vzniku obezity -- 4.10 Riziková období pro rozvoj obezity -- 4.10.1 Předčasný „adiposity rebound" a rozvoj otylosti -- 4.10.2 Vliv kojení na vznik otylosti ---
4.10.3 Léky, které mohou navodit vzestup tělesné hmotnosti -- 4.11 Kortizol, viscerální obezita a metabolický syndrom -- 4.11.1 Glukokortikoidy, viscerální tuk a metabolická -- a kardiovaskulární rizika -- 4.11.2 Syntéza glukokortikoidů v tukové tkáni a obezita -- 4.11.3 Dysregulace osy hypotalamus hypofýza nadledviny, viscerální obezita a metabolický syndrom -- 4.11.4 Genetické faktory, viscerální tuk a sekrece kortizolu -- 4.12 Obezita u žen -- 4.13 Endokrinopatie spojené s obezitou -- Literatura -- 5 Studium genetických příčin obezity současnost a perspektivy -- (Běla Bendlová, Vojtěch Hainer) -- 5.1 Obezita multifaktoriální onemocnění se silnou genetickou komponentou -- 5.2 Monogenní typy obezity -- 5.3 Komplexní (oligogenní a polygenní) formy obezity -- 5.3.1 Definice fenotypu -- 5.3.2 Patogenetické příčiny -- 5.4 Metodologické přístupy využívané pro detekci genů obezity -- 5.4.1 Vazebná analýza a celogenomové skeny ---
5.4.2 Asociační studie kandidátních genů -- 5.4.3 Celogenomové asociační studie -- 5.4.4 Interakce genů s vnějšími faktory -- 5.5 Zvířecí modely -- Literatura -- 6 Tkáňový metabolismus a obezita (Jan Kopecký, Pavel Flachs) -- 6.1 Obecné principy modulace energetického metabolismu a účinnosti energetické přeměny -- 6.1.1 Mitochondriální odpřahující proteiny -- 6.1.2 AMP-aktivovaná proteinová kináza a další nitrobuněčné mechanismy regulující metabolismus -- 6.2 Tuková tkáň -- 6.2.1 Metabolismus tukové tkáně a hormonální regulace -- 6.2.2 Změny metabolismu v tukové tkáni při obezitě -- 6.2.3 Sekreční funkce tukové tkáně -- 6.2.4 Efekt genetické ablace tukové tkáně -- 6.2.5 Genetický podklad obezity -- 6.2.6 Ovlivňování metabolismu tukové tkáně farmaky -- a dietou -- 6.3 Kosterní sval -- 6.3.1 Metabolismus svalu a hormonální regulace -- 6.3.2 Sval, obezita a inzulinová rezistence ---
6.3.3 Úloha lipoproteinové lipázy a UCP3 ve svalu -- 6.3.4 Ovlivnění svalového metabolismu dietou a farmaky -- 6.4 Játra -- 6.4.1 Metabolismus jater a hormonální regulace -- 6.4.2 Játra a obezita -- 6.4.3 Metabolické dopady anatomického uložení jater a úloha hexosaminů -- 6.4.4 Ovlivnění jaterního metabolismu dietou a farmaky -- Literatura -- 7 Tuková tkáň a hormonální sekrece (Martin Haluzík) -- 7.1 Pohled na funkci tukové tkáně -- 7.2 Složení tukové tkáně zdroje hormonální produkce -- 7.3 Imunokompetentní buňky v tukové tkáni -- 7.4 Typy tukové tkáně v lidském organismu a jejich vztah -- k endokrinní produkci -- 7.5 Hormony tukové tkáně -- 7.5.1 Leptin -- 7.5.2 Adiponektin -- 7.5.3 Rezistin -- 7.5.4 Tuková tkáň jako producent komponent systému renin-angiotenzin-aldosteron -- 7.5.5 Další hormony tukové tkáně s potenciální úlohou -- v metabolických regulacích -- 7.6 Endokrinní funkce tukové tkáně perspektivy využití ---
v klinické praxi -- Literatura -- 8 Diferenciální diagnostika endokrinních příčin obezity -- (Jana Vrbíková) -- 8.1 Hypotalamo-hypofyzární oblast -- 8.2 Poruchy funkce štítné žlázy -- 8.3 Zvýšená funkce kůry nadledvin hyperkortizolismus -- 8.4 Poruchy funkce gonád u mužů -- 8.5 Poruchy funkce gonád u žen -- 8.6 Poruchy kalcium-fosfátového metabolismu a obezita -- Literatura -- 9 Vyšetření v obezitologii (Marie Kunešová) -- 9.1 Anamnéza a objektivní vyšetření obézního pacienta -- 9.2 Laboratorní vyšetření -- 9.3 Funkční testy v obezitologii -- 9.4 Vyšetření složení těla -- 9.4.1 Hmotnost a hmotnostní indexy -- 9.4.2 Metody měření složení těla -- 9.4.3 Metody měření rozložení (distribuce) tukové tkáně -- 9.5 Vyšetření příjmu potravy a jídelních zvyklostí -- 9.5.1 Dvacetičtyřhodinová rekapitulace příjmu potravy -- 9.5.2 Třídenní až sedmidenní záznam příjmu potravy ---
9.5.3 Dotazník na častost příjmu potravy -- 9.5.4 Kvantitativní vyhodnocení záznamů jídelníčku počítačovým programem -- 9.5.5 Charakteristika jídelního chování -- 9.6 Měření výdeje energie -- 9.6.1 Klidový energetický výdej -- 9.6.2 Postprandiální termogeneze a fyzická aktivita -- 9.6.3 Celkový energetický výdej -- 9.7 Schéma vyšetření v obezitologii -- Literatura -- 10 Léčba obezity dietou (Marie Kunešová) -- 10.1 Role diety v léčbě obezity -- 10.2 Nutriční genetika -- 10.3 Příjem potravy -- 10.3.1 Aktivní přejídání -- 10.3.2 Pasivní přejídání -- 10.3.3 Nadměrný příjem některých živin -- 10.3.4 Vliv fyzické aktivity -- 10.4 Úloha výživy v etiopatogenezi a léčbě obezity -- 10.4.1 Tuková tkáň -- 10.4.2 Lipidy -- 10.4.3 Bílkoviny -- 10.4.4 Sacharidy -- 10.4.5 Vláknina -- 10.4.6 Energetická denzita (vydatnost) potravy -- 10.4.7 Čaj a černá káva -- 10.4.8 Alkohol -- 10.5 Ovlivnění funkce endotelu dietou ---
10.6 Vztah složení diety k inzulínové senzitivitě -- 10.7 Druhy redukčních diet -- 10.7.1 Vyvážená strava -- 10.7.2 Diety omezující jednu ze živin -- 10.7.3 Tekuté diety modifikované hladovění velmi přísné nízkoenergetické diety -- 10.7.4 Kombinace vyvážené redukční diety a náhrady potravy -- 10.7.5 Magické diety -- 10.7.6 Současná situace -- Literatura -- 11 Velmi přísné nízkoenergetické diety (Vojtěch Hainer) -- 11.1 Indikace podávání VLED -- 11.2 Kontraindikace podávání VLED a úprava farmakoterapie -- při léčbě VLED -- 11.2.1 Kontraindikace podávání VLED -- 11.2.2 Úprava dávkování antidiabetik, antihypertenziv a diuretik při léčbě VLED -- 11.3 Složení VLED -- 11.4 Výskyt nežádoucích účinků při léčbě VLED -- 11.5 Léčba VLED a hmotnostní pokles -- 11.6 Léčba VLED a vnitřní prostředí -- 11.7 Léčba VLED a kardiometabolická zdravotní rizika ---
11.8 VLED a dlouhodobý redukční režim strategie náhrady jídla porcí VLED (meal replacement) -- 11.9 VLED v předoperační přípravě a u ostatních komplikací obezity -- 11.10 Faktory ovlivňující úspěšnost redukčního režimu s VLED -- Literatura -- 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC