Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Scriptorium, 2011
538 s. : faksim. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87271-23-0 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. latinský text, anglické resumé
000201559
1.1 Naše premoderní moderna -- 1.1.1 Příběh první: zrod egalitární literární veřejnosti -- 1.1.2 Rozuzlení: transformace učeneckého egalitarismu a vznik kritické veřejnosti -- 1.1.3 Příběh druhý: oživení antické humanity a zrod moderního individualismu -- 1.2 formalizovaný diskursivní modus a humanistická latinská literatura -- 1.2.1 Citátovost, kombinatorní psaní a diskursivní komunita -- 1.2.2 Jak si humanisté osvojovali formalizovaný diskursivní modus? -- 1.2.3 Intencionalita a reflexe formalizovaného modu -- 1.2.4 Intertextovost a kvaziautomatický rozměr formalizovaného modu -- 1.3 Formalizovaný diskursivní modus a koncept „literárního pole" -- 1.3.1 Koncept literárního pole -- 1.3.2 Záměna za literární pole. Historický výzkum intelektuálních konstelací a sociálních sítí -- 1.3.3 Literární pole a výzkum renesančního humanismu ---
1.4 Formalizovaný diskursivní modus, řečové reprezentace a „slabá performativita" -- 2 LITERÁRNÍ POLE A UTVÁŘENÍ HUMANISTICKÝCH UČENEC-KÝCH KOMUNIT V ČESKÝCH ZEMÍCH -- 2.1 „český humanismus", paradigmata komunikace a literárního pole -- 2.2 Formalizovaný diskursivní modus a jeho institucionální zakotvení -- 2.2.1 Melanchthonský ciceronianismus a specifika textualizace v latinském záaplském humanismu 16. a 17. století -- 2.2.2 Etablování melanchthonského ciceronianismu v českých zemích -- 2.2.3 Techniky osvojování si formalizované diskursivity I. Normativní příručky -- 2.2.4 Techniky osvojování si formalizované diskursivity II. Studijní -- a učenecké praxe -- 2.3 Příležitostná poezie a humanistická literární pole v českých zemích -- 2.3.1 Komunikace a humanistická epistolografie -- 2.3.2 Literární pole a humanistická příležitostná poezie ---
2.3.3 Literární pole a humanistická příležitostná poezie v českých zemích -- 2.4 Básnická skupina korespondentů Jana st. Hodějovského z Hodě-jova. Etablování formalizované diskursivity, mecenát a utváření -- uče nec ké komunity -- 2.4.1 Komunikace v okruhu Hodějovského korespondentů a formování melanchthonského diskursivního modu -- 2.4.1.1 Farraginespoematum. Hlavní projekt korespondentů Hodějovského -- 2.4.1.2 Další kolektivní sborníky Hodějovského okruhu -- 2.4.2 Reprezentace mecenátu a utváření učenecké komunity v literární produkci Hodějovského korespondentů -- 2.4.2.1 Topika mecenátu -- 2.4.2.2 Žánry a motivika relevantní pro pohyb v literárním poli, reprezentace mecenáše -- 2.4.2.3 Formy mecenátu -- 2.4.2.4 Reprezentace vztahu mecenáš básník -- 2.4.2.5 Reprezentace a textové utváření humanistické učenecké komunity ---
2.4.3 Inscenace Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, agonální diskurs národa a sebeidentifikační praktiky Hodějovského okruhu -- 2.4.3.1 Reprezentace Bohuslava Hasištejnského a koncept tzv. agonálního diskursu národa -- 2.4.3.2 Agonální diskurs národa a utváření učenecké komunity -- 2.4.3.3 Agonální diskurs národa a strategie pohybu v literárním poli -- 2.4.3.4 Reprezentace Hasištejnského v pozdějších literárních polích -- 2.4.4 Hodějovského korespondenti a mecenát městských okruhů -- 2.4.4.1 Rakovského Descriptio Lunae (1558). Prototyp sborníku orientovaného na vznikající městské okruhy a formování kánonu literárního pole pražské univerzity -- 2.4.5 Hodějovského korespondenti a reprezentace pražské akademie -- 2.4.6 Hodějovského korespondenti a orientace na dvorský mecenát -- 2.4.6.1 Nejblíže dvorské figuraci. Collinova korespondence s Casparem Nidbruckem ---
2.4.6.2 Formální básnické vazby k panovnickému dvoru. Kolektivní sborníky k „oficiálním příležitostem" -- 2.4.6.3 Strategie získávání dvorského mecenátu a „dvorská motivika" -- 2.4.7 Cropaciova laureace a institucionalizovaný vztah k dvorskému mecenátu -- 2.5 Komunikace, reprezentace a utváření učenecké skupiny v literárním -- poli pražské univerzity -- 2.5.1 Institucionální zakotvení literární produkce -- 2.5.2 Kolektivní univerzitní sborníky (kolektivní autorské praxe, typologie sborníků, utváření učenecké komunity v univerzitních epicediích -- a apophoretech) -- 2.5.3 Univerzitní teze jako textový prostor pro utváření učenecké komunity -- 2.5.3.1 Ostraciova teze o významu gramatiky definice učenecké skupiny, vyloučení nepřátel a strategie získávání mecenátu -- 2.5.3.2 Galerinova teze o básnické inspiraci, Ambrosiová oslava učenecké svobody a Krupského skladba o vera nobilitas ---
2.5.4 Historické narativy v literárním poli pražské univerzity -- 2.5.4.1 Fatální periody jako vztahový rámec univerzitních historických narativů a mecenátu -- 2.5.4.2 Historické narativy v Rokycanského deklamaci De studiorum progressu -- 2.5.4.3 Historické narativy v Rosaciově Oratiopanegyrica -- 2.5.4.4 Pláč nad zemřelou matkou. Martiniova orace po zániku univerzitního pole -- 2.5.4.5 Utváření učenecké komunity v Lupáčově Ephemeridé -- 2.5.5 Městské literární okruhy a literární pole pražské univerzity -- 2.5.5.1 Literární provoz v „městských okruzích", praxe vydávání kolektivních sborníků -- 2.5.5.2 Nekatoličtí faráři v literárním poli pražské univerzity -- 2.5.5.3 Mecenáši v literárním poli pražské univerzity -- 2.5.5.4 Utváření učenecké komunity v literárním provozu městských okruhů -- 2.5.5.4.1 Definice městské učenecké komunity v Crinitových Funda-tiones et origines urbium (1575) ---
2.5.5.4.2 Reprezentace učenecké komunity v instalačních oráčích (Strejc, Strabo, Berounský) -- 2.5.5.5 Sociální praxe v městských okruzích sňatkové strategie učenec-kých klanů -- 2.5.6 Pozdní literární pole pražské univerzity a reorientace na dvorskou figu-raci a mecenát Fridricha Falckého -- 2.5.7 Fradeliův sborník Musapulla (1618) a vymaňování se z literárních praxí univerzitního pole -- 2.5.8 Spis Matyáše ze Sudetu De origine Bohemorum (1615) a polemické strategie v literárním poli pražské univerzity -- 2.5.8.1 Heterodoxní výklad o zakarpatském původu Čechů -- 2.5.8.2 Boj univerzity o historickou interpretaci. Techniky invektivy -- a diskuse o akademických titulech -- 2.5.9 Spor o hegemonii v univerzitním literárním poli skupina říšských luteránských humanistů a škola u sv. Salvátora -- 2.5.9.1 Humanistické komunikační struktury v ostatních německojazyč -- ných oblastech ---
2.6 MlMOUNIVERZITNÍ HUMANISTICKÉ KOMUNIKAČNÍ STRUKTURY A LITERÁRNÍ -- POLE ORIENTOVANÉ NA MECENÁT RUDOLFÍNSKÉHO DVORA -- 2.6.1 Univerzitní sborníky orientované na dvorskou figuraci -- 2.6.2 Dedikační strategie autorů orientovaných na dvorskou figuraci -- 2.6.3 Skupina spolupracovníků Pavla z Jizbice. Pohyb a sebeprezentace -- v literárním poli -- 2.6.3.1 Utváření učenecké prestiže prostřednictvím reprezentace zahraničních kontaktů -- 2.6.3.2 Strategie získání dvorského mecenátu a kontaktů -- 2.6.3.3 Kritika univerzitních literárních postupů a autorit melanchthon-ského ciceronianismu -- 2.6.3 A Invektivy (nejen) proti univerzitním mistrům -- 2.6.4 Laureace jako symbolická praxe básníků orientovaných na dvorský mecenát -- 2.6.4.1 Etablování reprezentací laureace sborník pro M. Baldhofena -- z roku 1600 -- 2.6.4.2 Propojení dvorského pole a mecenátu městských okruhů I -- sborník pro Tomáše Smichaea ---
2.6.4.3 Propojení dvorského pole a mecenátu městských okruhů II -- sborník pro Caspara Cunrada -- 2.6.4.4 Reprezentace laureací v příležitostných básních dvorské skupiny -- 2.7 Specifické formy „klášterního humanismu"? Literární pole humanistů katolických duchovních -- 2.8 Komunikační struktury a praxe po rozpadu literárního pole pražské univerzity -- 2.8.1 Přetrvávání univerzitních literárních praxí v českých zemích -- 2.8.2 Exulantská literární pole a využití básnických kompetencí získaných v rámci literárního pole pražské univerzity -- 2.8.2.1 Literární praxe exulantských skupin v Horních Uhrách -- 2.8.2.2 Literární praxe exulantských skupin v Sasku -- 2.8.2.3 Literární praxe „putujících" exulantů (Clemens, Partlicius, Sictor, Stolczius) -- 3 „SLABÁ PERFORMATIVITA": SUBJEKTIVITA, GENDER, TĚLO A UTVÁŘENÍ UČENECKÉ KOMUNITY -- 3.1 Blandula puellula. Podagra, humanistické autorství a inteligibilita ---
téla -- 3.1.1 Podagra a subjektové pozice v příležitostné humanistické poezii -- 3.1.2 Podagra, gender a utváření učenecké komunity v humanistických enkomiích -- 3.1.3 Materializace humanistického těla -- 3.1.4 Podagra na průsečíku diskursů diference -- 3.2 Ecce novus sexus! Gender, humanistické autorství a subjektové pozice v tzv. westonianech -- 3.2.1 Literární pole a vznik westonian -- 3.2.2 Gender, subjektové pozice a diskurs intelektuální nekompetence -- 3.2.3 Genderování a strategie exkluze v textech adresovaných Westonii -- 3.2.4 Genderová (sebe)marginalizace jako prostředek zapojení do učenecké komunikace? -- 3.3 Autobiografické psaní. Artikulace ,já" a modely učenecké hetero-logie -- 3.3.1 Od autonomie k heterologii konceptualizace autobiografického psaní v raném novověku -- 3.3.2 Modely heterologie a fragmentarizované autobiografické psaní -- v literárním poli pražské univerzity ---
3.3.3 Modely heterologie v Proxenově cestovním deníku -- 3.3.4 Modely heterologie v Borboniových denících -- 3.3.5 Modely heterologie v humanistické příležitostné poezii
(OCoLC)741403525
cnb002189080

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC