Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2010
xv, 540 s. : il. ; 28 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7262-702-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 509 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000202229
I ZÁKLADY FYZIKÁLNÍ, BIOANORGANICKÉ A BIOORGANICKÉ CHEMIE -- 1 Základy fyzikální chemie -- (Eva Bubnová) -- 1.1. Voda -- 1.1.1. Fyzikální vlastnosti vody důležité pro lidský organismus -- 1.1.2. Voda jako reaktant v lidském organismu -- 1.2. Disperzní soustavy -- 1.3. Elektrolytická disociace -- 1.4. Difúze a osmóza -- 1.5. Kinetika a energetika chemických reakcí -- 1.5.1. Základy kinetiky chemických reakcí -- 1.5.2. Závislost reakční rychlosti na reakčních podmínkách -- 1.5.2.1. Závislost reakční rychlosti na koncentraci substrátů -- 1.5.2.2. Závislost reakční rychlosti na teplotě -- 1.5.2.3. Závislost reakční rychlosti na aktivační energii -- 1.5.3. Následné reakce -- 1.5.4. Chemická rovnováha -- 1.5.4.1. Příklady využití zákona o chemické rovnováze -- 1.5.5. Základy energetiky chemických reakcí -- 1.5.5.1. Entalpie -- 1.5.5.2. Gibbsova energie a entropie -- 1.5.5.3. Energetické spřažení reakcí ---
1.5.5.4. Gibbsova energie a rovnovážná konstanta -- 1.6. Protolytické reakce -- 1.6.1. Teorie kyselin a zásad -- 1.6.2. Kvantitativní vztahy v protolytických reakcích -- 1.6.3. Definice a výpočet pH -- 1.6.4. Pufry -- 1.6.5. Reakce silných kyselin a zásad se solemi slabších kyselin a slabších zásad -- 1.6.6. Hydrolýza solí -- 1.7. Oxidoredukční (redox) reakce -- 1.7.1. Definice -- 1.7.2. Kvantitativní vztahy v oxidoredukčních reakcích -- 1.7.3. Rovnováha v redox reakcích -- 2. Základy bioanorganické chemie -- (Alena Buděšínská) -- 2.1. Biologicky aktivní prvky -- 2.2. Toxické prvky -- 3. Základy bioorganické chemie -- 3.1. Deriváty uhlovodíků -- 3.1.1. Kyslíkaté deriváty -- 3.1.2. Sirné deriváty uhlovodíků -- 3.1.3. Dusíkaté deriváty uhlovodíků -- 3.2. Heterocyklické sloučeniny -- 3.2.1. Pětičlenné heterocyklické sloučeniny s jedním heteroatomem -- 3.2.2. Šestičlenné heterocyklické sloučeniny s jedním heteroatomem ---
3.2.3. Heterosloučeniny se dvěma kondenzovanými heterocykly -- 4. Sacharidy -- (Eva Bubnová) -- 4.1. Monosacharidy -- 4.1.1. Stereochemie monosacharidů -- 4.1.2. Cyklická struktura monosacharidů -- 4.1.3. Nejvýznamnější monosacharidy -- 4.1.3.1. Triosy -- 4.1.3.2. Pentosy -- 4.1.3.3. Hexosy -- 4.1.4. Deriváty monosacharidů -- 4.1.4.1. Estery -- 4.1.4.2. Glykosidy -- 4.1.4.3. Aminoderiváty monosacharidů -- 4.1.4.4. Uronové kyseliny -- 4.1.4.5. Aldonové kyseliny -- 4.1.4.6. Alditoly -- 4.1.4.7. Halogenderiváty -- 4.2. Disacharidy -- 4.2.1. Neredukující disacharidy -- 4.2.2. Redukující disacharidy -- 4.3. Polysacharidy -- 4.3.1. Homopolysacharidy (homoglykany) -- 4.3.2. Heteropolysacharidy (heteroglykany) -- 4.3.3. Proteoglykany -- 4.3.4. Glykoproteiny -- 5. Lipidy -- (Bohuslav Matouš) 5.1. Klasifikace lipidů -- 5.1.1. Mastné kyseliny -- 5.1.2. Lipidy obsahující glycerol -- 5.1.2.1. Triacylglyceroly -- 5.1.2.2. Glycerolfosfolipidy -- 5.1.3. Sfingolipidy ---
5.1.3.1. Sfingosinové báze -- 5.1.3.2. Ceramidy (N-acylsfingosiny) -- 5.1.3.3. Fosfosfingolipidy -- 5.1.3.4. Glykosfingolipidy -- 5.1.4. Steroly asteroidy -- 5.1.4.1. C27 steroly (zoosteroly) -- 5.1.4.2. Fytosteroly -- 5.1.4.3. Žlučové kyseliny (C24-steroidy) -- 5.1.4.4. Steroidní hormony -- 5.1.5. Terpeny -- 6. Aminokyseliny a bílkoviny -- (Alena Buděšínská) -- 6.1. Aminokyseliny -- 6.2. Peptidy -- 6.3. Bílkoviny -- 6.3.1. Jednoduché bílkoviny -- 6.3.2. Složené bílkoviny -- 6.3.3. Funkce bílkovin v organismu -- 7. Enzymy -- (Eva Bubnová) -- 7.1. Biologický poločas enzymů -- 7.2. Uspořádání enzymové molekuly -- 7.3. Vyšší struktury molekul enzymů -- 7.4. Klasifikace enzymů -- 7.5. Koenzymy -- 7.5.1. Koenzymy oxidoreduktas -- 7.5.2. Koenzymy přenášející skupiny -- 7.6. Specifičnost enzymů -- 7.7. Izoenzymy, lokalizace intracelulárních enzymů -- 7.8. Kinetika enzymových reakcí -- 7.8.1. Závislost rychlosti enzymové reakce na teplotě ---
7.8.2. Závislost rychlosti enzymové reakce na pH -- 7.8.3. Závislost rychlosti enzymové reakce -- na koncentraci substrátu -- 7.8.4 Závislost rychlosti enzymové reakce -- na koncentraci enzymu -- 7.9. Inhibice enzymů, regulace enzymové aktivity -- 7.9.1. Typy inhibice -- 7.9.2. Mechanismus inhibice -- 7.9.3. Regulace enzymové aktivity -- 7.9.3.1. Kompartmentace -- 7.9.3.2. Regulace genové exprese -- (absolutní množství enzymů) -- 7.9.3.3. Regulace katalytické účinnosti enzymů -- 7.10. Praktické využití enzymologie v lékařství -- 7.10.1. Stanovení aktivity enzymů -- 7.10.2. Stanovení koncentrace substrátů -- 7.10.3. Stanovení antigenů (ELISA) -- II. ZÁKLADY BIOCHEMIE -- 8 Metabolismus sacharidů a úvod -- do bioenergetiky -- (Stanislav Štípek) -- 8.1. Úvod do bioenergetiky -- 8.1.1 Význam vysokoenergetických fosfátů -- 8.2. Transport, ukládání a mobilizace živin-velmi stručný úvod -- 8.3. Trávení a resorpce sacharidů ---
(Bohuslav Matouš) -- 8.4. Ukládání glukosy do glykogenu a její uvolňování. (Stanislav Štípek) -- 8.5. Oxidace glukosy -- 8.5.1 Glykolýza -- 8.5.1.1. První fáze glykolýzy -- syntéza fruktosa-1,6 bisfosfátu -- 8.5.1.2. Druhá fáze glykolýzy štěpení -- fruktosa-1,6-bisfosfátu na glyceraldehyd-3-fosfát a dihydroxyacetonfosfát -- 8.5.1.3. Třetí fáze glykolýzy přeměna glyceraldehyd-3-fosfátu (a dihydroxyacetonfosfátu; na pyruvát a syntéza ATP na substrátové úrovni -- 8.5.1.4. Energetická bilance glykolýzy -- 8.5.1.5. Převod redukčních ekvivalentů (elektronů) -- z cytosolu do mitochondrií -- 8.6. Dekarboxylace pyruvátu -- 8.7. Citrátový cyklus -- 8.7.1. Syntéza citrátu -- 8.7.2. Syntéza 2-oxoglutarátu -- 8.7.3. Syntéza oxalacetátu -- 8.8. Přenos elektronů na kyslík a syntéza ATP -- v mitochondriích (dýchací řetězec) -- 8.8.1. Dýchací (respirační) řetězec vnitřní mitochondriální membrány ---
8.8.2. NADH-Q-oxidoreduktasa (komplex I) -- 8.8.3. Koenzym Q (ubichinon Q) -- 8.8.4. Q-cytochrom c oxidoreduktasa -- (komplex III, bq-komplex) -- 8.8.5. Cytochrom c -- 8.8.6. Cytochrom c oxidasa (komplex IV) -- 8.8.7. Sukcinát-Q-reduktasa (komplex II) a další flavinové enzymy redukující koenzym Q -- 8.8.8. Tvorba elektrochemického potenciálu na vnitřní mitochondriální membráně -- 8.8.9. Syntéza ATP na mitochondriální ATP-synthase (komplexu V) -- 8.8.10. Transport ATP, ADP a fosfátu přes vnitřní mitochondriální membránu -- 8.8.11. Energetická bilance dýchacího řetězce -- 8.8.12. Zisk ATP z oxidace 1 molekuly glukosy naC02aH20 -- 8.8.13. Řízení a inhibitory elektronového přenosu v dýchacím řetězci a odpojovače oxidativní fosforylace -- 8.8.14. Mitochondrie a apoptóza -- 8.8.15. Mitochondriální nemoci -- 8.9. Syntéza glukosy (glukoneogeneze) -- 8.10. Regulace sacharidového metabolismu -- 8.10.1. Řízení metabolismu glykogenu ---
8.10.1.1. Řízení svalové fosforylasy -- 8.10.1.2. Řízení rozkladu glykogenu v játrech -- 8.10.1.3. Řízení glykogensynthasy -- 8.10.2. Řízení glykolýzy a glukoneogeneze -- 8.10.2.1. Allosterické řízení glykolýzy a glukoneogeneze -- 8.10.2.2. Zevní (hormonální) řízení glykolýzy -- a glukoneogeneze signálními cestami -- 8.11. Pentosový cyklus -- 8.12. Syntéza kyseliny glukuronové, metabolismus uronových kyselin -- 8.13. Přeměny aminocukrů -- 8.14. Metabolismus fruktosy -- 8.15. Metabolismus galaktosy -- 9 Metabolismus lipidů -- (Bohuslav Matouš) -- 9.1. Úvod -- 9.2. Trávení, resorpce, transport a utilizace lipidů potravy -- 9.2.1 Resorpce lipidů buňkami střevní mukosy -- 9.3. Oxidace mastných kyselin -- 9.3.1. Beta-oxidace -- 9.3.2. Energetický výtěžek (J-oxidace -- 9.3.3. Oxidace nenasycených mastných kyselin -- 9.3.4. Ketogeneze tvorba tzv. ketonových látek -- 9.3.4.1. Regulace ketogeneze ---
9.3.4.2. Medicínský význam tvorby ketolátek -- 9.4. Biosyntéza mastných kyselin -- 9.4.1. Extramitochondriální syntéza mastných kyselin de novo, tvorba palmitátu -- 9.4.2. Elongace řetězce mastných kyselin -- 9.4.3. Regulace lipogeneze -- 9.4.4. Biosyntéza monoenových mastných kyselin -- 9.4.5. Syntéza polyenových mastných kyselin -- 9.5. Metabolismus eikosanoidů -- 9.5.1. Cyklooxygenasová cesta (cyklická cesta) -- 9.5.2. Lipoxygenasová cesta (lineární cesta) -- 9.5.3. Lékařské aspekty metabolismu esenciálních mastných kyselin a eikosanoidů -- 9.6. Skladování mastných kyselin ve formě triacylglycerolů -- 9.6.1 Regulace lipolýzy -- 9.7. Biosyntéza glycerolfosfolipidů -- 9.8. Biosyntéza sfingolipidů -- 9.8.1. Biosyntéza sfingosinu, sfinganinu a ceramidu -- 9.8.2. Syntéza fosfosfingolipidů a glykosfingolipidů -- 9.9. Transport lipidů lipoproteiny -- 9.9.1. Volné mastné kyseliny -- 9.9.2. Chylomikra (lipoproteiny bohaté na TAG) ---
9.9.3. Lipoproteiny o velmi nízké hustotě -- (VLDL, very low density lipoprotein) -- 9.9.4. Lipoproteiny o nízké hustotě -- (LDL, low density lipoprotein) -- 9.9.5. Lipoproteiny s vysokou hustotou -- (HDL, high density lipoprotein) -- 9.9.6. Lékařský význam lipoproteinů -- 9.10. Biosyntéza, vylučování a transport cholesterolu -- 9.10.1. Biosyntéza cholesterolu -- 9.10.2. Regulace syntézy cholesterolu -- 9.10.3. Transport a utilizace cholesterolu -- 9.11. Přeměna cholesterolu na žlučové kyseliny -- 9.12. Přeměna cholesterolu na steroidní hormony -- 9.12.1. Steroidní hormony kůry nadledvin -- 9.12.1.1. Regulace syntézy steroidních hormonů -- v kůře nadledvin -- 9.12.2. Steroidní hormony gonád -- 9.12.3. Přeměna a exkrece steroidních hormonů -- 9.12.4. Metabolické účinky steroidních hormonů -- 9.12.4.1. Metabolické účinky gluko-a mineralokortikoidů -- 9.12.4.2. Metabolické účinky androgenů ---
9.12.4.3. Metabolické účinky estrogenů a progesteronu -- 10. Metabolismus aminokyselin a bílkovin -- (TomášZima) -- 10.1. Úvod -- 10.2. Trávení a resorpce bílkovin -- 10.3. Zákla
(OCoLC)703550702
cnb002155568

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC