Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Martin : Osveta, c2010
260 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-321-9 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000199266
Úvod ...9 // 1 Moderná edukácia v ošetrovatelstve ...11 // 1.1 Vymedzenie témotvorných pojmov ...H // 1.2 Edukácia v ošetrovatelstve ...17 // 1.3 Edukačná rola sestry...19 // 1.4 Determinanty edukácie v ošetrovateľstve ...22 // 1.5 Edukačný proces v ošetrovateľstve ...25 // 1.5.1 Prekážky v edukačnom procese ...28 // 1.6 Význam edukácie v ošetrovateľstve ...30 // 2 Edukácia pacienta v podpore zdravia ...33 // 2.1 Definovanie pojmov: zdravie, podpora zdravia, prevencia chorôb, udržiavanie zdravia. 33 // 2.1.1 Zdravie ...34 // 2.1.2 Podpora zdravia...37 // 2.1.3 Prevencia chorôb ...40 // 2.1.4 Udržiavanie zdravia ...41 // 2.1.5 Ďalšie významné definície pojmov ...41 // 2.2 Kompliancia ako rámec podpory zdravia ...44 // 2.3 Modely zdravia a modely podpory zdravia ...46 // 2.3.1 Názorový model zdravia ...46 // 2.3.2 Model podpory zdravia ...48 // 2.3.3 Ďalšie teoretické rámce podpory zdravia ...52 // 2.3.4 Význam modelov v edukácii pacienta ...56 // 3 Edukačné teórie a modely edukácie ...60 // 3.1 Behaviorálne teórie učenia (klasické a operačné podmieňovanie) ...61 // 3.2 Kognitivně teórie učenia (modely vyučovania) ...62 // 3.2.1 Jerome Bruner učenie objavovaním ...63 // 3.2.2 David Ausubel: recepčné učenie ...63 // 3.2.3 Robert Gagné: fázy učenia a udalosti vyučovania ...64 // 3.2.4 Benjamin S. Bloom: učenie so zvládnutím ...65 // 3.3 Psychosociálně edukačné modely a teórie ...65 // 3.3.1 Model postoja k zdraviu ...65 // 3.3.2 Sociálna teória učenia a sociálna kognitívna teória ...66 // 3.3.3 Teória zdôvodnenej činnosti ...72 // 3.3.4 Komunikačný model zmeny správania ...73 // 3.3.5 Model prípravy a postupu ...74 // 3.3.6 Transteoretický model...74 // 3.3.7 Teória stresu, vyrovnanie sa so stresom a sociálna podpora ...74 // 3.3.8 Bronfenbrermerov environmentálny rámec interaktívnych systémov ...77 // 3.3.9 Vývinové teórie ...77 //
3.4 Metóda humanitnej interpretácie ...79 // 3.4.1 Praktické usudzovanie v kontexte vysvetlenia a chápania ľudského konania ...79 // 3.4.2 Vysvetlenie konania ...83 // 3.5 Teória rodovej diferenciácie ...84 // 3.5.1 Rod ako sociálna kategória ...84 // 3.5.2 Teoretickopojmové vymedzenie problematiky rodovej diferenciácie ...85 // 4 Motivácia v edukácii pacienta ...91 // 4.1 Definície pojmu motivácia ...91 // 4.2 Charakteristika a druhy motivácie ...92 // 4.3 Správanie, motív, potreba ...93 // 4.4 Incentiva, vonkajšie motivujúce podnety ...94 // 4.5 Teórie a modely motivácie ...95 // 4.5.1 Humanistický prístup k motivácii ...98 // 4.6 Uspokojovanie potrieb ...99 // 4.7 Motivácia v edukačnom procese...102 // 4.8 Praktické námety na vytváranie a posilňovanie motivácie pacienta ...103 // 4.8.1 Motivačné faktory podľa Pettyho ...103 // 4.8.2 Odporúčania na motivovanie pacientov ...104 // 4.8.3 Prochaskove fázy zmeny a motivácie ...105 // 4.8.4 Motivačné vyučovacie metódy - výber ...105 // 5 Sociálne a multikultúrne aspekty edukácie ...110 // 5.1 Etnicko-kultúrne aspekty edukácie v ošetrovateľstve ...111 // 5.1.1 Špecifické kultúrne charakteristiky v edukácii...113 // 5.1.2 Praktiky v stravovaní a vo výžive ...115 // 5.1.3 Ľudové liečiteľstvo, tradičná medicína a názory na zdravie ...115 // 5.1.4 Prvky kultúry ...116 // 5.1.5 Kultúrna kompetencia ...117 // 5.1.6 Kultúrne vyjednávanie, rokovanie s pacientom, práca s tlmočníkom ...119 // 5.1.7 Jazykové špecifiká v edukácii ...120 // 5.1.8 Problematika náboženstva a viery v edukácii...120 // 5.2 Demografické faktory a životný štýl v edukácii ...121 // 5.2.1 Epidemiologicko-environmentálne charakteristiky ...123 // 5.2.2 Vekové osobitosti edukácie ...123 // 5.2.3 Rešpektovanie rodu v edukácii...128 //
5.3 Sociálne charakteristiky - rešpektovanie sociálnej triedy, rodiny a komunity // v edukácii ...128 // 5.3.1 Vzdelanie a možnosti edukácie v ošetrovateľstve ...131 // 5.4 Očakávania od zdravotnej starostlivosti ...133 // 6 Posúdenie v edukačnom procese ...137 // 6.1 Obsah edukačného posúdenia ...137 // 6.2 Príprava na edukačné posúdenie ...141 // 6.3 Ako identifikovať deficity vo vedomostiach a zručnostiach ...144 // 6.4 Realizácia edukačného posúdenia v klinickej praxi ...144 // 7 Plánovanie, realizácia a hodnotenie edukácie v ošetrovatelstve ...148 // 7.1 Plánovanie edukácie v ošetrovateľstve ...148 // 7.1.1 Ošetrovateľské diagnózy a edukácia ...148 // 7.1.2 Priority edukácie ...150 // 7.1.3 Ciele a výsledné kritériá pri plánovaní edukácie...151 // 7.1.3.1 Taxonómia cieľov edukácie ...154 // 7.1.4 Obsah edukácie ...159 // 7.1.5 Faktory ovplyvňujúce ciele edukácie ...161 // 7.1.6 Organizačné formy a vyučovacie metódy ...163 // 7.1.6.1 Organizačné formy ...163 // 7.1.6.2 Vyučovacie metódy ...165 // 7.1.6.3 Tradičné metódy v edukácii v ošetrovatelstve ...166 // 7.1.6.4. Alternatívne metódy v edukácii v ošetrovateľstve ...170 // 7.1.7 Didaktické pomôcky na edukáciu v ošetrovateľstve ...178 // 7.2 Realizácia edukácie v ošetrovateľstve ...178 // 7.2.1 Dokumentovanie edukácie...180 // 7.2.2 Najčastejšie chyby v edukácii pacienta/rodiny...181 // 7.3 Hodnotenie edukácie v ošetrovateľstve ...183 // 7.3.1 Hodnotenie jednotlivých oblasti edukácie...183 // 7.3.2 Proces hodnotenia edukácie ...185 // 7.3.3 Metódy na hodnotenie edukácie ...187 // 7.3.4 Kompetencie sestry pri hodnotení edukácie ...189 // 7.3.5 Hodnotenie bariér edukácie...189 // 7.3.6 Hodnotenie a spätná väzba v edukácii...190 // 7.3.7 Hodnotenie edukačného programu ...191 //
8 Zdroje edukace pacientů na internetu a e-leamingové strategie v edukacl pacientů .. 195 // 8.1 Důvody a motivace pro implementaci online edukace pacientů ...195 // 8.2 E-learning v edukaci pacientů ...196 // 8.3 Plánování online edukace pacientů ...198 // 8.3.1 Podmínky online edukace pacientů ...199 // 8.3.2 Posouzeni vstupních schopností pacientů/rodiny pro online edukaci ...200 // 8.4 Druhy online edukačních médií a prostředku pro pacienty ...201 // 8.5 E-learningové kurzy pro pacienty...202 // 8.5.1 Příprava a použiti e-learningového kurzu pro pacienty ...204 // 8.6 Praktická doporučení pro úpravu studijních materiálů v e-learningovém kurzu ...206 // 8.7 Rizika e-learningové edukace pacientů...211 // 8.8 Budoucnost ICT technologií v edukaci pacientů ...212 // 9 Edukačné programy v komunite ...219 // 9.1 Posudzovanie potrieb komunity ...220 // 9.1.1 Vybrané metody posudzovania komunity ...220 // 9.2 Plánovanie a implementácia edukačných programov ...222 // 9.3 Modely podpory zdravia pre komunity ...226 // 9.4 Miesto a prostredie edukácie ...227 // 9.5 Organizačné formy, metody a prostriedky edukácie v komunite ...227 // 9.6 Niektoré programy a projekty na podporu zdravia komunity (národná úroveň) ...228 // 9.7 Vyhodnotenie edukačných programov ...231 //
10 Procesuálne riadenie edukácie...235 // 10.1 Care management ...235 // 10.2 Case management ...236 // 10.2.1 Ošetrovateľský proces a case management ...238 // 10.2.2 Faktory ovplyvňujúce case management ...239 // 10.2.3 Mapy starostlivosti ...242 // 10.3 Caseload management ...245 // 10.4 Porovnanie systémov caseload management, case management a care management ...249 // 10.5 integrácia edukácie do systému case management ...249 // 10.6 Faktory ovplyvňujúce proces edukácie v rámci systému case management ...252 // 10.6.1 Filozolické aspekty implementácie edukácie pacienta ...253 // 10.6.2 Politické aspekty implementácie edukácie pacienta ...254 // 10.6.3 Moc vo vzťahu k edukácii pacienta ...256 // 10.7 Manažment zmeny, hodnotenie efektívnosti edukačného programu, výskum ...257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC