Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27.5) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Auditorium, 2011
322 s. : il. ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87284-07-0 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. německý text, německé resumé
000195485
1. Pojem kulturního konfliktu -- Harald Christian Scheu (celá kapitola) -- 1.1. Úvod do problematiky -- 1.2. Pojem kulturního konfliktu v rámci sociologie -- 1.3. Právní pojetí kulturního konfliktu -- 2. Kategorie kulturního konfliktu -- Harald Christian Scheu (celá kapitola) -- 2.1. Kategorizace kulturních konfliktů -- 2.2. Kulturní konflikty a antidiskriminační právo -- 2.2.1. Mezinárodní a evropská úprava zákazu diskriminace -- 2.2.1.1. Mezinárodněprávní základy antidiskriminačního práva -- 2.2.1.2. Zákaz diskriminace v právu EU -- 2.2.2. Případy přímé diskriminace -- 2.2.3. Případy nepřímé diskriminace -- 2.3. Kulturní konflikty a pozitivní povinnosti státu -- 2.4. Horizontální kulturní konflikty -- 3. Migrace a vznik nových menšin -- 3.1. Mezinárodní a evropský rámec migračního práva -- Harald Christian Scheu -- 3.1.1. Mezinárodněprávní rámec migrace -- 3.1.1.1. Mezinárodní ochrana lidských práv ---
3.1.1.2. Smluvní úprava postavení migrujících pracovníků -- 3.1.1.3. Problematika migrace z pohledu právní úpravy světového obchodu -- 3.1.2. Migrační politika EU -- 3.1.2.1. Historický vývoj společné migrační politiky -- 3.1.2.2. Konkrétní úprava migračního práva EU -- 3.1.2.3. Migrace unijních občanů -- 3.1.2.4. Řízení legální migrace -- 3.1.2.5. Opatření EU proti nelegální migraci -- 3.1.2.6. Perspektivy mezinárodní a evropské migrační politiky -- 3.2. Migrace a Česká republika -- Harald Christian Scheu (úvod) -- 3.2.1. Migrace a právní postavení přistěhovalců v českém právu z historické perspektivy -- René Petráš -- 3.2.1.1. Význam historických aspektů a dosavadní zpracování -- 3.2.1.2. Migrace ve starších dobách a tradice přežívající do současnosti -- 3.2.1.3. Státní politika a právní úprava migrací do konce monarchie ---
3.2.1.4. Státní politika a právní úprava migrací v meziválečném Československu -- 3.2.1.5. Státní politika a právní úprava migrací v době nesvobody -- 3.2.1.6. Slovenská migrace do českých zemí -- 3.2.1.7. Migrace Romů do českých zemí -- 3.2.1.8. Zahraniční pracovníci v komunistickém Československu -- a vznik vietnamské komunity -- 3.2.1.9. Migrace po roce 1989 -- 3.2.2. Status dlouhodobě pobývajících cizinců v současném českém právu -- Věra Hon us ková -- 3.2.2.1. Rozsah evropského migračního práva -- 3.2.2.2. Vliv evropského migračního práva na českou legislativu -- 3.2.2.3. Status dlouhodobě pobývajících osob na území CR -- 3.2.2.4. Možné problémy při transpozici a aplikace evropského migračního práva -- 3.2.2.5. Hodnocení -- 3.2.3. Migrace cizinců do CR z pohledu veřejného ochránce práv -- Pavel Pořízek -- 3.2.3.1. Stručně k rozlišování na víza k pobytu nad a do 90 dnů ---
3.2.3.2. Problémové momenty vízového procesu -- 3.2.3.3. Dorovnání postavení rodinného příslušníka občana ČR -- s rodinným příslušníkem občana EU -- 3.2.3.4. Nedostatky procesního postavení rodinného příslušníka občana EU (ČR) v řízení o udělení víza k pobytu do 90 dnů -- 3.2.3.5. Chybějící soudní přezkum neudělení dlouhodobého víza -- 3.2.3.6. Provázání rozhodování o trvalém pobytu dle ustanovení § 68 zákona -- o pobytu cizinců s přiznáním postavení rezidenta dle § 83 téhož zákona -- 3.2.3.7. Výklad výhrady veřejného pořádku v režimu směrnice 2003/109/ES -- 3.2.3.8. Výklad pojmu narušení veřejného pořádku „závažným způsobem" -- dle § 83 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců -- 3.2.3.9. Hodnocení -- 3.2.4. Pracovní migrace do České republiky -- Karolína Babická -- 3.2.4.1. Cizinci v České republice -- 3.2.4.2. Migrační politika ČR -- 3.2.4.3. Pracovní migrace do ČR ---
3.2.4.4. Zprostředkovatelské agentury -- 3.2.4.5. Nelegalita -- 3.2.4.6. Shrnutí -- 4. Nové menšiny v České republice -- Harald Christian Scheu (úvod) -- 4.1. Kulturní specifika muslimů v České republice Kateřina Děkanovská -- 4.1.1. Minulost a současnost českých muslimů -- 4.1.2. Charakter české muslimské komunity -- 4.1.3. Některé příklady kulturního nesouladu -- 4.1.4. Islám v české veřejné sféře -- 4.1.5. Hodnocení -- 4.2. Vietnamská komunita v ČR -- Šárka Martinková a Eva Pechová -- 4.2.1. Migrace Vietnamců do ČR před rokem 1989 -- 4.2.2. Formování komunity po roce 1989 -- 4.2.3. Proměna migrační sítě po roce 2006 -- 4.2.4. Současná podoba komunity a problémy spojené s novou migrační vlnou 4.2.4.1. Hierarchie vietnamské komunity -- 4.2.5. Aspekty fungování vietnamské komunity -- 4.2.5.1. Prostředí velkých tržnic -- 4.2.5.2. Zprostředkovatelský servis ---
4.2.5.3. Vietnamská periodika a vietnamské organizace v ČR -- 4.2.6. Praktické potíže běžného života -- 4.2.7. Hodnocení -- 4.3. K otázce uznání vietnamské komunity -- za národnostní menšinu v České republice -- Andrej Sulitka -- 4.4. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a problematika kvalitnějšího vzdělávání pro romské děti -- Lucie Obrovská -- 4.4.1. Současný stav českého školství -- 4.4.2. Základní premisy rozsudku D -- a jejich naplnění dnes -- 4.4.3. Příčiny nedostatečného posunu -- 4.4.3.1. Vágní pojmy zákona č 561/2004 Sb -- 4.4.3.2. Postoje představitelů základního a speciálního školství -- 4.4.3.3. Pedagogicko-psychologické poradny -- 4.4.3.4. Nedostatečný postup státní správy -- 4.4.3.5. Pozdní přijetí antidiskriminačního zákona -- 4.4.4. Možné řešení? -- 4.4.4.1. Aktivity Ligy lidských práv -- 4.4.4.2. Antidiskriminační opatření koalice Společně do školy ---
4.4.4.3. Legislativní návrhy školský zákon a vyhlášky -- č. 72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb -- 4.4.5. Hodnocení -- 5. Koncepce řešení kulturních konfliktů -- Harald Christian Scheu (úvod) -- 5.1. Kulturní konflikty a mezináboženský dialog -- Daniel Bartoň -- 5.1.1. Pojetí mezináboženských vztahů -- 5.1.2. Co je a co není mezináboženský dialog? -- 5.1.2.1. Předpoklady pro mezináboženský dialog -- 5.1.2.2. Dopady mezináboženského dialogu -- 5.1.3. Přehled mezináboženských aktivit -- 5.1.3.1. Oficiální (politická) úroveň -- 5.1.3.2. Mezináboženské konference a organizace -- 5.1.3.3. Rady a jiná uskupení náboženských a politických představitelů -- 5.1.3.4. Mezináboženské iniciativy náboženských skupin -- 5.1.3.5. Mezináboženské iniciativy sekulárních organizací -- 5.1.3.6. Iniciativy osobností -- 5.1.4. Úroveň odborníků -- 5.1.5. Úroveň „běžných" věřících -- 5.1.6. Hodnocení ---
5.2. Migrace a postmigrační kontaktní situace z antropologické perspektivy -- Zdeněk Uherek -- 5.3. Proměna pojetí integrace migrantů v CR -- Radka Klvaňová -- 5.3.1. Integrovaná společnost a neintegrovaní migranti -- 5.3.2. Proměny paradigmat integrace migrantů v západní Evropě -- 5.3.3. Od Zásad ke Koncepci: proměna pojetí integrace v České republice -- 5.3.3.1. Problém integrace a proměna subjektu integrace: -- od integrace společnosti k integraci migrantů -- 5.3.3.2. Od kulturního obohacení k ekonomickému příspěvku -- 5.3.4. Hodnocení -- 5.4. Perspektivy řešení kulturních konfliktů z pohledu práva -- Harald Christian Scheu -- 6. Konferenční příspěvky -- Harald Christian Scheu (úvod) -- 6.1. Die Entwicklung des europäischen Migrationsrechts -- Michael Geistlinger -- 6.1.1. Die Subjekte der europäischen Migration -- 6.1.2. Der menschenrechtliche Zugang zum Migrationsrecht ---
in Gestalt des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und des UN Menschenrechtsausschusses -- 6.1.3. Der polizeirechtliche Zugang zum Migrationsrecht durch EG und EU -- 6.1.4. Einige Gedanken zur Zukunft des europäischen Migrationsrechts -- 6.1.5. Vývoj evropského migračního práva (resumé v českém jazyce) -- 6.2. Kulturkonflikte und Grundrechte in der Schweiz -- Walter Kälin -- 6.2.1. Grundrechte im Kulturkonflikt: Kein islamspezifisches Thema -- 6.2.2. Religion im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Gleichheit -- 6.2.3. Instrumente des Ausgleichs -- 6.2.3.1. Der Grundsatz der religiösen Neutralität des Staates -- 6.2.3.2. Diskriminierungsverbot -- 6.2.4. Beispiel: Dispensationen im Schulbereich -- 6.2.5. Schluss -- 6.2.6. Kulturní konflikty a základní práva ve Švýcarsku -- (resumé v českém jazyce) -- 6.3. Integration von Ausländern nach deutschem Aufenthaltsrecht und die hierzu ergangene Rechtsprechung -- Harald Dörig ---
6.3.1. Deutschland ein Einwanderungsland -- 6.3.2. Integration als Ziel des deutschen Ausländerrechts -- 6.3.3. Integrationsmaßnahmen -- 6.3.4. Rechtsprechung zu Integrationsvoraussetzungen -- 6.3.5. Fazit -- 6.3.6. Integrace cizinců podle německého cizineckého práva a příslušné judikatury (resumé v českém jazyce) -- 6.4. Integration der Muslime in Österreich -- Ednan Aslan -- 6.4.1. Zuwanderung der muslimischen Arbeitsmigranten -- 6.4.2. Integration der Muslime in Osterreich -- 6.4.3. Rechtliche Integration der Muslime in Österreich -- 6.4.4. Gesellschaftliche Integration oder Inklusion der Muslime in Österreich -- 6.4.5. Muslime und Bildung -- 6.4.6. Islamischer Religionsunterricht -- 6.4.7. Schlussfolgerungen -- 6.4.8. Integrace muslimů v Rakousku (resumé v českém jazyce) -- 6.5. Algoritmus rasy. Určování příslušnosti k menšinám v USA -- Helena Petrův
(OCoLC)730408773
cnb002180861

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC