Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(15.8) Půjčeno:95x 
BK
4., přeprac. a dopl. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, c2011
xlii, 1174 s. : il., portréty ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-705-9 (Galén ; váz.)
ISBN 978-80-246-1986-6 (Karolinum ; váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000202103
XI // OBSAH // Obecná část // 1. HISTORIE VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ // Václav Jirásek // 2. ÚVOD DO VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ // Pavel Klener // 2.1. Vyšetření nemocného...7 // 2.2. Diagnóza...8 // 2.3. Terapie vnitřních nemocí...8 // 2.4. Prognóza...10 // 2.5. Ekonomická hlediska při diagnostice // a terapii...10 // 2.6. Komunikace lékař-pacient...12 // (Radkin Honzák) // 2.6.1. Pokus o definici...12 // 2.6.2. Komunikační postupy - předpoklady // pro správnou komunikaci...13 // 2.6.3. Různé formy komunikace...13 // Komunikační šum...14 // 2.6.4. Pravda na nemocničním lůžku...15 // 2.6.5. Maastrichtský systém...15 // 2.7. Základní informace z medicínského // práva...16 // (Jan Mach) // 2.7.1. Přehled základní zdravotnické legislativy.16 // 2.7.2. Úmluva o lidských právech a biomedicine..17 // 2.7.3. Informovaný souhlas...17 // ? Pozitivní revers...18 // ¦ Negativní revers...18 // 2.7.4. Poskytování zdravotní péče bez souhlasu // pacienta...19 // ¦ Nezletilý pacient a pacient zbavený // způsobilosti ? právním úkonům...19 // 2.7.5. Zdravotnická dokumentace...20 // 2.7.6. Ochrana osobních údajů, povinná // mlčenlivost...20 // 2.7.7. Právní odpovědnost interního lékaře...21 // 2.7.8. Lékař a agresivní pacient...22 // 2.7.9. Právní ochrana lékaře...22 // 3. NEJČASTĚJŠÍ PŘÍZNAKY VNITŘNÍCH CHOROB // Pavel Klener // 3.1. Změny tělesné teploty...25 // 3.1.1. Zvýšení tělesné teploty...25
3.1.2. Snížení tělesné teploty...28 // 3.2. Únava a slabost...28 // 3.3. Poruchy chuti ? jídlu...29 // 3.3.1. Ztráta chuti ? jídlu...29 // 3.3.2. Nadměrná chuť ? jídlu...30 // 3.4. Změny tělesné hmotnosti...30 // 3.4.1. Úbytek tělesné hmotnosti...30 // 3.4.2. Přírůstek hmotnosti...31 // 3.5. Nevolnost a zvracení...31 // 3.6. Bolest...33 // 3.7. Dušnost...39 // 3.8. Kašel...40 // 3.9. Cyanóza...41 // 3.10. Otoky...42 // 3.11. Poruchy močení...43 // 3.12. Poruchy defekace...43 // 3.13. Zvětšení mízních uzlin ...44 // 3.14. Zvětšení sleziny...46 // 3.15. Poruchy vědomí...47 // 3.16. Poruchy spánku...50 // 3.17. Krvácivé projevy...51 // 3.18. Ikterus...52 // 3.19. Pruritus...54 // 3.20. Kožní projevy vnitřních chorob ...55 // (František Vosmík) // 3.20.1. Běžné kožní choroby a jejich systémové // asociace...56 // 3.20.2. Systémové choroby s kožními projevy...58 // 3.20.3. Kožní projevy nádorových onemocnění...59 // 4. zAklady obecné a klinické farmakologie // František Perlík // 4.1. Základy farmakokinetiky...62 // 4.1.1. Absorpce...62 // 4.1.2. Distribuce...63 // 4.1.3. Biotransformace...63 // Variabilita metabolismu léčiv...63 // XII // Vnitřní lékařství // 4.1.4. Exkrece...65 // 4.1.5. Farmakokinetický princip individualizace // dávkování...66 // 4.2. Základy farmakodynamiky...67 // 4.2.1. Faktory ovlivňující účinek látek...67 // 4.2.2. Vliv hemodynamických změn...67 // 4.2.3. Jaterní onemocnění...67
// 4.2.4. Onemocnění ledvin...69 // 4.3. Lékové interakce...70 // 4.3.1. Klinický význam lékových interakcí...71 // 4.4. Nežádoucí účinky léčiv...73 // 4.5. Hodnocení farmakoterapie...73 // 4.5.1. Farmakovigilance...75 // 4.5.2. Hodnocení účinků farmakoterapie v praxi... 75 // 4.6. Racionální používání léčiv...75 // 4.6.1. Několik praktických informací...76 // 5. ZÄKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE // Pavel Klener // 5.1. Patofyziologický úvod...77 // 5.1.1. Nádorový růst...77 // 5.1.2. Možnosti ovlivnění nádorového růstu...79 // 5.2. Epidemiologie nádorů...79 // 5.3. Diagnostika nádorů...80 // 5.3.1. Základní diagnostické metody...80 // 5.3.2. Posouzení rozsahu onemocnění - staging..82 // Klasifikační systém TNM...82 // 5.3.3. Určení zbytkové nádorové populace...83 // 5.3.4. Posuzování léčebné odpovědi...83 // 5.4. Terapie nádorových onemocnění...84 // 5.4.1. Chirurgická terapie...84 // 5.4.2. Terapie zářením...85 // 5.4.3. Chemoterapie...86 // Adjuvantní a neoadjuvantní chemoterapie... 87 Různé možnosti posílení účinnosti // chemoterapie...88 // 5.4.4. Hormonální terapie...88 // 5.4.5. Imunoterapie...89 // 5.4.6. Biomodulační terapie...90 // 5.4.7. Cílená léčba...92 // 5.5. Nežádoucí účinky protinádorové léčby...94 // 5.6. Nejzávažnější nežádoucí účinky cytostatik // a jejich léčba...96 // 5.6.1. Poškození krvetvorby...96 // 5.6.2. Gastrointestinální toxicita...96
5.6.3. Poškození kůže a kožních adnex...97 // 5.6.4. Poškození plic...97 // 5.6.5. Poškození srdce...97 // 5.6.6. Poškození ledvin a močového ústrojí...98 // 5.6.7. Méně časté projevy toxicity...98 // 5.7. Paliativní terapie...99 // Terapie nádorových výpotků...99 // Terapie metastáz v CNS...99 // Terapie jaterních metastáz...99 // Terapie kostních metastáz...100 // Terapie syndromu horní duté žíly...100 // 5.8. Doplňková a podpůrná terapie...100 // 5.8.1. Infekční komplikace...100 // 5.8.2. Nutriční deficit...101 // 5.8.3. Metabolické poruchy...102 // 5.8.4. Bolest u onkologických nemocných...102 // 5.9. Rizika tzv. alternativní medicíny // vonkologii...103 // 5.10. Prevence nádorových onemocnění...103 // 6. IMUNITNÍ SYSTÉM - OBECNÁ CHARAKTERISTIKA // Jiřina Bartůňková // 6.1. Základní charakteristika imunitního // systému...105 // 6.2. Složky imunitního systému...105 // 6.2.1. Buněčná imunita...105 // 6.2.2. Humorální imunita...106 // 6.2.3. Nespecifická imunita...106 // 6.2.4. Specifická imunita...107 // 6.3. Komunikace mezi složkami imunity ...108 // 6.3.1. Cytokiny...108 // 6.3.2. Adhezní molekuly...109 // 6.4. HLA systém...110 // 6.5. Fyziologická imunitní reakce...110 // 6.5.1. Imunitní reakce jako souhra složek imunity 110 // 6.5.2. Mechanismy tolerance...110 // 6.5.2.1. Centrální tolerance...110 // 6.5.2.2. Periferní tolerance...111 // 6.5.3. Regulace imunitní reakce...111 // 6.6. Zánět...111
// 6.6.1. Proces zánětlivé reakce...112 // 6.6.2. Systémová odpověď organismu na zánět...112 // 6.6.3. Reparace poškozené tkáně...112 // 6.7. Imunopatologické reakce...113 // 6.7.1. Reakce časné přecitlivělosti (I. typ)...113 // 6.7.2. Reakce cytotoxická (II. typ)...114 // 6.7.3. Reakce imunokomplexová (III. typ)...115 // 6.7.4. Reakce pozdní přecitlivělosti (IV. typ).115 // 6.8. Nemoci z poruch funkce imunity...116 // 6.9. Protinádorová imunita...116 // (Jan Krejsek) // 6.9.1. Protinádorové imunitní mechanismy...117 // 6.9.2. Mechanismy odolnosti nádorů vůči // imunitnímu systému...117 // 6.10. Transplantační imunita...117 // 6.10.1. Orgánové transplantace ...118 // 6.10.2. Hyperakutní a akcelerovaná rejekce...118 // 6.10.3. Akutní rejekce...119 // 6.10.4. Chronická rejekce...119 // 6.10.5. Transplantace krvetvorných kmenových // buněk...119 // 6.10.6. Xenotransplantace...119 // 6.10.7. Implantace...119 // 7. MOLEKULARNÍA BUNĚČNÁ BIOLOGIE // Pavel Klener jr. // 7.1. Experiment a modelové systémy...122 // 7.2. Vyšetřovací metody v molekulární // biologii...123 // 7.2.1. Polymerázová řetězová reakce, // detekce DNA o známé sekvenci...123 // Využití metody PCR...126 // 7.2.2. Sekvenování DNA, mutační analýza...127 // Využití sekvenování DNA...128 // 7.2.3. Klonování DNA, genová terapie...128 // Využití klonování DNA...130 // 7.2.4. Southern blotting, DNA fingerprinting..130 // 7.2.5. Northern blotting...131
// 7.2.6. Western blotting, proteomika...131 // 7.3. Buněčná terapie...132 // 7.4. DNA mikročipy, detekce profilu // genové exprese...135 // Obsah // XIII // 8. GENETIKA A VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ // Kyra Michalová // 8.1. Klasifikace geneticky podmíněných // chorob...139 // 8.1.1. Monogenní onemocnění...140 // Autosomálně dominantní typ dědičnosti. 140 // Autosomálně recesivní typ dědičnosti.140 // Dědičnost vázaná na X-chromosom...142 // Dědičnost vázaná na Y-chromosom...142 // Imprinting...142 // Uniparentální disomie...142 // Mitochondriální dědičnost...142 // 8.1.2. Vrozené aberace chromosomů...142 // Odchylky autosomů a pohlavních // chromosomů...144 // Prenatální diagnostika...144 // ¦ Individuální genetické odchylky...145 // Mutace...145 // Polymorfismy...145 // 8.1.3. Multifaktoriální onemocnění...145 // Charakteristika multifaktoriální // dědičnosti...145 // Patologické stavy kvantitativního // a kvalitativního charakteru...145 // 8.2. Metody klinické cytogenetiky...146 // 8.2.1. Klasická klinická cytogenetika...146 // Vyšetřované tkáně...146 // Barvení chromosomů...147 // 8.2.2. Molekulární cytogenetika...148 // Fluorescenční hybridizace in situ ...148 // Sondy DNA...148 // Srovnávací genomová hybridizace ...149 // Mnohobarevné karyotypování lidských chromosomů - mFISH a mBAND...150 // 8.2.3. Indikace ? vyšetření klasickými // a molekulárně cytogenetickými metodami...151 // 8.3. Projekt
mapování lidského genomu // a jeho využití v klinické praxi...151 // 9. ZÁKLADY KLINICKÉ GERIATRIE // Eva Topinková // 9.1. Stárnutí...153 // 9.1.1. Demografické stárnutí...153 // 9.2. Geriatrie...153 // 9.2.1. Definice oboru...153 // 9.2.2. Geriatrický pacient...153 // 9.3. Nemocnost ve stáří...155 // 9.3.1. Epidemiologické údaje...155 // 9.3.2. Modifikovaný klinický obraz chorob...156 // Atypická Symptomatologie...156 // Kaskádový a dominový účinek...157 // Komorbidita, multimorbidita...157 // Polypragmazie...157 // Akcentace funkčního kontextu nemoci... 157 // Provázanost zdravotně-sociální...157 // 9.4. Komplexní geriatrické hodnocení...158 // 9.4.1. Multidimenzionální přístup...158 // 9.4.2. Problémové okruhy komplexního // geriatrického vyšetření...158 // 9.4.3. Klinický význam komplexního // geriatrického vyšetření...159 // 9.5. Farmakoterapie v geriatrii...159 // 9.5.1. Současná situace v preskripci u seniorů..159 // 9.5.2. Změna terapeutické hodnoty léčiv...159 // 9.5.3. Farmakokinetické a farmakodynamické // změny ve vyšším věku...159 // 9.5.4. Nežádoucí účinky léčiv...160 // 9.5.5. Léky nevhodné u geriatrických pacientů // a potenciálně prospěšná léčba...161 // 9.6. Geriatrické syndromy...161 // 9.6.1. Vymezení geriatrických syndromů...161 // 9.6.2. Syndrom sarkopenie, svalové slabosti // a dekondice...162 // 10. REHABILITACE // Pavel Kolář // 10.1. Vymezení pojmů...165
10.2. Klasifikace funkční schopnosti, // dysability a zdraví...165 // 10.3. Léčebná rehabilitace...166 // 10.3.1. Fyzioterapie...167 // Diagnostické prostředky...167 // Funkční klinické vyšetření...167 // Funkční zátěžové vyšetření...167 // Funkční vyšetření plic...167 // Povrchová elektromyelografie...168 // Terapeutické prostředky...168 // Pohybová terapie s využitím tělesné // zátěže...168 // Respirační fyzioterapie...168 // 10.3.2. Ergoterapie...169 // 10.3.3. Fyzikální terapie...169 // Rozdělení FT podle druhu aplikované // energie...169 // Mechanoterapie...169 // Termoterapie a hydroterapie...170 // Elektroterapie...170 // Fototerapie...170 // Kombinovaná terapie a kombinace procedur fyzikální terapie...170 // Rozdělení fyzikální terapie podle hlavního // účinku...170 // Fyzikální terapie s primárním // analgetickým účinkem...170 // Fyzikální terapie se sekundárním // analgetickým účinkem...170 // Fyzikální terapie s dominantně // myorelaxačním účinkem...171 // Fyzikální terapie s antiedematózním // a trafiku podporujícím účinkem...171 // Elektrostimulace a elektrogymnastika kosterních svalů...172 // 10.3.4. Balneoterapie...172 // XIV // Vnitřní lékařství // Speciální část // 11. KARDIOLOGIE // Michael Aschermann // 11.1. Přehled fyziologie srdce a krevního // oběhu...175 // 11.1.1. Základní poznatky o srdeční funkci...175 // 11.1.2. Parametry srdeční funkce...176
11.1.3. Funkce krevního oběhu vklidu...179 // 11.1.4. Nervová regulace srdeční činnosti...179 // 11.2. Vyšetřovací metody v kardiológii...180 // (Jan Bultas) // 11.2.1. Ambulantní monitorování EKG a krevního // tlaku...180 // 11.2.2. Zátěžové testy...181 // 11.2.3. Echokardiografie (Tomeš Paleček)...182 // 11.2.4. Invazivní vyšetřovací metody...186 // 11.3. Zástava oběhu a kardiopulmonální // resuscitace...187 // (Jan Bultas, Jan Bělohlávek) // 11.3.1. Základní neodkladná resuscitace...188 // 11.3.2. Rozšířená resuscitace...190 // 11.3.3. Terapie zástavy oběhu...191 // 11.3.4. Léčebné prostředky při kardiopulmonální // resuscitaci...191 // ¦ Farmakoterapie...191 // Elektroimpulsoterapie...192 // 11.3.5. Poresuscitační péče...193 // 11.4. Šok (Jan Bělohlávek)...196 // 11.4.1. Hypovolemický šok...197 // 11.4.2. Kardiogenní šok...198 // 11.4.3. Obštrukční a kompresivní šok...202 // 11.4.4. Distribuční šok...202 // ¦ Septický šok...203 // i Anafylaktický šok...204 // 11.5. Srdeční selhání...205 // (Jan Bultas, Michael Aschermann) // 11.5.1. Akutní levostranné srdeční selhání...207 // 11.5.2. Akutní pravostranné srdeční selhání...208 // 11.5.3. Chronické levostranné srdeční selhání...209 // 11.5.4. Chronické pravostranné srdeční selhání...210 // 11.5.5. Terapie srdečního selhání...212 // 11.5.6. Prevence srdeční nedostatečnosti...215 // 11.5.7. Posudkové hledisko...216 // 11.6.
Poruchy srdečního rytmu...216 // (Josef Kautzner) // 11.6.1. Bradyarytmie...221 // ? Sinusová bradykardie...221 // ? Syndrom chorého sinu...221 // ? Syndrom karotického sinu...222 // ? Maligní vazovagální synkopa...222 // ? Poruchy AV vedení...222 // 11.6.2. Extrasystoly...225 // ? Síňové extrasystoly...225 // ? Junkční extrasystoly...225 // Komorové extrasystoly...225 // 11.6.3. Tachyarytmie...226 // 11.6.3.1. Supraventrikulární tachyarytmie...226 // ? Fibrilace síní...227 // te Flutter síní...227 // ? Sinová tachykardie...229 // B AV junkční tachykardie...230 // AV reentry tachykardie...231 // 11.6.3.2. Komorové tachyarytmie...232 // ? Komorová tachykardie...232 // ? Fibrilace komor...236 // 11.6.3.3. Akcelerovaný idioventrikulární rytmus...237 // 11.6.3.4. Prognostická klasifikace...237 // 11.6.4. Parasystolie...237 // 11.7. Systémová arteriální hypertenze...237 // (Karel Horký) // 11.7.1. Esenciální hypertenze...238 // 11.7.2. Sekundární hypertenze...242 // 11.7.3. Terapie hypertenze...245 // 11.8. Chronická arteriální hypotenze...253 // 11.9. Ischemická choroba srdeční (Jan Bultas)...255 // 11.9.1. Chronické formy ICHS...257 // ? Angina pectoris...257 // ? Němá ischémie myokardu...262 // ? Variantní angina pectoris...263 // ? Koronární syndrom X...263 // 11.9.2. Akutní formy ICHS...264 // ? Nestabilní angina pectoris a infarkt // myokardu bez elevace úseku ST...264 // • Akutní infarkt myokardu s elevaci // úseku ST...266
// ? Péče po infarktu myokardu - sekundární // prevence...274 // ? Náhlá srdeční smrt...275 // 11.10. Vrozené srdeční vady v dospělosti...276 // (František Kölbel) // 11.10.1. Přehled nejčastějších vrozených vad...278 // Bikuspidální aortální chlopeň...278 // ? Defekt septa síní...278 // ? Defekt septa komor ...279 // ¦ Koarktace aorty...280 // *! Otevřená tepenná dučej - Botallova...281 // Fallotova tetralogie...281 // 11.10.2. Specifické problémy dospělých s vrozenou // srdeční vadou...282 // ? Infekční endokarditida...282 // ? Vrozená srdeční vada v těhotenství...283 // ? Arytmie...283 // ? Hematologické problémy nositelů // cyanotických vrozených srdečních vad...283 // ? Eisenmengerův syndrom...284 // 11.11. Získané srdeční vady (Josef Veselka)...284 // 11.11.1. Vady mitrální chlopně...284 // ? Mitrální stenóza...284 // Mitrální regurgitace...286 // ? Prolaps mitrální chlopně ...287 // 11.11.2. Vady aortální chlopně...288 // ? Aortální stenóza...288 // Aortální regurgitace...289 // 11.11.3. Vady trikuspidální chlopně...291 // ? Trikuspidální regurgitace...291 // ? Trikuspidální stenóza...291 // 11.11.4. Vady pulmonální chlopně...291 // 11.11.5. Chlopenní náhrady...292 // 11.12. Endokarditidy (Michael Aschermann)...293 // 11.12.1. Infekční-endokarditidy...293 // 11.12.2. Neinfekční endokarditidy...296 // Revmatická endokarditida...296 // IS Marantická endokarditida...297 // 11.13.
Kardiomyopatie (Tomáš Paleček)...297 // 11.13.1. Dilatační kardiomyopatie...298 // 11.13.2. Hypertrofická kardiomyopatie...299 // 11.13.3. Restriktivní kardiomyopatie...300 // 11.13.4. Arytmogenní kardiomyopatie pravé // komory...301 // 11.13.5. Myokarditidy...302 // Obsah // XV // ? Onemocnění myokardu při požívání alkoholu...303 // ¦ Onemocnění myokardu při cytostatické // terapii...303 // 11.14. Onemocnění perikardu...304 // 11.14.1. Akutní perikarditida...304 // ? Suchá perikarditida - pericarditis sicca ... 304 ií Rekurentní perikarditida...305 // 11.14.2. Exsudativní perikarditida - perikardiální // „ výpotek...306 // ¦ Chronický perikardiální výpotek // bez komprese...306 // 11.14.3. Vybrané formy perikarditid...307 // ¦ Virové perikarditidy...307 // * Tuberkulózni perikarditida...307 // ¦ Uremická perikarditida...307 // * Nádorová perikarditida...307 // I Perikarditidy u systémových onemocnění // pojivá...307 // * Chyloperikard...307 // 11.14.4. Konstriktivní perikarditida...308 // 11.15. Nádory srdce (Michael Aschermann)...308 // 11.15.1. Primární nádory srdce ...308 // ¦i Srdeční myxomy...309 // ¦ Srdeční sarkomy...309 // 11.15.2. Sekundární nádory srdce...310 // 11.16. Onemocnění plicního oběhu...310 // (Pavel Jansa, Michael Aschermann) // 11.16.1. Plieni embolie a tromboembolická nemoc... 310 // 11.16.2. Netrombotická plieni embolie...313 // 11.16.3. Chronická plieni hypertenze...314 // ¦ Plieni
arteriální hypertenze...315 // ¦ Plieni hypertenze u srdečních // onemocnění...316 // ¦ Plieni hypertenze u respiračních // onemocnění...317 // * Chronická tromboembolická plieni // hypertenze...317 // 11.17. Onemocnění aorty (Petr Vařejka)...318 // 11.17.1. Degenerativní onemocnění aorty...318 // 11.17.2. Disekce stěny aorty...318 // 11.17.3. Zánětlivá onemocnění aorty...320 // 11.17.4. Aneuryzma aorty...320 // 11.18. Srdeční choroby v těhotenství (Jiří Král) ... 323 // 11.18.1. Vrozené srdeční vady...323 // 11.18.2. Získané chlopenní vady a kardiomyopatie... 324 // 11.18.3. Marťanův syndrom...325 // 11.18.4. Poruchy srdečního rytmu...325 // 11.18.5. Arteriální hypertenze...325 // 11.19. Chirurgické výkony u nemocných // se srdečními chorobami (Josef Veselka).. 326 // 11.20. Transplantace srdce...328 // 11.21. Prevence kardiovaskulárních // onemocnění (Renáta Cífková)...328 // 11.21.1. Rizikové faktory kardiovaskulárních // onemocnění...329 // 11.21.2. Projekt SCORE...329 // 11.21.3. Ovlivnění rizika kardiovaskulárních // onemocnění v klinické praxi...330 // 12. ANGIOLOGIE // Jiří Spáčil // 12.1. Vyšetřovací metody v angiologii...335 // 12.1.1. Klinické vyšetření...335 // 12.1.2. Pomocná vyšetření...336 // 12.2. Choroby tepen...337 // 12.2.1. Ateroskleróza...337 // 12.2.2. Akutní ischémie končetin...338 // 12.2.3. Ischemická choroba dolních končetin ...339 // 12.2.4. Diabetická makro-
a mikroangiopatie...341 // Syndrom diabetické nohy...342 // 12.2.5. Thrombangiitis obliterans...343 // 12.2.6. Vaskulitidy...343 // 12.2.7. Vazoneurózy, funkční tepenné poruchy...343 // * Raynaudova choroba...343 // ? Raynaudův syndrom...344 // ¦ Syndrom horní hrudní apertury...344 // ? Profesionální vazoneuróza...344 // * Další vazoneurózy...344 // 12.2.8. Tepenná výduť - arteriální aneuryzma...345 // Disekující aneuryzma...345 // Pseudoaneuryzma...345 // 12.2.9. Ateroskleróza tepen zásobující mozek...346 // 12.2.10. Některé další choroby...347 // 12.2.11. Revaskularizační postupy se zaměřením // na endovaskulární terapii ...347 // Revaskularizační metody...347 // Řešení chronických uzávěrů...348 // Řešení akutních uzávěrů...349 // 12.3. Choroby žil (Debora Karetová)...351 // Anatomické a fyziologické poznámky...351 // 12.3.1. Flebotrombóza, tromboembolická nemoc ..351 // Zvláštní formy flebotrombózy...357 // Phlegmasia coerulea dolens...357 // Flebotrombóza horních končetin...357 // Flebotrombóza v těhotenství...358 // 12.3.2. Varixy dolních končetin a chronická žilní // insuficience...358 // ¦ Varixy dolních končetin...358 // i Chronická žilní insuficience...359 // 12.3.3. Žilní záněty...360 // 12.4. Choroby lymfatických cév // (Jiří Spáčil)...361 // Anatomické a fyziologické poznámky...361 // ¦ Lymfedém...361 // 13. PNEUMOLOGIE // Jiří Homolka // 13.1. Vyšetřovací metody (Jiří
Homolka)...364 // 13.1.1. Laboratorní vyšetření...364 // 13.1.2. Zobrazovací metody...365 // 13.1.3. Vyšetření plieni cirkulace...365 // 13.1.4. Radionuklidové - izotopové - metody...366 // 13.1.5. Endoskopická vyšetření...366 // 13.1.6. Bioptická vyšetření...367 // 13.1.7. Vyšetření funkce plic...368 // 13.2. Vrozené choroby dýchacího ústrojí...370 // 13.2.1. Mukoviscidóza - cystická fibróza...370 // 13.2.2. Primární ciliární dyskineze...371 // 13.2.3. Deficit arantitrypsinu...371 // 13.2.4. Vývojové vady...372 // ¦ Tracheobronchiální vývojové vady...372 // ¦ Plieni vývojové vady...372 // ¦ Vývojové vady plicních cév...372 // 13.3. Zánětlivé choroby dýchacích cest...373 // (Vladimír Votava) // 13.3.1. Tracheobronchitida...373 // 13.3.2. Bronchiolitida...373 // XVI // Vnitřní lékařství // 13.4. Zánětlivé choroby plic - pneumonic...373 // (Jiří Homolka) // 13.4.1. Infekční pneumonic...374 // lí Komunitně získané pneumonic...374 // ¦ Zvláštnosti zánětů plic v závislosti // na etiologii...375 // ¦ Pneumonie způsobené atypickým agens.. 376 // ¦ Mykotické pneumonic...377 // Parazitární záněty plic...378 // Pneumonie při AIDS...378 // 13.4.2. Neinfekční pneumonie...379 // Aspirační pneumonie...379 // Inhalační pneumonie...379 // ? Postradiační pneumonie...380 // Plieni eozinofilie - plieni eozinofilni syndromy...380 // 13.4.3. Plieni absces...381 // 13.5. Tuberkulóza...382 // 13.5.1. Primární
tuberkulóza...384 // 13.5.2. Postprimární tuberkulóza...384 // 13.5.3. Závažné formy tuberkulózy...387 // I Miliární tuberkulóza...387 // Kazeózní pneumonie...387 // Tuberkulóza nitrohrudních uzlin...388 // i Multirezistentní tuberkulóza a extenzivně rezistentní tuberkulóza...388 // 13.5.4. Mykobakteriózy...388 // 13.6. Chronická obštrukční plieni nemoc ...389 // 13.6.1. Chronická bronchitída...389 // 13.6.2. Emfyzém...391 // 13.7. Asthma bronchiale...392 // 13.8. Bronchiektázie...395 // 13.9. Hypoventilační syndromy...396 // 13.9.1. Syndrom spánkové apnoe...396 // 13.9.2. Centrální alveolárni hypoventilace...397 // 13.9.3. Hypoventilační syndrom při obezitě - // Pickwickův syndrom...397 // 13.10. Respirační nedostatečnost...397 // 13.10.1. Syndrom akutní dechové tísně - ARDS...397 // 13.10.2. Respirační nedostatečnost při CHOPN...398 // 13.11. Plieni tromboembolie...399 // 13.12. Plieni hypertenze...399 // 13.13. Intersticiální plieni procesy...399 // 13.13.1. Sarkoidóza...400 // 13.13.2. Exogénni alergické alveolitidy...401 // 13.13.3. Lymfoidní intersticiální pneumonie...402 // 13.13.4. Plieni vaskulitidy...403 // Lymfomatoidní granulomatóza...403 // Nekrotizující sarkoidní granulomatóza... 403 // 13.13.5. Kryptogenní fibrotizující alveolitida...403 // 13.13.6. Poléková plieni fibróza...404 // 13.13.7. Plieni projevy difúzních chorob pojivá...404 // 13.13.8. Vzácné choroby provázené vznikem // intersticiální
plieni fibrózy...406 // Plieni alveolárni proteinóza...406 // Granulomatóza z Langerhansových // buněk...406 // Neurofibromatóza...406 // ¦ Lymfangioleiomyomatóza ...406 // ¦ Idiopatická plieni hemosideróza...406 // ? Goodpastureův syndrom...406 // ¦ Syndrom Heřmanského-Pudláka...406 // 13.14. Profesionální plieni choroby...407 // (Vladimír Votava) // 13.14.1. Silikóza...407 // 13.14.2. Silikatózy...408 // Azbestóza...408 // Talkóza - talková pneumokonióza...408 // Berylióza...408 // 13.14.3. Nekolagenní pneumokoniózy...408 // 13.15. Nádory plic (Pavel Klener)...408 // 13.15.1. Benigní nádory plic a průdušek...408 // 13.15.2. Bronchogenní karcinom...409 // ¦ Nemalobuněčné karcinomy...412 // Malobuněčné karcinomy...413 // 13.15.3. Druhotné nádory plic - plieni metastázy.414 // 13.16. Choroby pleury (Vladimír Votava)...414 // 13.16.1. Fluidothorax...414 // Hrudní empyém...416 // Hemothorax...417 // Chylothorax...417 // 13.16.2. Pneumothorax...417 // 13.16.3. Fibrothorax...418 // 13.16.4. Nádory pleury (Jiří Homolka)...418 // Primární nádory pleury...418 // Benigní mezoteliom ...418 // Maligní mezoteliom ...418 // : Metastatické nádory pleury...419 // 13.17. Choroby mediastina...419 // 13.17.1. Akutní mediastinitida...419 // 13.17.2. Chronická mediastinitida...420 // 13.17.3. Nádory mediastina...420 // 13.18. Jiné choroby plic (Vladimír Votava)...421 // 13.18.1. Syndrom středního laloku...421 // 13.18.2. Polékové
poškození plic...421 // 13.18.3. Hemoptýza...422 // 13.18.4. Chronický perzistující kašel...423 // 13.19. Transplantace plic (Jiří Homolka)...424 // 14. HEMATOLOGIE // Pavel Klener // 14.1. Vyšetřovací metody...430 // 14.2. Anémie (Jaroslav Čermák)...432 // 14.2.1. Anémie z poruchy tvorby prekurzorů // erytrocytů ...433 // 14.2.1.1. Kongenitální dyserytropoetické anémie...433 // 14.2.1.2. Anémie z poruchy hemoglobinizace // erytrocytů...434 // ¦ Kongenitální sideroblastická anémie..434 // * Získané sideroblastické anémie...434 // 14.2.2. Anémie z nedostatku látek nutných // pro normální proliferaci a maturaci erytrocytů...434 // ¦ Anémie z nedostatku železa - // sideropenické anémie...434 // * Anémie z nedostatku vitaminu B12 // a kyseliny listové...437 // ? Anémie při chronickém onemocnění...440 // 14.2.3. Anémie ze zvýšeného zániku // erytrocytů...441 // 14.2.3.1. Korpuskulárni hemolytické anémie...441 // ¦ Hemolytické anémie z poruchy struktury // erytrocytární membrány...441 // Dědičná sférocytóza...441 // Dědičná eliptocytóza...442 // I’ Hemolytické anémie z poruchy enzymatické výbavy erytrocytů...442 // Obsah // XVII // Anémie při deficitu pyruvátkinázy...442 // Anémie při deficitu // glukóza-6-fosfátdehydrogenázy...443 // ¦ Hemolytické anémie z poruchy tvorby // hemoglobinu...443 // Beta-thalasémie...443 // Alfa-thalasémie...444 // Srpkovitá anémie...445 // 14.2.3.2. Extrakorpuskulární
hemolytické anémie.445 // Autoimunitní hemolytické anémie...446 // Autoimunitní hemolytické anémie s tepelnými či chladovými // protilátkami...446 // Polékové hemolytické anémie...447 // Hemolytické choroba novorozenců...447 // Neimunitní hemolytické anémie...448 // Mikroangiopatická hemolytická // anémie...448 // 14.2.4. Anémie z krevních ztrát...448 // Akutní posthemoragická anémie...448 // Chronická posthemoragická anémie ...449 // 14.3. Chorobné stavy ze zvýšeného počtu // erytrocytů (Pavel Klener)...449 // Sekundárni polyglobulie...449 // ? Nepravá polyglobulie - erytrocytóza...449 // ¦ Primárni polycytémie...449 // 14.4. Kvantitativní a kvalitativní odchylky // bílých krvinek...449 // ® Neutrofily...449 // Eozinofily...451 // W Bazofily...451 // ¦ Lymfocyty...451 // ¦ Monocyty...452 // 14.5. Poruchy hematopoetické kmenové // buňky...452 // 14.5.1. Aplastická anémie - dřeňový útlum...453 // (Jaroslav Čermák) // Čistá aplazie červené řady...455 // 14.5.2. Paroxyzmální noční hemoglobinurie...455 // 14.5.3. Myelodysplastický syndrom...456 // 14.6. Myeloproliferativní onemocnění...460 // (Pavel Klener) // 14.6.1. Akutní myeloidní leukémie...460 // (Pavel Klener, Petr Cetkovský) // 14.6.2. Chronická myeloidní leukémie...463 // (Pavel Klener) // 14.6.3. Myeloproliferativní syndromy...465 // If Primární myelofibróza...465 // I* Primární polycytémie...466 // Primární trombocytémie...468
14.7. Lymfatické leukémie...468 // 14.7.1. Akutní lymfoblastická leukémie ...468 // (Pavel Klener, Petr Cetkovský) // 14.7.2. Chronická lymfatická leukémie...471 // (Pavel Klener, Marek Tměný) // 14.7.3. Prolymfocytární leukémie...473 // 14.7.4. Trichocelulární leukémie...474 // 14.8. Hodgkinův lymfom (Pavel Klener)...474 // 14.9. Nehodgkinské lymfomy...477 // (Pavel Klener, Marek Tměný) // 14.9.1. Uzlinové formy NHL...480 // B-buněčné lymfomy...481 // ¦ T-buněčné lymfomy...483 // 14.9.2. Extranodální lymfomy...484 // ¦ Maltomy...484 // ¦ Primární kožní lymfomy...485 // ¦ Primární lymfomy CNS...485 // ¦ Jiné primárně mimouzlinové NHL...486 // 14.10. Lymfoproliferativní onemocnění // s tvorbou paraproteinu (Pavel Klener) ...486 // 14.10.1. Makroglobulinémie...486 // 14.10.2. Plazmocytom...486 // Zvláštní formy mnohočetného myelomu. 490 •» Monoklonální gamapatie neurčeného významu...490 // 14.10.3. Choroby z těžkých řetězců...490 // 14.11. Amyloidóza...490 // 14.11.1. Primární amyloidóza...491 // 14.11.2. Sekundární amyloidóza...491 // 14.12. Histiocytární malignity (Petr desiar)..492 // F Histiocytární medulární retikulóza...492 // 14.13. Poruchy hemostázy...492 // (Peter Salaj, Petr desiar) // 14.13.1. Vyšetřovací metody (Peter Salaj)...494 // 14.13.2. Trombocytopenie a trombocytopatie...495 // 14.13.2.1. Trombocytopenie ze snížené // trombocytární produkce...495 // 14.13.2.2. Trombocytopenické
purpury ze zvýšené // sekvestrace krevních destiček...495 // 14.13.2.3. Trombocytopenické purpury ze zvýšené // trombocytární destrukce...496 // ¦ Idiopatická trombocytopenická purpura...496 // ¦ Heparinem indukovaná // trombocytopenie II. typu...497 // ¦ Trombotická trombocytopenická // purpura...497 // Hemolyticko-uremický syndrom...498 // ¦ Diseminovaná intravaskulární // koagulace...498 // 14.13.2.4. Hereditární trombocytopatie...500 // ?. Poruchy trombocytárních // glykoproteinů...500 // Poruchy granul krevních destiček...501 // Poruchy signální transdukce...501 // Poruchy trombocytární prokoagulační aktivity...501 // 14.13.2.5. Získané trombocytopatie...501 // 14.13.3. Koagulopatie...502 // 14.13.3.1. Hemofílie...502 // 14.13.3.2. Von Willebrandova choroba...503 // 14.13.3.3. Deficity ostatních koagulačních // faktorů...505 // R Dysfibrinogenémie...505 // Deficit koagulačního faktoru II...505 // Deficit koagulačního faktoru V...506 // * Deficit koagulačního faktoru VII...506 // ? Deficit faktoru X...506 // ¦ Deficit koagulačního faktoru XI...506 // ? Deficit faktorů kontaktní fáze ...507 // Deficit koagulačního faktoru XIII...507 // ¦ Vrozené kombinované deficity // koagulačních faktorů...507 // 14.13.4. Specifické inhibitory koagulačních // faktorů...507 // 14.13.4.1. Inhibitor FVIII/IX u pacientů // s hemofílií...507 // 14.13.4.2. Získané inhibitory FVIII...508 // 14.13.5. Trombofilní stavy...509
// 14.13.6. Krvácivé stavy z cévních příčin...510 // (Petr desiar) // Hereditární hemoragická telangiektázie... 510 // ¦ Získané purpury...511 // XVIII // Vnitřní lékařství // 15. HEMOTERAPIE A TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ // Pavel Klener // 15.1. Hemoterapie (Zdenka Gašová)...513 // •i Transfúzni přípravky...514 // Plná krev...514 // Erytrocyty...514 // Trombocyty ...517 // Granulocyty...518 // Plazma...519 // 15.2. Terapeutické hemaferézy...519 // 15.2.1. Depleční výkony...520 // 15.2.2. Výměna plazmy nebo buněčných elementů ...520 // 15.2.3. Sběr buněk-PBPC, DLI...520 // 15.3. Transplantace krvetvorných buněk...520 // (Marek Tměný) // 15.3.1. Průběh transplantace...521 // Autologní transplantace...521 // Allogenní transplantace...522 // 15.3.2. Indikace ? transplantační léčbě...522 // ¦ Nenádorová onemocnění...522 // ¦ Nádorová onemocnění krvetvorby...522 // Solidní tumory...523 // 15.3.3. Komplikace a podpůrná terapie...523 // 16. IMUNOLOGICKY PODMÍNĚNÁ ONEMOCNĚNÍ // Jiřina Bartůňková // 16.1. Imunologické vyšetření...525 // 16.1.1. Anamnéza...525 // 16.1.2. Příznaky imunologicky podmíněných // chorob...525 // 16.1.3. Laboratorní vyšetření...527 // 16.2. Imunodeficience...529 // 16.2.1. Primární imunodeficience...531 // ? Selektivní deficit IgA...531 // * Brutonova agamaglobulinémie...531 // ¦ Běžná variabilní imunodeficience...531 // ¦ Další formy protilátkových // imunodeficitů...532
// •i Poruchy komplementového systému ...532 // * Syndrom hyperlgE...532 // X Poruchy fagocytózy...533 // ¦ Deficity imunity zprostředkované // lymfocyty T...533 // 16.2.2. Sekundární imunodeficience...533 // If Sekundární protilátkové imunodeficience..533 // * Získané granulocytopenie...534 // Imunodeficience po splenektomii...534 // Další získané imunodeficience...534 // I Infekce virem lidské imunodeficience .535 // 16.3. Autoimunitní onemocnění...535 // 16.4. Vaskulitidy (Radim Bečvář)...545 // 16.4.1. Vaskulitidy postihující malé cévy...546 // ? Wegenerova granulomatóza...546 // Mikroskopická polyarteriitida...547 // ¦ Syndrom Churgův-Straussové ...547 // Idiopatický hypereozinofilní syndrom..547 // ? Henochova-Schönleinova purpura...547 // ? Kožní leukocytoklastická vaskulitida..548 // 16.4.2. Vaskulitidy postihující převážně cévy // středního kalibru...548 // * Polyarteriitis nodosa...548 // ¦ Kawasakiho choroba...549 // ? Buergerova choroba...549 // 16.4.3. Vaskulitidy postihující velké cévy...549 // ¦ Obrovskobuněčná arteriitida...549 // ¦ Takayasuova arteriitida...550 // 16.4.4. Další vaskulitické syndromy a jednotky // řazené ? vaskulitidám...551 // * Překryvný polyangiitický syndrom ...551 // * Beh etova choroba...551 // ? Relabující polychondritida...551 // ¦ Kryoglobulinémie...551 // 16.5. Alergická onemocnění (Petr Panzner) ...552 // 16.5.1. Alergické respirační choroby...556 // * Alergická
rinitida a konjunktivitida..556 // i Asthma bronchiale...556 // 16.5.2. Alergie na včelí a vosí jed...556 // 16.5.3. Kožní projevy alergií ...557 // ? Urtikárie...557 // 16.5.4. Kontaktní dermatitída...558 // 16.5.5. Alergie na potraviny...558 // 16.5.6. Alergie na léky...559 // 17. GASTROENTEROLOGIE // Karel Lukáš, Václav Jirásek // 17.1. Funkční poruchy...563 // 17.1.1. Dyspepsie...563 // 17.1.2. Horní dyspepsie...563 // 17.1.3. Dolní dyspeptický syndrom...564 // 17.1.4. Funkční anorektální poruchy...565 // 17.1.5. Solární syndrom a neurodigestivní astenie.. 565 // 17.1.6. Dyspepsie při dysfunkci Oddiho sfinkteru // a dysfunkce žlučníku...565 // 17.1.7. Diagnostika funkčních poruch...566 // 17.1.8. Terapie funkčních poruch...567 // 17.1.9. Prognóza funkčních poruch...568 // 17.2. Nemoci jícnu (Karel Lukáš)...568 // 17.2.1. Refluxní choroba jícnu - refluxní // ezofagitida...569 // 17.2.2. Barrettův jícen - dispenzarizace a léčba.572 // 17.2.3. Refrakterní refluxní choroba jícnu...572 // 17.2.4. Ostatní ezofagitidy...572 // * Infekční ezofagitidy...572 // Bt Ezofagitida způsobená léky...572 // ¦ Chemická (korozívni) ezofagitida...572 // ? Ezofagitida po chemoterapii...573 // • Ezofagitida radiační...573 // 17.2.5. Hiátová hernie...573 // 17.2.6. Poruchy jícnové motility...574 // ? Primární poruchy jícnové motility...574 // Achalazie...574 // Difúzni jícnový spazmus ...574 // Hyperdynamický jícen...575
// Neklasifikovatelné primární poruchy // motility jícnu...575 // ¦ Sekundární poruchy jícnové motility.575 // Sklerodermie...575 // Sjógrenův syndrom...575 // Dermatomyozitida...575 // Presbyezofagus...575 // Nervová onemocnění...575 // Jícnová manifestace systémových // onemocnění...575 // 17.2.7. Strukturální anomálie jícnu...575 // Obsah // XIX // ¦ Jícnové membrány a prstence ...575 // ¦ Divertikly...575 // Zenkeruv divertikl...575 // Divertikly středního jícnu...576 // Epifrenické divertikly...576 // 17.2.8. Cizí tělesa a poškození jícnu...576 // Traumatické poškození a dekubitální // vředy v jícnu...576 // Perforace jícnu...576 // »Steak house« syndrom...576 // Syndrom Malloryho-Weissův...576 // 17.2.9. Nádory jícnu...576 // ? Benigní nádory jícnu...576 // ? Maligní nádory jícnu...576 // 17.3. Nemoci žaludku (Václav Jirásek)...577 // 17.3.1. Gastritídy...579 // •< Akutní gastritída, akutní indigesce...579 // * Chronická gastritída...580 // Antrální superficiální gastritída...580 // Multifokální atrofická gastritída...581 // Autoimunitní gastritída ...581 // Chemická gastritída...581 // Terapie gastritíd...582 // 17.3.3. Peptický vřed...582 // 17.3.4. Syndrom Zollingerův-Ellisonův ...586 // 17.3.5. Stavy po operaci žaludku...586 // 17.3.6. Gastropatie...586 // ¦ Gastropatie indukovaná nesteroidními // antirevmatiky...587 // ¦ Hemoragická gastropatie...588 // ¦ Vaskulární gastropatie...589
// Kongestivní gastropatie, gastropatie // při portální hypertenzi...589 // Gastrická antrální vaskulární ektázie..589 // ¦ Aftózní gastropatie...589 // ¦ Hyperplastické gastropatie...590 // Gastropathia gigantea - Ménétrierova // nemoc...590 // 17.3.7. Nádory žaludku...590 // ¦ Žaludeční polypy a benigní nádory // žaludku...590 // ® Karcinom žaludku...591 // ¦ Lymfom žaludku...593 // ¦ Gastrointestinální stromální tumory..594 // 17.3.8. Bezoáry a cizí tělesa...595 // ¦ Bezoáry...595 // ¦ Cizí tělesa...595 // 17.3.9. Poruchy evakuace žaludku (Karel Lukáš)...595 // 17.4. Nemoci tenkého střeva (Přemysl Přič)...596 // 17.4.1. Malabsorpční syndrom...598 // 17.4.2. Celiakie...599 // 17.4.3. Selektivní malabsorpce...602 // ¦ Deficit laktázy...602 // ¦’ Primární malabsorpce žlučových kyselin. 603 // ¦ Tropická malabsorpce, tropická // enteropatie a tropická sprue...603 // ¦ Syndrom slepé kličky...603 // ¦ Syndrom krátkého střeva...604 // ¦ Exsudativní gastroenteropatie...604 // * Radiační enteritida...605 // ? Whippleova choroba...606 // ¦ Amyloidóza...606 // ¦ Progresivní systémová skleróza...606 // 17.4.4. Divertikly tenkého střeva...607 // Divertikly duodena...607 // Divertikly jejuna a ilea...607 // Meckelův divertikl...607 // 17.4.5. Cévní poruchy tenkého střeva - intestinální // ischémie...608 // Akutní mezenteriální ischémie...608 // Embolie horní mezenteriální tepny...608
Neokluzivní mezenteriální ischémie...608 // Trombóza horní mezenteriální tepny...608 // Mezenteriální žilní trombóza...608 // Fokální segmentální ischémie tenkého // střeva...609 // ? Chronická mezenteriální ischémie...609 // ¦ Vaskulitidy splanchnické cirkulace...609 // 17.4.6. Entero(kolo)patie z nesteroidních // antirevmatik ...610 // 17.4.7. Nádory tenkého střeva...610 // I* Benigní nádory...610 // li Maligní nádory...610 // 17.5. Idiopatické střevní záněty (Karel Lukáš) ...611 // 17.5.1. Ulcerózní kolitida ...612 // 17.5.2. Crohnova nemoc...614 // 17.5.3. Idiopatické střevní záněty a těhotenství..617 // 17.5.4. Méně obvyklé kolitidy...617 // 17.5.5. Terapie idiopatických střevních zánětů...617 // 17.5.6. Prognóza idiopatických střevních zánětů...619 // 17.6. Nemoci tlustého střeva...619 // Anatomické a fyziologické poznámky...619 // (Václav Jirásek) // Vyšetřovací metody (Karel Lukáš)...619 // 17.6.1. Megakolon ...620 // 17.6.2. Poruchy motility - pseudoobstrukce...621 // 17.6.3. Záněty tlustého střeva ...621 // 17.6.4. Divertikulóza tračníku...623 // 17.6.5. Polypy a polypózy (Václav Jirásek)...623 // * Polypy tlustého střeva...623 // ¦ Polypózy...624 // Familiární adenomatózní polypóza...624 // Atenuovaná familiární adenomatózní // polypóza...625 // Peutzův-Touraineův-Jeghersův syndrom 625 Syndrom juvenilní polypózy ...625 // 17.6.6. Karcinom tračníku a konečníku...625
// (Pavel Klener, Václav Jirásek) // ¦ Hereditární nepolypózní karcinom // tlustého střeva...628 // 17.7. Nemoci rekta a anu (Karel Lukáš)...628 // Anatomické a fyziologické poznámky...628 // (Václav Jirásek) // Vyšetřovací metody (Karel Lukáš)...629 // 17.7.1. Hemoroidy a anorektální varixy...629 // 17.7.2. Abscesy a píštěle...630 // 17.7.3. Rektální a anální prolaps...630 // 17.7.4. Řitní trhlina...630 // 17.7.5. Fekální inkontinence...630 // 17.7.6. Anální pruritus...630 // 17.7.7. Condylomata acuminata...631 // 17.7.8. Anální karcinom...631 // 17.8. Průjem a zácpa...631 // 17.8.1. Průjem...631 // * Cestovní průjem...634 // ¦ Falešný (předstíraný) průjem...635 // 17.8.2. Zácpa (Václav Jirásek)...635 // 17.9. Gastrointestinální projevy při AIDS...637 // (Václav Jirásek, Karel Lukáš) // 17.10. Krvácení do trávicího ústrojí...637 // (Václav Jirásek) // 17.11. Střevní parazitární infekce...640 // (Václav Jirásek, Karel Lukáš) // 17.11.1. Onemocnění vyvolaná prvoky...640 // ¦ Giardióza, lamblióza.. // Infekce vyvolané motolicemi - // Cestodózy - infekce vyvolané // tasemnicemi... // Infekce vyvolaná tasemnicí Taeniarhynchus saginatus ... Infekce vyvolaná tasemnicí Taenia solium... // Infekce vyvolané hlísticemi - // 18. CHOROBY JATER // Marie Brodanová, Petr Urbánek // 18.1. Vyšetřovací metody... // 18.1.1. Anamnéza a fyzikální vyšetření... // 18.1.2. Pomocná vyšetření...
(OCoLC)768558823
cnb002236081

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC