Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:106x 
BK
Příručka
2., přeprac. a dopl. vyd.
Brno : Barrister & Principal, 2011
185 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87474-34-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000201445
OBSAH // Předmluva // Úvod 11 // 1. Poslání, úloha a role pedagoga v prostředí ČR 13 // 1.1. Poslání a role pedagoga 14 // 1.2. Typologie pedagoga a styly vyučování 16 // 1.3. Pedagog jako kouč 21 // 2. Pojetí výuky 27 // 2.1. Klasická vyučovací hodina 28 // 2.2. Výuka vedená nebo doplněná o aktivizační metody výuky 41 // 2.3. Kombinace tradiční vyučovací hodiny a aktivizační výuky 43 // 3. Cíle aktivizační výuky 47 // 3.1. Východisko pro zavádění aktivizačních metod 48 // 3.2. Důvody zavádění aktivizačních metod 50 // 3.3. Zkušenosti s reakcí studentů na aktivizační metody 52 // 4. Příprava vyučování s využitím aktivizačních metod výuky // 4.1. Jak postupovat při vytváření aktivizační metody // 4.2. Objevování objeveného a učení se ze zkušeností jiných // 4.3. Předcházení nejčastějším chybám při zavádění aktivizačních metod // 5. Technika rozdělování studentů do skupin, pracovních a soutěžních týmů // 5.1. Náhodné rozdělování // 5.2. Cílené rozdělování // 5.3. Další faktory, které mohou hrát roli při rozdělování do skupin // 5.4. Výběr „dobrovolníků“ a reakce vybíraných // 5.5. Týmová práce a týmové role // 55 // 55 // 57 // 57 // 59 // 59 // 60 61 62 65 // OBSAH // 6. Motivace a stimulace studentů 73 // 6.1. Motivace a stimulace 75 // 6.2. Vrstvy motivace, zlaté pravidlo a lidská spokojenost 76 // 6.3. Demotivace a frustrace 77 // 7. Prezentační
dovednosti - základ úspěchu při realizaci // aktivizačních metod 79 // 7.1. Přípravná fáze prezentace 82 // 7.2. Vlastní průběh prezentace 89 // 7.3. Závěr a vyhodnocení prezentace 95 // 8. Aktivizační metody // 8.1. Členění aktivizačních metod // 8.2. Problémové vyučování (Postup řešení problémových úloh / Skupinové řešení problému / Individuální řešení problému / Analýza případové studie / Metod}’ heuristické / Metoda černé skříňky / Metoda konfrontace / Metoda paradoxů / Úloha samostatně sestavovaná / Práce s textem / Volné psaní / Tvorba myšlenkových map / Písemné práce / Úloha na předvídání) // 8.3. Hry (Metodickápříprava hry /Didaktické hry /Neinterakční hry /Interakční hry / Ekonomické hry) // 8.4. Diskusní metody (Průběh diskusních metod / Příklady diskusních otázek / Brainstorming / Brainwriting / Metoda 653 / Rounds (kolečka) / Carousel (kolotoč) /Snowballing (sněhová koule) /Návštěvníci / Gold- // fish bowl (akvárium) /Diskuse spojená s přednáškou /Řetězová diskuse /Diskuse na základě tezí / Diskuse na základě předneseného referátu posluchače / Diskuse jako samostatná vyučovací jednotka / Panelová diskuse / Diskuse v malých skupinách / Cordonava metoda / Phillips 66 / Hobo metoda / Metoda cílených otázek / Debata / Metoda konsenzu) // 8.5. Situační metody (Rozborové metody / Metody konfliktních situací/Metoda incidentu / Metoda postupného
seznamování s případem / Bibliografické metody) // 8.6. Inscenační metody (Význam a přínos inscenačních metod / Příprava inscenačních metod / Strukturní inscenace / Nestrukturní inscenace / Role pozorovatelů / Mnohostranné hraní rolí) // 8.7. Speciální metody (Balík došlé pošty / Metoda cvičení ve vnímavosti / Projektová výuka /Icebreakers) // 97 // 98 // 98 // 116 // 122 // 142 // 147 // 155 // 9. Souhrnný přehled aktivizačních metod // 159 // OBSAH // 10. Praktické rady pro vytváření metodických listů aktivizačních // metod 163 // 10.1. Doporučené náležitosti metodického listu popisujícího možnosti // využití aktivizační metody 164 // 10.2. Doporučené náležitosti metodického listu „ušitého na mím“ // konkrétni výukové hodině 165 // 10.3. Ukázky metodických listů aktivizačních metod v projektu VUR 167 // Záverečné slovo autorů 173 // Seznam odborné a použité literatury 175 // Seznam použitých boxů, grafů, tabulek a obrázků 179 // Medailonky 183 // Rejstřík 184
cnb002251970

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC