Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Ostrava : Sagit, [200-]-
sv. ; 24 cm

2011
k 27.9.2011
ÚZ -úplné znění
Vychází nepravidelně
Součástí podnázvu je datum
Popsáno podle: stavu k 27.9.2011
Jednotlivé svazky mají ISBN
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině -- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí -- Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte -- Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství --Zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení -- Zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
978-80-7208-797-6 (k 27.9.2011 ; brož.)
000200663
OBSAH // Předpisy z oblasti rodinnebo práva dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 140, 193, 266, 300, 334, 360, 412, 492, 535, 592, 623 a 691. Toto Č. 782 se od č. 691 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně. // kapitola I - RODINNÉ PRÁVO // Zákon č. 94/1963 Sb., // orodinč...4 // Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny skladních práv a svobod jako součásti // ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení)...20 // kapitola II - SOCIÁLNĚ-PRÁVIMÍ OCHRANA DĚTÍ . : J ľ // Zákon č. 114/1988 Sb // o působnosti orgánů Če.ské socialistické republiky v sociálním zabezpečení (vybraná ustanovení) . . . // Zákon č. 117/1995 Sb., // o státní sociální podpoře (vybraná ustanovení) // Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálné-právní ochraně dětí // 21 // 22 // 26 // kapitola III - MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANA DÍTĚTE // T ? Jf // řííffffí // Zákon č. 97/1963 Sb., // o mezinárodním právu soukromém a procesním (vyhraná ustanovení) Sdílení FMZV č. 104/1991 Sb., // o Umluvč o právech dítčtc... // Vyjiláška ministra zahraničních véci č. 33/1959 Sb., o Umluvč o vymáhání výživného v cizinč... // Vyjiláška ministra zahraničních véci č. 132/1976 Sb., o Umluvč o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti . // Sdčlcní MZV č. 34/1998 Sb., // o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dčtí Sdčlcní MZV č. 43/2000
Sb. m. s., // o přijetí Úmluvy o ochranč dčtí a spolupráci při mezinárodním osvojení . . // Sdčlcní MZV č. 47/2001 Sb. m. s., // o přistoupení České republiky ? Evropské úmluvč o právním postavení děti narozených mimo manželství... // Sdělení MZV č. 54/2001 Sb. m. s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dčtí // Sdělení MZV č. 141/2001 Sb. m. s., , . // o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření ? oenranč dčtí... // Sdčlcní MZV č. 90/2002 Sb. m. s., f t , // o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních ? odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č. 182)... // Sdčlcní MZV č. 91/2005 Sb. m. s., // o sjednání Úmluvy o styku s détmi... // 76 // 79 // 89 // 93 // 98 // 104 // 1Í0 // 112 // 117 // 126 // 129 // 2 // IV - REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ // // Zákon č. 115/2006 Sb., // o registrovaném partnerství...135 // Vyhláška č. 300/2006 Sb., // kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o zmčne některých souvisejících zákonů, a kterou se méní vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení // a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů...146 // Pozn. redakce: . // • Předpisy v této publikaci odpovídají stavu právní úpravy známé ke
dni redakční uzávěrky publikace, to je ke dni 1. 2. 2010. Změny právních předpisů, ke kterým došlo po tomto datu, najdete na www.rod.sagit.cz // • Novelizované nebo doplňované části textů předpisů jsou vyznačeny tučně (netýká se nadpisů), poznámky redakce a citace odkazů kurzívou. Symbol * znamená, že při novelizaci byla vypuštěna část textu. // • Citaci právního předpisu v poznámce pod čarou uvádíme vždy v aktuálním znění. // i // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC