Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
349 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-7367-845-6 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000199534
Obsah // Autorský tým...11 // Summary...17 // Předmluva...19 // 1 Psychologie za totality: osobní svědectví...21 // Jan Srnec // Úvodem: vzpomínky z dětství...21 // ...a moje cesta k psychologii... 22 // O úderu totality a o strachu jako předpokladu jejího fungování...24 // Zásahy do oboru psychologie...27 // Zrození klinické psychologie na FF UK a specifika aplikací psychologie ve zdravotnictví. . 33 // Pokus o rámcový přehled škod, které psychologii způsobil komunistický režim // (na příkladu pražských pracovišť)...40 // Z Quo vadíte, etické teorie?...43 // Slavomil Hubálek, Magdalena Hotová // 3 Některé základní otázky psychologické etiky...53 // Radkin Honzák // Humphreysova studie...58 // Milgramův pokus...60 // Stanfordský vězeňský experiment...63 // Osobní zájem versus etika...65 // Etické rozhodování v praxi...66 // Problémoví klienti...71 // Profesionální zodpovědnost k sobě...72 // 5 // ETICKÉ OTÁZKY V PSYCHOLOGII // 4 Etické kódexy...75 // Radkin Honzák // Spojené státy americké - APA Ethical Principles // of Psychologists and Code of Conduct...77 // Srovnávání národních kodexů a doporučení pro jejich tvorbu...83 // Austrálie - Code of Ethics...85 // Kanada - Canadian Code of Ethics for Psychologists...85 // Francie - Code de Déontologie des Psychologues France...86 // Velká Británie - Code of Ethics and Conduct...87 // Izrael - The Code of Ethics of the Israeli Psychological Association...89
// Slovensko - Etický kódex psychologickej činnosti formulovaný Slovenskou // psychologickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou komorou psychológov...89 // Rusko...90 // Specifické kodexy... . 90 // B Evoluce a morálka...95 // Vladimír Mužík, Marcu Stella, Kateřina Klapilová // Průkopníci evoluční etiky...96 // Evoluce jako morální řád...98 // Moderní evoluční etika...102 // Evoluce v psychologii...107 // Závěr...109 // K Neuropsychologické základy morálky...113 // Petr Kulištak // Morálka a etika...113 // Etika a mozek...113 // Etické chování...114 // Emoce...115 // Alkohol a jiné psychoaktivní látky...117 // Neurobiologie morálky...117 // Závěr...121 // 7 Morálně-etický vývoj dítěte...123 // Lenka Šulová // Morálně-etický vývoj dítěte...124 // 1. Psychoanalyticky a neopsychoanalytický přístup...125 // 2. Kognitivistický a sociokognitivistický přístup...126 // 3. Přístupy vycházející z teorie učení...127 // 4. Humanistický přístup...128 // 5. Evoluční a sociobiologický přístup...128 // 6 // OBSAH // Vývojové hledisko uplatněné při pohledu na morální vývoj člověka...128 // 1. Piagetova periodizace...129 // 2. Kohlbergova periodizace...130 // 3. Morální vývoj podle R. F. Pecka a R. J. Havighursta...132 // 4. Morální vývoj podle N. J. Bulla a H. Muszynského...133 // 5. Periodizace R. L. Selmana...134 // Význam procesu socializace pro morální vývoj dítěte...135 // 8 Základní etické
principy psychologického výzkumu...141 // Radvan Bahbouh // 9 Etika ve studentském psychologickém výzkumu...149 // Iva Štětovská // Etická zodpovědnost...151 // Jednotlivé fáze výzkumu a etické nároky...152 // 1. Příprava výzkumu...152 // 2. Realizace vlastního výzkumu...154 // 3. Práce s výsledky výzkumu...156 // 4. Dopady a následky dodržování etických zásad ve výzkumu...157 // Dilema na závěr...158 // 1G Specifika psychologického výzkumu u dětí...159 // Simona Hoskovcová // 11 Etické aspekty psychodiagnostické činnosti...163 // Mojmír Svoboda, Helena Klimusová // Etika v diagnostice...164 // Etapy psychodiagnostického procesu...167 // Diagnostický kontrakt...168 // Průběh diagnostického zkoumání...168 // Zakončení diagnostického procesu a sdělování informací zkoumanému...169 // Oblasti psychodiagnostického procesu...169 // Autoři testů...170 // Distributoři testů...171 // Uživatelé testů...173 // Testovaní jedinci...178 // Sdělování výsledků vyšetření...180 // Sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí...180 // Formulace písemné zprávy...181 // 7 // ETICKÉ OTÁZKY V PSYCHOLOGII // Počítačové a internetové testování...182 // Komputerizované testování...182 // Internetové testování...184 // Psychodiagnostická dokumentace a ochrana dat...185 // Etické problémy psychodiagnostické činnosti v České republice...187 // 12 Etická otázky v psychologii zdraví...197
Vladimír Kebza // Etické aspekty týkající se problematiky osobní pohody...197 // Etické aspekty psychologických koncepcí typu chování a typu osobnosti // ve vztahu ke zdraví...203 // Etické aspekty rovnosti/nerovnosti ve zdraví a v poskytování a organizaci zdravotní péče...207 // 13 Etická problémy v komunikaci zdravotník-pacient...215 // Laura Janáčková // Pojetí nemocného...217 // Vztah zdravotník-pacient...217 // Narušení intimní či osobní zóny...218 // Komunikace o sexuální problematice...219 // Sdělování závažné diagnózy či úmrtí blízkého...219 // 14 Etická dilemata v psychoterapii a psychologickém poradenství...221 // Hana Smitková // 15 Etika v psychoterapii...229 // Slavomil Hubálek, Magdalena Hotová // Profesní etika v psychoterapii...229 // Psychoterapeutický vztah a nároky na terapeuta...233 // Obecné etické principy psychoterapeutické práce...235 // Psychoterapeuti, kteří mohou mít tendenci jednat neeticky...240 // Závěr...241 // 1K Etické problémy sexuálních kontaktů v rámci terapie...243 // Petr Weiss // 17 Etika v psychologické sexuologii...251 // Robert Máthé // Psychologická Sexuologie...251 // Hranice etiky v psychologické sexuologii...252 // Závěr...260 // 8 // OBSAH // 18 Etické otázky v adiktologii...263 // Ilona Preslová // Cílová skupina...263 // Pracovníci v protidrogových službách...268 // 19 Etické problémy v soudnéznalecké psychologické činnosti...273 // Jana
Procházková // 20 Etika v psychologii práce a organizace...281 // Irena Wagnerová // Etické kodexy...282 // Europsycholog...286 // Ochrana osobních dat...288 // Etika testování...290 // Assessment/development centrum...291 // Výběr metod...292 // Kvalifikace testujícího...293 // Neetické a diskriminační otázky...293 // Zpětná vazba uchazeči a zadavateli...294 // Finanční otázky...294 // Etické principy v koučování...294 // 21 Kultivace etiky psychologické práce - úkol // pro mezinárodní spolupráci i pro české psychology...301 // Hana Junová // Mezinárodní spolupráce...302 // Situace v českých zemích...308 // Přílohy...317 // Příloha 1: Metakodex etiky a Carta Ethica...317 // Příloha 2: Etický kodex Českomoravské psychologické společnosti...326 // Příloha 3: Etický kodex Asociace klinických psychologů...329 // Příloha 4: Etický kodex České psychoterapeutické společnosti // (podle etické směrnice Evropské asociace pro psychoterapii)...332 // Příloha 5: Etický kodex*Asociace manželských // a rodinných poradců České republiky...336 // Příloha 6: Etický kodex - Česká asociace studentů psychologie, o. s...340 // Věcný rejstřík...343 // 9
cnb002156592

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC