Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Pro Ministerstvo zemědělství vydal Consult, 2006
253 s. : il., mapy, plány ; 30 cm

ISBN 80-903482-1-1 (váz.)
Rozlož. tit. list
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000196429
OBSAH // Pro Ministerstvo zemědělství vydal © Consult Praha 2006 // ISBN 80-903482-1-1 // Produkce a výtvarná koncepce: // RNDr. Jan Němec Technická spolupráce: // Ing. Kamila Vokřálová, // RNDr. Karel Pošmourný, CSc., // Mgr. Věra Tafatová // Grafy a schémata: Ing. Michal Vrabec a Martin Škarda (str. 28, 76) // Grafické zpracování, DTP: Jan Kubeš, C&COM, s. r. o. // Tisk: Finidr, Český Těšín // 1 VODNÍ BOHATSTVÍ 3 ŠKODLIVÉ ÚČINKY VOD // 1.1 Bez vody není života 8 3.1 Povodně 82 // 1.2 Oběh vody 14 3.2 Sucho 90 // 1.3 Voda z atmosféry 21 3.3 Vodní eroze 93 // 1.4 Vodní toky 25 3.4 Zdravotní rizika a havarijní znečištění vod 96 // 1.5 Podpovrchové vody 31 3.5 Teplotní režim povrchových vod 100 // 1.6 Jezera a mokřady 36 // 1.7 Vodní ekosystémy 40 4 ÚPRAVY VODNÍHO PROSTŘEDÍ // 4.1 Úpravy vodních toků 102 // 2 UŽÍVÁNÍ VOD 4.2 Revitalizace říčních systémů 107 // 2.1 Vodní bilance 44 4.3 Rybníky 110 // 2.2 Odběry a vypouštění vod 49 4.4 Přehradní nádrže 117 // 2.3 Vodovody a kanalizace 51 4.5 Ochrana vodních zdrojů 123 // 2.4 Voda v průmyslu 59 4.6 Změna klimatu 128 // 2.5 Voda v zemědělství 62 // 2.6 Vodní doprava 66 5 SPRÁVA VOD // 2.7 Vodní energie 70 5.1 Vodní právo 132 // 2.8 Přírodní léčivé zdroje 74 5.2 Státní správa ve vodním hospodářství 137 // 2.9 Voda k rekreaci 80 5.3 Správa vodních toků 138 // № // K // ! mi // MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
OBSAH // 5.4 Povodí Labe, s. p. 140 Království ledu v soutěskách Kamenice // 5.5 Povodí Vltavy, s. p. 158 // 5.6 Povodí Ohře, s. p. 176 // 192 Seznam zkratek // 5.7 Povodí Moravy, s. p. AOPK CR Agentura ochrany přírody MŽP Ministerstvo životního prostředí // 5.8 Povodí Odry, s. p. 210 a krajiny ČR NP národní park // 5.9 Správa vodních toků v lesích 226 Chmú Český hydrometeorologický ústav NPP národní přírodní památka // 5.10 Správa vodních toků ClŽP Česká inspekce životního prostředí NPR národní přírodní rezervace // v zemědělské krajině Plánování v oblasti vod 232 ČOV čistírna odpadních vod OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje // 5.11 236 DDZ DVT diagram denního zatížení drobné vodní toky PP PR přírodní památka přírodní rezervace // EHS Evropské hospodářské společenství PVE přečerpávací vodní elektrárna // 6 MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI EO Ekvivalentní obyvatel Q, Q100 průtok, průtok 10OIetý // 6.1 Voda nezná hranic 238 ES elektrizační soustava SVP státní vodohospodářský plán // CHKO chráněná krajinná oblast VD vodní dílo // CHOPAV chráněná oblast přirozené VE vodní elektrárna // 7 INFORMACE NA ZAVER akumulace vod VÚMOP Výzkumný ústav meliorací // 7.1 Základní informace 246 LČR Lesy České republiky a ochrany půdy // 7.2 Slovníček 248 MKOL Mezinárodní komise pro ochranu VÚV T.G.M. Výzkumný ústav vodohospodářský // 7.3 Rejstřík 252 Labe T. G. Masaryka
// MVE malá vodní elektrárna ZVHS Zemědělská vodohospodářská // 7.4 Ediční poznámka 254 MZe Ministerstvo zemědělství správa // 7.5 Výběr z literatury 254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC