Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

církev v proměnách času (@@20121113-10:15:11@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011
499 s. : il., mapy, portréty, faksimile ; 25 cm

ISBN 978-80-7432-099-6 (váz.)
Historická paměť. Velká řada ; sv. 22
Obsahuje bibliografie a rejstřík
První dva oddíly se na vybraných tématech snaží rekonstruovat jak události dramatického období první třetiny 15. století, tak i následný vývoj, který charakterizovalo úsilí o uhájení výsledků revoluce. Samostatný blok je věnován výtvarnému umění, slovesné kultuře a jazyku památek husitské doby. Závěrečné dva oddíly pak přibližují vznik husitského „mýtu“, kdy již vlastní události 15. století ustoupily do pozadí, a husitství bylo využíváno jako argument v politických či národnostních zápasech. Autoři sledují husitské aktualizace od doby předbělohorské až po padesátá léta 20. století, ukazují proměny jeho uměleckého obrazu a přibližují i vývoj husitologického bádání.
Anglické resumé
000195449
Josef Válka: Jak psát dějiny husitství? 11 -- I -- KRONIKA PŘEVRATNÉ DOBY -- Kateřina Charvátová: „O tempora, o mores!" Obraz českých klášterů ve Statutech generální kapituly cisterciáckého řádu na prahu husitské revoluce 31 -- Michal Svatoš: Cesta k husitské univerzitě. Proměny pražské univerzity 14. a 15. století -- 42 -- Jan Urban: Kdo vlastně hostil Jeronýma Pražského v září 1410? Biografická črta -- 50 -- Robert Novotný: „Sloup království" v počátcích revoluce. Oldřich z Rožmberka 1417-1420 -- 60 -- Petr Elbel: Bitva u Uherského Brodu. Zapomenutá epizoda druhé křížové výpravy proti husitům 73 -- Robert Šimůnek: „Táboři versus Rožmberkové". Konfesní tolerance z nutnosti? -- 90 -- Eduard Maur: Racek Chlévec z Malšína. Zapomenutý válečník 15. století -- 105 -- II -- KRÁLOVSTVÍ DVOJÍHO LIDU -- František Smahel: Epilog jedné kauzy. Osudy listin basilejských kompaktát -- 121 -- Lenka Bobková: Cesta krále Jiřího do Budyšína v roce 1462 140 -- Miloš Prokop: Jiří z Poděbrad a vyšší šlechta ve svědě zástavní politiky -- 150 -- Martin Šandera: Zelenohorská jednota a synové krále Jiřího 158 -- Ondřej Felcman: Územní a dynastická expanze Poděbradů ve Slezsku v letech 1454-1495 -- 169 -- Antonín Kalous: Jednání o unii katolíků a utrakvistů ve dvacátých letech 16. století -- 183 -- Ota Halama: Kněz Martin Hanek z Betléma 191 -- III -- JAZYK A KULTURA HUSITSKÉHO OBDOBÍ
-- Milena Bartlová: Kdy Jan Hus zhubl a nechal si narůst plnovous? Vizuální komunikační média jako historiografický pramen 205 -- Pavel Soukup: „Machometáni" v polemikách Husovy doby 216 -- Pavlína Cermanová: Gog a Magog: lid z konce světa a věků v husitství -- 230 -- Martin Nejedlý: „Češi jsou takoví kacíři, že i Syřanů si vážím víc". Knížka žalářních veršů Jeana Régniera a její protihusitský osten -- 244 -- Jaroslav Kolár: Petr Chelčický slovesný umělec? 260 -- Jaroslav Boubín: K neologismům ve staročeské literatuře 279 -- Petr Nejedlý: K vývoji substantiva Antikrist(us) ve staročeské slovní zásobě -- 285 -- Alena M. Černá: Žižka po Žižkovi 299 -- IV -- ZROZENÍ TRADICE: HUSITSTVÍ VE SLUŽBÁCH POLITIKY A NÁRODA -- Jaroslav Pánek: Husitství jako politický argument v předbělohorské době -- 309 -- Václav Bůžek: Jan Žižka v paměti Ferdinanda Tyrolského na Ambrasu -- 320 -- Blanka Zilynská: Reformační Kostnice a husovská tradice 329 -- Jiří Kořalka: Osobnost Jana Husa jako posila českých vystěhovalců v Německu v druhé polovině 19. a počátkem 20. století 342 -- Bohdan Zilynskyj: ,J)uší mojí prochvívá radost". České pouti do Kostnice v letech 1922-1924 352 -- Jan Galandauer: Čtyřikrát o pomníku Jana Žižky na vrchu Vítkově (1884-1904-1920-1950) -- 364 -- Tomáš Pavlíček: Mezi mlčením, odmítáním a proměnami interpretací. K reflexi husitství (nejen) za druhé
republiky 373 -- V -- MEZI LITERATUROU, UMĚNÍM A HISTORIOGRAFIÍ -- Milan Ducháček: Dva kohouti na jednom smetišti. Václav Chaloupecký, Josef Pekař a selská otázka v husitství 389 -- Kateřina Bláhová: Husitství v Dějinách české literatury Jaroslava Vlčka -- 404 -- Ivan Hlaváček: Pozapomenutý americký husitolog Ezra Hall Gillett -- 412 -- Kateřina Schwabiková: Počátky „orgánu husitského studia11. Jihočeský sborník historický v dopisech F. M. Bartoše a Romana Cikharta -- 419 -- Eduard Burget: Praha načichlá Chelčickým. Příběh Františka Zavřela v politických souvislostech 431 -- Jiří Křesťan: Hus a Žižka nad šiškou knedlíku. Husitská tematika v Nedělních epištolách Zdeňka Nejedlého 446 -- Petr Šámal: Znárodněný klasik. Jiráskovská akce jako prostředek legitimizace komunistické vlády -- 457 -- Seznam autorů 473 -- Redakční poznámka a seznam zkratek 475 -- Seznam vyobrazení 477

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC