Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.1) Půjčeno:43x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2011
491 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1970-7 (brož.)
Lingvistika ; 2
Obsahuje bibliografii na s. 455-474 a rejstříky
Anglické resumé
000200303
1. Úvodem 9 // 1.1 Mluvený jazyk kolem nás 9 // 1.2 Poznámka k práci s prepisy mluvených projevů 13 // 2. Mluvení a psaní - konstanty a proměnné mezilidské komunikace 19 // 2.1 Mluvenost a psanost v pojetí sémiotiky kultury a lingvistiky 19 // 2.1.1 Mluvení a psaní jako dvě rozdílné kulturní techniky a sociální aktivity 20 // 2.1.2 Mluvení a psaní jako dva jazyky, resp. dva existenční modyjazyka 26 // 2.2 Lingvistické charakteristiky obou modů 32 // 2.3 Mluvenost a psanost mediální a konceptuálni 37 // 3. Mluvenost a psanost a specifická jazyková situace češtiny 41 // 3.1 Česká jazyková situace a teorie diglosie 41 // 3.2 Distribuce jazykových variet: situace v psaném jazyce 46 // 4. Kontexty a situace mluveného projevu 61 // 4.1 Žánry mluvené komunikace 61 // 4.2 Mluvené projevy a komunikační situace 66 // 4.2.1 Komunikační situace soukromé 67 // 4.2.2 Komunikační situace veřejné 69 // 4.2.2.1 Veřejné situace formální 71 // 4.2.2.2 Veřejné situace neformální 73 // 4.2.3 Role vzdělání a profese 78 // 4.2.3.1 Výchova a vzdělání 78 // 4.2.3.2 Profese 79 // 4.3 Zdvořilost a konverzace (v různých situacích) 83 // 4.3.1 Konverzace jako typ dialogu 86 // 4.3.2 Konverzace jako složka asymetrických institucionálních dialogů 91 // 4.3.3 Zdvořilost/nezdvořilost v komunikaci politiků 94 // 4.3.4 Nezdvořilost v asymetrickém institucionálním dialogu 96 // 4.3.5 Zdvořilost (či spíše nezdvořilost) a vulgarismy, „sprostá slova“ 97 // 5. Indexovost promluv a identita mluvčích 103 // 5.1 Indexovost 103 // 5.1.1 Materiál a metoda 104 // 5.1.2 Situační indexy 105 // 5.1.3 Další druhy indexu 113 // 5.2 Řeč a konstrukce identity mluvčích (v narativním interview) 115 //
6. Výstavba mluvených projevů, jejich členění a syntax 129 // 6.1 Segmentace mluveného projevu, výstavba textu 131 // 6.1.1 Výstavba a členění neformálního dialogu v privátním prostředí 131 // 6.1.2 Výstavba a členění moderovaného mediálního dialogu (televizní debata) 136 // 6.1.3 Rámcové části dialogů (začátky a konce) 114 // 6.1.4 Citování a reprodukování (na příkladu mediálního dialogu) 149 // 6.1.5 Členící signály v dialogu 152 // 6.2 Syntax mluvených výpovědí (se zaměřením na vsuvky a vedlejší sdělení v mluvených projevech) 153 // 6.2.1 Syntax mluvených výpovědí (obecná charakteristika) 153 // 6.2.2 Vsuvky 158 // 6.2.2.1 Vsuvka v autentických mluvených projevech 158 // 6.2.2.2 Vsuvky vytvářející vedlejší promluvovou linii ve vyprávění 167 // 7. Tvarosloví a výslovnost mluvené češtiny 173 // 7.1 Tvarová specifičnost mluvené češtiny a jazykový management 173 // 7.1.1 Tvar bychom: Abychom nebyli smutni a byli jsme taky trochu veselí 176 // 7.1.2 Tvar bysem: Chtěla bysem se zdokonalit ve svém projevu 182 // 7.1.3 Tvary bys a byste: abys byla veselá, kdyby jsi se pousmála, to byjsi mě potěšila 184 // 7.1.4 Shoda s neutry v plurálu: Pravidla by se měly dodržovat 186 // 7.1.5 Instrumentál zakončený -ama: S králama, s králema? // S několika králi’ 192 // 7.1.6 Několik dalších jevů pronikajících do veřejných projevů 196 7.1 6.1 Slovesná flexe: tvary řek bych, jedem, chtěj, // pracuju,praeujou aj. 197 // 7.1.6.2 Adjektivní flexe 203 // 7.1.6.3 Zájmena 204 // 7.2 Výslovnost 206 //
8. Neverbální prostředky a mluvená komunikace 211 // 8.1 Tělesné postoje, gesta a pohledy v komunikaci 211 // 8.1.1 Materiál 212 // 8.1.2 Dynamika participačního rámce 213 // 8.1.3 Interakční funkce pohledu 215 // 8.1.4 Ukazovací gesta 220 // 8.1.5 Zobrazovací a konceptuálni gesta 226 // 8.2 Prozódie a projektivita 232 // 8.2.1 Střídání replik v rozhovoru 233 // 8.2.2 Role melodie při střídáni replik 235 // 8.2.3 Role tempa a hlasitosti při střídání replik 244 // 9. Mluvená čeština v různých podobách mediálního dialogu 253 // 9.1 Vyjednávání identit v mediální interakci 253 // 9.1.1 Vyjednávání identit v přirozeném dialogu a v mediálním politickém interview 256 // 9.1.2 Diváka konstrukce jeho identity v politických debatách 258 // 9.1.3 Vyjednávání identit mluvčích v partnerském rozhovoru a v talk show 264 // 9.1.3.1 Přijetí aktu ohrožujícího tvář a uznání výtky 273 // 9.1.3.2 Odmítnutí aktu ohrožujícího tvář a moderátorovo vyjednávání oprávněnosti nařčení 274 // 9.1.3.3 Čelení konstruované identitě a hledání symetrické komunikační pozice 275 // 9.1.3.4 Rezignace hosta a přijetí konstruované identity 276 // 9.2 Jazyk médií a jeho konverzacionalizace 279 // 9.2.1 Konverzacionalizace jako projev demokratizace diskurzu 280 // 9.2.2 Konverzacionalizace v českých médiích 282 // 9.2.3 Veřejnost a privátnost mediální komunikace 286 // 9.2.4 Spisovnost a nespisovnost v zábavných pořadech 289 // 10. Mediální dialogy - psaná podoba na pozadí mluvené 311 // 10.1 Průnik tysů mluvenosti do norem psaní 311 // 10.1.1 Pořad Na plovárně a jeho knižní podoba 312 // 10.1.2 Pořad Krasný žirafy a jeho knižní podoba 316 // 10.1.3 Pořad Uvolněte se, prosim ? jeho knižní podoba 319 //
10.2 Kolokvializace a konverzacionalizace: novinová a časopisecká interview mezi psaností a mluvenosti 323 // 10.2.1 Identita mluvčího/pisatele a volba kódu v české jazykové situaci 323 // 10.2.2 Kolokvializace v interview, obecná čeština, nespisovné prostředky 328 // 10.2.2.1 Hláskosloví, tvarosloví, slovní zásoba 328 // 10.2.2.2 Přenos mluvené syntaxe do psaného textu 336 // 10.2.3 Kódové a stylové předstírání (mystifikace) 339 // 10.2.4 Od kolokvializace veřejného (zvláště mediálního) diskurzu k jeho konverzacionalizaci 343 // 11. Mluvená čeština v krásné literatuře 349 // 11.1 Mluvená čeština v některých současných uměleckých textech 349 // 11.1.1 Próza 350 // 11.1.2 Poezie 360 // 11.1.3 Urania 367 // 11.1.4 Komiks 377 // 11.2 Beletrie: prostor pro spisovnost i nespisovnost 383 // 12. Mluvená čeština v zrcadle „psané konverzace" na chatu 393 // 12.1 Hláskosloví a grafematika 395 // 12.2 Hláskosloví a tvarosloví 396 // 12.3 Tvarosloví 399 // 12.4 Slovní zásoba 401 // 12.5 Syntax 404 // 13. Postoje k jazyku: výzkumy a interpretace 409 // 13.1 Výzkum postojů v humanitních vědách a v české a světové lingvistice 409 // 13.2 Výzkum jazykových postojů anketami 412 // 13.3 Postoje k regionální variantnosti 414 // 13.4 Shrnutí a interpretace postojů k regionální variantnosti 416 // 13.5 Postoje k stylistické variantnosti 418 // 13.6 Shrnutí postojů k stylistické variantnosti 424 // 14. Mluvená čeština v prostředí školy: žákovské rozhovory 437 // 15. Závěr 449 // Literatura 455 Summary 475 Jmenný rejstřík 481 Věcný rejstřík 485

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC