Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009
160 s. : barev. il., mapy ; 29 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7235-430-6 (brož.)
"Autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej"--Tit. list
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000201711
Slovo úvodem -- Poznámka pro uživatele učebnice -- i. raný středověk -- 1. Na troskách antického světa -- Barbaři a římské dědictví -- Křesťanství a římská církev -- na počátku středověku -- Barbarizace západní Evropy -- 2. Evropský Západ a Východ -- Francká říše -- Byzantská říše -- 3. Slované v temných staletích -- Život starých Slovanů -- Sámova říše -- Velkomoravská říše -- 4. Křesťanská Evropa v zápase s Araby -- a Vikingy -- Arabové a jejich náboženství -- Vikingové a jejich výboje -- 5. Vznik států východních a jižních Slovanů -- Kyjevská Rus -- Slovanské státy na Balkánském poloostrově -- 6. Počátky Anglie, Francie a Svaté říše římské -- Vznik Anglie -- Dějinné počátky Francie -- Zrod Svaté říše římské -- 7. Počátky českého státu -- První Přemyslovci -- Křesťanství a církev v přemyslovských -- Čechách -- Český stát vil. století ---
8. Vznik polského a uherského státu -- Počátky polských dějin -- Raněstředověký uherský stát -- 9. Vzdělanost a umění v raněstředověké Evropě -- Mnišství, kláštery a církevní školy -- Románské umění -- ii. vrcholný středovék -- 1. Změny v zemědělství a vesnická kolonizace -- Novinky v zemědělství -- Vesnická kolonizace -- 2. Rozvoj měst -- Příčiny rozvoje měst -- Městská kolonizace -- Města a jejich výsady -- Život ve městě -- Městská společnost -- Dálkový obchod ve vrcholném středověku -- 3. Nároky na vzdělání -- Vznik vysokých škol -- Nižší školství -- 4. Společnost vrcholného středověku -- Učení o trojím lidu -- Uspořádání společnosti -- Postavení Židů -- Rozpory ve společnosti -- 5. Křížové výpravy -- Počátky zápasu s islámem -- Křižácké výpravy do Svaté země -- Význam křižáckých tažení pro styky mezi -- muslimy a křesťany ---
Křížové výpravy na evropském kontinentě -- 6. Rytířská kultura a umění vrcholného středověku -- Kdo byl středověký rytíř? -- Dvorsko-rytířská kultura -- Gotické umění v Evropě -- 7. Vývoj států na západě Evropy a tatarské nebezpečí na východě -- Francie v zápase s Anglií -- Svatá říše římská -- Tatarské výboje -- 8. Český stát ve vrcholném středověku -- Vzestup českého státu na konci 12 -- a na počátku 13. století -- Mocenská politika posledních Přemyslovců. Počátky gotického umění v českých zemích -- iii. pozdní středověk -- 1. Evropa se potýká s problémy -- Hospodářské potíže -- Velké morové epidemie -- Výboje osmanských Turků -- Papežství a církev -- 2. Francie a Anglie za stoleté války -- Příčiny soupeření mezi Francií a Anglií -- Stoletá válka -- Vliv stoleté války na život ve Francii a Anglii -- 3. Lucemburkové na českém trůně -- Jan Lucemburský ---
Vláda krále Karla v českých zemích -- Založení pražské univerzity -- Karlova péče o Prahu -- Rozkvět českých zemí -- Karel IV. a Evropa -- Zhoršení poměrů v českých zemích -- za panování Václava IV -- Umění v českých zemích 14. a počátku 15. století -- 4. Počátky opravného hnutí v českých zemích -- Působení Jana Husa -- Přijímání z kalicha a poutě na hory -- 5. Husitská revoluce a její důsledky -- Výbuch husitské revoluce -- Husitské svazy -- Průběh husitské revoluce -- Výsledky husitské revoluce -- Království dvojího lidu -- 6. Český stát za vlády Jagellonců -- Hospodářská obnova -- Rybníkářství a pivovarnictví -- Zápas měst se šlechtou -- Těžba stříbra -- Stavovský stát a jagellonští panovníci Pozdněgotické umění v českém soustátí -- 7. Středovýchodní Evropa a Rusko na konci středověku -- Uherský stát ve 14. a 15. století -- Polsko a Litva -- Ruské oblasti v zápase s Tatary ---
iv. počátky novověku -- 1. Renesance a humanismus -- Itálie ve 14. století -- Počátky humanismu -- Co je renesance? -- Zrod renesančního umění -- Umění italské renesance -- Vynález knihtisku -- Šíření renesančního umění v Evropě Humanismus za Alpami -- 2. Zámořské objevy -- Pád Cařihradu a pokračování osmanské -- expanze -- Portugalské plavby kolem Afriky a do Indie -- Vznik španělského státu -- Objevení Ameriky a obeplutí světa Důsledky zámořských objevů -- V. Od počátku reformace do skončení třicetileté války -- 1. Reformace a katolická reforma -- Střední Evropa pod vládou Habsburků Lutherova reformace v německých oblastech -- Kalvínská reformace -- Nekatolíci v českých zemích -- Katolická reforma -- Evangelíci a katolíci v Evropě 16. století -- 2. Západní Evropa v 16. století -- Španělsko a zámořské kolonie -- Vzestup Nizozemí -- Cenová revoluce -- Náboženské války ve Francii ---
Osudy ostrovní mocnosti -- 3. Veda, vzdělanost a umění v Evropě 16 -- a počátku 17. století -- Školství, vzdělanost a věda -- Umění manýrismu -- 4. Střední a východní Evropa v raném novověku -- Rozpínavost osmanské říše -- Raněnovověký polský stát -- Poměry v Rusku -- 5. České země v předbělohorském období -- Vláda Ferdinanda I -- Česká konfese -- Panování Rudolfa II -- V předvečer stavovského povstání -- Vzdělanost, literatura a hudba -- v předbělohorských Čechách -- Výtvarné umění v českých -- zemích 1526-1618 -- 6. Třicetiletá válka -- České stavovské povstání a jeho důsledky -- Následky bitvy na Bílé hoře -- Emigrace a rekatolizace -- Třicetiletá válka a české země -- Konec třicetileté války a její důsledky -- vi. období utváření novodobé společnosti -- 1. Anglická revoluce -- Anglie před revolucí -- První období revoluce -- Anglická republika a protektorát ---
2. Evropa ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století -- Počet obyvatelstva a poměry v zemědělství -- Manufakturní a řemeslná výroba -- Obchod -- Věda -- Náboženské poměry -- 3. Západoevropské státy od skončení třicetileté války do roku 1740 -- Absolutismus a parlamentarismus -- Mezinárodní situace po třicetileté válce Absolutistická Francie jako evropská velmoc Velmocenský vzestup Anglie -- 4. Evropský sever a východ v letech 1648-1740 -- Rusko -- Severní válka -- Polsko -- 5. Habsburská monarchie v zápase s Osmany -- a Francií -- Absolutismus a centralismus v podunajském -- soustátí -- Válečné konflikty -- Vnitřní poměry -- Země Koruny české -- 6. Barokní umění v Evropě a českých zemích -- Evropské baroko-jeho vznik a vývoj Baroko v českých zemích -- Kdo byl kdo (rejstřík osob)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC