Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu, 2010
224 s. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7422-041-8 (NLN ; brož.)
Studie z korpusové lingvistiky ; sv. 11
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000196477
0 ÚVOD -- 0.1. Inovace a přesto tradice 0.2. Základní postupy 0.3. Pracovní korpusy -- 0.4. Vstupní poznámky k typologii českého Perfekta II 0.5. Shrnutí -- 1 HLAVNÍ TYPY KONSTRUKCÍ A POSTUPY VÝZKUMU -- 1.1. Hlavní typy konstrukce typu Perfekta II v češtině -- 1.2. Databáze synchronních korpusů Českého národního korpusu a momentální stav zastoupení vložených textů -- 1.3. Některé obecné kvantitativní údaje -- 1.4. Testování gramatikalizace konstrukce typu Perfekta II a auxiliace slovesa mít na materiálu ČNK -- 2TYP I MÍT + PPP fo A JEHO ZÁKLADNÍ FORMY -- 2.1. Základní formy Typu I (A, B, C, D) -- 2.2. Konstrukce typu Perfekta II (Typ I) s tranzitivy -- 2.3. Konstrukce typu Perfekta II (Typ I) s intranzitivy -- 2.4. Konstrukce typu Perfekta II (Typ I) a oblast idiomatiky a frazeologie -- 3 SCHÉMA DOTAZŮ DO ČNK PRO TYP I -- 3.1. Schéma dotazů -- 3.2. Analýza korpusových dotazů a frekvenčních údajů s komentářem ---
3.2.1. Obecná předloha zadání mít + PPP -- 3.2.2. Obecná předloha zadání mít + PPP.no/fo -- 3.2.3. Zadání s konstrukcí mít + PPP o na konci věty -- 3.2.4. Konstrukce s nevyjádřeným objektem -- 3.2.4.1. Frekvence celého zadání -- 3.2.4.2. Frekvence hlavních komponentů -- 3.2.4.3. Poznámky k frekvenci tvarů PPP -- 3.2.4.4. Způsob zakončení věty 3.2.5-7. Problematika vidu tvarů PPP -- 3.2.5. Konstrukce ze sloves dokonavých -- 3.2.6. Konstrukce ze sloves nedokonavých -- 3.2.7. Konstrukce ze sloves obouvidových 3.2.5-7.1. Shrnující tabulka -- 3.2.5-7.2. Obecné porovnání výsledků -- 3.2.5-7.3. Srovnání vzájemného vztahu počtu výskytů s PPP -- ze sloves dokonavých, nedokonavých a obouvidových 3.2.8-10. Problematika slovesných časů konstrukcí -- 3.2.8. Konstrukce v prézentu -- 3.2.9. Konstrukce v préteritu ---
3.2.10. Konstrukce ve futuru 3.2.8-10.1. Shrnutí výsledků 3.2.8-10.2. Porovnaní podílu výskytů 3.2.8-10.3. Závěrečné porovnání temporal nich dotazů -- 3.2.11. Složené konstrukce -- 3.2.11.1. Obecná podoba zadání -- 3.2.11.2. Modální slovesa primární, sekundární, fázová aj -- 3.2.11.3. Porovnání frekvence výskytů -- 3.2.12. Inverze konstrukce mít + PPP -- 3.2.13. Inverze konstrukce mít + PPP „ -- -no/-to -- 3.3. Závěry -- 4 TYP II MÍT + PPP + Oacc A JEHO ZÁKLADNÍ FORMY 4.1. Základní formy Typu I (E, F, G, H) -- 5 SCHÉMA DOTAZŮ DO ČNK PRO TYP II -- 5.1. Schéma dotazů -- 5.2. Analýza korpusových dotazů a frekvenčních údajů s komentářem -- 5.2.1. Výchozí předloha obecného zadání -- 5.2.2. Model předlohy mít + PPP + ObjektSubst acc 5.2.2.1. Vztah tvarů z hlediska rodu a čísla: -- výskyty v n. sg. versus výskyty ostatní 5.2.3-5. Problematika slovesného vidu tvaru PPP -- 5.2.3. Konstrukce ze sloves dokonavých ---
5.2.4. Konstrukce ze sloves nedokonavých -- 5.2.5. Konstrukce ze sloves obouvidových 5.2.3-5.1. Shrnutí výsledků -- 5.2.6-8. Slovesné časy -- 5.2.6. Výskyty v prézentu -- 5.2.7. Výskyty v préteritu -- 5.2.8. Výskyty ve futuru 5.2.6-8.1. Shrnutí výsledků -- 5.2.9. Složené konstrukce s modálními, fázovými -- a některými jinými slovesy -- 5.2.10. Model předlohy se substantivním objektem v antepozici 5.2.11-13. Problematika slovesného vidu tvaru PPP -- 5.2.11. Konstrukce ze sloves dokonavých -- 5.2.12. Konstrukce ze sloves nedokonavých -- 5.2.13. Konstrukce ze sloves obouvidových 5.2.11 13.1. Shrnutí výsledků -- 5.2.14-16. Výskyty z hlediska slovesného času -- 5.2.14. Podíl výskytů v prézentu -- 5.2.15. Výskyty v préteritu -- 5.2.16. Výskyty ve futuru 5.2.14-16.1. Shrnutí výsledků -- 5.2.17. Složené konstrukce s modálními, fázovými aj. slovesy ---
5.2.18. Rozšířená varianta základní předlohy s fakultativním intervalem 5.2.19-21. Výskyty z hlediska vidu -- 5.2.19. Podíl výskytů ze sloves dokonavých -- 5.2.20. Podíl výskytů ze sloves nedokonavých -- 5.2.21. Podíl výskytů ze sloves obouvidových 5.2.19-21.1. Shrnutí -- 5.2.22-24. Temporal ní zařazení výskytů s intervalem -- 5.2.22. Výskyty v prézentu -- 5.2.23. Výskyty v préteritu -- 5.2.24. Výskyty ve futuru 5.2.22-24.1. Shrnutí frekvenčních údajů -- 5.2.25. Výskyty s modálními a některými jinými slovesy -- 5.2.26. Model předlohy se substantivním objektem v interpozici 5.2.27-29. Problematika slovesného vidu tvaru PPP -- 5.2.27. Výskyty s tvarem PPP ze sloves dokonavých -- 5.2.28. Výskyty s tvarem PPP ze sloves nedokonavých -- 5.2.29. Výskyty s tvarem PPP ze sloves obouvidových 5.2.27-1. Shrnutí údajů k sledované předloze vidu 5.2.30-32. Výskyty z hlediska slovesného času konstrukce -- 5.2.30. Výskyty v prézentu ---
5.2.31. Výskyty v préteritu -- 5.2.32. Výskyty ve futuru 5.2.30-32.1. Shrnutí údajů -- 5.2.33. Výskyty s modálními a některými jinými slovesy -- 5.2.34. Případy inverze konstituentů konstrukce PPP + mít ».3. Závěry -- 5.3.1. K problematice slovesného vidu tvaru PPP -- 5.3.1.1. PPP ze sloves dokonavých -- 5.3.1.2. PPP ze sloves nedokonavých -- 5.3.1.3. PPP ze sloves obouvidových -- 5.3.2. K problematice slovesného času konstrukce Typu II -- 5.3.2.1. Konstrukce v prézentu -- 5.3.2.2. Konstrukce v préteritu -- 5.3.2.3. Konstrukce ve futuru -- 5.3.3. Podíl složených konstrukcí s modálními a jinými slovesy -- 5.3.4. Invertované struktury -- 6 TYP 111 V MIT + PPP + OBJEKT, IN STATU NASCENDI? -- incongr ’ Subst acc -- 6.1. Popis konstrukcí s PPP -- r incongr -- 6.1.1. Typ s tvarem s PPP v kongruenci se subjektem -- 6.1.2. Typ s tvarem s PPP v kongruenci se subjektem -- determinovaným číslovkou -- 6.1.3. Konstrukce s absolutním tvarem PPP ---
6.2. Schéma forem a Typu III (X,Y,Z) -- 6.3. Analýza výskytů forem X, Y a Z -- 6.3.1. Případy formy X -- 6.3.1.1. Pozice substantivního objektu -- 6.3.1.2. Pozice subjektu -- 6.3.1.3. Nepřítomnost (nevyjádření) subjektu -- 6.3.2. Případy formy Y -- 6.3.3. Případy formy Z -- 6.3.4. Absolutní tvar PPP a proces neutralizace forem X=Y=Z -- 7 TYPY I, II A III SHRNUTÍ POPISU -- 7.1. Klasifikace materiálu a práce s ČNK -- 7.2. Shrnutí deseti forem konstrukce typu Perfekta II -- 7.3. Krátké a tzv. dlouhé tvary PPP -- 7.3.1. Distinkce tvarů krátkých a dlouhých -- 7.3.2. Koexistence krátkých tvaru PPP -- a dlouhých adjektivizovaných tvarů vedle sebe -- 7.4. Řetězové konstrukce -- 7.5. Lineární inverze konstrukce mít + PPP -- 7.6. Vztah obecná čeština standard hyperstandard -- 8 KONSTRUKCE MÍT + PPP A BOHEMISTICKÁ TRADICE-NÁZORY A INTERPRETACE -- 8.1. Hlavní roviny názorů ---
8.1.1. Vilém Mathesius a jeho Slovesné časy typu perfektivního (1925) -- 8.1.2. Vladimír Šmilauer: Slovesný čas (1943) a další práce -- 8.1.3. František Kopečný a systém perfektních/perfektálních tvarů -- 8.1.4. Bohuslav Havránek Alois Jedlička -- 8.1.5. Karel Hausenblas a jeho Slovesná kategorie výsledného stavu v dnešní češtině (1963) -- 8.1.6. Poznámky k pojetím Mathesia, Šmilauera a Hausenblase -- 8.1.7. Petr Sgall Jiří Hronek Alexandr Stich Jan Hor138ecký (1992) -- 8.1.8. Antonín Bauer Miroslav Grepl -- 8.1.9. Miroslav Grepl Petr Karlík -- 8.1.10. Akademická třídílná Česká mluvnice (1986) -- 8.1.10.1. Část Funkční tvarosloví: Slovesný rod -- 8.1.10.2. Část Formální tvarosloví: -- Tvary syntetické a analytické a Slovesné konstrukce -- 8.1.10.3. Sloveso mít jako složka variabilní -- 8.1.11. Příruční mluvnice češtiny (1995) -- 8.1.12. František Daneš ---
8.1.13. František Štícha: Česko-německá srovnávací mluvnice (2003) -- 8.1.14. Roman Mrázek -- 8.1.15. Jarmila Ranevová a Čas a modalita v češtině (1971) -- 8.1.16. Pražský závislostní korpus (PDT Prague Dependency Treebank) -- 8.1.17. Hana Skoumalová: Czech syntactic lexicon (2001) -- 8.1.18. Markus Giger: Resultativa im modernen Tschechischen (2003) a Björn Wiemer, Markus Giger: Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen (2005) kapitola o češtině -- 8.1.19. Český jazykový atlas (2002) -- 8.1.20. Mluvnice současné češtiny. 1/Jak se p/se a jak se mluví’(2010) -- 8.2. Valenční slovníky českých sloves -- 8.2.1. Nad’a Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová: Slovesa pro praxi -- Valenční slovník nejčastějších českých sloves (1997) -- 8.2.2. Markéta Lopatková, Zdenek Žabokrtský, Václava Kettnerová: -- VALLEX 2.5 a Valenční slovník českých sloves (2008) -- 8.3. Závěrečné poznámky ---
9 SITUACE V NESTANDARDU: V OBECNÉ ČEŠTINĚ A V DIALEKTECH -- 9.1. Situace v obecné češtině (Jiří Hronek Petr Sgall aj.) -- 9.2. Konstrukce bez vyjádřeného objektu (Typ I) -- 9.3. Tendence zpřídavnění tvarů PPP -- 9.4. Idiomatizace a frazeologizace -- 9.5. Konstrukce mít + PPP /Adj(<ppp) v dialektech -- 9.5.1. Skupina českých dialektů v užším smyslu -- 9.5.2. Ostatní hlavní nářeční skupiny češtiny -- 9.5.3. Tendence preference adjektivizovaných forem -- 9.5.4. Sociolingvistické a dialektologické terénní výzkumy některých východočeských nářečí -- 0 GRAMATIKALIZACE ČESKÝCH KONSTRUKCÍ TYPU PERFEKTA II -- 10.1. Gramatikalizační kritéria -- 10.1.1. Kritéria obecná -- 10.1.2. Kritéria specifická -- 10.1.3. Kritéria sekundární -- 10.2. Analýza jednotlivých kritérií z hlediska zkoumaného materiálů -- 10.2.1. Struktura -- 10.2.2. Linearita -- 10.2.3. Selektivnost -- 10.2.4. Preference dokonavých sloves výsledky ---
10.2.5. Výskyt nedokonavých sloves a obouvidových sloves -- 10.2.6. Integrace do paradigmatického systému jazyka 162 -- 10.2.7. Časová adverbia mezi Aux a hlavním slovesem 164 10.2.8-9. Změny ve tvaru Aux 165 -- 10.2.10. Změny ve tvaru hlavního slovesa 166 -- 10.2.11. Kritérium frekvence 166 -- 10.2.12. Hlavní sémantické kritérium: Opakované vyjadřování stejného -- temporalního a kategoriaIního významu 167 -- 10.2.13.
(OCoLC)681498600
cnb002126507

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC