Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 2. [i.e. vyd. 3.]
Voznice : Leda ; Praha : Rozmluvy, [2011?]
591 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7335-229-5 (Leda ; váz.) ISBN !9788073351458 (chyb.)
ISBN 978-80-85336-93-1 (Rozmluvy ; váz.)
angličtina
V pub. uvedeno chybně vyd. 2.
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000197349
První část: Izraelité -- Symbolika Makpelské jeskyně -- "Jsem host a přistěhovalec" -- Nový druh Boha -- Potopa spojená s mravním ponaučením -- Abraham a jeho historické znovuzrození -- Monoteismus v zárodečné fázi -- Vyvolený národ -- Nejasné vymezení Zaslíbené země -- Kmeny a amfiktyony -- Josef, první šedá eminence -- Otroctví mladého národa a jeho vyjití do dospělosti -- Mojžíš, absolutní duchovní vládce -- Zákony: svrchovanost Boha, posvátnost lidí -- Demokratická teokracie -- Dobyvatel Jozue a archeologické svědectví -- Soudci: charizmatičtí delikventi -- Samuel a proroctví o státu -- Saul a velká konstituční polemika -- David, sakrální král -- Šalamoun, královský absolutismus a ústřední postavení Chrámu ve státě -- Elijášův tichý, vytrvalý hlas -- Ámos a třídní válka -- Ozeáš a náboženství srdce -- Vzestup rigorismu -- Izajáš a zrození svědomí -- Jeremjáš, první Žid ---Poznámky k první části -- Druhá část: Judaismus -- Ezechielovo Údolí kostí -- Nehemjášův druhý Chrám -- Ezdráš, písaři a kánon -- Židé jako historikové -- Jób, Bůh a teodicea -- Řekové versus Židé -- Knihy Makabejské jako první martyrologie -- Druhý společný židovský stát: od náboženské čistoty k mravnímu úpadku -- Vzestup farizejského judaismu -- Herodes Veliký a jeho filantropická tyranie -- Chrám ve své strašlivé nádheře -- Danielova apokalyptická revoluce -- Idea Mesiáše -- Ježíš: Trpící služebník, nebo rebelující učenec? -- Pavel z Tarsu a krádež židovského univerzalismu -- Antisemitismus v pohanské antice -- Josephus Flavius a velká židovská revolta -- Pochmurné malé království Šimona bar Kochby -- Křesťané versus Židé -- Jabne a rabínský judaismus -- Tanaim, amoraim, Mišna a Talmud -- Dozrání židovské morální teologie -- Nezbytnost sociální zodpovědnosti //
Zřeknutí se násilí ---Babylonský exilarchát -- Raný křesťanský antisemitismus -- Islám jako kacířská odnož judaismu -- Poznámky ke druhé části -- Třetí část: Katedokracie -- Svět v době Benjamina z Tudely -- Židé a vznik raně středověkých měst -- Debata, zda je morální brát úroky -- Židé pod nadvládou islámu: dhimmi -- Vláda učenců (katedokracie) -- Akademické rodiny a akademická hierarchie -- Maimonides, ústřední postava židovských dějin -- Káhirská geniza -- Účel středověkého židovského racionalismu -- Iracionalismus jako vyvažující síla -- Mysticismus a kabala -- Jehuda Halevi a Nachmanides -- Zohar -- Židé a lékařství -- Společenská struktura středověkého Židovstva -- Židovská náboženská infrastruktura -- Židé v latinském křesťanském světě -- Protižidovská démonologie -- Křižácké pogromy -- První obvinění z riuální vraždy -- Půjčování peněz a používání Židů jako dojných krav ---Židé, žebravé mnišské řády a černá smrt -- Španělsko a „židovský problém": disputace -- Úpadek židovského intelektuálního života -- Antisemitské bouře a Tortosa -- Conversos a inkvizice -- Zkáza španělského Židovstva -- Uprchlíci a Judensau -- Poznámky k třetí části -- Čtvrtá část: Ghetto -- Ibn Verga a nenávist, kterou nesou Židé jako své dědictví -- První ghetto v Benátkách -- Židé ve vzájemných hádkách a Židé v otroctví -- Renesance, reformace a Židé -- Úder protireformace -- Židé, jejich migrace a rozvoj podnikání -- Racionalizace peněz -- Židé ve východní Evropě -- Třicetiletá válka jako profitabilní podnik -- Vzestup a pád dvorních Židů -- Katastrofa z roku 1648 a její důsledky -- Luriánská kabala a demokratický mysticismus -- Magie a Mesiáš -- Šabtaj Cvi, Natan z Gazy a pružný gnosticismus -- Ekumenický Jakob Frank //
Menaše ben Israel a návrat Židů do Anglie -- Židé v New Yorku ---Americké Židovstvo: nový fenomén -- Židé a rozmach kapitalismu -- Racionalismus a opozice vůči racionalismu v ghettu: Rossi a Karo -- Spinoza, panteismus a ateismus -- Židovský pietismus osmnáctého století: Ba’al Šem Tov a chasidim -- Gaon z Vilna a perzekuce hodná jeho jména -- Mendelssohn a židovské „osvícenství" -- „Napravování" Židů a zrod moderního antisemitismu -- Poznámky ke čtvrté části -- Pátá část: Emancipace -- Pokusy vyřešit „židovský problém": pomocí křtu -- Další řešení: Rotschildové -- Británie, filosemitská společnost -- Damašský případ -- Disraeli a křsťanství jako židovský výtvor -- Zunz a , Judaismus jako věda" -- Hirsch a neoortodoxie -- Krochmal, Graetz a díla o židovských dějinách -- Geiger a reformní judaismus -- Luzzatto a vývoj hebrejštiny -- Jidiš jako jazyková alternativa ---Vzestup světského židovského intelektuála: Heine a židovská sebenenávist Marx a židovský antisemitismus -- Aškenázská populační exploze -- Carská politická linie vůči Židům -- Exodus z Ruska po roce 1881 a jeho důsledky -- Mordecaj Noah, reforma judaismu a americké Židovstvo německého původu -- Emma Lazarusová a židovské masy v New Yorku -- Sionistická idea: Moses Hess -- Čekání na Daniela Derondu -- Moderní rasismus, Dreyfus a Francouzi -- Lazare, Reinach, Proust a rozmach politické moci intelektuálů -- Herzl a německý antisemitismus -- Der Judenstaat a sionistické hnutí -- Ostjuden a Weizmann -- Náboženská opozice vůči sionismu -- Německo-židovský citový vztah: Cohen, Rosenzweig a Rathenau -- Židé a modernismus -- Mahler, Schónberg a hudba -- Bakst, Chagall a židovský výtvarný projev -- Freud: moderní židovský gnostik -- Einstein a židovský racionální duch -- Kafka a odcizené duše //
Šestá část: Holocaust -- První světová válka a Židé -- Weizmann a britský establishment -- Rotschild a Balfourova deklarace -- Židovská sídliště v Palestině -- Žabotinskij a židovská sebeobrana -- Vzestup arabského nacionalismu -- Mandát, Samuel a muftí -- Židovské přistěhovalectví v době mandátu -- Ben Gurion a socialistický sionismus -- Meziválečná britská politika -- Luxemburgová, Trockij a Židé bez židovství -- Případ Isaaka Babela -- Protokoly siónských mudrců, a důsledky židovského bolševismu -- V Británii -- Ve Francii -- Ve Spojených státech -- Brandeis a americký Nejvyšší soud -- Židé na Broadwayi a v Hollywoodu -- Židovští zločinci -- Baruch a velkofinančnictví -- Lippmann a odmítání kategorizace na Židy a Nežidy -- Židé v poválečném Německu -- Hitlerův antisemitismus -- Studenti, profesoři a Židé -- Židé, mediální násilí a výmarská kultura -- Případ Waltera Benjamina ---Hitler u moci a jeho antisemitský dualismus -- Kroky směrem ke holocaustu -- Doba války: smrt hladem nebo prací -- Počátky vyhlazovacího programu -- Pojízdné oddíly určené k masovému vraždění -- Tábory smrti -- Role německého národa -- Rakušané, Rumuni, Francouzi, Italové -- Role Britů a Američanů -- Židovská rezignace a odpor -- Antisemitismus pokračuje i po válce -- Potrestání zločinců -- Odškodnění obětí -- Poznámky k šesté části -- Sedmá část: Sión -- Katastrofa a prozřetelnost v židovských dějinách -- Británie a sionistický stát -- Begin a židovský terorismus -- Britové se vzdávají mandátu -- Spojené státy, Sovětský svaz a osudové okno dějin zvané „šance" -- Válka Izraele za nezávislost -- Dejr Jasín a arabští i židovští uprchlíci -- Hranice Siónu -- Stát maximálně dbající na bezpečnost -- Sinajská vojenská operace -- Šestidenní válka//
Jomkipurová válka -- Mír s Egyptem --Definice Žida -- Přistěhovalectví do Erec Jisrďel -- Hebrejština jako moderní řeč -- Socialistický korporativní stát -- Ben Gurion a Begin -- Náboženské strany -- Sabat, vzdělání, sňatek -- Chrámová hora -- Soudní proces s Eichmannem -- Pokračující diaspora -- Exotické sekty -- Diaspora v Evropě -- Mimořádná role amerického Židovstva -- Židovstvo v Sovětském svazu a stalinský antisemitismus -- Jižní Afrika a počátky „sionistického imperialismu" -- Novodobý sovětský antisionismus -- Arabská antisemitská kampaň -- OSN, terorismus a izraelská odezva -- Dnešní role nenábožensky orientovaného Siónu -- Poznámky k sedmé části -- ZÁVĚR
cnb002175953

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC