Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
V Praze : Melantrich, c1937
viii, 314 s.

objednat
Vybrané vědecké rozpravy. [Řada V], Dobrovského knižnice duchovědná ; sv. 1
000201991
Zkrácený záznam
OBSAH // OBSAH: // Miloš Weingart: Slovanské spisovné jazyky v době přítomné Jiří Haller: Spisovný jazyk český... // Úvod... // L Vývoj české jazykové theorie. // Tvoření tradice ... // Kladení základů... // Boje a zásady jazykové kultury ... // Od Jungmannova Slovníku ... // Erbenovo staromilství ... // Období brusú ... // Úpadek v jazykové theorii ... // Matiční Brus... // Do svetové války... // Jan Gebauer ... // Naše řeč ... // Sborník Spisovná čeština a jazyková kultura // II. Praktičtí činitelé české jazykové kultury. // Pohled na 19. století // Po r. 1918... // Bibliografie // ..1—9 // 11—60 // ...13 // . 14 . 14 . 17 . 21 . 22 . 24 . 25 . 27 . 30 . 31 . 33 . 42 // 46 // 48 // 59 // Ján Stanislav: Spisovný jazyk slovenský...61—106 // I. Přítomný vývin kultúry spisovnej slovenčiny s krátkym pokladom do minu-tosti... 63—90 // Príchod spisovnej češtiny na Slovensko... 63 // Jazyková kultúra na Slovensku v starších časoch... 64 // Kultúra českého (slovenského) jazyka na školách v XVII.—XVIII. stor... 64 // Trnavská univerzita ... 66 // Začiatky spisovnej slovenčiny a jej kultúry popri kultúre českého jazyka na Slovensku .. 67 // Lexikálne neologizmy ... 68 // Rusizmy ... 68 // Purizmus. Samo Czambel... 69 // Jozef Škultéty... 70 // Jaroslav Vlček ... 70 // Ostatní puristi a najmä Turčiansky Sv. Martin, opravy jazyka našich spisovateľov... 70 // Stav slovenčiny hneď po prevrate.
Začiatky zápolenia a chaos... 72 // Pravopisná komisia Matice slovenskej ... 73 // Úpravy pravopisnej komisie Matice slovenskej ... 74 // Pochvala Pravidiel... 75 // Boje o pravopis a Pravidlá ...’... 75 // Dnešná rozštepenosť a potreba jednoty... 77 // Obhajoba V. Vážného. Východisko pri normovaní spisovného jazyka... 77 // „Slovenská reč“. Charakteristika, jej program a metoda... 78 // Úpravy v hláskosloví ... 79 // Úpravy v tvarosloví ... 80 // O kmenosloví ... 80 // Úprava skladby ... 80 // Ochudobňovanie slovenského slovníka ... 82 // Dobré úpravy a poznámky uverejnené v „Slovenskej reči“ ... 84 // Nové slová ... 84 // V // OBSAH // Hlas Janka Jesenského ... 84 // Vedecká terminologia... 85 // Ostatné odbory ... 85 // Celkový obraz „Slovenskej reči“... 86 // Kultúra jazyka vo verejnosti... 86 // Obavy z vplyvov neslovenských... 87 // Prejavy o kultúre jazyka mimo Slovenskej reči. Básnikovo volanie... 89 // V. Vážného obavy a záver... 89 // II. Snahy o radikálmi reformu slovenského pravopisu...90—106 // Neodborníci. Ľ. Novák... 90 // Stanovisko H. Bartka... 91 // Jozef Škultéty. Stanoviská iných. Ankéty... 92 // Rezolúcie učiteľov a stanovisko Mila Urbana ...’... 93 // Námietky na dôvody radikálnej zmeny nášho pravopisu... 94 // Prečo zvíťazil t. zv. etymologický pravopis? Tradícia. Funkcia českého spisovného jazyka na Slovensku. Starobylosť slovenskej slovesnej kultúry. Následky toho
v slovenskej ortografii... 97 // Čo z toho nasleduje pre pravopis ? ... 102 // Ostatné námietky ... 102 // Záver ... 104 // Bibliografia ... 106 // Jozef Páta: Spisovný jazyk lužickosrbský...107—120 // Üvodem ... 109 // První uvědomělá péče o spisovný jazyk a jeho pravopis: Jan A. Smoler. - M. Hórnik 109 // Snahy brusičské ... 113 // Zdokonalení spisovného jazyka v obojí Lužici. J. Čišinski. - M. Kósyk... 115 // Dnešní stav. Závěr... 116 // Hlavní literatura předmětu... 120 // Karel Krejčí: Spisovný jazyk polský...121—146 // Historická retrospektiva ... 123 // „J?zyk Polski“ a jeho boj proti puristúm... . ... 125 // Snahy orthofonické a orthoepické ... 128 // Jazyky oblastní a provincialismy ... 130 // Literatura a polský jazyk... 131 // Odborná terminologie a zkratky... 134 // Jazykové vyučování ... 137 // Vývoj polského pravopisu... 140 // Hlavní bibliografie... 146 // Julius Heidenreich: Spisovný jazyk slovinský...147—170 // 1. Jihoslovanská skutečnost... 149 // 2. Stabilisace spisovné normy ... 152 // 3. Ustálení pravopisu ... 154 // 4. Z nové lexikológie ... 157 // 5. Tříbení spisovného jazyka ... 161 // 6. Slovo živé ... 166 // Bibliografie ... 168 // Julius Heidenreich: Spisovný jazyk srbocharvatský v přítomnosti .171—216 // 1. Na cestě ? sjednocení... 173 // 2. Nářečí východní či jižní ?... 174 // 3. Cyrilice či latinka ?... 178 // 4. Péče o spisovný jazyk v novém státě...
180 // 5. Soudobá norma spisovného jazyka... 182 // A. Mluvnice... 183 // B. Slovníky... 185 // VI // OBSAH // C. Pravopis... 186 // 6. O čistotu a správnost spisovného jazyka... 192 // 7. Dnešní úkoly spisovného jazyka... 202 // 8. Mluvené slovo v theorii a praxi ... 209 // Bibliografie... 213 // Josef Páta: Spisovný jazyk bulharský... 217—238 // Několik úvodních poznámek ... 219 // Od Berona ? první úpravě spisovného jazyka... 219 // První snahy brusičské: graecismy, turcismy a rusismy... 222 // Najden Gerov a Marin Drinov. Jejich práce o bulharském spisovném jazyce a pravopise ... 226 // Nové boje, zejména pravopisné. Exkurs o bulharském pravopise... 228 // Péče o jazyk přítomné doby na základě vědeckém: Bblgarska rěč - Rodná reč... 232 // Dnešní stav. Úsilí o splynutí východobulharského nářečí se západobulharským. Závěr 236 Hlavní literatura předmětu ... 237 // Jan Frček: Přítomný vývoj spisovného jazyka ruského se zřetelem // ke kultuře jazyka ... 239—270 // Prostředí ... 241 // Důsledky revoluce v oblasti jazyka ... 242 // Poměr sovětské společnosti ? jazykové kultuře... 242 // Jazykovědci nebyli připraveni na krisi jazyka a její zdolání... 243 // Likvidace negramotnosti. Veřejná jazyková výchova a nové generace spisovatelské .. . 243 // Zánik starého selského stavu a místních nářečí... 243 // Ruský jazyk v sovětské škole ... 243 // Dělničtí novináři a jazyková
správnost ... 243 // Akce Gor’kého za jazykovou kulturu...*... 244 // Spisovatel musí mít theoretické znalosti jazykové... 244 // Ruština v sovětském školství ... 244 // Gramotnost ... 244 // Nová norma na základě funkčním a návrat ? jazykové tradici... 245 // Péče o jazykovou správnost před válkou ... 245 // Dozvuky starších polemik ... 246 // Nové zásady pro regularisaci vývoje ruštiny ... 246 // Leninův poměr ? jazyku... 246 // Leninův jazyk ... 247 // Gořkij: a) jeho názory ... 248 // b) jeho vliv ... 248 // Jazyková přestavba sovětské vesnice ... 249 // Odmítnutí a) regionalismů... 249 // b) společných nářečí ... 249 // Stalinovy názory na funkci jazyka ve výstavbě SSSR... 250 // Nová jazyková kultura ... 250 // G. Vinokur o purismu... 251 // Jazykové zákony ... 251 // Snahy o to, aby norma: a) byla respektována ... 251 // b) správně vykládána ... 252 // c) prováděna: ve slohu ... 252 // v tvarech ... 252 // v slovníku ... 253 // Slovníkové obnovení jazyka ... 253 // Poměr ? minulosti ... 254 // Změna významu slov... 254 // Odumírání a zánik slov... 254 // Návrat ? minulosti a Leninovo heslo o kulturním dědictví... 254 // Kalinin a Gořkij doporučují řeč klasiků... 255 // Studium řeči doby předpetrovské a církevněslovanských prvků ruštiny... 255 // Důsledky: přehodnocování literatury XVIII. stol., zvýšení smyslu pro jazykovou // správnost a čistotu... 256 // VII // O B S A
11 // zpevnění smyslu pro závaznost jazykové normy, odmítání neukázněného // překročování normy ... // Sovětské brusičství. Odpor proti novotvarům... // Cizí slova. Stopy cizích jazyků v řeči revolučních vůdců... // Lenin proti zbytečnému a nesprávnému užívání cizích slov... // Odpor dělníků a zemědělců proti cizím slovům... // Kalinin ... // Zkratky... // Zkratky složené: 1. z počátečních písmen slov... // 2. z počátečních slabik slov... // 3. z části slova určujícího a celého slova určeného... // Zkratky v řeči mluvené ... // Samostatná existence některých zkratkových slabik... // Zkratky jako derivační základ. Výstřelky... // Nevýhody zkratek a reakce proti nim... // Proti zkratkám svědčí zejména jejich snížená působivost na lid... // Do jaké míry venkov rozumí spisovnému jazyku... // Jazyk novin, jeho vady a příčiny těchto vad... // Požadavky na jazyk novin... // Jazyková politika. // Racionalisace a plánování v oboru jazyka jako základ jazykové politiky... // Jazyková politika v pojetí Jakubinského a Ivanova... // Účel theorie jazyka: působit na další jeho vývoj... // Základní these: ... // Z konkrétního příkladu je zřejmo — praví návrh — že je třeba vývoj jazyka usměrňovat v duchu základních rysů jazykového vývoje ... // Kritika návrhu...;... // Návrhy na změnu abecedy a novou reformu pravopisu... // Abeceda. Důvody pro latinku... // Důvody
proti latince: 1. jazykové (fonetické)... // 2. hospodářské ... // 3. citové... // Vítězství azbuky... // Pravopis. // Původ dnešního pravopisu... // Učitelstvo žádá jeho zjednodušení... // Stanovisko fonetické... // Stanovisko morfologické ... // Návrh pravopisné komise Glavnauky (1930)... // Jeho kritika ... // Návrh Leningradské jazykovědné společnosti... // Otázka není vyřešena... // Závěr... // Stručná bibliografie... // 256 // 257 // 258 // 258 // 259 // 259 // 260 260 260 260 261 261 261 262 262 262 263 263 // 263 // 264 264 264 // 264 // 265 // 266 266 266 266 266 267 // 267 // 267 // 267 // 267 // 267 // 268 268 269 269 269 // František Tichý: Spisovný jazyk ukrajinský...271—285 // Úvod ... 273 // Vnější osudy spisovné ukrajinštiny od obrození do říjnové revoluce... 273 // Vývoj ukrajinského pravopisu... 274 // Péče o jazykovou kulturu ... 277 // Výsledky a nynější stav bádání o spisovné ukrajinštině... 281 // Bibliografie ... 284 // František Tichý: Spisovný jazyk běloruský ...287—294 // Jazyk a literatura běloruská v minulosti ... 289 // ? vývoji dnešního běloruského pravopisu ... 291 // Jazyková kultura a jazykověda běloruská v přítomnosti... 292 // Literatura... 294 // Rejstřík slovní (podle jednotlivých jazyků) ... 297 // Rejstřík osobní (souhrnný)... 308 // VIII
(OCoLC)3908432
cnb000747204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC