Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001
175 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7235-172-9 (brož.)
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2006
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000201712
OBSAH // Slovo úvodem ...8 // Poznámka pro uživatele učebnice.10 // I. OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS // 1. Osvícenství a absolutismus...11 // Osvícenství...11 // Přírodovčdeckc objevy...12 // Osvícenci o společnosti...13 // Encyklopedisté...13 // Absolutismus...14 // Osvícený absolutismus...15 // Doznívání baroka, rokoko a klasicismus ... 15 Vznik národních kultur...16 // 2. Velká Británie a počátky britského impéria. Vznik // Spojených států amerických...17 // Spojené království Velké Británie...17 // Soupeřeni o nadvládu v zámoří ...18 // Britské kolonie...18 // Americké osady...19 // Počátky odporu osadníků...19 // Boj za svobodu a nezávislost...19 // Vítézství Američanů...20 // Osídlování amerického západu...20 // 3. Mocenský vzestup Pruska ...21 // Územní roztříštčnost Nčmecka...21 // Svatá říše římská...22 // Vzestup Pruska za Fridricha II...22 // Války o rakouské dčdictví...23 // Sedmiletá válka...23 // 4. Osvícenský absolutismus v habsburské // monarchii ...25 // Nástup Maric Terezie...25 // Tereziánské reformy...26 // Josefínské reformy...27 // 5. České zemč ve druhé polovinč 18. století ... 29 // Obyvatelstvo českých zemí...29 // Robotní patent ...30 // Náboženská tolerance Josefa II...32 // Osvícenství v Cechách a počátky českého národního obrození...33 // 6. Rusko za Kateřiny II. Dčlcni Polska...34 // Nástup Kateřiny II...34 // Reformy Kateřiny II...35
Šlechtická republika v Polsku...36 // Zánik polského státu...37 // II. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE. VZESTUP A PÁD NAPOLEONA I. // 1. Konec absolutismu ve Francii ...39 // Predrevoluční Francie ... // Finanční krize... // Vítézství třetího stavu... // Dobytí Bastily a odstranění starého režimu // Deklarace práv člověka a občana... // Pád absolutismu ... // 2. Konštituční monarchie ve Francii ... // Ústava království... // Politické kluby... // Hospodářské potíže a útěk krále... // Vnější ohroženi Francie ... // Pád monarchie... // 3. Republika a jakobínská hrôzovláda...46 // Poprava krále...46 // Jakobínský převrat...47 // Jakobínská diktatura...47 // Hospodářská opatřeni a pokus o odstranění // křesťanství ...48 // Konec jakobínské diktatur)’...49 // 4. Direktorium a konzulát...49 // Vláda direktoria...49 // Vzrůstající úloha armády...50 // Státní převrat Napoleona Bonaparta...51 // Konzulát ...51 // Napoleon císařem...51 // 5. Císařství Napoleona 1...53 // Bitva u Slavkova...53 // Zánik Svaté říše římské národa německého . 53 // Kontinentální blokáda ...54 // První neúspěchy dobyvačné politiky...54 // Další porážka Rakouska...55 // Ruské taženi a Napoleonův pád...55 // 5 // F* F- í* . •**¦*- i: fc -ŕ // IH. PONAPOLEONSKÁ EVROPA // Druhé císařství // 86 // 1. Vídeňský kongres a období restaurace...58 // Vídeňský kongres...58 // Nová mapa Evropy...58
// Německý spolek ...59 // Systém Svaté aliance...59 // Dědictví francouzské revoluce...61 // 2. Klasicismus, romantismus, biedermeier ... 62 // Klasicismus...62 // Empír...63 // Romantismus...63 // Biedermeier...64 // 3. Průmyslová revoluce a /rod kapitalistické // společnosti...66 // Anglie: kolébka průmyslové revoluce ... 66 Nové technické vynálezy a vznik tržní // společnosti...67 // Revoluce v dopravě...67 // Hospodářský liberalismus...68 // Průmyslová revoluce na pevnině...68 // Sociální důsledky průmyslové revoluce ... 68 // 4. Červencová revoluce a její ohlas v Evropě ... 70 // Restaurace Bourbonů ve Francii...70 // Červencová revoluce...70 // Občanská monarchie Ludvíka Filipa...71 // Volební reforma ve Velké Británii...72 // Vznik Belgie...72 // Ohlas červencové revoluce v Německu ... 72 // 5. Utuženi absolutismu v Rusku. Polské povstání // a vznik Řecka...73 // Rusko evropskou velmocí...73 // Povstání děkabristů a utužení vnitřních // poměrů...73 // Řecké povstání...74 // Polské povstání...74 // 6. Habsburská monarchie v době metternichovského // absolutismu ...75 // Uzemni rozsah habsburské monarchie // po vídeňském kongresu...75 // Metternichovský absolutismus...75 // Císařové František I. a Ferdinand 1...75 // Politická reakce...76 // Probuzení národního vědomi...77 // 7. České země v době národního obrozeni ... 78 // České národní obrozeni...78 // Počátky politické
Činnosti ...80 // Počátky průmyslové revoluce v českých // zemích ...81 // Sociální stmktura předbřeznové společnosti . . 81 Klasicismus v českých zemích...83 // IV. REVOLUCE 1848/1849 // I. Revoluce ve Francii...85 // Pád Ludvíka Filipa...85 // Porážka radikálních sil...86 // Ludvik Napoleon...86 // 2. Pokus o sjednoceni Německa a Itálie...87 // Hospodářské sjednocování Německa...87 // Revoluce v německých státech...88 // Frankfurtský parlament...88 // Odmítnutí pruského krále...89 // Revoluce v Itálii ...89 // Návrat ? starým poměrům...90 // 3. Bouřlivé události jara 1848 v habsburské // monarchii a v českých zemích...91 // Předbřeznové poměry...91 // Počátky revoluce...91 // Potíže s ústavou...92 // Pražské petiční hnutí...92 // Počátek česko-německého sporu...92 // Pražské červnové povstání...93 // Důsledky červnového povstání...93 // 4. Porážka revoluce...95 // Zru Seni roboty a poddanství...95 // Vídeňské říjnové povstání ...95 // Kroměřížský sněm...% // RozpuStění kroměřížského sněmu...96 // Potlačení revoluce v severní Itálii a v Uhrách 97 Dědictví revoluce...97 // 5. Politické proudy 19. století...99 // Nacionalismus...99 // Liberalismus...99 // Konzcrvativismus...100 // Socialismus...100 // V. POREVOLUČNÍ EVROPA // 1. Viktoriánská Anglie...102 // ..Dílna světa" a vládkyně světových moří. . 102 Parlamentní monarchie...103 // 2. Francie císaře
Napoleona III...104 // Velmocenská politika Napoleona III...104 // Krymská válka ...104 // Pád Napoleona III...105 // Komuna...105 // Francie podruhé republikou...105 // 3. Sjednoceni Itálie...106 // Válka s Rakouskem...106 // Vznik Italského království...107 // Připojeni Benátská a Rima...107 // 4. Sjednoceni Německa ...108 // Bismarckovo sjednocení ..krví a železem" . 108 // Vznik německého císařství...110 // Vzestup německého císařství...111 // 5. Habsburská monarchie v druhé polovině // 19. století...112 // Neoabsolutismus ...112 // Obnovení ústavnosti...112 // Rakousko-uherské vyrovnání...113 // Industrializace...115 // Národnostní poměry...116 // Boj za všeobecné volební právo...116 // 6 // 6. České zemč v dmhé polovinč 19. stolcli ... 117 // Český politický život...117 // Státoprávní boj ...117 // Industrializace českých zemí...118 // Aktivní politika...119 // Kulturní život české společnosti ...120 // VI. IMPERIÁLNI DOBA // 1. Imperialismus a kolonialismus...122 // Dovršení kolonialismu ...122 // Podmanční Afriky...122 // Britské impérium...124 // Búrská válka...125 // 2. Vzestup Spojených států amerických...125 // Osídlováni západu...125 // Boj proti otrokářství...126 // Válka Severu proti Jihu...126 // Politický systém USA...127 // Hospodářský rozmach...128 // Americké velmocenské snahy...128 // 3. Rusko za posledních Romanovců...130 // Reformy Alexandra II...130 // Společnost
carského Ruska...131 // Revoluční organizace...131 // Ruské impérium...132 // První ruská revoluce...133 // Rozkvět ruské literatury...133 // 4. Nová asijská velmoc Japonsko. // Pokoření Číny ...134 // Otevření Japonska okolnímu světu...134 // Obnovení moci císaře...134 // Japonské velmocenské snahy...135 // Úpadek Číny...136 // Pád císařství...136 // VII. KAPITALISTICKÁ SPOLEČNOST. VÉDA, TECHNIKA A KULTURA PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU // 1. Vědecký a technický pokrok...138 // Nástup spalovacích motorů...138 // Využití elektrické energie...138 // 2. Kapitalistická společnost...141 // Kapitalistický systém...141 // Sociální promčny...141 // 3. Měšťanská kultura a civilizace ...144 // Proměna životních podmínek...144 // Literatura...145 // Výtvarné umění...145 // Hudba...146 // Architektura...146 // Vzdělání a volný čas...147 // Přestavba měst...147 // 4. Česká společnost a politika // před první světovou válkou ...148 // České země - nejrozvinutější část // Předlitavska...148 // Češi a Němci ...148 // Vznik pluralitního politického systému ... 148 České politické strany před první // světovou válkou...149 // Boj o všeobecné hlasovací právo...150 // 5. Česká kultura na přelomu století...151 // Česká moderna...152 // Písemnictví, dramatické umění, hudba ... 152 // Pražská německá literatura...153 // Architektura a sochařství...153 // Výtvarné umění...154
VIII. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA // 1. Dohoda proti Dvojspolku...156 // Francouzsko-německé nepřátelství...156 // Rusko-rakouský spor o Balkán...156 // Němccko-britské námořní zbrojení...156 // Vznik Dohody...157 // Balkánské války...157 // Sarajevský atentát...158 // 2. Průběh první světové války...159 // Vyhlášení války...159 // Počátek bojů. Zákopová válka ...159 // Východní a jižní fronta v roce 1914 ... 160 // Válečné události roku 1915...160 // Noví spojenci Dohody a Dvojspolku ... 160 // Válečné události roku 1916...161 // Ruská ofenziva ...161 // Hrozba sociální revoluce...162 // 3. Ruské revoluce a vítězství Dohody...162 // Ruská únorová revoluce...162 // Vstup USA do války ...163 // Bolševická revoluce a pád východní fronty . 163 // Konec války...164 // Revoluce v zázemí ...165 // Důsledky první světové války...165 // 4. češi v letech první světové války...165 // Česká politika...165 // Masarykova zahraniční akce ...166 // Zahraniční odboj ...166 // Manifest českých spisovatelů...167 // Uznání Československé národní rady ... 168 // Rok 1918 v českých zemích ...168 // Rozklad Rakousko-Uherska...168 // Vyhlášení samostatného Československa . . 169 // Kdo byl kdo (rejstřík osob)...171 // 7
(OCoLC)51191557
cnb001030910

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC