Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.8) Půjčeno:208x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s IPOS-ARTAMA, 2001
250 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-901660-2-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 223-230, bibliografické odkazy a rejstřík
000200892
// OBSAH // Cecily O’Neillová: Předmluva...16 // Úvod ...18 // Poznámka ? českému překladu ...19 // 1. VZTAH MEZI DIVADLEM A DRAMATEM ...21 // 1. PRVKY DIVADELNÍHO ŘEMESLA...22 // A) Ohnisko ...23 // B) Napětí...23 // C) Kontrast ...24 // D) Symbolizace ...25 // 2. ČTYŘI FÁZE „DOBŘE UDĚLANÉ HRY“ ...26 // A) Expozice ...26 // B) Narůstání akce/kolize ...26 // C) Vyvrcholení/krize ...26 // D) Rozuzlení ...27 // 3. PŘÍKLADY TŘÍ LEKCÍ ...27 // První lekce ...27 // Druhá lekce ...32 // Třetí lekce...35 // Závěr ... 38 // Cvičení rozvoje učitelských dovedností ...38 // Poznámky ...38 // 2. DVA POHLEDY NA DRAMA ...39 // 1. TAXONOMIE OSOBNÍ ANGAŽOVANOSTI ...40 // A) Zájem ...41 // B) Zapojení ...41 // C) Zaujetí ...42 // D) Zvnitřnění...42 // E) Interpretování ...43 // F) Hodnocení ...44 // Závěr ...45 // Příklad: Jaguár (viz Zvnitřnění) ...46 // 2. KATEGORIE IDENTIFIKACE ...47 // A) Dramatické hraní...47 // « // 7 // ? // B) Plášť experta ... // C) Hraní v roli ... // D) Charakterizace ... // E) Herecká tvorba ... // Záver ... // Shrnutí ... // Cvičení rozvoje učitelských dovedností // Poznámky ... // . 48 . 48 .49 . 50 . 51 . 51 .52 . 52 // 3. UČITEL V ROLI ... // Výukové postoje ... // Manipulátor ... // Facilitátor ... // Zplnomocňovatel ... // Výhody učitele v roli ... // Vyučovací role učitele v roli ... // 1. role: Autorita ... // 2. role: Druhý v pořadí ... // 3. role: Člen gangu ...
// 4. role: Bezmocný ... // 3. role: Autorita stojící v opozici ke skupině ... // 6. role: Ďáblův advokát ... // 7. role: Ten, kdo byl nepřítomen ... // 8. role: Autorita stojící mimo akci ... // 9. role: Okrajová role ... // Některé otázky, které kladli učitelé ... // Zastavení dramatu uprostřed hodiny ... // Zastavení dramatu na konci hodiny ... // Problémy, které mohou ve třídě nastat, když je učitel v roli // Spaghetti Western ... // Královražda ... // Držitel monopolu ... // Šašek ... // Kazisvět ... // Herec ... // Nadané dítě ... // Plaché dítě ... // Dítě, které není schopno odlišit realitu a fikci... // . 53 . 55 .55 . 55 .55 . 56 .56 .56 . 57 . 58 . 59 . 59 .60 .61 .61 .62 . . 63 . .65 . .66 ..67 . .67 ..67 . . 68 ..69 ..69 . .70 . .70 . .71 . .71 // 8 // Tiché dítě ...71 // Vytváření skupin v rolovém dramatu ...72 // Obecné požadavky na učitele pracujícího v roli ...73 // Co je třeba vzít v úvahu, než vstoupíte do role ...73 // Znalosti ...73 // Specifikace ...74 // Představování ...74 // Signalizování...74 // Závěr ...75 // Cvičení rozvoje učitelských dovedností ...75 // Poznámky ...78 // 4. OTÁZKY A ODPOVĚDI ...79 // KLADENÍ OTÁZEK ...80 // Obecné vyučovací dovednosti a kladení otázek ...81 // Charakteristické rysy otázek v dramatu...83 // Druhy otázek ...83 // A) OTÁZKY KONKRETIZUJÍCÍ, ČÍM SE BUDE PRÁCE ŘÍDIT: // PRAVIDLA, FORMU, OBSAH, DĚJ A AKCI ...83 // 1. Stanovení
pravidel hry ...83 // 2. Diagnóza žákova zájmu ...84 // 3. Pátrání po informacích...84 // 4. Dotazy týkající se faktů ...84 // 5. Požadavky, aby účastníci domýšleli původní odpovědi ...84 // 6. Určení doby ...85 // 7. Podněty ? prozkoumávání/zadání úkolu ...85 // 8. Sjednocení stanoviska ...85 // 9. Doplňování informací ...85 // 10. Podpora nastolování nebo kontroly skupinové kázně ...86 // 11. Nabídka volby...86 // B) OTÁZKY POMÁHAJÍCÍ UTVÁŘET VNITŘNÍ POROZUMĚNÍ ...87 // 1. Budování identifikace ...87 // 2. Nastolení závazku ...87 // 3. Pomoc při prohlubování vhledu do problému: hypotéza a interpretace ..88 // 4. Budování vztahů ...88 // C) OTÁZKY, KTERÉ “NUTÍ” ŽÁKA ? “HLUBŠÍM ÚVAHÁM // O SITUACI” ...89 // 1. Výzva ...89 // 9 // 2. Provokování “pocitové” odezvy ... 89 // 3. Vyžadování hodnotících soudů ... 91 // 4. Rozvíjení domněnek a kritického posuzování 91 // D) DALŠÍ DRUHY OTÁZEK ... 91 // 1. Uzavřené otázky ... 9I // 2. Shrnující otázky... 92 // 3. Upřesňování pro učitele ... ... 92 // 4. Budování napětí ... 92 // 5. Otázka jako “návnada”... ... 93 // 6. Nabídka příležitosti znovu něco promyslet nebo přeformulovat ...93 // NĚKTERÉ DALŠÍ ASPEKTY KLADENÍ OTÁZEK ...93 // 1. Intonace ... 93 // 2. Nonverbální otázky ... . . 94 // 3. Drobné povzbuzení ... 94 // 4. Použití tázací částice “Proč?”...94 // Shrnutí ... 94 // Situace,
které u žáků podporují chuť klást otázky ...95 // Interview ... 93 // Pátrání ... 95 // Výslech ... ... 95 // Průzkum trhu ... . . 95 // Dramatické role, které podporují kladení otázek ...95 // Zák ... 95 // Ten, kdo byl nepřítomen ...95 // Výzkumník ...93 // Ten, kdo dělá interview ...95 // Reportér ...95 // Policista ...96 // Detektiv ...96 // Vyšetřovatel ...96 // Právník...96 // Ďáblův advokát...96 // Inkvizítor ...96 // Používání konkrétních předmětů, které podněcují kladení otázek ...96 // ODPOVĚDI ...97 // Obecné vyučovací dovednosti ...97 // Zvláštní dovednosti při práci s odpověďmi ...97 // Repertoár reakcí ...98 // 10 // Navrhování odpovědí ...99 // Kultivace myšlení a jazyka ...99 // Myšlení...99 // Jazyk...100 // Reakce na odpověď, která snižuje přínos jiného účastníka ...100 // Analýza odpovědi ...101 // Ocenění odpovědi ...101 // Zobecnění odpovědi ...101 // Důvody, proč žáci neodpovídají na otázky ...102 // Analýza otázek užitých v hodině dramatu ...102 // Závěr ...102 // Cvičení rozvoje učitelských dovedností ...111 // Poznámky ...112 // 5. STRATEGIE A TECHNIKY ...113 // STRATEGIE ...113 // Z HLEDISKA VÝRAZU ...115 // 1. Hry...115 // 2. Pohybová cvičení ...116 // 3. Obraz ...116 // 4. Taneční drama...117 // 5. Pantomima ...117 // 6. Zvuk beze slov...118 // 7. Zvuk se slovy...118 // Z HLEDISKA VÝZNAMU ...119 // 1. Diskuse ...119 // Schůze ...119
Spor ...120 // 2. Interview ...120 // 3. Příběh ...120 // Vypravení příběhu ...121 // Čtení příběhu nahlas ...121 // 4. Monolog ...121 // 5. Scénář ...122 // HRANÍ V ROLI ...123 // 1. Simulace ...123 // 2. Dramatické hraní... 124 // 3. Plást experta ...124 // 11 // 4. Rolové drama ... 125 // 5. Improvizace... 126 // DIVADELNÍ ŽÁNRY ...\ . ??7 // 1. Sborový přednes ... 127 // 2. Sborová dramatizace ... ... 128 // 3. Vyprávěné divadlo ... ...128 // 4. Čtené divadlo ... .129 // 5. Interní divadlo... ... 130 // 6. Skupinové divadlo ...130 // 7. Divadelní hra ... I3I // 8. Pásmo a dokumentární drama ...132 // Pásmo ... 132 // Dokumentární drama... 132 // 9. Loutky, masky, rukodělná činnost ...133 // SDÍLENÍ, UKAZOVÁNÍ A DEMONSTRACE ...133 // sdílení ...133 // Ukazování ... // Demonstrace...I34 // RITUÁLY, REFLEXE A VYTVÁŘENÍ ODSTUPU...136 // 1. Rituál ... I35 // 2. Reflexe ... // 3. Vytváření odstupu ...140 // Analogie ... // Projekce... // Demonstrace ...142 // Představy... 142 // TECHNIKY... 143 // VYTVÁŘENÍ ATMOSFÉRY ...143 // J32/14 ...143 // Intonace ...I43 // Práce s časem ...I43 // Vyvažování ...I44 // Uspořádání prostoru ...I44 // Vzájemná důvěra...I44 // KLASIFIKACE TECHNIK PODLE FUNKCE...144 // 1. Zpomalování ...I44 // 2. Doplňování ...143 // 3. Naplňování ...I43 // 12 // 4. Krystalizace ... // 5. Spojování ... // TECHNIKY, V NICHŽ UČITEL POUŽÍVÁ JAZYK SE SPECIFICKÝM ZÁMĚREM ...
// 1. Hlas shůry... // 2. Vyprávění ... // 3. Rekapitulace ... 247 // 4. Zpráva ... 248 // TECHNIKY, KTERÉ ŽÁKY PODNĚCUJÍ K MLUVENÍMU PROJEVU ... 148 // 1. Dotek rukou ... 248 // 2. Hlasová koláž ... 248 // 3. Mluvící deník ...*... 249 // 4. Vytváření vnitřních obrazů ... 249 // TECHNIKY, KTERÉ JSOU SPECIFICKÉ PRO ROLOVÉ DRAMA ...150 // 1. Uzavření smlouvy ... 2 50 // 2. Prozrazení konce ... 251 // 3. Ticho ... 251 // 4. Kotva ... 251 // 5. Demonstrování ... 251 // 6. Cizinec v roli ... 252 // OTÁZKY ... ... .153 // INSTRUKCE... 154 // BOČNÍ VEDENÍ... 154 // FACILITACE SKUPINOVÉ PRÁCE ... 155 // SKRYTÁ INSTRUKCE ... 155 // KLADENÍ OTÁZEK V OKRAJOVÉ ROLI SKUPINÁM ...156 // NEVHODNÁ ZPĚTNÁ VAZBA ... ?56 // Závěr ... 257 // Cvičení rozvoje učitelských dovedností ... 157 // Poznámky ... 257 // 6. PLÁNOVÁNÍ ... // KONTEXTOVÁ STRUKTURA PLÁNOVÁNÍ DRAMATU ...161 // Substruktura ... 1 4 // POČÁTEČNÍ ÚVAHY... 164 // Učitelova osobní výbava ... 1 4 // Sociální zdraví třídy... // 13 // Obsah (To, čemu se žáci mají naučit) ...167 // Drama jako vyučovací předmět ...167 // Drama jako metoda ...167 // PŘEDPOKLADY UČENÍ ...167 // Hra pro učitele ...167 // Osobní výbava žáků ...168 // TAXONOMICKÉ ÚVAHY ...168 // Závěry ...169 // Superstruktura ...171 // Hra pro žáky...171 // Struktura ...171 // Co je součástí plánu ...171 // Dramatické ohnisko ...172 // Organizace ...174 // VYTVÁŘENÍ CELKU
...174 // PŘEMÝŠLENÍ O DRAMATU ANEB JAK SE ORIENTOVAT // V MATERIÁLU ...179 // Myšlenkové modely ...180 // 1. Vytváření tematické sítě ...182 // 2. Vytváření kategorií ...183 // 3. Bratrstva ...184 // 4. Člověk versus člověk, příroda, bohové...184 // 5. Druhá strana mince ...183 // 6. Nezodpovězená otázka ...185 // 7. Předtím, potom a současně ...186 // 8. Vizualizace ...187 // 9. Paradox a univerzální lidská zkušenost ...187 // Cvičení rozvoje učitelských dovedností ...188 // Poznámky ...188 // 7. HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA...191 // KRITÉRIA HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKY...193 // Hodnocení...193 // Organizace ...193 // 1. Docházka...193 // 2. Dochvilnost ...194 // 3. Vztah k prostoru ...194 // 4. Vztah k zařízení...194 // i // 14 // 5. Plnění úkolů ve třídě... 194 // 6. Další pokyny...194 // Obsah ...194 // 1. Znalosti pravidel hry ...194 // 2. Znalosti divadelní terminologie...194 // 3. Znalosti dějin divadla ...195 // 4. Znalosti divadelní literatury...195 // Kompetence ...195 // Jaké důsledky má tento typ hodnocení? ...195 // Diagnostika ...196 // Některé příklady kritérií diagnostiky a posuzování ...197 // Možné důsledky formativní diagnostiky ...199 // Kontemplatívni diagnostika ...199 // PŘÍKLADY PROCESU HODNOCENÍ/POSUZOVÁNÍ ...200 // Příklad 1: Drama jako metoda ...200 // Příklad 2: Drama jako předmět...204 // Příklad 3: Drama jako produkt...209 // Taxonomické úvahy: Hodnocení ...í...209
// Další body, kterých bychom si měli povšimnout ...210 // Hodnocení a diagnostika studentů ...210 // Návrh formuláře pro individuální, subjektivní diagnostiku ...211 // Některé náměty pro známkování skupinových projektů ...211 // Závěr ...212 // Cvičení rozvoje učitelských dovedností ...212 // Poznámky ...213 // ZÁVĚR ...214 // Příloha 1 ...216 // Příloha 2a ...217 // Příloha 2b ...218 // Příloha 3 ...219 // Příloha 4 ...220 // Literatura ...223 // Věcný rejstřík...231 // 15
(OCoLC)53265002
cnb001192135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC