Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Josef Filip, 2011-2013
3 sv. (304, 283, 355 s) : il., portréty, plány, faksim. ; 33 cm

objednat
ISBN 978-80-260-1265-8 (sv. 1 ; v knize neuvedeno ; váz.)
ISBN 978-80-905166-1-8 (sv. 2 ; váz.)
ISBN 978-80-905166-3-2 (sv. 3 ; váz.)
Bruna Aeterna
čeština
Označení dílu pouze v tiráži
Autoři 3. dílu: Vladimír Filip, Vlastimil Schildberger ml.
Obsahuje bibliografii
díl I. 2011. 304 s. -- díl II. 2012. 283 s. -- díl III. 2013. 355 s.
Souběžný německý text
000202116
DÍL 1
CO PŘEDCHÁZELO * WAS VORAUS GING....6 // Před Mnichovem * Vor München. ..6 // A po Mnichovu * Und nach München... .13 // OD OKUPACE 15. 3. 1939 * DIE OKKUPATION AM 15. 3 1939...28 // Obsazení Brna německou armádou * Besetzung Brünns d urch die Deutsche Armee.28 // První dny v Brně po 15. 3.1939 * Die ersten tage in Brünn nach dem 15. 3.1939.53 // Návšteva Ad olfa Hitlera 17. 3.1939 * Besuch von Adolf Hitler am 17. 3.1939.58 // A čas plynul dál... * Und der Zeit verging... ...84 // Přehlídka 4. 4.1939 * Parade am 4. 4.1939.86 // Narozeniny Adolfa Hitlera * Der Geb urtstag von Adolf Hitler...100 // CO PŘINESLY DALŠÍ DNY * WAS AN DEN FOLGENDEN TAGEN GESCHAH.. .110 // Protižidovská opatřeni * Massnahmen gegen die Juden..110 // Národní souručenství * Nationale gemeinschaft.. ...114 // Národní obec fašistická * Nationale faschistische Gesellschaft...115 // Vládní vojsko * Die Regierungstruppe..II7 // BRNO SE ZMĚNILO * BRÜNN VERÄNDERTE SICH... .122 // Nové úřady a instituce * Neue Ämter und Institutionen...122 // Německá armáda a SS v Brně * Die Deutsche Arm ee und die Einheiten der SS in Brünn..123 // Germanizace * Die Germanisierung...133 // Brněnské nemocnice pro armádu * Militär - Krankenhäuser.133 // Hospodářství * Wirtschaft. ...152 // Nové doklady * Neue Dokumente...154 // Pracovní úřady * Arbeitsämter... ...155 // Brněnský průmysl * Die Brünner Industrie.158 // Brněnský dopravní podnik * Brünner Verkehrsbetrieb...164 // Brněnští hasiči * Die Brüner Feuerwehrleute. ...176 // Poslech zahraničního rozhlasu * Fremdländische Rundfunksender.186 // Šeptaná propaganda.. ....186 // ŽIVOT ŠEL DÁL * UND DAS LEBEN GING WEITER... ..192 // 1939..192 // 1940-41... ..229 // 1942-43....279
DÍL 2
STAVEBNÍ ČINNOST 1939-1945 * BAUTÄTIGKEIT 1939-1945 IN BRÜNN ...6 // NĚMECKÁ PERZEKUCE PRVNÍHO OBDOBÍ * DEUTSCHE VERFOLGUNG IN DER ANFANGSZEIT ...54 // Policie a gestapo 15. 3. 1939 a po něm * Polizei und Gestapo am 15. März 1939 und danach ...54 // Kounicovy koleje * Kaunitz-Kolleg ...64 // činnost SD * Sicherhertzdienst ...82 // A ŽIVOT ŠEL DÁL... • UND DAS LEBEN GING WEITER ...84 // Protižidovská opatřeni • Massnamen gegen Juden ...84 // Všudypřítomná politika * Allgegenwärtige Politik ...94 // Život za okupace a denní starosti * Das Leben während der Okkupation und die altäglichen Sorgen ...112 // NĚMECKÁ ARMÁDA V BRNĚ * DIE WEHRMACHT IN BRÜNN ...164 // GESTAPO A ODBOJ * DIE GESTAPO UND WIDERSTAND ...178 // Obrana národa a pravicový odboj * Obrana národa und Widerstand von Rechts ...179 // Gestapo proti KSČ * Gestapo gegen KPTsch ...194 // Rádiové protihry * Funkgegenspiele ...204 // Prapor SS Böhmen-Mähren * SS-Wachbataillon Böhmen-Mähren ...208 // Gestapo a konfidenti * Das Gestapo und ihre Spitzel ...212 // Případ Luža * Der Fall Luža ...218 // Boj proti parašutistům * Kampf gegen die Schirmfallagenten ...220 // Boj proti partyzánům * Kampf gegen c*e Partisanen ...227 // Další brněnští gestapáci * Weitere Brünner Gestapomänner ...232 // Brněnská pobočka Osvětimi * Brünner Nebenlager von Auschwitz ...240 // BOMBARDOVÁNÍ BRNA * DIE BOMBARDIERUNG VON BRÜNN ...242 // Protiletecká ochrana * Luftschulz ...242 // Letecký útok 25.srpna 1944 * Luftangriff am 25. August 1944 ...262 // Příloha/Anlage 1 - Kryty pod Kraví horou * Luftschutzkeller unterhalb der Kuhberg ...272 // Příloha/Anlage 2 - Přehled nejdůležitějších útvarů německé armády v Brně * Überblick uber die wichtigsten Truppenteile der Deutschen Armee ...278 // Použitá literatura a prameny • Die Literatur und Quellen ...280
DÍL 3
ŽIVOT V OKUPOVANÉM BRNĚ * DAS LEBEN IM BESETZTEN BRÜNN // Správa státu a její změny, právni stav * Die Staatsverwaltung und ihre Änderungen, Rechtslag...6 // Odbory - německá pracovni fronta * Gewerkschaften - Deutsche Arbeitsfront...28 // Vězni a vězeni * Gefangene und Gefängnisse...36 // POSLEDNÍ DVA ROKY OKUPACE 1944-1945 * DIE LETZTEN ZWEI OKKUPATIONSJAHRE 1944-1945 // Protiletecká ochrana * Luftschutz...44 // Letecké bombardováni Brna * Luftbombardierung von Brünn...54 // Totální válka * Der totale Krieg...166 // BOJE K BRNO A OSVOBOZENÍ * KÄMPFE UM BRÜNN UND DIE BEFREIUNG // Rudá armáda před Brnem * Die Rote Armee vor Brünn...168 // Blíží se fronta - konec gestapa - útěk Němců * Die Front rückt näher - Ende der Gestapo - Flucht der Deutsche ..174 // Boje v Brně * Kämpfe in Brünn...202 // Boje po frontě * Brünn nach der Front...220 // Rusové mezi námi * Die Russen unter uns...244 // PRVNÍ DNY SVOBODY * ERSTE TAGE IN FREIHEIT // Období 26. 4.-12. 5. 1945 * Zeit 26. 4. - 12. 5. 1945... 254 // Zničená technika * Zerstörte Technik...264 // Hroby * Gräber...274 // Návštěva prezidenta Beneše 12. - 13. 5. 1945 ’ Besuch von Präsident Beneš 12. - 13. 5. 1945.. 282 // ODSUN NĚMECKÉHO OBYVATELSTVA Z BRNA * AUSSIEDLUNG DER DEUTSCHEN EINWOHNER AUS BRÜNN //Kořeny sporu * Die Wurzeln der Auseinandersetzung...292 // Přijaté řešení * Beschlossene Lösungen...308 //
Události v Brně * Ereignisse in Brünn...312 // Tábory pro německé obyvatele * Lager für Deutsche Einwohner...318 // DOZVUKY VÁLKY * NACHWIRKUNGEN DES KRIEGES // Retribučni soudy * Retributionsgerichte...326 // Papírové peníze a hospodářské škody z peněžního oběhu * Papiergeld und wirtschaftliche Schäden in Geldumlauf...346 // Zajišťování německého majetku a další činnost nové samosprávy * Sicherung des Deutschen Eigentums und weitere Aufgaben der neuen Selbstverwaltung...348 // POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY * DIE LITERATUR UND QUELLEN...352
(OCoLC)776511206
cnb002258128

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC