Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2010
555 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 27 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-200-1879-3 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické resumé
000196823
I. Umění české reformace term incognita -- KATEŘINA HORNÍČKOVÁ MICHAL ŠRONĚK -- II. Česká reformace -- MARTIN NODL -- II/l Desky s nápisem připomínajícím vyhlášení basilejských kompaktát (RN) II/2 Konfesí česká (RN) -- II/3 Majestát Rudolfa II. na náboženskou svobodu (TM) -- III. Obraz jako náboženský problém -- MILENA BARTLOVÁ -- III/l Relikviářová bysta sv. Pavla (KH) -- III/2 Relikviářové monile na roušku Panny Marie (KH) -- III/3 Veraikon svatovítský (MB) -- III/4 Relikviář na zkrvavenou roušku Panny Marie (KH) III/5 Madona zvaná Cibulkova / Veraikon (MB) III/6 Madona roudnická (MB) III/7 Madona březnická (MB) -- IV. Husitské obrazoborectví -- MILENA BARTLOVÁ -- IV/1 Pieta z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě (MB) -- IV/2 Fragment sochy Piety ze Zlaté uličky na Pražském hradě (MB) -- IV/3 Pieta z Českého Krumlova (MB) -- IV/4 Bolestná Panna Maria / Sv. Kryštof z Církvice (MB) ---
V. Mezi tradicí a inovací. Náboženský obraz v českém utrakvismu -- KATEŘINA HORNÍČKOVÁ -- V/l Sv. Jan Evangelista ze skupiny Kalvárie z Týnského chrámu (MB) V/2 Trůnící Madona z Týnského chrámu (MB) V/3 Ukřižovaný ze sv. Jiljí (MB) -- V/4 Hermogenes dostává znamení (z vnějšího křídla tzv. Svatojakubského oltáře) (MB) V/5 Madona z Týnského chrámu s malovaným rámem (MB) V/6 Kristus mezi anděly z Týnského chrámu (KH) V/7 Oltářní retábl ze Slavětína (MB) V/8 Kachel s Janem Žižkou (VB) -- V/9 Kamnový nástavec se sv. Václavem a kalichem (VB) -- V/10 Kachel s kalichem adorovaným anděly / Kachel s kalichem neseným anděly -- a s erbem Jana Roháče z Dubé (VB) V/11 Kubice, Kachel s papežským znakem a posměšným nápisem (VB) V/12 Deska s kalichem ve svatozáři (DS) -- V/13 Bible táborského hejtmana na Ostromeěi Filipa z Padařova (MŠá) V/14 Martinická bible (MŠá) ---
V/15 Latinský ilustrovaný rukopis Chronicon Concilii Constantiensis -- Ulricha Riechenthala / Německý ilustrovaný rukopis Chronik des Konstanzer Konzils Ulricha Riechenthala (pražská a kostnická varianta) (MŠá) -- V/16 Tištěná varianta kroniky Ulricha Riechenthala Das Consilium, so zu Constantz gehalten ist worden (1483/1536) (MŠá) -- V/17 Křídla retáblu z Roudník (MB) -- V/18 Oltář Zmrtvýchvstání Krista z Chrudimi (KH) -- V/19 Deska oltáře z Vliněvsi se sv. Vojtěchem a Janem Husem (KH) -- V/20 Kachel s Janem Husem (VB) -- V/21 Medaile s vyobrazením Jana Husa (JS) -- V/22 Retábl sv. Jana Křtitele z Týnského chrámu (MB) -- V/23 Oltář sv. Jakuba Většího z Libiše (KH) -- V/24 Archa novobydžovská (KH) -- V/25 Góttingenský kodex (MS) -- V/26Jenský kodex (MS) -- V/27 Tzv. Jenský dodatek tištěného Pasionálu Jakuba de Voragine (MŠá) -- V/28 Mikuláš Konáč z Hodiškova, Česká kronika (KH) ---
V/29 Kresba Přijímání pod obojí v konvolutu Aristotelových spisů (KH) -- VI. Město jako komunikační prostor. Utrakvismus, obrazy a reprezentace -- KATEŘINA HORNÍČKOVÁ -- VI/1 Jednolist s mapou Čech (RN MŠ) -- VI/2 Wendel Roskopf, Hlavička Jana Žižky z táborského znaku (DS) VI/3 Mistr Šimon, Cínová křtitelnice z Tábora (KH) -- VI/4 Poslední večeře predela oltářního retáblu z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře (MB) -- VI/5 Kristus Bolestný z Kutné Hory (MB) -- VI/6 Radní deska s městským erbem Kutné Hory (KH) -- VI/7 Utrakvistická pečeť města Kutné Hory (W) -- VI/8 Průvodní list biskupa Augustina Lucianiho (W) -- VI/9 Pavéza města Kutné Hory se sv. Václavem (MB) -- VI/10 Monstrance z kostela sv. Bartoloměje v Kutné Hoře (KH) -- VI/11 Mistr Michal, Oltářní retábl Nanebevzetí Panny Marie a socha Assumpty ---
z kostela Panny Marie na Náměti v Kutné Hoře (KH) VI/12 Ciborium se dvěma lžičkami z Hradce Králové (KH) VI/13 Oltářní zvonek a monstrance z Hradce Králové (KH) -- VI/14 Oltářní křídla s Příbuzenstvem Kristovým z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi (KH) -- Liturgický život české reformace -- DAVID RALPH HOLETON -- VII/1 Martin bakalář z Vyskytne, Český utrakvistický kancionál s částmi graduálu (EB) VII/2 Jan Aquilinas, Žaltář svatého Davida krále, proroka lidu Božího -- Hymny, to jest Písně chval božských (EB) VII/3 Agenda česká, to jest spis o ceremoniích a pořádcích církevních (EB) VII/4 Kalich s řápkem z Kadaně (KH) VII/5 Kalich Jana a Kateřiny ze Šonova a na Litíči (DS) VII/6 Kalich mešní z Martinic (DS) -- Renesanční kostely -- PAVEL VLČEK -- VIII/1 Plány luteránského kostela Nejsvětější Trojice v Praze na Malé Straně (PV) -- Otazníky nad luteránskou kulturou v předbělohorských Čechách ---
PETR HLAVÁČEK -- IX/1 Kachel s Martinem Lutherem (VB) -- IX/2 Kachel s kardinálem šaškem (VB) -- IX/3 Lucas Cranach st kopista, Zákon a Milost (MŠ) -- IX/4 Epitaf syna Jana Jetřicha ze Žerotína a Barbory z Biberštejna (OJ) -- IX/5 Epitaf rodin Uttmannů a Lerchenfelderů (OJ) -- IX/6 Epitafní oltář Georga Pullachera (OJ) -- IX/7 Tobias Lindner, Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple -- v Krásném Březně (MŠ) IX/8 Tobias Lindner, Pašijový cyklus z kazatelny zámecké kaple -- v Krásném Březně (MŠ) IX/9 Archa varhan zámecké kaple v Krásném Březně (MŠ) -- IX/10 Klanění měděnému hadu, Ukřižování, Poslední soud, Poslední večeře (MŠ) IX/11 Martin Luther a Jan Hus podávají pod obojí saským knížatům (MŠ) -- X. „Neučiníš sobě rytiny./’ -- Jednota bratrská a výtvarná kultura -- MICHAL ŠRONĚK -- X/l Václav Šturm, Apologia / Silvius Uberýn, Odpovědna šest ---
důvodů podvodných (MŠ) X/2 Václav Brosius, Koule Danielova (MŠ) X/3 Písně chval božských Qj) -- X/4 Antonio Abondio, Medaile Jana Kálefa, biskupa Jednoty bratrské (MŠ) -- X/5 Bratrský kalich ze Slezan (MŠ) -- X/6 Bratrský kalich z Ústí nad Orlicí (MŠ) -- X/7 Bratrské kalichy z Lešna (KH MŠ) -- X/8 Epitaf Magdaleny ze Zástřizl (OJ) -- XI. Knižní kultura české reformace -- JIŘÍ JUST -- XI/1 Biblí ěeské díl čtvrtý Qj) -- XI/2 Korekturní obtahy titulu Písně duchovní evangelistské 0J) -- XI/3 Tiskařské literky a pomůcky z Kralic Qj) -- XI/4 Supralibros Karla st. ze Žerotína (JJ) -- XI/5 Zápisník Matouše Konečného Qj) -- XI/6 Katalogy soukromých knihoven Bohuslava Jafeta a Šimona Věrníka Qj) -- XII. Kalvinisté v Čechách -- MICHAL ŠRONĚK -- XII/l Epitafní oltář Jaroslava Smiřického a Kateřiny z Házmburka (OJ) -- XII/2 Zachariáš Bruncvík, Kázání o tom, ze obrazové (MŠ) ---
XII/3 Matyáš Kultrarius, Kázání proti obrazům a podobiznám (MŠ) -- XII/4 Jan Mathiades, Modla věku nynějšího (MŠ) -- XII/5 Abraham Scultet, Krátká zpráva (MŠ) -- XII/6 Lucas Cranach st., Torzo oltáře Panny Marie z katedrály sv. Víta (MŠ KH) XII/7 Kašpar Bechteler, Obrazoborectví v katedrále sv. Víta roku 1619 (MŠ KH) XII/8 Josef Makarius z Merfelic, Rozmlouvání o kostelních obrazích (MŠ) XII/9 Kašpar Arsenius z Radbuzy, Pobožná knížka o Blahoslavené Panně Marii (MŠ) -- XIII. Malované renesanční epitafy předbělohorské éry jako zrcadlo náboženského vyznání -- ONDŘEJ JAKUBEC -- XIII/1 Bartholomeus Spranger, Epitaf zlatníka Nikolause Múllera (OJ MŠ) XIII/2 Bartholomeus Spranger, Epitaf Michaela Peterleho z Annabergu (OJ) XIII/3 Epitaf Jindřicha z Valdštejna (OJ) -- XIII/4 Matouš Radouš, Epitaf Marty Boleslavské z Kočice a Ostrova ---
a jejích manželů (OJ) XIII/5 Matouš Radouš, Epitaf Tomáše Lvíka Domažlického a jeho ženy -- Salomeny Francové z Liblic (OJ) XIII/6 Matouš Radouš, Epitaf Samuela Fontina Klatovského (OJ) -- XIV. Cantate Domino canticum novum -- Iluminované hudební rukopisy české reformace -- MARTINA ŠÁROVCOVÁ -- XIV/l Litoměřický graduál (MŠá) -- XIV/2 Janíček Zmilelý z Písku, Franusův graduál (MŠá) -- XIV/3 Rorátník Jana Kantora Vodňanského (MŠá) -- XIV/4 Matouš Radouš, Dvoudílný Královéhradecký graduál (MŠá) -- XIV/5 Adam Cibus, Kancionál literátského bratrstva Betlémské kaple (MŠá) -- XIV/6 Kancionál Betlémské kaple (MŠá) -- XIV/7 Malostranský graduál (I) (MŠá) -- XIV/8 Malostranský graduál (II) (MŠá) -- XIV/9 Fabián Puléř a Matyáš Hutský, Dvoudílný graduál literátského bratrstva -- při chrámu sv. Valentina (MŠá) XIV/10 Iluminovaný zlomek graduálu literátského bratrstva při chrámu -- sv. Valentina (MŠá) ---
XIV/11 Zlomky graduálu literátského bratrstva při chrámu sv. Valentina (MŠá) XIV/12 Matouš Ornys, Třebenický graduál (MŠá) -- XIV/13 Fabián Puléř a Matouš Ornys, Klatovský graduál / Iluminované zlomky -- Klatovského graduálu (MŠá) XIV/14 Fabián Puléř, Žlutický graduál (MŠá) -- XV. Konec české reformace -- TOMÁŠ MALÝ -- XV/1 Obnovené právo a zřízení zemské dědičného Království českého (TM) XV/2 Zázračné zachránění místodržících při defenestraci roku 1618 (MŠ) XV/3 David Klement, Monstrance z Chrudimi (KH) XV/4 Archanděl Michael přemáhající ďábla (MŠ) XV/5 J. G. Dampervil, Theses ex universa theologia (MŠ)
cnb002159521

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC