Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:33x 
BK
1. české vyd.
Praha : Galén, c2011
461 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-7262-765-3 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000202095
Předmluva 15 // Předmluva k českému vydání 17 // Poděkování 19 // 1 Úvod 21 // Cíle 21 // Faktory ovlivňující adiktologické poradenství 23 // Model léčby závislosti jako nemoci 23 // Adiktologický výzkum 24 // Organizace řízené péče 25 // Teorie závislosti 29 // Morální model 31 // Psychologické modely 31 // Sociokulturní modely 31 // Medicínský model 32 // Bio-psycho-sociální mode! 33 // Model minimalizace rizik 34 // Shrnutí 36 // Otázky 37 // Případové studie 37 // Případová studie 1.1. 37 // Případová studie 1.2. 37 // Cvičení 38 // Cvičení 1.1. 38 // Cvičení 1.2. 38 // Doporučená literatura 38 // 2 Teorie poradenství související s léčbou závislostí 41 // Cíle 41 // Utváření teoretického rámce adiktologického poradenství 42 // Oskalí při utváření teoretického rámce a formulování doporučení 43 // Teoretické možnosti prezentace případu 46 // Základní teorie poradenství 47 // Psychoanalytická/adlerovská teorie 47 // Případová studie 2.1. 51 // Existenciálni/na klienta zaměřená/Gestalt terapie 53 // Případová studie 2.2. 54 // Teorie kontroly/terapie realitou 54 // Případová studie 2.3. 55 // Behaviorální terapie 56 // Případová studie 2.4. 56 // Kognitivně-behaviorální terapie 57 // 5 // 6 Obsah // Případová studie 2.5. // Shrnutí Otázky Případová studie 2.6. // Cvičení Cvičení 2.1. // Cvičení 2.2. // Cvičení 2.3. // Doporučená literatura
3 Zhodnocení a diagnostika závislosti // Cíle // Rozhovory Rozhovory s klienty Rozhovory se signifikantními osobami Behaviorální pozorování Fyziologické nástroje Psychometrické nástroje Orientační přehled Dospělí Dospívající Věkový faktor Vlastní diagnostika Shrnutí Otázky Případová studie 3.1. // Cvičení 3.1. // Doporučená literatura // 4 Zhodnocení a diagnostika duálních poruch // Cíle // Dosavadní střety mezi oběma obory Obecné rady // Problémy s diagnostikováním Délka abstinence Klientova anamnéza Typy duálních diagnóz Bezdomovectvi Patologické hráčství Násilí Sex // Posttraumatická stresová porucha Poruchy osobnosti Kognitivní poruchy Deprese // Úzkostné poruchy Screening // Adiktologické poradenství 7 // Rozpoznávání problémů v různých typech léčby 108 // Léčba závislosti 108 // Léčba duševních poruch 109 // Přizpůsobování léčby a obecná doporučení 109 // Časové hledisko 110 // Medikace 110 // Změna konfrontačního stylu 111 // Psychiatrická podpora 111 // Motivační rozhovor a fáze změny 111 // Svépomocné skupiny 112 // Screening užívání 114 // Shrnutí 114 // Otázky 115 // Případové studie 115 //
Případová studie 4.1 115 // Případová studie 4.2 116 // Cvičení 116 // Cvičení 4.1 116 // Cvičení 4.2 116 // Doporučená literatura 117 // 5 Proces léčby závislostí 119 // Cíle 119 // Krizová intervence 119 // Krátkodobé poradenství 121 // Běžné krize při uzdravování se ze závislosti 122 // Případová studie 5.1 126 // Cvičení 5.1. 126 // Individuální terapie 126 // Poradenství založené na upřímnosti 128 // Plány léčby 131 // Případová studie 5.2. 134 // Cvičení 5.2. 135 // Skupinová terapie 135 // Typy skupin 136 // Fáze vývoje skupiny 139 // Techniky vedení skupiny 142 // Specifická problematika 144 // Terapeutova péče o sebe sama 145 // Případová studie 5.3. 147 // Cvičení 5.3. 147 // Rodinná terapie 149 // Typy rodin s prvkem závislosti, vývojová stadia 150 // Základní pojmy rodinného adiktologického poradenství 151 // Techniky 152 // Kodependence 153 // Děti problémových uživatelů alkoholu 155 // 8 Obsah // Proces uzdravováni 155 // Případová studie 5.4. 156 // Cvičení 5.4. 157 // Shrnutí 157 // Otázky 157 // Doporučená literatura 158 // Zdroje týkající se pořizování dokumentace 158 // Podklady k problematice skupin 158 // Podklady k problematice abstinence 159 // 6 Problematika související s léčbou 161 // Cíle 161 // Sexuální problematika 162 // Znásilnění 162 // Případová studie 6.1. 163 // Pohlavní zneužívání 164 // Případová studie 6.2. 170 // Cvičení 6.1. 170 //
Sexuální orientace (gayové, lesby, bisexuálové a transsexuálové) 170 // Případová studie 6.3. 176 // Cvičení 6.2. 176 // HIV/AIDS 176 // Klasifikace 177 // Přenos 178 // Následky 178 // Poradenské přístupy 179 // Případová studie 6.4. 183 // Cvičení 6.3. 184 // Domácí násilí 184 // Diagnóza/zhodnocení 186 // Léčebné přístupy 189 // Související otázky 193 // Případová studie 6.5. 196 // Cvičení 6. 4. 197 // Poruchy příjmu potravy 197 // Srovnání s návykovým chováním 198 // Diagnóza 198 // Mentální anorexie 198 // Mentální bulimie 200 // Souvislost s pohlavním zneužíváním 202 // Zhodnocení 203 // Léčba 204 // Případová studie 6.6. 205 // Cvičení 6.5. 205 // Shrnutí 206 // Otázky 206 // Doporučená literatura 207 // Adiktologické poradenství 9 // 7 Prevence relapsu 211 // Cíle 211 // Přístupy poradce 211 // Vytváření příznivých podmínek pro diskusi 212 // Hyperprotektivní chování 213 // Vnímání relapsu 214 // Vytvoření důvěryhodné atmosféry 215 // Modely prevence relapsu 216 // Model Gorskeho Centra aplikovaných věd 217 // Model prevence relapsu Marlatta a Gordonové 218 // Poradenské techniky 222 // Model prevence relapsu Marlatta a Gordonové 223 // Deset nejběžnějších nebezpečí 227 // »TIPY« jak zvládat zátěžové situace 227 // HALT 227 // Případová studie 7.1. 228 // Případové studie specifických populací 229 // Případová studie 7.2. 229 // Případová studie 7.3. 230 //
Případová studie 7.4. 231 // Duální diagnóza 232 // Případová studie 7.5. 232 // Shrnutí 233 // Otázky 233 // Cvičení 234 // Cvičení 7.1. 234 // Cvičení 7.2. 234 // Doporučená literatura 234 // 8 Svépomocné skupiny 237 // Cíle 237 // Doporučení pro poradce 237 // Skupiny na bázi modelu 12 kroků 240 // Anonymní alkoholici 240 // Dvanáct kroků 241 // Dvanáct tradic 242 // Anonymní narkomani 242 // Anonymní kokainisti 243 // Typy setkání 243 // Medailonky 244 // Využití v rámci poradenství 244 // Přednosti 245 // Omezení 246 // Women for Sobriety 249 // Základní koncepce 249 // Využití v rámci poradenství 250 // 10 Obsah // Přednosti 252 // Omezení 252 // Šestnáct kroků 252 // Základní koncepce 253 // 16 kroků 253 // Uplatnění v rámci poradenství 254 // Přednosti 254 // Omezení 255 // Racionální úzdrava 255 // Základní koncepce 255 // Uplatnění v rámci poradenství 256 // Přednosti 256 // Omezení 257 // Secular Organization for Sobriety 257 // Základní koncepce 257 // Uplatnění v rámci poradenství 258 // Přednosti 258 // Omezení 258 // Self-Management and Recovery Training - SMART Recovery’ 259 // Základní koncepce 259 // Uplatnění v rámci poradenství 261 // Přednosti 261 // Omezení 261 // Volba svépomocných skupin s ohledem na potřeby klientů 261 // Na co se ptát 262 // Posuzování »osobitosti« skupiny 264 // Jak poznat »zdravou« a »nezdravou« skupinu« 266 //
Jak pomoci klientovi najít patrona/mentora 267 // Na co se ptát 268 // lak poznat »zdravého« a »nezdravého« patrona/mentora 268 // Specifické otázky: problém malých měst 269 // Anonymita 270 // Online setkání/diskusní skupiny 270 // Shrnutí 270 // Otázky 271 // Případová studie 8.1. 272 // Cvičení 272 // Cvičení 8.1. 272 // Cvičení 8.2. 273 // Cvičení 8.3. 273 // Cvičení 8.4. 273 // Cvičení 8.5. 274 // Doporučená literatura 274 // Příloha: příběhy z léčby 274 // Skupiny na bázi 12 kroků 274 // Programy tvořící alternativu vůči 12 krokům 275 // Informace o podpůrných skupinách pro závislé osoby 275 // Adiktologické poradenství 11 // 9 Stávající a nově se rozvíjející terapeutické přístupy a techniky 279 // Cíle 279 // Pozitivní psychologie 279 // Odolnost klienta 281 // Fáze modelu změny 282 // Motivační rozhovor 284 // Krátká terapie 288 // Historický vývoj 288 // Postoje 289 // Screening 290 // Vedení rozhovoru 291 // Teoretické zaměřeni a intervence 292 // Překážky, odpor, různé typy klientů a jiné obtíže 298 // Evaluace efektivnosti 301 // Shrnutí 301 // Otázky 302 // Případové studie 302 // Případová studie 9.1. 302 // Případová studie 9.2. 303 // Případová studie 9.3. 304 // Cvičení 9.1. 304 // Doporučená literatura 304 // Další materiály (cvičení/nástroje) 305 // Knihy 305 // Specifické populace 306 // Příručky 306 // 10 Léčba závislostí: specifické otázky 307 //
Cíle 307 // Definice multikulturního 308 // Socio-environmentální aspekty 309 // Chudoba 309 // »Ismy« a předsudky 310 // Kulturní asimilace (akulturace) 310 // Normativní chování 310 // Historický pohled na kulturní diverzitu v Americe 311 // Selhání komunikace 311 // Multikulturní kompetence 312 // Dialog 313 // Vytváření atmosféry dialogu 313 // Obecná doporučení pro poradenskou praxi 315 // Otázky zhodnocení, léčby a následné péče 316 // Gender 316 // Případová studie 10.1. 324 // Cvičení 10.1. 325 // Národnost, etnicita 325 // Případová studie 10.2. 330 // 12 Obsah // Případová studie 10.3. 332 // Případová studie 10.4. 335 // Případová studie 10.5. 338 // Cvičení 10.2. 338 // Zdravotní omezení 338 // Případová studie 10.6. 344 // Cvičení 10.3. 344 // Dospívající mládež 344 // Případová studie 10.7. 352 // Starší lidé 352 // Případová studie 10.8. 355 // Bezdomovci 356 // Případová studie 10.9. 358 // Shrnutí 358 // Otázky 359 // Doporučená literatura 359 // 11 Osobní a profesní rozvoj poradce 363 // Cíle 363 // Etické otázky 363 // Důvěrnost informací 364 // Případová studie 11.1. 366 // Cvičení 11.1. 366 // Duální vztahy 367 // Případová studie 11.2. 370 // Cvičení 11.2. 371 // Cvičení 11.3. 372 // Rozhraní mezi právními a etickými aspekty 372 // Případová studie 11.3. 373 // Výpověď u soudu 373 // Typické případy svědeckých výpovědí v souvislosti se závislostí 374 //
Případová studie 11.4. 377 // Cvičení 11.4. 378 // Práce s problematickými jedinci 378 // Teoretický rámec »raněného léčitele« 378 // Rozpoznání problémů: odejít, nebo zůstat 380 // Případová studie 11.5. 382 // Cvičení 11.5. 383 // Péče o sebe 383 // Jak praktikovat realistickou péči o sebe 383 // Význam vnitřního přesvědčení o potřebě péče o sebe 387 // Případová studie 11.6. 389 // Cvičení 389 // Cvičení 11.6. Hlavní životní role 389 // Cvičení 11.7. Péče o sebe prostřednictvím smyslů 390 // Cvičení 11.8. Pracovní program 390 // Práce se závislými 391 // Adiktologické poradenství 13 // Analýza anamnézy vlastního užívání 391 // Vědomí hranic vlastních možností 393 // Dskalí - závislí poradci 394 // Případová studie 11.7. 395 // Cvičení 11.9. (Pro adiktologické poradce, kteří se neléčili ze závislosti) 395 // Úskalí - nezávislí poradci 396 // Případová studie 11.8. 396 // Cvičení 11.10. (Pro adiktologické poradce po absolvování léčby závislosti) 397 // Stejná forma podpory 397 // Shrnutí 398 // Otázky 398 // Doporučená literatura 399 // 12 Příprava adiktologického pracovníka na certifikaci // a udělení licence 401 // Cíle 401 // Akreditace a péče o sebe 402 // Osobní reakce 403 // Sbírání informací 403 // Obecná doporučení ohledně péče o sebe 404 // Supervize 405 // Akreditace 406 // Písemná zkouška 407 // Metoda prezentování případu 408 //
Prezentace případu 411 // Shrnutí 412 // Otázky 412 // Případové studie 413 // Případová studie 12.1. 413 // Případová studie 12.2. 413 // Cvičení 413 // Cvičení 12.1. Myšlenky a pocity ohledně akreditace 413 // Cvičení 12.2. Teorie a techniky 414 // Doporučená literatura 414 // Literatura 417 // Přehled institucí 451 // Rejstřík 453
(OCoLC)768556904
cnb002221036

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC