Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:11x 
BK
V Praze : Nákladem Matice české : V kommissi u Františka Řivnáče, 1890-1892
2 sv. (xvi, 795; 902 s.) ; 23 cm
Externí odkaz    Digitalizovaný dokument 
   Digitalizovaný dokument 

objednat
Spisy musejní ; č. 163
Novočeská bibliothéka ; č. 29
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Díl 1. -- Díl 2., Život veřejný mezi r. 1420-1620¨
000200597
Zkrácený záznam
OBSAH. // KNIHA PRVNÍ. O městech a jich obyvatelstvu... // Strana // 1 // KAPITOLA I. O městech královských... // Kolonisace německá 3. Užitky královy 5. Ourok berně 6. Daň podo-roovní, třicátek 9. Šacunky, nesnáze bernicné, defense ll ; posudné 1J; postryšné, perkrecht, ungelt, odmrť 14; města yěnna 16; zápisy měst, privilegia, právo míle 17; právo trhů 18; tři doby mest královských 19. // KAPITOLA II. O městech poddaných...; * // Vyzdvižení měst 24; města komorní 26 ; člověčenství, výhost 28 ; práva vrchnostenská 30; úřad městský a soud 31; odvislosť náboženská 33; robota 35; služby obtížné 37¦; ourok a jiné platy 38; varne 40; mlýnné, clo panské 41; dary vrchnosti 43; privilegia 45; jmjcky, kšafty, odmrti 47; nejistoty vrchnostenské 51 ; ze života mest poddaných 55; vrchnosti zlé 58; bouře proti nim 59; prosby za třetí stav 62. // 3 // 24 // KAPITOLA III. Právo měšťanské...* * * // Podmínky ieho 65; příjemné 69; obyvatelé 72; cesť měšťanská 73; předměstí 74. // KAPITOLA IV. O jménech měšťanských... // Prii meni nestálá 76; iména podvojná; jména učených 79; jména po vlasti, po řemesle, přezdívky 81; jména z veci, z historie 82; z prírody, z nebe, z pekla 84; posměšná jména 86; složeniny 88; jmé-a lidí povětrných ; jména křtěná 91. // KAPITOLA V. Měšťané a šlechta... // Nevážnost šlechty ? měšťanům 96-, zápas a odvety 101; násilnosti proti městům
103; // 104; sami outočí 107; nezbednosť panská 11 měšťanské obrany právní 118. // KAPITOLA VI. O šlechtě v městě obývající // Povinnosti šlechtického obyvatele 122; nesnáze panského spolubydlení 124; město nechce šlechty přijímati 126 // ) živnosti 93; kyselosti měšťané se odémstívají 3; bitvy a bc uře 113; // 65 // 76 // 95 // 121 // XIII // Strana // KAPITOLA VII. Erbovní měšťané...129 // Význam erbu 130; právní a společenské postavení erbovníkův 132; dobré a zlé povahy rytířův 135. // KAPITOLA VIII. Němec a Čech...136 // Poměry před husitskými vojnami 136; konec německé vlády 139; návrat Němců 141; veřejné hlasy 144; Čechové němčí se sami 146; jazyk český panující Í49; boj s němčinou 151; společenské poměry 157; bitvy 160; Čechové pozbývají měst 164. // KAPITOLA IX. O židech...171 // Židé „vězňové královi“ 171; obec jejich 172; soud 173; platy 176; obchod 178; lichva 180; Mejzl primas 182; šidby a vzatky 184; ji-chevníci křesťanští 187 ; obecné míněni o židech 189 ; města židům zavřená 190; židovské ulice 191; židovská jména 195; židé mezi sebou 196; hanlivý znak 198; urážky židům 200; židé vypovídáni, vybíjeni 203; židé křtění 209; židů služby 211. // KNIHA DRUHÁ. // O městské obraně a vojsku...213 // KAPITOLA I. Městská zed a parkán...215 // Povaha městského hrazení 217; posvátnost’ ohrady 218; bašty 221; oprava zdí 224;
příkop 228; parkán 231; střelci v něm 232- // KAPITOLA II. O městských branách...234 // Most zdvižitý, vrata 235; obrazy, nápisy na bráně 236; výpis bran 238; posvátnost’ jich 241; jména bran a stavba 242; fortna; brány na trest otevřené 244, brány malostranské 246. // KAPITOLA III. O stráži v branách . . . . . . . . . • 248 // Měšťanská hlídka nedostatečná 249; střelci pražští 250; hlásní 253; trubači 255; branní 257; kolky celné 261. // KAPITOLA IV. O zbrani na zdech a outoku...266 // Střelba 266; puškaři 268; puškař Jaroš, český umělec 271; sanytr a prach 272; outoky husitské 275; obrany mdlé 277. . // KAPITOLA V. Měšťan vojákem...278 // Vojenské mysli ochabnutí 278. Chrabrosť budí se zase 280; pražské vojsko r. 1608 282 ; domobrana r. 1618 284. // KAPITOLA VI. O zbrani vojáků městských...287 // Lebky, meče 289; cepy, sudlice pavézy 290, ručnice 291; nejstarší městské zbrojnice 292; ceny zbraní 293; zbrojnice pozdější 295; pestrosť vojska 296. // KAPITOLA VIL Městské vojsko v službách zemských a královských . . 299 Náklad na vojny 299; povinnosť válečná 301; žoldnéři 303; nm-strunky 305; žold 307; spíže vojenská 308; hejtmané krajští 311; přísahy vojenské 312; cólmistr 315; přednost měst ve vojně 316; klekání 318; turecká tažení 320; návrat z vojny 322. // XIV // Strana // KAPITOLA VIIL O vojenských povahách...325 // Voják z řemesla, voják pobuda 325; nevěrnosť
žoldnéřská 327: polní hejtmané královi 328; Šejnoch 329; bouře žoldnéřův 333; hříchy žold-néřské 334; vojsko nepřátelské 341; vojáci zbijeni 342; invalidé a zajatci 343 ; turečtí vězňové 344. // KNIHA TŘETÍ. // Zevnějšek města...347 // KAPITOLA I. Ráz města a sloh umělecký...349 // Domy ze dřeva, z kamene 350; česká gotika 353; Rejsek, Beneš 353; renesance česká 356; Vlaši 357 ; kolonie vlašské po českých městech 363; ráz Pražských měst 366; obrazy měst venkovských 368. // KAPITOLA II. O domě...371 // Sličnosť domů i spoušť jejich 371; čelí domů 374 ; vrata 375; klepáky // a zvonce 376; okna krámná 377; přístřešky, lisice 378; lávky, paty 379; podruhy, pivnice, šíje 380; loubí 381; okna 382; mázdry, skla 383; káply domovité 384; věže, arkýře 385; altány, pavlače 386; arkády 388 ; znaky 389 ; malby 390 ; sgraffito 393 ; stukato 394 ; nápisy 395, štíty 396; střecha 401; žlaby 403: dymník, mestkomí-nové 405; dvůr 406; prevéty a tajné důly 408; vodoteči 410; zdi a ploty společné 411; zahrádky 413. // KAPITOLA III. O cenách stavitelského díla...414 // Ceny kamene a cihel 414; vápno 415; písek, dříví, smlouvy o stavbu 416; zedníci a kameníci 418; tesaři a pokryvači 420 ; ceny domů 424. // KAPITOLA IV. O chrámě a jeho okolku...432 // Chvála českých chrámů, vojna husitská 432; opravy chrámů po vojně 433; nový chrám v Lounech 435; vchod do chrámu, síňce, věže
437; zvon}T 438, oltář 440; obrazy 441; archa v Hoře 443; koltry a jiné zdoby na oltáři 444; oltářní prádlo, pally, ubrusy 446; svícny a lampy 448; knihy chrámové 449; kazatelnice 451; stolice 452; korouhve 453; zpovědlnice, křtitedlnice 454 ; varhany 455; hroby v kostele 456; sakristie, ornáty 459; kápě, dalmatiky, omirály 461; drahé nádobí 463; prosté nádobí 465; skrýše 466; svatokrádežníci 467; kostelníci 468; hřbitovy 469; fara, škola 470. // KAPITOLA V. Radní dům . ...473 // Vznik jeho 473; vchod, pavlače 475; malby, nápisy 476; věž rathouzní 480, zvonce, cymbály 481; pozaunáři a trubači 482; orloj 483; rathouzní míry, váhy, piterny, 487 ; palác a radní světnice 489; kaple, rathouz pokojné místo 495; čistota v něm 497. // KAPITOLA VI. Ulice a náměstí ...498 // Úzkosť a klikatina ulic 498 j strouhy 500; dlážení 501; haldy před domy 505; řetězy, jména ulic; náměstí 506; kolby 510; popraviště, pranéř 511; trdlice, klece, justice 513; život v ulicích 514; vozy, řád kočovský 516; jezdci 520; nosítka, sáňky, pouliční kuchyňky 521; tuláci, procházky 522; osvětlování ulic 523. // KAPITOLA VIL O vodě a kašnách ... 525 // Studnice a vodovody 525; věže vodárenská 526; rurák 529; kašny 531; stojany 535; platy a smlouvy o vodu 536. // XY // Strana // KAPITOLA Vili. Krámy a dílny ; zboží a díla...538 // Krámů druh a velikosf 539; drobný obchod 540; kotce 541; kroup-níci a hrstníci
544; kotectí nechtějí v kotcích sedati 545; zac krám? // 546; stánky, sklepy 547; kupci ležáci 548 ; ungelt pražský 550; kupecký dovoz 551; ceny 552; v sklepě kupeckém 556; kramář 558; šmejdíř 560; šmukýř 563; kytličky, roušnice 564; plátenice, ruka-vicníci, uzdaři 565; sedlář 566; mosazník 567 ; flašnýř a železník 568; soukenník a sukna krojec 569; kožešník 573; krejcíř 573; kabátník 576; v krámě ševcově; nováci a vetešníci 577; u zlatníka 579: hodinář a sklenář 580; zlatník a cukrář 581; v apatyce 582; u materialisty 584; u knihaře 585; u zámečníka i na kovárně 587; u koláře 588. // KAPITOLA IX. Trhy a život v nich...•...59O // Trhy kolikeré 590; trhy pražské 591; hostinští obchodníci 593;* hosté v trhu rybím 594; v uhelném 595; trh týdenní, jeho řád a život 596; prodavači a obec 601; trh výroční 602; kalendář, stáně, stolice, boudy 605; stráž 606; obchod a živo: v jarmárce 608; zloději 612; zvonění frejdu 614. // KNIHA ČTVRTÁ. // Ouřady a obec... 617 // KAPITOLA I. O rychtáři zeměpanském... // Dědičný rychtář starých dob 619; konec rycht 620; rychtář královský 623; hejtman v Praze 624; úlohy rychtáře císařského 625; důchod jeho 627 ; povahy rychtářské 630. // KAPITOLA II. Konšelé a vrchnost...333 // Kolik konšelů? 633; rada a pomocné sbory 634; kdo sází kon-se y? 630; podkomoří 637; plat za obnovu 641; kdo mohl býti konšelem 643; konšelé neužiteční
644; kdo nestáli o konšelství? 647.  Á -TOLA III. Slavnost obnovy konšelské...349 // n p z lsk-Ý ’ Příchod podkomořího 651 ; stížnosti při obnově*652;* volby 655; volenci 656; přísaha nových konšelů 657; počty 6ó9-napomínaní 660 ; kvasy 661 ; ouředníci z měšťanů volení 662; obnovy pražské 665; norimberská volba v Praze 666; adhortace Pražanům 668. KAPITOLA IV. Purkmistr a primas... 37I // 372* PU/kTLtří ; konše,é se střídaJí 671 ; úl<>hy purkmistrovy // nařkrmfí 674-; peceť 675 ’ vážnosť purkmistrovy osoby 677; // vážnosť ? němí9 první Purkmistr a města hospodář 68C; // ľonľelský 68 Vafiler6m87SOVé neUpřímní ?*’ SerVUS 684’ pose1’ // KOM4WAA‘ ???.? povinnost a vážnost...688 // před sedenti al)0C raT k?nšelský 688; svády 689; pobožnosť konšelů nedbá fiqqde konselé Přl kostelních slavnostech 692; a potaL tníl Í za m 694i Jednálii vradě 6961 přímluvy // koti š e li 03J ;ady-6,9 Í neváŽDOsf ke konšelům 698; nepříkladní // Cle“ S. “ ”Si Vnl « u cové W; //  onšel n důchodech konšelských... # 707 // konšelé lakomľ7Í7!CLPl]atf307;7i1?ChO<? Jejich rybný, solní, pivní 710; kvasy v Plzni 71? 7l!;f70Ured?í hodokvasy 713; církevní // ního 721* důchod V sva ec, 720; důchod z hospodářství obecni, auenod z koštu pivního a vinného 722. // XVI // Strana // KAPITOLA VII. O městském pisari a kancelári...723 // Kolikeří písařové 723; práce písařská 724;
schopnosť ? ouřadu 726; písařové učení; práv dobře povědomí 727; mladší písař 728; zkoušky a volby 729 ; přísaha písařova 730; plat jeho 731; zpropití 732; pří-měnky všelikteraké 733; výslužné 735; živnosť písařova 737; písařové bohatí 738  nepřízeň ? nim 740; písařská pýcha; poctivosť 741; konšelé proti písaři 743; písař proti konšelům 744; knihy městské; jich způsob 746; jich řec a podoba, písmo i vazba 747; průpovědi písařské 748; deposice kancelářská 751; nářek městských knih 752; nařknutí písařovo 753; přímené knihy v kanceláři; obecní libráře 751. // KAPITOLA VIII. Obec veliká...756 // Právo choditi do obce; pozvání 756; pokuta za nedbu 757; promluvení ? obci 758; jednání v obci valné; potazy 759; potazy dle jmen; hromady pohnuté 761; bouře 764; konšelé dusí bouřky 767.
(OCoLC)50347277
(OCoLC)50347283
(OCoLC)85586213
cnb001007821

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC