Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
752 s. : il., mapy, portréty, plány, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-118-7 (váz.)
Česká historie ; sv. 25
Obsahuje bibliografii na s. 596-690, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000201896
Obsah // 746 // PŘEMYSL OTAKAR II. // % // Fár slov úvodem...5 // I. STAV A LIMITY POZNÁNÍ...9 // 1. Král Přemysl jako téma... 11 // Dante o Přemyslovi (11) Přemysl a Karel Smělý ( 12) Stránský ( 12) Grillparzer ( 13) Palacký ( 13) Lorenz ( 15) Redlich (17) Novotný ( 19) Susta (20) Kuthan (20) Ottokar-Forschungen (21) Graus (21) Rarciak (21) Seiht (22) Hoensch (23) Paniček (24) Österreichische Geschichte (24) Přemyslovci. Budování českého státu (26) // 2. Pramenná výbava...26 // Obtíže s prameny (27) Rozdílnosti pohledů (28) Druhé pokračování Kosmovo (29) Otacher ouz der Geul (30) Český diplomatář (31) // Nekrologia (32) Formuláře (32) Jindřich z Isernie (33) Jindřich Vlach (34) Mistr Bohuslav (35) // IL V ZAJETI KONTINUTY ... 37 // 3. Atomizace regionu ...39 // České země v Evropě (39) Role papežství (41) Císař (42) I leerschilde (43) // Rozsah českého království (44) Zisk Rakous (45) I álka s Uhry (46) Zlatá bula sicilská (47) Čechy a Říše (49) Oslabení císařské moci (49) Teritoriální // z Kremže (51) Stav Polska a Uher (52) Kumáni (54) Příbuzní českého krále (54) Cizí majetky’ na českém území (55) // 4. V půli cesty...57 // Evropská transformace (57) Demografické odhady (58) Města (59) // Šlechta (60) Její začátky (61) Centra a regiony (62) „Pozemková" nobilita (63) Cesta Francie (64) ...a cesta Čech (65) Potřeba nové struktury (65) // 5. Cím byla hereditas...67 // Šlechta a majetek
(67) Statuta Konráda II. Oty (69) Pojem // užívání (72) Církevní // majetky (74) Výsady Přemysla Otakara II. pro církev (75) Nedíl (75) Završování vlastnických trendů (76) // 76 // 6. Jak se rodil poddaný... // Studium venkova (76) Proměna jeho obyvatel (77) Sedláci - hosté -lidé (78) Imunity (79) Jejich typy (80) Nástup církevního velkostatku (81) Převaha knížecího vlastnictví (82) Imunity, německé právo a městské zřízení (82) „Hrad" nahrazován vrchností (83) // III. SOUSTÁTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II...85 // 7. Klikatá cesta vzhůru ...87 // Kolmarská kronika (87) Poslední Přemyslovci (88) Odboj z let 1248 a 1249 a jeho následky (90) Pán a dědic království (91) Borešova internace (92) Tmelící role dvora (94) Budínský mír (95) Země nad Enzi (96) Smrt Konráda IV (97) První pruská výprava (98) Otázka římské kandidatury ( 101) Podvojná volba ( 102) I ztahy s polskými knížaty ( 103) Salcburk (105) Oldřich a Filip Sponheimští ( 106) I pád do Bavorska ( 107) Mühldorf (108) Štýrské události (109) Hrozba z Uher (110) Kressenbrunn (113) Ohlasy vítězství (114) Mír (115) Pokus o legalizaci lerobočkii (116) Rozvod s Markétou (117) Sňatek s Kunhutou Haličskou (118) Pražská korunovace ( 120) Neutralizace Uher (120) // 747 // 0BZHÄMKY KE KAPITOLE lil. SOUSTÁTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II // 8. Od moře k moři až ? hranicím světa...121 // Privilegium Richarda z Cornwallu ( 122) Pokusy o staufské kandidatury
(124) Otázka privilegia o ženské následnosti (126) // Vladislav arcibiskupem v Salcburku (126) Obsazení Chebska (128) // Vpád do Bavorska (129) Legát Guido (129) Konradin (130) Druhá pruská výprava (131) Projekt na pozdvižení Olomouce (132) Tyrolsko-gorická hrabata (133) Tagliacozzo ( 134) Neapolské popravy (135) // Fridrich Wettinský (136) Plány s míšeňskou kandidaturou (137) // Přemysl Otakar a papežská kurie (138) Poděbradská smlouva a její úskalí (140) Smrt Oldřicha Sponheimského (141) ...a její následky ( 143) Filipův obrat ( 144) Smrt Bely IV. a nástup Štěpána V. (145) Marchegg (145) První vlna uherské emigrace (146) Uherské klenoty ( 146) I alka se Štěpánem ( 148) Mírová smlouva (150) // Cesta do Korutan (151) Narození Václava II. (152) // 9. Nové rozměry českých zájmů...152 // Králova mobilita (153) Polsko a Slezsko (153) Zájem o „sever" (155) // Styky s církevní hierarchií ( 156) Sňatky nemanželských dcer ( 157) Ministerialita (158) Její pozice v Rakousích (159) Pax Austriaca (160) Štýrsko (161) Korutany a Kraňsko (163) „Říše“ v Říši (165) // 10. ...a jejich světla i stíny... // Zlom v Přemyslově pozici ( 166) Šlechta v otakarovské „říši" ( 167) Zlatá Koruna (168) Města a patriciát ( 169) Městské fundace (170) Rakouský a štýrský „urbář" (171) První zásahy proti šlechtě (172) Zajetí štýrských pánů (173) Sigfned z Mahrenberga (174) Zostření králova vztahu ?
mirnočeské šlechtě ( 176) Eskalace finančních nároků (177) // 166 // 748 // PŘEMYSL OTAKAR II // IV. KRÁL V PULZUJÍCÍ SPOLEČNOSTI // 11. Kníže korunovaný na krále... // Knize a král ( 181) Čas korunovace (182) Pomazání ( 184) České snahy o arcibiskupství (185) Alexandreida, dlaždice ze Zvíkova ( 186) Dobrý vládce (188) A dobrá vláda (189) Královská ideologie (189) Pátý král Čechů (190) Nekropole v Anežskérn klášteře ( 191 ) Styl vlády (191). // 179 // 181 // 12. Tradice: dvůr, úřady, reprezentace... // Dvůr knížat ( 192) Královský dvůr ( 193) Sídelní a politický význam Prahy ( 194) Dvě centra ( 195) Dvůr královny ( 195) Svědkové královských listin (196) Zábava a lovectví (197) Královská kancelář ( 198) Kaple (199) Výbava úřadů (200) Příslušenství číšnického oficia (201) Komorník, maršálek, podkomoří a jiní (202) Nižší dvorský personál (203) Stav na Moravě (204) Obsluha dvora (204) Jeho dodavatelé (205) Sňatky jako nástroj spojenectví (206). // 192 // 13. Opory: města, hrady, manství... a zemská církev . . . .208 // Majetky v transformaci (208) Taktika královské moci (209) Městské otakarovské fundace (210) Finanční přínos (212) Královské hrady nového typu v Čechách (214) ...a na Moravě (216) Lucko (216) // Kastelánství a purkrabství (217) List up zemských robot ve vztahu ? opevňování (217) Recepce lenních zvyklostí (218) První doklady (218) Lenní systém
biskupa Bruna (219) Chebský ministeriálský okruh (220) Shodné prvky lenního práva a emfyteuze (220) Lenní zvyklosti ve službách panstva (221) Neplach o „Němcích" (222) Loketsko (222) Kladsko (222) Trutnovsko (223) Bezdězsko (223) Další manské okruhy (224) Pozdější lucemburští manově, leníci, nápravníci (226) Péče o lesy (226) Lovci a lesníci (226) Proměny ve skladbě vojska (227) // 14. „ISoví lidé“ a náběhy ? profesionalizaci ...227 // Královo okolí: mezi tradicí a užitností (227) Bruno ze Schauenburka (227) Jarek z Waldenberka (228) Rezervoár „nových lidí" (229) Hirzo/Hrz (229) Mincmistr Eberhard (230) Kumulace úřadů (231) Pitroldové (231) Ondřej ze Všechrom (232) // 15. Příjmy a výdaje královské komory...232 // Stránský o králoiých důchodech (232) Proměna jejich skladby // ve 13. století (233) Příjmy z Rakous a Štýrska (234) Počátky berně (235) // Berně obecní a zvláštní (235) Organizace lýběru (236) Spojení správy berně s mincí (237) Kolektoři a provinciální notáři (237) Exploatace ložisek na Českomoravské vrchovině (238) „Stříbrné" výnosy (239) Správa mince (240) Její pronájmy (241) Ceny nemovitosti (242) Postavení Židů (242) Tendence ? jejich ochraně (243) Otakaroiská privilegia pro Žuly (243) Zatížení Židů (244) Konfiskace a jiné zisky (245) Odhady příjmů z českých zemí (246) Knížecí a královská komora (246) Správa // komory, nejvyšší komorník
(247) Podkomoří (247) Jeho tesnejší razba k financím (248) Opatřovatel peněz nebo úředník’ (248) Královský poklad (250) Hrob sv. I áclaia (250) Podvázanost „bohatství“posledních Přemyslovců (251) // V. DVOJÍ ZEME, JEDEN PAN ...253 // 16. Království, země, markrabství...255 // Středověký „stát" (255) Diskuse o terminologii (256) l ratkost raných „států“ (257) Zužování pojmu „Čechové“ (258) Společná pečeť království (259) Rodící se dualismus státní moci (260) Regnum Boemie (260) Morava v Čechách (261) lýrazy pro Moravu (262) „Moravané" (262) Od markraběte ? markrabství (263) Království Cech a markrabství Moravy (265) Přemyslovy motivy (267) Proměny svatováclavské ideologie (268) Šlechtická „ohrada" (268) Český lev a moravská orlice (268) Stát a země (270) Zemská obec jako reprezentant šlechty (271) // 749 // 0BŽHAMKY KE KAPITOLE III SOUSTÁTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II. // 17. Kraj, hrad, panství...271 // Rozklad hradské sprány (272) Osídlení (273) Nové provincie, okrsky, újezdy (273) Příklad Boleslavská (274) Rozrušování starých kastelánií (276) Usazování predikátů (277) Velké šlechtické majetky (277) Testament loká z Rožmberka (278) Smil z Lichtenburka (279) Boreš z Rýzmburka (279) Hartleb z Myslibořic (280) Dluhy šlechty (280) Zbožné dary a příbuzní (281) // Králův souhlas (282) Odúmrť (283) Dědické spory (283) Církevní drža vy (284) // 18. Zemská správa
a soudnictví ... // Zemské právo, mrav, obyčej (286) Jeho zdroje, tvůrci, obsah (287) Břetislavova dekreta (289) Statuta Konráda 11. Oty (290) Soud soudce a soud vilika (290) Rozptyl pojmu vilik (291) Vilikace (291) Privilegium pro českou církev (294) Vyjímání z provinciálních úřadů (294) Tradiční pohledy na vznik zemského soudu (295) Novější názory (296) Desky zemské a jejich původ (298) Původní účel desek (298) Moravské desky (299) Ohraničování majetků (300) „Katastry “, objezdy (300) Provinciální soudnictví (301) „Privatizování" práv, svobod, soudnictví (302) Královské hrady (302) ? popravám a popravcům (303) Správní vrstevnatost (304) Vrchnosti součástí státní a veřejné autority (304) Právní oblasti, soudní okruhy (305) // 285 // 19. Církev česká, moravská, univerzální...306 // Náležitost otakarovských zemí do církevních provincií (306) Identifikace českých diecézí se „zemí" (307) Královská ochrana (307) Povinnosti křesťana (308) Pohřby v klášterech (309) Zápas o patronáty (310) // Diecézni správa (310) Panovník a církev (311) Právo nucené // 750 // PŘEMYSL OTAKAR II // směny (311) Kouřimské případy (311) Kariéra děkana Bartoloměje (312) Děkan l it a další testátoři (315) Relace biskupa Bruna (315) Morální stav kléru (316) Kostely jako objekty darování a sporů (317) Limitace farností (318) Farní práva (319) Výbavy farních kostelů (319) Svaté relikvie
(320) Ataky na církevní majetky (321) Církev jako hospodář (322) Spory uvnitř církve (322) Dohoda o Potvorovu (323) Papežská ochrana (323) Odpustky (325) // Almužny (326) Delegování českých prelátů (326) Papežský fiskus (328) Výběr papežských důchodů, kolektoři (328) Petr de Ponte Curvo (329) Ďalší platby do Říma (329) // 20. Nová zbožnost, dynastie a její fundační aktivita . . . . // Nová zbožnost (331) Ženská hnutí (331) Herburský klášter v Brně (331 ) Zbožné urozené ženy a světice (332) Cisterciácká a františkánská linie (332) Anežka Česká (332) Její klášter a špitál (333) Křižovníci s červenou hvězdou (334) Kdo byla I iléma? (335) Dynastičtí světci (335) Svatováclavský kult (336) Nové kláštery (337) Zlatá Koruna (338) Vzorek „ /269“ (339) // 330 // VI. KONEC VELMOCENSKÝCH AMBICI...343 // 21. Otakarovská „říše“ v evropské dimenzi.345 // Přemysl Otakar, Říše a papežství (346) Přemysl, Uhry a Slovensko (347) Spojení ? jihu (348) Styky s italským bankovnictvím (349)Vědomýplán nebo souhra okolností? (351) // 22. Král versus panstvo ...352 // Enikel: popis českých a moravských pánů (353) Přesuny majetků (354) Osídlování pohraničí (354) Vstup královské moci do pomezních hvozdů (356) Otázka vlastnictví (357) Královské pevnosti (358) Hodnocení motivů vítkovské vzpoury (359) Opět Zlatá Koruna (361) Dalimil a Neplach (362) Hradiště (363) Konfiskace a směny
(365) Ohraničování zeměpanských práv a majetků (367) Prostupnost hranice (368) Poděbrady (369) Budějovice (371) // Čáslav (372) Tachov (373) Kladsko (373) Smilův Brod (374) Rakousko-štýrské „urbáiře" a české zemské desky (375) Panovník a panské hrady (376) Královské hrady v nekrálovských majetcích? (377) „Purkrabské"’ predikáty (378) Žitava (379) Frýdlant, Grabštejn (380) Šarfenštejn (381) Louny, Kadaň aj. (381) // Rýzmburk (383) Osecký klášter, král a Rýzmburkové (385) Úsov (386) Brumov (386) Cvilín (387) Panské rody mizí z králova okolí (389) // 23. Frankfurtská volba... // Smrt Richarda z Cornwallu (390) Ladislav IV. v Uhrách (390) Střídání exulantských skupin (390) l pád do Uher (391) Uherské královské listiny o bojích s Otakarem (392) Obléhání Šoproně (394) Tlak na volbu v Říši (395) Přemyslovo vyjednávání s kurií (96) Jeho // 389 // „slovanství’’ (397) Volba Rudolfa z Habsburku (398) Korunovace v Cáchách (399) Úspěch porýnských elektorů (399) Habsburkové (400) Vozíce krále Rudolfa (401) Ohlášení revindikací (401) Přemyslova reakce na volbu (403) // 24. Lyonský koncil a první konfrontace... // Druhý lyonský koncil (404) Změny v postojích bavorských vévodů (404) Řehoř X. uznal Rudolfa (405) Dvojí revindikační metr (405) Rudolfova taktika (406) České sbližování s vévodou Jindřichem (407) Rudolf uděluje Korutany Filipovi (408) Přemyslovy nabídky papeži (409)
Tlak na Přemysla (410) Habsburská agitace a propaganda (411) I reni v mimočeských državách (412) Pokus o odboj v Rakousích (413) Fridrich Salcburský (414) Ztráta podpory bavorských biskupů (415) Acht, aberacht (415) Tyrolsko-gorická hrabata (416) Smrt Řehoře X. (417) Otakarova bezpečnostní opatření (417) Přípravy ? válce (418) Postup říšského vojska (419) Zhroucení Otakarovy moci na jihu (419) Přesun od Teplé ? I id ni (420) Odboj Vítkovců (421) // 404 // 751 // BBZWWKY KE KAPITOLE III SOUSTÁTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II // 25. Tri smlouvy... // Vídeňská smlouva (422) Pokoření (424) Kořeny Habsburkova úspěchu (425) Rozcestník názorů (426) Národní nota (427) Vítkovci a Závis z Falkenštejna (428) Borešovy motivy (429) Cíle panské revolty (430) Změny v úřadech (432) I ítkovci a král Rudolf (434) Perzekuce českých stoupenců za hranicemi (435) Dodatková smlouva (436) Druhá dodatková smlouva (437) Královi lidé (438) // 422 // VIL MORAVSKÉ POLE // 26. Mezi válkou a mírem // Zlatá Koruna ? Plosům (443) Vstup princezny Kunhuty do kláštera (443) Přemyslův list (444) Úder proti vzbouřencům (445) Události ve Vratislavskú (446) Diplomatická ofenzíva Prahy (447) Rudolf a německá knížata (449) Hledání finančních zdrojů (450) // 441 // 443 // 27. Poslední boj: zrada, osud, náhoda?...450 // Sraz vojska (451) Královo okolí (451) Váhavá taktika (452) Obléhání Drozdovic a Lány (454) Spojení habsbursko-uherského
vojska (454) // Místo střetnutí (455) Hodnověrnost „svědectví" (456) Skladba a síla vojsk (457) Účast Poláků (458) Postoj Jindřicha Dolnobavorského (459) Rudolfova převaha (459) Morálka českého vojska (459) Vidění a proroctví (460) Den sv. Rufa (460) Uspořádání šiků (461) Rudolfova lest (461) Průběh bitvy (462) Zvrat a porážka (463) Otázka zrady (464) Milota z Dědic (464) Králova smrt (465) Rozporná mluva pramenů (465) Antropologické šetření (466) Rudolfova relace (467) // Uherské zprávy (468) Otakar jako vojevůdce (469) Závěr boje (470) // Lidské ztráty (471) Mlčení nekrologií (471) // 752 // PŘEMYSL OTAKAR II. // 28. Dny poté ...472 // Ozvuky bitvy (472) Otacher ouz der Geul (474) Přemyslovy ostatky ve I ídni (475) Rudolf na Moravě (475) Začátek „zlých let“ (476) // Epilog: Král uprostřed středověku...477 // Přemysl Otakar a Karel z Anjou (477) Fáze otakarovského // panování (478) Nový model vlády (479) Postavení krále (479) Hrady, majetky, vlastnictví (480) Proč „král na rozhraní věků“ (481) Otázka reforem (481) Zpráva Beneše Minority (482) Úpravy měr, vah, mince (483) Otakarovská „říše“ (484) Citlivá místa (484) Nacionálni otázka (485) Král a panstvo (486) Německé dynastie a Slované (488) Manifest ? Polákům (489) Přemysl a římská koruna (490) Problém integrity otakarovských zemí (490) Králova povaha (491) Spolupracovníci (492) Tělesný vzhled (492) Evropské
trendy (493) Zrození habsburské moci (494) // Poznámky... // Prameny a literatura ... // Seznam vyobrazení... // Resumé: Přemysl Otakar II. A King on the Turn of Ages Rejstřík ... // 495 // 596 // 691 // 699 // 706

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC