Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.4) Půjčeno:37x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2008
492 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-404-5 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000200743
Úvod: Koncepce dětské a dorostové psychiatrie -- Literatura -- Shrnutí -- 1 Normální vývoj dítěte a adolescenta -- 1. 1 Základní psychologické vývojové teorie (J. Kocourková) -- 1. 1. 1 Sigmund Freud (1856-1939) a pokračovatelé -- 1. 1. 2 Erik Erikson (1902-1994) -- 1. 1. 3 Margaret Mahlerová (1897-1985) -- 1. 1. 4 John Bowlby (1907-1990) -- 1. 1. 5 Jean Piaget (1896-1980) -- 1. 1. 6 Teorie učení -- 1. 2 Vývojová období dětství a dospívání (J. Kocourková) -- 1. 2. 1 Prenatální období -- 1. 2. 2 Novorozenecké období -- 1. 2. 3 Kojenecké období -- 1. 2. 4 Batolecí období -- 1. 2. 5 Předškolní období -- 1. 2. 6 Mladší školní období -- 1. 2. 7 Dospívání -- 1. 2. 8 Vývojové aspekty rodičovského chování -- Literatura -- Shrnutí -- 2 Pedopsychiatrická propedeutika -- 2. 1 Psychiatrické vyšetření (E. Malá) -- 2. 1. 1 Vlastní psychiatrické vyšetření -- 2. 1. 2 Příloha 1: Dotazník pro rodiče -- 2. 1. 3 Příloha 2: Psychiatrické vyšetření (školní dítě) -- 2. 1. 4 Příloha 3: Psychiatrické vyšetření (adolescent) -- 2. 2 Specifika rozhovoru s dítětem, adolescentem a rodinou -- (J. Kocourková) -- 2. 2. 1 Specifika rozhovoru vázaná na vývojová období -- 2. 2. 2 Rozhovor s rodiči dětí a adolescentů -- 2. 3 Posuzovací škály a dotazníky (L. Propper) -- 2. 3. 1 Obecné škály a dotazníky -- 2. 3. 2 Skály pro hodnocení schizofrenie -- 2. 3. 3 Škály pro hodnocení afektivních poruch -- 2.
3. 4 Skály pro hodnocení úzkostných poruch -- 2. 3. 5 Škály pro hodnocení poruch příjmu potravy -- 2. 3. 6 Škály pro hodnocení dětského autismu -- 2. 4 Psychologické vyšetření (D. Krejčířová) -- 2. 4. 1 Metody výkonové -- 2. 4. 2 Vývojové škály -- 2. 4. 3 Inteligenční testy a soubory -- 2. 4. 4 Testy speciálních schopností a vědomostí; neuropsychologické soubory a metody -- 2. 4. 5 Hodnocení osobnosti -- 2. 4. 6 Rodinná diagnostika -- 2. 4. 7 Integrace výsledků psychologického vyšetření -- a formulace psychologického nálezu nebo zprávy -- 2. 4. 8 Přehled nejčastěji užívaných metod -- 2. 5 Objektivní vyšetřovací metody (L. Propper) -- 2. 5. 1 Laboratorní vyšetření -- 2. 5. 2 Elektrokardiografické vyšetření (EKG) -- 2. 5. 3 Elektroencefalografické vyšetření (EEG) -- 2. 5. 4 Zobrazovací metody -- 2. 6 Obecná psychopatologie (V. Hort) -- 2. 6. 1 Hodnocení příznaků a symptomů -- 2. 6. 2 Psychiatrické symptomy -- 2. 6. 3 Orientační charakteristika psychopatologie základních psychických funkcí -- 2. 7 Formulace nálezu a diagnostický závěr (E. Malá) -- Literatura -- Shrnutí -- Klasifikace duševních poruch v psychiatrii -- 3. 1 Vývoj klasifikačních systémů v psychiatrii (V. Hort) -- 3. 1. 1 Medicínský kontext psychiatrické klasifikace -- 3. 1. 2 Vnitrooborové problémy psychiatrické klasifikace -- 3. 2 MKN-10 (V: Hort) -- 3. 2. 1 Osal -- 3. 2. 2 Osa II -- 3. 2. 3 Osa III -- 3. 2. 4 Terminologické
poznámky -- 3. 3 Specifika dětské a dorostové psychiatrie (E. Malá) -- 3. 3. 1 Příznaky a projevy duševních poruch u dětí -- a adolescentů -- 3. 3. 2 Perspektiva věku -- 3. 3. 3 Perspektiva kontinuity a diskontinuity -- 3. 3. 4 Perspektiva kauzálních mechanismů -- Literatura -- Shrnutí -- 4 Vývojové poruchy -- 4. 1 Mentální retardace (E. Malá) -- 4. 1. 1 Definice a klasifikace poruchy -- 4. 1. 2 Komorbidita -- 4. 1. 3 Epidemiologie -- 4. 1. 4 Etiologie -- 4. 1. 5 Diferenciální diagnóza -- 4. 1. 6 Terapie -- Literatura -- 4. 2 Vývojové poruchy řeči a učení (J. Kocourková) -- 4. 2. 1 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka -- 4. 2. 2 Specifické vývojové poruchy školních dovedností -- 4. 2. 3 Specifická vývojová porucha motorické funkce -- Literatura -- 4. 3 Dětský autismus (M. Hrdlička) -- 4. 3. 1 Historie -- 4. 3. 2 Epidemiologie -- 4. 3. 3 Etiologie -- 4. 3. 4 Klinický obraz -- 4. 3. 5 Komorbidita -- 4. 3. 6 Diagnostika -- 4. 3. 7 Diferenciální diagnostika -- 4. 3. 8 Průběh a prognóza -- 4. 3. 9 Terapie -- 4. 4 Jiné pervazivní vývojové poruchy (M. Hrdlička) -- 4. 4. 1 Atypický autismus -- 4. 4. 2 Aspergerův syndrom -- 4. 4. 3 Rettův syndrom -- 4. 4. 4 Jiná dezintegrační porucha v dětství -- 4. 4. 5 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací -- a stereotypními pohyby -- Literatura -- Shrnutí -- 5 Psychotické poruchy -- 5. 1 Schizofrenie (E. Malá) -- 5. 1. 1 Historické poznámky -- 5. 1. 2
Epidemiologie -- 5. 1. 3 Etiologie -- 5. 1. 4 Diagnostická kritéria schizofrenie -- 5. 1. 5 Typy schizofrenních poruch -- 5. 1. 6 Schizofrenie v dětství -- Literatura -- 5. 2 Jiné psychotické poruchy (V. Hort) -- 5. 2. 1 Schizotypní porucha -- 5. 2. 2 Trvalé duševní poruchy s bludy -- 5. 2. 3 Akutní a přechodné psychotické poruchy -- 5. 2. 4 Indukovaná porucha s bludy -- 5. 2. 5 Schizoafektivní poruchy -- 5. 2. 6 Schizofreniformní psychóza -- Literatura -- Shrnutí -- 6 Afektivní poruchy -- 6. 1 Bipolární porucha (V. Hort) -- 6. 1. 1 Pedopsychiatrická problematika bipolární poruchy Literatura -- 6. 2 Deprese CE. Malá) -- 6. 2. 1 Historické poznámky -- 6. 2. 2 Epidemiologie -- 6. 2. 3 Etiologie -- 6. 2. 4 Sociální důsledky -- 6. 2. 5 Klinické příznaky -- 6. 2. 6 Prognosticky nepříznivé faktory -- 6. 2. 7 Deprese kojenců a batolat -- 6. 2. 8 Deprese dětí předškolního věku -- 6. 2. 9 Deprese mladších školáků -- 6. 2. 10 Depresivní syndrom u starších školáků -- 6. 2. 11 Depresivní syndrom u adolescentů -- 6. 2. 12 Somatický syndrom -- 6. 2. 13 Klasifikace depresivní poruchy a depresivního syndromu -- 6. 2. 14 Komorbidita -- 6. 2. 15 Diferenciální diagnóza -- 6. 2. 16 Terapie -- Literatura -- 6. 3 Trvalé afektivní poruchy (E. Malá) -- 6. 3. 1 Cyklotymie -- 6. 3. 2 Dystymie -- Literatura -- Shrnutí -- 7 Neurotické a úzkostné poruchy -- 7. 1 Panická porucha (M. Hrdlička) -- 7. 1. 1 Epidemiologie -- 7. 1. 2 Etiologie
-- 7. 1. 3 Klinický obraz -- 7. 1. 4 Diferenciální diagnostika -- 7. 1. 5 Průběh a prognóza -- 7. 1. 6 Terapie -- Literatura -- 7. 2 Generalizovaná úzkostná porucha (L. Propper) -- 7. 2. 1 Klinický obraz -- 7. 2. 2 Průběh -- 7. 2. 3 Komorbidita -- 7. 2. 4 Etiologie -- 7. 2. 5 Diferenciální diagnostika -- 7. 2. 6 Terapie -- Literatura -- 7. 3 Fobie (V: Hort) -- 7. 3. 1 Epidemiologie -- 7. 3. 2 Etiologie -- 7. 3. 3 Typy fobických úzkostných poruch -- Literatura -- 7. 4 Obsedantně-kompulzivní porucha {E. Malá) -- 7. 4. 1 Historické poznámky -- 7. 4. 2 Epidemiologie -- 7. 4. 3 Etiologie -- 7. 4. 4 Rodinné studie -- 7. 4. 5 Popis onemocnění a procentuální zastoupení symptomů -- 7. 4. 6 Průběh a prognóza -- 7. 4. 7 Diagnostická kritéria -- 7. 4. 8 Komorbidita -- 7. 4. 9 Diferenciální diagnóza -- 7. 4. 10 Terapie -- Literatura -- 7. 5 Disociativní (konverzní) poruchy (V. Hort) -- 7. 5. 1 Depersonalizace -- 7. 5. 2 Klinicky významné disociativní poruchy -- 7. 5. 3 Terapie -- Literatura -- 7. 6 Somatoformní poruchy (V. Hort) -- 7. 6. 1 Jednotlivé somatoformní poruchy -- 7. 6. 2 Terapie -- Literatura -- 7. 7 Poruchy přizpůsobení (J. Kocourková) -- 7. 7. 1 Epidemiologie -- 7. 7. 2 Klinický obraz a komorbidita -- 7. 7. 3 Etiologie -- 7. 7. 4 Diferenciální diagnóza -- 7. 7. 5 Terapie -- Literatura -- 7. 8 Posttraumatická stresová porucha (J. Kocourková) -- 7. 8. 1 Epidemiologie -- 7. 8. 2 Klinický obraz -- 7. 8. 3 Etiologie -- 7. 8.
4 Diferenciální diagnóza -- 7. 8. 5 Terapie -- Literatura -- 7. 9 Úzkostné poruchy se začátkem specifickým pro dětství (L. Propper) -- 7. 9. 1 Separační úzkostná porucha v dětství -- 7. 9. 2 Fobická úzkostná porucha v dětství -- 7. 9. 3 Sociální úzkostná porucha v dětství -- Literatura -- Shrnutí -- 8 Poruchy příjmu potravy -- 8. 1 Mentální anorexie (J. Koutek) -- 8. 1. 1 Diagnostická kritéria -- 8. 1. 2 Epidemiologie -- 8. 1. 3 Klinický obraz -- 8. 1. 4 Somatické souvislosti mentální anorexie -- 8. 1. 5 Etiologie -- 8. 1. 6 Diferenciální diagnóza -- 8. 1. 7 Terapie -- 8. 1. 8 Atypická mentální anorexie -- 8. 2 Mentální bulimie (J. Koutek) -- 8. 2. 1 Diagnostická kritéria -- 8. 2. 2 Epidemiologie -- 8. 2. 3 Klinický obraz -- 8. 2. 4 Somatické souvislosti mentální bulimie -- 8. 2. 5 Etiologie -- 8. 2. 6 Diferenciální diagnóza -- 8. 2. 7 Terapie -- 8. 3 Poruchy příjmu potravy v dětském věku (J. Koutek) -- 8. 4 Obezita v dětském a dorostovém věku (J. Koutek) -- 8. 4. 1 Epidemiologie -- 8. 4. 2 Etiologie -- 8. 4. 3 Klinický obraz -- 8. 4. 4 Diferenciální diagnóza -- 8. 4. 5 Terapie -- 8. 5 Specifické poruchy příjmu jídla v útlém a dětském věku -- (J. Koutek) -- 8. 5. 1 Ruminace -- 8. 5. 2 Pika -- Literatura -- Shrnutí -- I Návyková rizika u dětí a dospívajících -- 9. 1 Definice základních pojmů (K Nešpor) -- 9. 2 Epidemiologie (K. Nešpor) -- 9. 2. 1 Některé novější epidemiologické údaje
-- 9. 3 Diagnostika (K. Nešpor) -- 9. 3. 1 Akutní intoxikace -- 9. 3. 2 Škodlivé užívání návykových látek -- 9. 3. 3 Závislost na návykových látkách -- 9. 3. 4 Odvykací syndrom -- 9. 3. 5 Odvykací syndrom s deliriem -- 9. 3. 6 Psychotická porucha podmíněná psychotropními látkami -- 9. 3. 7 Amnestický syndrom -- 9. 3. 8 Reziduální stav a psychotická porucha -- s pozdním začátkem -- 9. 3. 9 Patologické hráčství -- 9. 4 Etiologie a teoretická východiska terapie (K. Nešpor) -- 9. 5 Terapie a prevence (K. Nešpor) -- 9. 5. 1 Primární prevence u normální populace -- 9. 5. 2 Primární prevence u dětí dospívajících se zvýšeným rizikem -- 9. 5. 3 Časná a krátká intervence -- 9. 5. 4 Léčba návykových nemocí u dětí a dospívajících obecně -- 9. 5. 5 Farmakoterapie u návykových nemocí v dětství -- a dospívání -- 9. 5. 6 Léčba patologického hráčství u dospívajících -- 9. 5. 7 Některé chyby při léčbě dospívajících -- Literatura -- Shrnutí -- 10 Poruchy chování a emocí -- 10. 1 Hyperkinetické poruchy CE. Malá) -- 10. 1. 1 Epidemiologie -- 10. 1. 2 Klinický obraz -- 10. 1. 3 Etiologie -- 10. 1. 4 Komorbidita -- 10. 1. 5 Terapie -- Literatura -- 10. 2 Poruchy chování (E. Malá) -- 10. 2. 1 Epidemiologie -- 10. 2. 2 Etiologie -- 10. 2. 3 Diagnostická kritéria -- 10. 2. 4 Poruchy se špatnou prognózou -- 10. 2. 5 Poruchy s lepší prognózou -- 10. 2. 6 Terapie -- 10. 3 Smíšené poruchy chování
a emocí (E. Malá) -- 10. 4 Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství -- a adolescenci (E. Malá) -- 10. 4. 1 Elektivní mutismus -- Literatura -- 10. 5 Disharmonický vývoj osobnosti (V. Hort) -- 10. 5. 1 Osobnost -- 10. 5. 2 Dětství a adolescence -- 10. 5. 3 Poruchy osobnosti -- 10. 5. 4 Návykové a impulzivní poruchy -- 10. 5. 5 Sebepoškozování -- Literatura -- 10. 6 Psychosexuální vývoj a porucha pohlavní identity v dětství (V. Hort) -- 10. 6. 1 Intrauterinní vývoj -- 10. 6. 2 Postnatální sexuální vývoj -- 10. 6. 3 Porucha pohlavní identity v dětství -- Literatura -- Shrnutí -- 11 Psychické poruchy se somatickými projevy -- 11. 1 Tikové poruchy (E. Malá) -- 11. 1. 1 Epidemiologie -- 11. 1. 2 Druhy tiků -- 11. 1. 3 Klasifikace tikových poruch -- 11. 1. 4 Etiologie -- 11. 1. 5 Prognóza tiků -- 11. 1. 6 Komorbidita -- 11. 1. 7 Diferenciální diagnóza -- 11. 1. 8 Terapie -- Literatura -- 11. 2 Poruchy spánku (V. Hort) -- 11. 2. 1 Stručná charakteristika spánku -- 11. 2. 2 Klinický přístup k poruchám spánku -- 11. 2. 3 Formy spánkových poruch -- 11. 2. 4 Specifika poruch spánku v dětství a adolescenci -- 11. 2. 5 Dyssomnie v dětství a adolescenci -- 11. 2. 6 Parasomnie v dětství a adolescenci -- 11. 2. 7 Spánkové poruchy spojené s psychickými -- a somatickými poruchami -- 11. 2. 8 Terapie -- Literatura -- 11. 3 Neorganická enuréza a enkopréza (J. Koutek) -- 11. 3. 1 Neorganická enuréza -- 11.
3. 2 Neorganická enkopréza -- Literatura -- 11. 4 Psychosomatické poruchy {E. Malá) -- 11. 4. 1 Epidemiologie -- 11. 4. 2 Psychosociální faktory -- 11. 4. 3 Teoretická východiska -- 11. 4. 4 Psychosomatický vztah -- 11. 4. 5 Vnímání významu nemoci -- 11. 4. 6 Specifika psychosomatických poruch u dětí -- 11. 4. 7 Jednotlivé psychosomatické poruchy -- 11. 4. 8 Stanovení diagnózy -- 11. 4. 9 Terapie -- Literatura -- Shrnutí -- 12 Specifické otázky dětské psychiatrie -- 12. 1 Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě (E. Malá) -- 12. 1. 1 Charakteristiky týrajících a týraných -- 12. 1. 2 Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě -- 12. 1. 3 Sexuálně zneužívané dítě -- 12. 1. 4 Znalecké posuzování -- 12. 1. 5 Právní důsledky -- 12. 1. 6 Terapie -- Literatura -- 12. 2 Münchhausenův syndrom by proxy (J. Kocourková) -- 12. 2. 1 Epidemiologie -- 12. 2. 2 Klinický obraz -- 12. 2. 3 Rizikové znaky -- 12. 2. 4 Etiologie -- 12. 2. 5 Diferenciální diagnóza -- 12. 2. 6 Terapie -- Literatura -- 12. 3 Suicidalita v dětství a adolescenci (J. Koutek) -- 12. 3. 1 Epidemiologie -- 12. 3. 2 Klinický obraz -- 12. 3. 3 Etiologie -- 12. 3. 4 Diagnostika -- 12. 3. 5 Terapie -- Literatura -- 12. 4 Soudněznalecké otázky v dětské a adolescentní psychiatrii -- (V. Hort, J. Kocourková, J. Koutek) -- 12. 4. 1 Problémy a úkoly dětské forenzní psychiatrie -- Literatura -- Shrnutí -- 13 Terapie v dětské a dorostové psychiatrii
-- 13. 1 Psychofarmaka a biologické léčebné metody (M. Hrdlička) -- 13. 1. 1 Psychofarmaka úvod -- 13. 1. 2 Nootropika -- 13. 1. 3 Psychostimulancia -- 13. 1. 4 Hypnotika -- 13. 1. 5 Antidepresiva -- 13. 1. 6 Anxiolytika -- 13. 1. 7 Tymoprofylaktika -- 13. 1. 8 Neuroleptika -- Literatura -- 13. 1. 9 Elektrokonvulzivní terapie -- Literatura -- 13. 2 Psychoterapie dětí a adolescentů (J. Kocourková) -- 13. 2. 1 Rozdíly v psychoterapii dětských a dospělých pacientů -- 13. 2. 2 Základní přístupy a metody -- 13. 2. 3 Terapeutický přístup u hospitalizovaných dětí Literatura -- 13. 3 Preventivní aspekty v dětské psychiatrii (J. Kocourková). 13. 3. 1 Rizikové a protektivní faktory ve vývoji dítěte Literatura -- Shrnutí
(OCoLC)276815480
cnb001798686

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC